Distribucijski sistemi daljinskega ogrevanja in oskrba s toploto

Daljinsko ogrevanje na Petrolu je prava rešitev za vse partnerje, ki se želijo  enostavno priključiti na sistem, znižati stroške oskrbe z energijo in hkrati ravnati prijazno do okolja.

KONTAKTIRAJTE NAS

Daljinsko ogrevanje je način ogrevanja, pri katerem toploto prenašamo od večjega vira k porabnikom po cevnem omrežju in predstavlja del pametne infrastrukture pametnega mesta ali naselja. Ogrevanje in hlajenje namreč porabita kar polovico energije proizvedene v EU, velik del te energije pa je izgubljen. Vsak sektor, ki porablja energijo za ogrevanje in hlajenje, ima velik potencial za znižanje stroškov proizvodnih virov, povečevanje učinkovitosti in prehod na obnovljive vire energije.


Prednosti daljinskega ogrevanja

Oskrba s toploto za ogrevanje sodi med pomemben segment Petrolove celovite oskrbe z energenti. Zagotavljamo jo preko skupnih kotlovnic, sistemov daljinskega ogrevanja in sistemov za soproizvodnjo toplotne in električne energije. Viri ogrevanja pri tem so lahko različni, tudi kombinirani. Poleg tople vode tako pride v poštev še zemeljski plin, utekočinjen naftni plin, elektrika, lesna biomasa, kot tudi geotermija, oziroma toplotne črpalke.

Prednosti daljinskega ogrevanja:

 • Prijaznost do okolja, najsprejemljivejša energetska oskrba z okoljskega vidika
 • Znižanje stroškov oskrbe z energijo
 • Izboljšanje kakovosti zraka
 • Prihranek pri namenski rabi prostorov
 • Večja energetska učinkovitost in optimalna izraba primarne energije
 • Nadzor nad delovanjem sistema
 • Zagotovljeno udobje pri ogrevanju

Kdaj izbrati javno-zasebno partnerstvo?

Občine se za podelitev koncesije privatnemu partnerju odločijo, ko:

 • Obstaja javni interes po zagotavljanju trajne in nemotene oskrbe s toploto.
 • Morajo investirati v posodobitev sistema zaradi dotrajanosti ali potrebnega povečanja učinkovitosti sistema in morajo hkrati izpolnjevati obveznost vključevanja obnovljivih virov energije v sistem daljinskega ogrevanja. Obenem morajo izpolnjevati zahteve s strani končnih odjemalcev, da cena toplote ostane enaka ali celo nižja ob doseganju energetske učinkovitosti. S podelitvijo koncesije lahko občine zagotovijo izvedbo investicij, zagotavljanje energetske učinkovitosti in hkrati izpolnjevanje zakonodajnih obveznosti.
 • Na novo gradijo sisteme daljinskega ogrevanja, pa nimajo investicijskih sredstev (primer Občine Ribnica).
 • Povezujejo več manjših sistemov ogrevanja v večji sistem, torej v primeru vzpostavljanja centralnega sistema daljinskega ogrevanja, v katerega lahko povežejo industrijo, komercialne objekte in končne odjemalce (primer Občine Bled). Pri tem lahko občinam pride prav prenos izbirne gospodarske javne službe na privatnega partnerja, ki že ima ustrezno praktično znanje.

Zakaj izbrati Petrol?

Prednost sodelovanja s Petrolom:

 • Kot zasebni partner jamčimo za kvaliteto ogrevanja.
 • Stranke pridobijo večjo zanesljivost oskrbe, garancija trajne in nemotene dobave s toploto.
 • Stranke pridobijo varnost obratovanja in vzdrževanja.
 • Zagotavljamo strokovni nadzor in upravljanje.

Poslovni modeli upravljanja s sistemi daljinskega ogrevanja

V kolikor nam lokalna skupnost z odlokom podeli izključno pravico opravljanja gospodarske javne službe distribucije toplote, se z občino sklene koncesijska pogodba. Koncesijske pogodbe se podeljujejo za obdobje od 15 do maksimalno 35 let, poleg obdobja izvajanja zagotavljanja javnih potreb po oskrbi s toploto pa določajo tudi natančen prostorski obseg distribucijskega območja, ter potreben obseg investicij v nov ali obstoječ distribucijski sistem.

Koncesija Lastniški sistem Tržna dejavnost
Razlika med poslovnimi modeli Lokalna skupnost kot koncedent z odlokom podeli distributerju kot koncesionarju izključno pravico (pooblastilo) opravljanja gospodarske javne službe distribucije toplote na določenem geografskem območju. Pogodba je podpisana z občino.

S tem se prenese obveznost razvoja in investicij na koncesionarja v času trajanja koncesije.

Zasebni partner upravlja s kotlovnico ali distribucijskim oz. toplovodnim sistemom, katerega lastniki so etažni lastniki.

Tržna dejavnost pomeni obliko izvajanja distribucije toplote brez podelitve izključne pravice ali določitve obveznega priklopa na sistem in brez regulacije cene toplote za ogrevanje. V tem primeru je pogodba o dobavii toplote sklenjena s končnim izvajalcem.

Kotlovnica oz. toplovodni sistem ostane v lasti lastnikov, zasebnemu partnerju s pogodbo podelijo pravico do upravljanja in vzdrževanja kotlovnice ter dobave toplote.

Zasebni partner zgradi in upravlja kotlovnico za določen čas, nato upravljanje preide na stranko. Pogodba je podpisana s končnimi uporabniki.

Gre za distribucijo toplote brez določitve obveznega priključevanja na sistem in brez regulacije cene toplote za ogrevanje.

Takšna partnerstva pridejo v poštev takrat, ko občine nimajo interesa podeliti koncesije, se pa z izgradnjo sistema daljinskega ogrevanja zagotovi nižjo ceno toplote, kot bi jo imeli, če bi si zgradili lastne vire. Pri tem sistem ne sme oskrbovati več kot 100 stanovanj (v tem primeru je potrebna podelitev koncesije).
Primeri distribucijskih sistemov oskrbe z daljinsko toploto
 • DOLB Bohinjska Bistrica
 • DOLB Ribnica
 • DOLB Metlika
 • DOLB Ivančna Gorica
 • DOLB Oplotnica
 • DOLB Črnomelj
 • DO Piran
 • DOLB OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu
 • DO Ravne na Koroškem
 • DO Hrastnik
 • DO Sladki vrh in Paloma
 • DO Kidričevo
 • DO Lendava
 • DOLB Luče
 • DOLB Solčava
 • DOLB Mozirje
 • DOLB Gornji Grad
 • DOLB Postojna
 • Oskrba toplote objektov Maribor (EPF)
 • DOLB Mojstrana
 • DO Hrušica Jesenice
 • DO Radovljica
 • DO Pobrežje Maribor
 • DO Bled
 • DO Kranjska Gora
 • DOLB Hoče Slivnica
 • DO Kamnik
 • DO Železarna Ravne
 • DOLB Sodražica
 • ZGO Paloma

Oskrba posamičnih objektov
S toploto oskrbujemo tudi posamične objekte, pri čemer ne gre za distribucijske sisteme toplote, temveč zgolj za pogodbeno prenovo kotlovnice, ki jo tudi oskrbujemo s toploto v času trajanja pogodbe.

Na tak način oskrbujemo 27 objektov, kot so šole, večstanovanjski objekti ali poslovni prostori. Primer oskrbe posamičnega objekta sta Mestna občina Kranj in Železarna Ravne, kjer gre za oskrbo z energenti in vodo na zaključenem gospodarskem območju.

Prehod v nizkoogljično družbo

Naša vizija je prehod v nizkoogljično družbo in pomemben del tega prehoda predstavlja upravljanje z viri. V Petrolu uvajamo trajnostno infrastrukturo, na način da razbremenjujemo okolje.

Z novo zakonodajo je predpisana tudi obvezna učinkovitost v sistemih daljinskega ogrevanja, ki jo lahko dosežemo z uporabo obnovljivih virov energije, soproizvodnje in odvečne toplote.

Do 31. decembra 2020 morajo distributerji toplote zagotoviti, da je na letnem nivoju zagotovljena toplota iz vsaj enega od naslednjih virov:

 • Vsaj 50 % toplote proizvedene iz obnovljivih virov energije
 • Vsaj 50 % odvečne toplote
 • Vsaj 75 % toplote iz soproizvodnje ali
 • Vsaj 50 % kombinacije toplote iz najmanj dveh virov iz prejšnjih alinej.