Pravni pogoji

Splošni pogoji in pravila sistema Povej Petrolu

Upravljavec spletnega mesta www.petrol.si in sistema Povej Petrolu je Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana.
Spletno mesto petrol.si uporablja sistem Povej Petrolu za direktno komunikacijo z uporabniki produktov in storitev skupine Petrol.
Sistem Povej Petrolu omogoča vsakemu uporabniku interneta, da odda svoje mnenje, pohvalo, kritiko ali zgolj vprašanje na katerokoli temo.
Vsak oddan kontakt prek sistema Povej Petrolu dobi osebni odgovor urednika, ki je odgovoren za vsebino kontakta. Zaposleni v Skupini Petrol se trudijo odgovoriti na vsako vprašanje v najkrajšem možnem času.
Petrol obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in nacionalnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Za pridobitev odgovora na vprašanje, ki ga uporabnik pošlje prek sistema Povej Petrolu, mora uporabnik posredovati Petrolu svoje osebne podatke: ime, naslov elektronske pošte. 
Petrol bo obdeloval navedene podatke za namen:


-    Kontaktiranja uporabnika za potrebe posredovanja odgovora na njegovo vprašanje.

Poleg obveznih podatkov, lahko uporabnik Petrolu posreduje tudi podatke, ki niso obvezni: priimek.
Uporabnik lahko kadarkoli zahteva potrditev, ali Petrol obdeluje njegove osebne podatke ter seznanitev s temi osebnimi podatki, ima pravico, da te osebne podatke prejme in pravico, da jih posreduje drugemu upravljavcu. Uporabnik lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov, ugovarja obdelavi osebnih podatkov ter avtomatiziranemu sprejemanju posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, zahteva popravke oz. dopolnitve ali izbris osebnih podatkov. Vse navedene pravice lahko uveljavlja pod pogoji in v obsegu iz 15. do 22. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. 


Ne glede na uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka, se bodo osebni podatki morda obdelovali v okviru morebitnih ostalih danih privolitev ter v primeru, da za obdelavo obstaja skladno s 6. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov druga pravna podlaga, v okviru te podlage. 

Zahtevo za uveljavitev pravic iz prvega odstavka te točke, lahko uporabnik izvede s pisno zahtevo, poslano na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, s pripisom »za DPO«.

PETROL z osebnimi podatki ravna posebej skrbno in onemogoča dostop nepooblaščenim osebam. V nekaterih primerih je potrebno zaradi posameznih primerov obdelav, ki jih Petrol ne izvaja samostojno, uporabnikove osebne podatke posredovati izvajalcem – zunanjim obdelovalcem, ki podatke obdelujejo v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom Petrola (distribucijski partnerji, oglaševalske agencije, tiskarne, lastniki programske opreme idr..) in so podrobneje naštete v seznamu na spletni strani www.petrol.si/gdpr/obdelovalci-podatkov. 

Poleg zunanjih obdelovalcev Petrol posreduje uporabnikove osebne podatke tudi državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka ter v primerih zahteve uporabnika ali na podlagi njegovega pisnega pooblastila.

Petrol osebne podatke obdeluje do izpolnitve namena obdelave oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov. V primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov določen z zakonom, Petrol te osebne podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo. Osebni podatki, ki so pridobljeni na podlagi soglasij, pa se hranijo do preklica.

Več o obdelavi osebnih podatkov s strani Petrola najdete v Politiki zasebnosti Petrol d.d., Ljubljana, objavljeni na spletni strani www.petrol.si/gdpr/politika-zasebnosti oziroma dostopni na prodajnih mestih Petrola.
Vsebine, objavljene na spletnem mestu petrol.si, so informativne narave in nimajo narave svetovalnih ali podobnih storitev za uporabnika. Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala uporabnikom spletnega mesta ali tretjim osebam v zvezi z uporabo spletnega mesta petrol.si, razen v primerih, ko bi bila ta izključitev odgovornosti v nasprotju z zakonom.

Upravljavčeva politika je, da na spletnem mestu ne dopušča vsebin, ki s svojo objavo predstavljajo kaznivo dejanje, so žaljive, pomenijo ščuvanje k etnični, rasni, verski ali drugi nestrpnosti, posegajo v osebnostne pravice, predstavljajo zlorabo osebnih podatkov ali kršitev tujih avtorskih ali sorodnih pravic. Vendar pa upravljavec spletnega mesta skladno s tretjim odstavkom 8. člena ZEPT ni dolžan pregledovati ali nadzirati vsebin, ki so na spletnem mestu objavljene, kolikor te ne sodijo med uredniško oblikovane vsebine. Upravljavca je o protipravnih vsebinah ali konkretnih dejstvih, iz katerih izhaja protipravnost določenih vsebin, mogoče obvestiti po elektronski pošti na naslov www.petrol@petrol.si.
 
Upravljavec nemudoma, ko mu postanejo protipravnost določenih vsebin na spletnem mestu petrol.si oziroma dejstva ali okoliščine, iz katerih izhaja protipravnost vsebin, znana, ukrepa tako, da po lastni presoji vsebine odstrani ali onemogoči dostop do njih. Enako ravna v primeru, da mu tako naloži pristojno sodišče ali drug pristojni organ.
 
Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala obiskovalcem spletnega mesta ali tretjim osebam v zvezi s sledenjem spletnim povezavam, ki so dostopne na spletnem mestu petrol.si, oziroma v zvezi z dostopanjem do vsebin, dostopnih prek teh povezav, razen v primerih, ko bi bila ta izključitev odgovornosti v nasprotju z zakonom.
 
Upravljavec ima sedež v Republiki Sloveniji in kot ponudnik storitev informacijske družbe skladno z Direktivo 2000/31/ES na celotnem območju Evropske unije deluje na podlagi slovenskih predpisov o storitvah informacijske družbe.
 
Ta pravila lahko upravljavec brez predhodnega opozorila ureja in spreminja.
 

Splošni pogoji uporabe portala in mobilne aplikacije MOJ PETROL

1. Uvodna določba

S splošnimi pogoji za uporabo portala in mobilne aplikacije MOJ PETROL (v nadaljevanju: splošni pogoji), PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, matična št.: 5025796000, id. št. za DDV: SI80267432, vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, z osnovnim kapitalom 52.240.977,04 evrov (v nadaljevanju: PETROL) določa obveznosti, pravice in pogoje za uporabo in poslovanje preko portala oz. mobilne aplikacije MOJ PETROL.

Splošni pogoji veljajo tako za uporabo portala kot tudi mobilne aplikacije MOJ PETROL, v kolikor iz besedila posameznih členov ne izhaja drugače.

Ti splošni pogoji veljajo za vse nadgradnje in/ali nove verzije in/ali kakršne koli druge spremembe portala oz. mobilne aplikacije MOJ PETROL.

Vsebine, ki zadevajo uporabo Petrol klub kartic, urejajo pripadajoči splošni pogoji, ki dopolnjujejo dane splošne pogoje.

Splošni pogoji določajo tudi pogoje uporabe lastnih Petrol aplikacij, ki si jih uporabnik namesti preko spletnih ali mobilnih trgovin, v kolikor ni z drugimi splošnimi pogoji, ki urejajo uporabo teh lastnih aplikacij, drugače določeno.

2. Definicije

Izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

Uporabniki portala oz. aplikacije MOJ PETROL so lahko polnoletni in polno poslovno sposobni potrošniki tj. fizične osebe, zlasti pa: imetniki Petrol klub plačilne kartice zvestobe oz. Petrol klub kartice zvestobe, fizične osebe, ki imajo s PETROLOM sklenjeno pogodbo o dobavi energenta oz. drugega blaga ali storitve, na podlagi katerih jim PETROL izdaja račune oz. položnice, ter vse druge fizične osebe, ki se registrirajo za uporabo portala oz. aplikacije MOJ PETROL;

Pametni telefon ali tablični računalnik za potrebe teh splošnih pogojev pomeni napravo, ki omogoča nameščanje in delovanje naprednih aplikacij, ki jih sicer običajni telefoni ne podpirajo. Pametni telefoni ali tablični računalniki omogočajo naprednejše možnosti dostopa do interneta, večopravilnost, povezljivost in imajo možnost uporabe naprednih funkcij;

Portal MOJ PETROL je spletni portal, ki uporabnikom med drugim omogoča pregled finančnega in kartičnega poslovanja ter drugih ugodnosti;

Mobilna aplikacija MOJ PETROL omogoča uporabnikom podobne funkcionalnosti kot portal MOJ PETROL, zlasti pa: pregled računov, stanja števcev, sporočanje stanja števcev, pregled ugodnosti, transakcij kartic;

Registracija pomeni samo prvi vpis v bazo podatkov, kjer uporabnik vpiše zahtevane podatke glede na tip registracije, poda soglasje k danim splošnim pogojem in s tem povezani obdelavi osebnih podatkov ter naknadno potrdi uporabljen elektronski naslov;

Prijava pomeni, da so vsi potrebni podatki že vpisani v bazo ter da je potrjen elektronski naslov s strani uporabnika. V okviru prijave je potrebno za vsak nadaljnji vpogled v poslovanje vpisati le elektronski naslov in geslo, uporabnik pa si ga lahko naknadno po želji spremeni.

Spletna ali mobilne trgovina predstavlja digitalni način distribucije aplikacij in je namenjena zagotavljanju oz. nameščanju programskih aplikacij za uporabnike ter omogoča prenos mobilnih aplikacij na pametne telefone.

3. Prenos aplikacije MOJ PETROL

Uporabnik lahko aplikacijo MOJ PETROL, glede na obstoječi pametni telefon in glede na razpoložljivost, prenese preko spletnih ali mobilnih trgovin za mobilne aplikacije, in sicer vedno na način in pod pogoji, ki so določeni za izbrane spletne mobilne trgovine:

 • Apple iOS: iTunes Store,
 • Google Android: Play Store.

Uporaba aplikacije je za uporabnika brezplačna, pri čemer je dolžan uporabnik plačati prenos podatkov, ki mu ga izbrani operater zaračuna po veljavnem ceniku. Prenos in uporaba aplikacij sta ob ustreznem omrežju možna tudi v tujini (roaming), vendar se ob prenosu in uporabi obračunava prenos podatkov v tujini, in sicer po veljavnem ceniku za GPRS prenos v tujini.

4. Tehnične zahteve

Za prenos in uporabo aplikacije MOJ PETROL PETROL priporoča uporabo 3G ali 2,5G omrežja. V 2G je prenos in uporaba aplikacije MOJ PETROL mogoča, vendar se aplikacija prenaša dlje časa oz. deluje počasneje.

Mobilna aplikacija MOJ PETROL deluje na operacijskih sistemih: iOS (Apple) ali Android (Google). Zaradi tehničnih omejitev starejših verzij operacijskih sistemov določene aplikacije niso na voljo, funkcionalnosti ne delujejo pravilno ali pa prikaz funkcionalnosti ni mogoč.

Za dostop do polne funkcionalnosti aplikacije MOJ PETROL je potrebna prijava, kot to določa 5. člen teh splošnih pogojev.
Aplikacija MOJ PETROL omogoča potisna sporočila. Nastavitev potisnih sporočil se uravnava izključno na napravi, na kateri se uporablja aplikacija MOJ PETROL.

5. Prijava in registracija

Z označitvijo ustreznega polja v okviru registracije na portal oz. aplikacijo MOJ PETROL uporabnik potrjuje, da je skrbno prebral vsakokrat veljavne splošne pogoje, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti.

Za prvi dostop do portala oz. aplikacije MOJ PETROL se je treba predhodno registrirati. Registracijo lahko uporabnik izvede na več načinov, tako kot to izhaja iz samega portala oz. aplikacije. V kolikor je uporabnik imetnik vsaj ene od PETROLOVIH kartic ali mu je PETROL v preteklosti izstavil položnico ali račun, ob registraciji uporabnik svoje uporabniško ime poveže s svojim dosedanjim poslovanjem s PETROLOM. V kolikor uporabnik ni imetnik PETROLOVIH kartic in mu PETROL nikoli ni izstavil položnice ali računa, uporabnik ob registraciji ustvari novo nepovezano uporabniško ime z vpisom zahtevanih osebnih podatkov.

Z uspešnim postopkom registracije uporabnik pridobi možnost pregleda nad svojim poslovanjem v okviru nivoja varnosti povezovanja poslovanja, ki ga je izvedel. Nivoji varnosti poslovanja:

 • V primeru povezovanja s Petrol klub plačilno kartico: uporabnik pridobi pregled nad finančnim poslovanjem z vsemi svojimi karticami, porabo energentov in preteklimi naročili energentov, nad preteklimi naročili v spletni trgovini in naročili kataloške prodaje, oddajo števčnih stanj ter pregled pridobljenih in koriščenih ugodnosti
 • V primeru registracije s PETROLOVO položnico: uporabnik pridobi pregled nad finančnim poslovanjem s svojo kartico zvestobe, porabo energentov in preteklimi naročili energentov, oddajo števčnih stanj, nad preteklimi naročili v spletni trgovini in naročili kataloške prodaje ter pregled pridobljenih in koriščenih ugodnosti
 • V primeru registracije s Petrol klub kartico zvestobe: uporabnik pridobi pregled nad finančnim poslovanjem s svojo kartico zvestobe, preteklimi naročili kurilnega olja in utekočinjenega naftnega plina, nad preteklimi naročili v spletni trgovini in naročili kataloške prodaje ter pregled pridobljenih in koriščenih ugodnosti
 • V primeru registracije s PETROLOVIM računom: uporabnik pridobi pregled nad preteklimi naročili kurilnega olja in utekočinjenega naftnega plina, nad preteklimi naročili v spletni trgovini in naročili kataloške prodaje, ter pregled pridobljenih in koriščenih ugodnosti
 • V primeru registracije z vpisom osebnih podatkov: uporabnik pridobi pregled nad preteklimi naročili v spletni trgovini

Obvezni podatki so nujno potrebni za nadaljnje postopke prijave in komunikacijo pri poslovanju z registriranim uporabnikom in so označeni z zvezdico ali s sporočilom, da je polje obvezno. V primeru, da uporabnik ne želi posredovati kateregakoli obveznega podatka pri registraciji, ne bo mogel uspešno dokončati registracije in posledično ne bo mogel uporabljati portala oz. aplikacije MOJ PETROL.

Za uporabo PETROLOVE spletne trgovine eShop se uporablja isto uporabniško ime in geslo kot za portal MOJ PETROL, tako da so v okviru portala MOJ PETROL na voljo tudi informacije o vseh nakupih v spletni trgovini eShop.

Uporabnik lahko prekliče svojo registracijo iz portala oz. aplikacije MOJ PETROL tako, da preklic registracije sporoči skladno z 8.4.3. točko teh splošnih pogojev. Po dokončni potrditvi preklica registracije bo uporabniško ime brisano iz seznama uporabnikov aplikacije MOJ PETROL.

V primeru odtujitve uporabnikovega pametnega telefona, uporabnik lahko izvede preklic registracije prek portala MOJ PETROL ali pokliče na kontaktno številko PETROLA 080 22 66, tako da PETROL lahko v njegovem imenu in za njegov račun izvede preklic registracije.

6. Omejitev odgovornosti

PETROL v nobenem primeru ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev uporabniku za morebitno nedelovanje oz. nemožnost uporabe portala oz. aplikacije MOJ PETROL, ampak si bo za nemoteno delovanje portala oz. aplikacije MOJ PETROL zgolj prizadeval.

Za prikaz določenih funkcionalnosti se v portalu oz. aplikaciji MOJ PETROL uporablja neodvisne zunanje storitve in aplikacije. Za uporabo teh storitev veljajo pogoji uporabe zunanje storitve, ki jih določa lastnik storitve ali aplikacije, PETROL pa v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev.

PETROL ni odgovoren za občasno nedelovanje portala oz. mobilne aplikacije, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo in/ali izgubo dohodka.

PETROL zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi npr. izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. PETROL ni odgovoren za kakršnokoli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe uporabniškega računa ali gesla.

Podatki na portalu oz. mobilni aplikaciji so zgolj informativne narave, zato PETROL ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. PETROL tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek spletnih povezav, ki niso last PETROLA.

PETROL ne odgovarja za morebitne napake in škodo, ki je posledica posredovanja napačnih podatkov in/ali drugega delovanja iz sfere uporabnika npr. ob registraciji ali prijavi v portal oz. aplikacijo MOJ PETROL.

Prav tako si PETROL pridržuje pravico, da kadarkoli brez predhodnega opozorila spremeni, doda ali odstrani vsebine, objavljene na portalu oz. mobilni aplikaciji MOJ PETROL. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost, pri čemer morajo poskrbeti tudi za ustrezno zaščito podatkov na svojem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku.

7. Nadgradnje in nove verzije portala oz. aplikacije MOJ PETROL

Zaradi tehničnih ali funkcionalnih nadgradenj portala oz. aplikacije MOJ PETROL, si PETROL pridržuje pravico, da objavi novo verzijo portala oz. mobilne aplikacije. Uporabnik bo o novi verziji mobilne aplikacije MOJ PETROL obveščen ali preko aplikacije same ali preko trgovine, iz katere je mobilna aplikacija naložena ali pa bo do posodobitve aplikacije na telefonu lahko prišlo tudi samodejno. Nadgradnja portala MOJ PETROL pa se bo izvedla samodejno.

8. Osebni podatki

Obdelava osebnih podatkov
PETROL obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in nacionalnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Vrste osebnih podatkov, podlaga ter namen obdelave

Za registracijo v portal oz. mobilno aplikacijo MOJ PETROL mora uporabnik posredovati PETROLU svoje osebne podatke:

 • Ime in priimek
 • Email
 • Mobilna številka – opcijsko

Za pregled vsega svojega poslovanja s PETROLOM mora uporabnik povezati svoj uporabniški račun s podatki o storitvah, ki jih ima pri PETROLU. Glede na storitev, mora uporabnik PETROLU posredovati svoje osebne podatke:

 • V primeru povezovanja poslovanja s Petrol klub plačilno kartico: zadnjih sedem števk v številki kartice in naslov (kraj ter ulica)
 • V primeru povezovanja poslovanja s Petrol klub kartico zvestobe: številka črtne koda kartice in  naslov (kraj ter ulica)
 • V primeru povezovanja poslovanja s PETROLOVO položnico: številka merilnega oz. odjemnega mesta in davčna številka
 • V primeru povezovanja poslovanja s PETROLOVIM računom: številka računa
 • V primeru registracije z vpisom osebnih podatkov: spol, naslov, telefonska številka.

PETROL bo obdeloval navedene podatke za namen:

 • kontaktiranja uporabnika za potrebe nemotene uporabe blaga ali storitev, ki so predmet teh Splošnih pogojev,
 • zagotavljanja blaga ali storitev, ki so predmet splošnih pogojev in sklenitve pogodbe z uporabnikom,
 • registracije uporabnika,
 • preverjanje identitete uporabnika
 • izvajanja in pregledovanja plačilnih transakcij, morebitnih neskladnosti pri izvrševanju plačil ter s tem povezanih zlorab in drugih kršitev teh Splošnih pogojev.

Poleg obveznih podatkov, lahko uporabnik PETROLU posreduje tudi podatke, ki niso obvezni za uporabo portala in mobilne aplikacije MOJ PETROL in jih uporabnik PETROLU predloži prostovoljno:

 • datum rojstva, davčna številka.

PETROL bo obdeloval navedene podatke za druge namene, pod pogojem da je uporabnik za takšne druge namene obdelave podatkov poal pisno soglasje:

 • profiliranje uporabnikov za pripravo prilagojenih ponudb svojega blaga in storitev prek uporabe naslova e-pošte, SMS, MMS, telefona ali klasične pošte,
 • za neposredno trženje glede ponudb blaga in storitev, akcijskih prodajah, ugodnostih, ter drugih sprememb oz. novosti,
 • izvajanje tržnih raziskav o kvaliteti izdelkov in storitev ter potrebah po dodatnih izdelkih ali storitvah.

Na podlagi registracije v portal in/ali mobilno aplikacijo MOJ PETROL s povezavo računa s Petrol klub plačilno kartico/Petrol klub kartico zvestobe, PETROL obdeluje tudi podatke o nakupljenih izdelkih oz. opravljenih storitvah, plačilu, koriščenju ugodnosti, času in kraju nakupa, načinih plačila, dobroimetjih, zbranih zlatih točkah in drugih pridobljenih ugodnostih. V primeru, da posameznik ne poda ustreznega soglasja za tovrstno obdelavo, PETROL te podatke obdeluje anonimno ali s psevdonimom in sicer poleg že navedenih namenov tudi z namenom analiziranja in preučevanja nakupovalnih navad, za namen optimiziranja ponudbe in stroškov ter dvig zadovoljstva kupcev.

Spremembe podatkov

V primeru, da se osebni podatki iz prvega odstavka poglavja Vrste osebnih podatkov, podlaga in namen spremenijo, mora uporabnik sporočiti PETROLU spremembo v roku 30 dni od njenega nastanka, in sicer pisno na naslov: Petrol, Slovenska energetska družba d.d., Dunajska c. 50, Ljubljana ali prek spletnega portala MOJ PETROL oziroma prek PETROLOVE aplikacije MOJ PETROL.

PETROL bo spremembo podatkov, posredovanih po navadni pošti, upošteval najkasneje v roku 15 dni od dne prejema pisnega obvestila, v primeru spremembe podatkov preko spletnega portala MOJ PETROL oziroma prek aplikacije MOJ PETROL pa takoj.

Sprememba uporabnika ter prenos morebitnega dobroimetja na drugo osebo, je dovoljena samo ob soglasju uporabnika ter osebe, na katero se predmetni posel prenaša.

Pravice uporabnika

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva potrditev, ali PETROL obdeluje njegove osebne podatke ter seznanitev s temi osebnimi podatki, ima pravico, da te osebne podatke prejme in pravico, da jih posreduje drugemu upravljavcu. Uporabnik lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov, ugovarja obdelavi osebnih podatkov ter avtomatiziranemu sprejemanju posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, prekliče dana soglasja za različne namene obdelave, zahteva popravke oz. dopolnitve ali izbris osebnih podatkov. Vse navedene pravice lahko uveljavlja pod pogoji in v obsegu iz 15. do 22. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Ne glede na uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka, se bodo osebni podatki morda obdelovali v okviru morebitnih ostalih danih privolitev ter v primeru, da za obdelavo obstaja skladno s 6. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov druga pravna podlaga, v okviru te podlage.

Zahtevo za uveljavitev pravic iz prvega odstavka tega poglavja lahko uporabnik izvede s pisno zahtevo, poslano na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, s pripisom »za DPO«.

Uporabniki osebnih podatkov

PETROL z osebnimi podatki ravna posebej skrbno in onemogoča dostop nepooblaščenim osebam. V nekaterih primerih je potrebno zaradi posameznih primerov obdelav, ki jih PETROL ne izvaja samostojno, uporabnikove osebne podatke posredovati izvajalcem – zunanjim obdelovalcem, ki podatke obdelujejo v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom PETROLA (distribucijski partnerji, oglaševalske agencije, tiskarne, lastniki programske opreme idr..) in so podrobneje naštete v seznamu na spletni strani www.petrol.si/gdpr/obdelovalci-podatkov.

Poleg zunanjih obdelovalcev PETROL posreduje uporabnikove osebne podatke tudi državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka ter v primerih zahteve uporabnika ali na podlagi njegovega pisnega pooblastila.

Rok hrambe osebnih podatkov

Petrol osebne podatke obdeluje do izpolnitve namena obdelave oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov. V primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov določen z zakonom, PETROL te osebne podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo. Osebni podatki, ki so pridobljeni na podlagi soglasij, pa se hranijo do preklica.

Več o obdelavi osebnih podatkov s strani PETROLA najdete v Politiki zasebnosti PETROL d.d., Ljubljana, objavljeni na spletni strani www.petrol.si/gdpr/politika-zasebnosti oziroma dostopni na prodajnih mestih PETROLA.

9. Obveznosti uporabnika

Uporabnik portala oz. mobilne aplikacije MOJ PETROL se obvezuje, da slednjih ne bo uporabljal za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Portala oz. mobilne aplikacije MOJ PETROL ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil portalu oz. aplikaciji MOJ PETROL ali družbi PETROL.

Pri posredovanju kakršnihkoli povratnih informacij in predlogov v zvezi s portalom oz. mobilno aplikacijo MOJ PETROL družbi PETROL uporabnik jamči, da je imetnik ustreznih pravic oz. dovoljenj, na osnovi katerih lahko pravno veljavno razpolaga z oddanim materialom in/ali drugimi informacijami.

V primeru nepooblaščene uporabe uporabniškega imena ali gesla je uporabnik dolžan obvestiti PETROL na elektronski naslov klub@petrol.si. PETROL ima pravico, da v primeru nedovoljene uporabe in/ali kakršnihkoli drugih zlorab pri dostopu oz. uporabi aplikacije s strani uporabnikov ali katerekoli drugih oseb in/ali v primeru suma zlorabe gesla, izvede vse ukrepe in druga dejanja, ki jih v skladu s svojo lastno poslovno presojo šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov in/ali zaradi varstva pravic in interesov kupcev in/ali uporabnikov in/ali zaradi varstva pravic in interesov katerihkoli drugih oseb (npr. preprečitev dostopa do portala oz. aplikacije MOJ PETROL…).

10. Pravice intelektualne lastnine

Vsi podatki, podobe ter druge informacije na portalu oz. mobilni aplikaciji MOJ PETROL so predmet avtorske zaščite ali druge zaščite industrijske zaščite, kot jo opredeljuje relevantno pravo, ki ureja varstvo avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine.

S prenosom mobilne aplikacije MOJ PETROL oz. registracijo v portal MOJ PETROL uporabnik pridobi neprenosljivo in neizključno pravico do uporabe portala oz. aplikacije izključno na svojem pametnem telefonu ali (tabličnem) računalniku. Pravica do uporabe iz tega odstavka velja zgolj za nekomercialne namene. PETROL tako na uporabnika ne prenaša ostalih materialnih avtorskih pravic ali pravic industrijske lastnine, ravno tako pa mu ne daje pravice do uporabe blagovnih znamk, logotipov, celostne grafične podobe, ki je v lasti oz. imetništvu PETROLA. Uporabnik tako npr. ne sme izdelovati kopij mobilne aplikacije MOJ PETROL, namestiti aplikacije na strežnik ali drugo platformo, dajati mobilne aplikacije MOJ PETROL v najem ali podeljevati podlicenc za njeno uporabo, predelati ali kako drugače posegati v delovanje portala oz. mobilne aplikacije MOJ PETROL.

11. Piškotki

PETROL kot upravljavec portala MOJ PETROL uporablja za namene vzdrževanja uporabniške seje in varne prijave uporabnika lastne sejne piškotke, skladno z veljavno evropsko in nacionalno zakonodajo.

Seznam piškotkov, ki jih uporablja portal MOJ PETROL, ter več informacij glede piškotkov si lahko ogledate na povezavi www.petrol.si/piskotki.

12. Prehodne in končne določbe

Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.petrol.si. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih splošnih pogojev, nastale zaradi spremenjene poslovne politike PETROLA, veljavne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov.

PETROL si pridružuje pravico kadarkoli spremeniti te splošne pogoje. Obveznost obvestila o spremembi je izpolnjena z ustrezno objavo splošnih pogojev na spletni strani www.petrol.si. Sprememba splošnih pogojev stopi v veljavo 15. dan od njene objave, razen če veljavni predpisi določajo drugače. PETROL lahko v primeru sprememb in dopolnitev splošnih pogojev, ki so posledica spremembe relevantne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov, rok iz tega odstavka tudi skrajša (npr. tako da dopolnitve izvede v roku, določenem v odločbi organa ali uveljavitvi relevantnega zakona).

V kolikor se uporabnik s spremenjenimi ali dopolnjenimi splošnimi pogoji ne bi strinjal, mora v roku 15 dni od objave spremembe splošnih pogojev prenehati uporabljati portal oz. mobilno aplikacijo MOJ PETROL in jo izbrisati iz svojega mobilnega telefona in/ali tabličnega računalnika, sicer še šteje, da s spremembo splošnih pogojev soglaša.

Morebitne spore bosta PETROL in uporabnik reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred pristojnim sodiščem.

Z dnem uveljavitve prenehajo veljati Splošni pogoji uporabe portala MOJ PETROL. Ti splošni pogoji pričnejo veljati 15. dan od objave na spletni strani www.petrol.si.

PETROL d.d., Ljubljana, 20. 2. 2019

Splošni pogoji uporabe mobilne aplikacije NA POTI

1. Uvodna določila

S splošnimi pogoji uporabe mobilne aplikacije NA POTI (v nadaljevanju: splošni pogoji), PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, matična št.: 5025796000, ID. št. za DDV: SI80267432, vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, z osnovnim kapitalom 52.240.977,04 evrov (v nadaljevanju: PETROL) določa obveznosti, pravice in pogoje za uporabo mobilne aplikacije NA POTI (v nadaljevanju: mobilna aplikacija).

Ti splošni pogoji veljajo za vse nadgradnje in/ali nove verzije in/ali kakršnekoli druge spremembe dane mobilne aplikacije.

V primeru, da želi uporabnik mobilne aplikacije pri uporabi mobilne aplikacije uporabljati fizično ali virtualno Petrol klub kartico zvestobe ali fizično Petrol klub plačilno kartico, mora biti imetnik ene ali druge kartice (v nadaljevanju skupaj tudi: Petrol klub kartice). Pogoji, ki zadevajo uporabo Petrol klub plačilne kartice in Petrol klub kartice zvestobe, urejajo pripadajoči splošni pogoji. Splošna pravila uporabe Petrol klub kartice zvestobe in Splošna pravila uporabe Petrol klub plačilne kartice zvestobe so dostopna na spletni strani www.petrol.si in tvorijo vsebinsko celoto s temi splošnimi pogoji, ti splošni pogoji pa splošne pogoje Petrol klub kartic dopolnjujejo.

Ti splošni pogoji uporabe mobilne aplikacije NA POTI so objavljeni na spletni strani www.petrol.si.
 

2. Definicije

Izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

Uporabniki mobilne aplikacije so lahko fizične osebe, ki so dopolnile 15 let starosti in so delno ali polno poslovno sposobni potrošniki.
Pametni telefon ali tablični računalnik za potrebe teh splošnih pogojev pomeni napravo, ki omogoča nameščanje in delovanje naprednih aplikacij, ki jih sicer običajni telefoni ne podpirajo. Pametni telefoni ali tablični računalniki omogočajo naprednejše možnosti dostopa do interneta, večopravilnost, povezljivost in imajo možnost uporabe naprednih funkcij.
Mobilna aplikacija omogoča uporabnikom izvedbo plačila blaga/storitev na prodajnih mestih PETROL ali nakup določenega blaga/storitev iz ponudbe PETROLA na daljavo. Nabor blaga/storitev, ki jih je mogoče plačati oz. kupiti s pomočjo uporabe mobilne aplikacije, je razviden v mobilni aplikaciji. Ponudnik in imetnik pravic na mobilni aplikaciji je PETROL.
Registracija pomeni samo prvi vpis v bazo podatkov, kjer uporabnik vpiše zahtevane podatke in poda soglasje k danim splošnim pogojem in potrdi seznanjenost z njihovo vsebino. S tem nastane njegov “PETROL uporabniški račun” (v nadaljevanju: uporabniški račun).
Prijava pomeni, da so vsi potrebni podatki že vpisani v bazo ter da je uporabnikov elektronski naslov že potrjen v bazi (aktiviran). V okviru prijave je potrebno za vsak nadaljnji vpogled v poslovanje vpisati le elektronski naslov in geslo, uporabnik pa si geslo lahko naknadno po želji spremeni.
Portal MOJ PETROL je spletni portal, ki uporabnikom omogoča pregled finančnega in kartičnega poslovanja ter drugih ugodnosti pri PETROLU. Splošni pogoji uporabe portala in mobilne aplikacije MOJ PETROL, ki urejajo uporabo PETROL uporabniškega računa, so dostopni na spletni povezavi: https://www.petrol.si/gdpr/seznamsplošnih- pogojev. Mobilna aplikacija MOJ PETROL omogoča uporabnikom podobne funkcionalnosti kot portal MOJ PETROL, zlasti pa; pregled računov, stanja števcev, sporočanja stanja števcev, pregled ugodnosti, transakcij kartic.
Povezovanje poslovanja je postopek povezovanja uporabniškega računa s podatki kupca.
Podatki kupca so vsi podatki vezani na sklenjena pogodbena razmerja kupca s PETROLOM (elektrika, zemeljski plin, Petrol klub kartica zvestobe, Petrol klub plačilna kartica, eShop naročila, KOEL naročila, UNP naročila, drugi osebni podatki kupca).
Član Petrol kluba je fizična oseba, ki ima veljavno Petrol klub kartico zvestobe ali Petrol klub plačilno kartico zvestobe in s tem možnost zbiranja Zlatih točk in pridobivanja drugih ugodnosti ter nalaganja dobroimetja na svoj “Petrol klub račun”.
Petrol klub račun predstavlja podatke o članu Petrol kluba, glede na pogoje posamezne vrste Petrol klub kartice zvestobe, na katerega se stekajo vse pridobljene ugodnosti in naloženo dobroimetje, ki jih ima član Petrol kluba.
Spletna ali mobilna trgovina predstavlja digitalni način distribucije aplikacij in je namenjena zagotavljanju oz. nameščanju programskih aplikacij za uporabnike ter omogoča prenos mobilnih aplikacij na pametne telefone.
Geslo za vstop v mobilno aplikacijo omogoča prijavo v mobilno aplikacijo in ga določi uporabnik.
Tokenizacija (pri elektronskem poslovanju) – pretvorba oz. šifriranje občutljivih podatkov v varen zapis v obliki žetona. V aplikaciji se ta tehnični postopek izvaja za namen šifriranja podatkov o nekaterih izmed razpoložljivih plačilnih sredstev. Več informacij je na voljo na spletnem naslovu: https://www.bsi.si/placila-in-infrastruktura/nacionalni-svetza- placila/e-novice/e-novice-nacionalnega-sveta-za-placila-avgust-2016/tokenizacija-narediti-vsa-karticna-placilavarnejsa
Plačilni prehod vam omogoča plačila z najpogostejšimi kreditnimi in plačilnimi (debetnimi) karticami, kot so MasterCard, Maestro, Visa, American Express, Diners, in PayPal.
Mobilna denarnica mBills (v nadaljevanju: mBills) je produkt elektronskega denarja. Pomeni odprto platformo za mobilno plačevanje, ki temelji na mobilni denarnici. Elektronski denar, shranjen v mobilni denarnici mBills, izdaja družba MBILLS d.o.o. Z uporabo kartice mBills Petrol MASTERCARD uporabljate razpoložljiva sredstva v svoji mobilni denarnici mBills.
Koda QR je optično stojno merljiva predstavitev podatkov, ki se nanašajo na predmet, na katerega je vezan. Lahko je matrična ali dvodimenzionalan črtna koda (npr. QR koda, EAN koda ali druge enolične identifikacijske oznake), s katero bo PETROL na prodajnih mestih označil blago/storitve, katerih nakup je mogoče opraviti s pomočjo mobilne aplikacije. Zagotavljanje požarne varnosti – za nakup/plačevanje energentov ter pranje vozila se zaradi zagotavljanja požarne varnosti mobilna aplikacija lahko uporablja zgolj v osebnih in tovornih vozilih. Mobilne aplikacije se v teh primerih ne sme uporabljati v vozilih brez kabine (npr.: motoristi, traktoristi, vozniki kabrioletov, kolesarji …) ali kot pešec. PETROL lahko zaradi poslovnih razlogov ali razlogov požarne varnosti določi tudi količinske omejitve pri posameznem točenju oziroma nakupu.
FRESH pomeni sveže pripravljeno hrano in pijačo, ki je v mobilni aplikaciji prikazana v rubriki Fresh.
Naloženo dobroimetje pomeni, da lahko imetnik Petrol klub kartice zvestobe (virtualne/fizične) ali Petrol klub plačilne kartice zvestobe na prodajnem mestu PETROLA položi denarna sredstva in z njimi preko mobilne aplikacije plačuje blago/storitve razvidne iz mobilne aplikacije na vseh PETROLOVIH prodajnih mestih. Izplačilo naloženega dobroimetja (npr. na tekoči račun, v obliki gotovine) uporabniku ni mogoče, da položi toliko denarnih sredstev, kolikor ve, da jih bo porabil.
Omejitev zneska enkratnega nakupa oz. plačila je vezana na odobren limit uporabe posameznega uporabnika, kot ga je določil izdajatelj plačilnega sredstva v dogovoru z uporabnikom. Pri energentih lahko PETROL zaradi razlogov požarne varnosti določi tudi količinsko omejitev posameznega nakupa. V primeru, da je stanje limita izbranega plačilnega sredstva preseženo, uporabnik mobilne aplikacije ne bo mogel uporabiti pri plačevanju na danem prodajnem mestu. V primeru, da limit porabe izbranega plačilnega sredstva še ni dosežen, bo lahko uporabnik poravnal znesek nakupa s pomočjo mobilne aplikacije zgolj do višine limita porabe.
 

3. Tehnične zahteve

Prenos mobilne aplikacije

Uporabnik lahko mobilno aplikacijo glede na obstoječi pametni telefon ali tablični računalnik in glede na razpoložljivost prenese preko spletnih ali mobilnih trgovin za mobilne aplikacije, in sicer vedno na način in pod pogoji, ki so določeni
za izbrane spletne mobilne trgovine:

 • Apple iOS: App Store,
 • Google Android: Google Play Store.

Uporaba mobilne aplikacije je za uporabnika brezplačna, pri čemer je dolžan uporabnik plačati prenos podatkov, ki mu ga izbrani operater zaračuna po veljavnem ceniku. Prenos in uporaba aplikacij sta ob ustreznem omrežju možna tudi v tujini (roaming), vendar se ob prenosu in uporabi obračunava prenos podatkov v tujini, in sicer po veljavnem ceniku izbranega operaterja za prenos podatkov v tujini.
Za prenos in uporabo mobilne aplikacije PETROL priporoča uporabo LTE ali 3G omrežja ali fiksnega elektronskega komunikacijskega omrežja. V 2.75G (Edge) je prenos in uporaba aplikacije mogoča, vendar se mobilna aplikacija prenaša dlje časa oz. deluje počasneje.
Mobilna aplikacija deluje na operacijskih sistemih: iOS 10 in novejših (Apple) ali Android 5.0 in novejših (Google). Zaradi tehničnih omejitev starejših verzij operacijskih sistemov določene aplikacije niso na voljo, funkcionalnosti ne delujejo pravilno ali pa prikaz funkcionalnosti ni mogoč.
 

4. Registracija, prijava in preklic

S prijavo v mobilno aplikacijo lahko uporabnik dostopa do polne funkcionalnosti mobilne aplikacije, kot je natančneje opredeljeno v poglavju “6. Uporaba aplikacije” teh splošnih pogojev. Za prijavo v mobilno aplikacijo uporabnik potrebuje uporabniški račun, ki ga ustvari v postopku registracije, in sicer z vnosom tam zahtevanih osnovnih podatkov (e-naslov, geslo, ime in priimek, telefonska številka).

Z označitvijo ustreznega polja v okviru registracije v mobilni aplikaciji uporabnik potrjuje, da je skrbno prebral vsakokrat veljavne splošne pogoje, se z njimi strinja in jih v celoti sprejema ter s sprejemom splošnih pogojev potrjuje, da je dopolnil starost 15 let in izpolnjuje ostale pogoje za uporabo mobilne aplikacije, določene s temi splošnimi pogoji.
V kolikor je uporabnik že imetnik Petrol klub kartice zvestobe ali Petrol klub plačilne kartice zvestobe, ju lahko poveže z uporabniškim računom.
Za pregled vsega svojega poslovanja s PETROLOM mora uporabnik povezati svoj uporabniški račun s podatki o storitvah, ki jih ima pri PETROLU. Glede na storitev mora uporabnik PETROLU posredovati naslednje podatke:
1. V primeru povezovanja poslovanja s Petrol klub plačilno kartico zvestobe: zadnjih sedem števk v številki kartice in naslov bivališča.
2. V primeru povezovanja poslovanja s Petrol klub kartico zvestobe: številka črtne kode kartice in naslov bivališča.
V mobilni aplikaciji lahko uporabnik zaprosi in potrdi, da se mu dodeli virtualna Petrol klub kartica zvestobe in s tem povezan Petrol klub račun.
Z uspešnim postopkom registracije v mobilno aplikacijo in sprejetjem teh splošnih pogojev uporabnik pridobi možnost pregleda plačanih računov za storitve opravljene prek mobilne aplikacije ter pregleda pridobljenih ugodnosti. Obvezni podatki so nujno potrebni za nadaljnje postopke prijave in komunikacijo pri poslovanju z registriranim uporabnikom ter za druge vrste obdelav, skladno z namenom in pravnimi podlagami, in so označeni z zvezdico ali s sporočilom, da je polje obvezno. V primeru, da uporabnik ne želi posredovati kateregakoli obveznega podatka v postopku registracije uporabniškega računa, ne bo mogel uspešno dokončati postopka registracije in posledično ne bo mogel
ustvariti uporabniškega računa ter uporabljati mobilne aplikacije.
 

4.1. Preklic registracije ali odtujitev telefona/računalnika

V primeru odtujitve uporabnikovega telefona ali preklica registracije lahko uporabnik izvede preklic uporabniškega računa preko portala MOJ PETROL ali za preklic pokliče na brezplačno telefonsko številko 080 22 66 oziroma to pisno sporoči na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, s pripisom “preklic” ali po elektronski pošti na elektronski naslov klub@petrol.si, s pripisom “preklic”. Po dokončni potrditvi preklica uporabniškega računa bosta uporabniški račun in virtualna kartica deaktivirana. Preklic preklica uporabniškega računa ni mogoč, temveč lahko uporabnik v skladu s temi splošnimi pogoji zgolj ustvari oz. registrira nov uporabniški račun.

V primeru, da ob preklicu uporabniškega računa na Petrol klub računu ostane neizkoriščeno dobroimetje, lahko uporabnik še nadalje uporablja fizično Petrol klub plačilno kartico zvestobe ali fizično Petrol klub kartico zvestobe ter z njima nadalje koristi neizkoriščeno dobroimetje v skladu s Splošnimi pravili uporabe Petrol klub kartice zvestobe ali Splošnimi pravili uporabe Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

Če ima uporabnik virtualno Petrol klub kartico zvestobe, ki je prenehala veljati ali če mu je prenehala veljati fizična Petrol klub kartica zvestobe ali Petrol klub plačilna kratica zvestobe, lahko uporabnik za naloženo dobroimetje v roku petih let preko elektronskega naslova klub@petrol.si zaprosi za izdajo Petrolove darilne kartice v višini neizkoriščenega naloženega dobroimetja, sicer uporabniku naloženo dobroimetje propade.

Glede na navedeno PETROL uporabnikom priporoča, da pred prenehanjem veljave fizične ali virtualne Petrol klub kartice zvestobe ali Petrol klub plačilne kartice zvestobe izkoristijo vso neizkoriščeno dobroimetje.

Če uporabniku preneha veljati fizična ali virtualna Petrol klub kartica zvestobe ali Petrol klub plačilna kartica zvestobe, ki jo je uporabnik povezal z mobilno aplikacijo, uporabnik mobilne aplikacije z dodatnimi funkcionalnostmi, opredeljenimi v teh splošnih pogojih, ki se nanašajo na Petrol klub kartice, ne bo mogel več uporabljati. V tem primeru bo uporabnik lahko uporabljal mobilno aplikacijo brez ugodnosti in dodatnih funkiconalnosti, ki se nanašajo na Petrol klub kartice.
 

5. Plačilna sredstva in plačevanje
Splošno

Uporabnika zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku potrditve nakupa/oddaje naročila. Cene energentov, blaga in storitev so razvidne na prodajnih mestih PETROL in v mobilni aplikaciji. Cene so v evrih in že vsebujejo davek na dodano vrednost, razen če je izrecno napisano drugače. Uporabnik po potrditvi nakupa ne more več odstopiti od nakupa, če ni za posamezno vrsto blaga in/ali storitev v teh splošnih pogojih določeno drugače.

Ob nakupu blaga/storitev z mobilno aplikacijo veljajo cene v trenutku oddaje naročila oz. veljajo tiste cene, ki so bile veljavne v času, ko je naročilo prejel informacijski sistem PETROLA. PETROL si pridržuje pravico do dnevnih sprememb cen blaga in storitev brez predhodnega obvestila uporabnikov.
 

5.1. Postopek plačila s podprto plačilno kartico

V postopku nakupa z mobilno aplikacijo mobilna aplikacija uporabniku privzeto ponudi plačilno sredstvo, ki ga je uporabnik nazadnje izbral za nakup posamezne storitve/blaga. Na tem mestu lahko uporabnik privzeto plačilno sredstvo tudi zamenja s katerimkoli drugim plačilnim sredstvom, ki ga ima v mobilni aplikaciji na izbiro. Uporabnik lahko v mobilni aplikaciji dodaja/odstranjuje plačilna sredstva na način, opredeljen v točki 5.2. teh splošnih pogojev.

Uporabnik izvede nakup tako, da izbere plačilno sredstvo in s pritiskom na gumb POTRDI potrdi naročilo blaga/ storitev z obveznostjo plačila, s čimer se šteje prodajna pogodba med PETROLOM in uporabnikom za sklenjeno. V fazi POTRDITVE naročila lahko uporabnik prekine postopek nakupa in sklenitve pogodbe tako, da pritisne ustrezen gumb v aplikaciji.

Uporabnik po potrditvi nakupa ne more več odstopiti od nakupa, če ni za posamezno vrsto blaga/storitev v teh splošnih pogojih določeno drugače.

Uporabnika zavezujejo vsakokratna veljavna različica the splošnih pogojev veljavnih v trenutku potrditve nakupa/ oddaje naročila z uporabo mobilne aplikacije.
 

5.2. Postopek dodajanja in shranjevanja podprte plačilne kartice

Uporabnik v postopku nakupa blaga/storitev, ki so na voljo v aplikaciji, lahko pri izbiri plačilnih sredstev doda plačilne kartice, ki so navedene v točki 5.3.3. teh splošnih pogojev na način, da vnese osnovne podatke o plačilni kartici, potrebne za plačilo (ime, priimek, naslov, vrsta in številka kartice, veljavnost kartice, CVC števila). Za namen preverbe veljavnosti kartice bo PETROL na vaši plačilni ali kreditni kartici naredili avtorizacijo za 1,00 EUR in jo preklical.
Za dodajanje plačilne ali kreditne kartice boste morda preusmerjeni na varen kanal vaše banke za povezovanje plačilnih kartic. V primeru uspešno izvedenega postopka dodajanja kartice se le-ta s pomočjo tokenizacije na zalednem sistemu plačilnega prehoda shrani v obliki žetona. Tokenizacija je obvezna, v kolikor želi uporabnik blago/ storitve v mobilni aplikaciji plačevati s plačilnimi sredstvi, razen za mBills PETROL mobilno denarnico in Petrol klub plačilno kartico. Na podlagi žetona, ustvarjenega s tokenizacijo, mobilna aplikacija lahko izvaja kasnejša plačila brez ponovnega vpisa vseh podatkov kartice s strani uporabnika in pridobi osnovne okrnjene podatke o kartici za prikaz podatkov v aplikaciji v namen preglednosti izbire plačilnih sredstev. Tako formiran žeton je zunaj okolja zalednega sistema mobilne aplikacije neuporaben. Vsi podatki o uporabnikovi kartici in o sami transakciji so varno shranjeni na izbranem sistemu plačilnega prehoda, PETROL pa do navedenih podatkov nima dostopa.

Kadar uporabnik v mobilni aplikaciji vnese podatke o plačilni kartici, skrb za varovanje podatkov (številka plačilne kartice, varnostna koda, datum veljavnosti, itd.) prevzame plačilni prehod, saj za to poskrbi tehnologija Drop-in Payment UI oz. Hosted fields, ki vse te podatke varno prenese preko iframe sistema.

Pri dodajanju kreditnih kartic in plačilnih kartic za plačilno sredstvo v mobilni aplikaciji se vsi koraki izvedejo na strani plačilnega prehoda, kar pomeni da PETROL nima nikakršnega stika s podatki o kreditni kartici in transakciji, povezani s tem. Nadaljnje plačevanje s kreditno kartico se izvede po sistemu Tokenizacije, kar pomeni da pri plačilnih transakcijah z mobilno aplikacijo PETROL ne uporablja ali shranjuje podatkov o plačilnih karticah uporabnika.
Tokenizacija je pretvorba oz. šifriranje občutljivih podatkov v varen zapis v obliki žetona. V mobilni aplikaciji se ta tehnični postopek izvaja za namen šifriranja podatkov o nekaterih izmed razpoložljivih plačilnih sredstev.

Tokenizacija ima lahko za posledico, odvisno od uporabnikovega dogovora z izdajalteljem plačilnega sredstva, da pri uporabi tokeniziranega plačilnega sredstva vnos varnostna gesla ni potreben, zaradi česar PETROL priporoča, da uporabniki poskrbijo za ustrezno zaščito telefonov in tabličnih računalnikov, na katerih imajo nameščeno mobilno aplikacijo.
 

5.3 Podprta plačilna sredstva

V nadaljevanju so opredeljena plačilna sredstva, s katerimi je možno plačevati v mobilni aplikaciji ter njihov opis.

5.3.1. PETROL klub kartice

Z imetništvom Petrol klub kartice zvestobe ali Petrol klub plačilne kartice postane uporabnik član Petrol kluba in s tem imetnik Petrol klub računa, ki ga lahko poveže z mobilno aplikacijo. Na ta način pridobi uporabnik možnost, da z uporabo mobilne aplikacije pridobiva ugodnosti, ki so na voljo članom Petrol kluba, in sicer:

 • zbiranja Zlatih točk, ki jih lahko uporabnik unovči za pridobitev ugodnosti pri naslednjih nakupih,
 • nalaganja dobroimetja na svoj Petrol klub račun in unovčitev le tega na prodajnih mestih PETROLA in v mobilni aplikaciji,
 • unovčevanja pridobljenih ugodnosti,
 • pridobivanje posebnih Petrol klub popustov za nakup v akciji označenega blaga/storitev,
 • pridobivanje ugodnosti preko posebnih točk zvestobe (npr. Kave na poti preko zbiranja Zlatih zrn),
 • sodelovanja v posebnih marketinških akcijah, ki se izvajajo v okvriu Petrol klub programa zvestobe in so opredeljene v posebnih splošnih pogojih posamezne akcije, objavljene na www.petrol.si in prodajnih mestih Petrola,
 • drugih ugodnosti, kot je opredeljeno v splošnih pravilih uporabe posamezne PETROL klub kartice.
   
5.3.1.1 Petrol klub kartica zvestobe

Veljavno Petrol klub kartico zvestobe lahko uporabnik izbere za plačilno sredstvo pod pogojem, da ima uporabnik na svoji Petrol klub kartici zvestobe oziroma na z njo povezanem Petrol klub računu naložen ustrezen znesek dobroimetja, ki mora biti za uspešno izvedbo plačila večje ali enako vrednosti naročila blaga/storitev.
Uporabnik lahko dobroimetje na svojo Petrol klub kartico zvestobe naloži tako, da v aplikaciji izbere možnost “Moj račun”, ki mu odpre ekran s prikazom EAN črtne kode njegove Petrol klub kartice zvestobe in z njo povezanega Petrol klub računa. EAN črtno kodo Petrol klub kartice zvestobe uporabnik pokaže prodajalcu na prodajnem mestu PETROLA, ki jo odčita, in uporabniku naloži dobroimetje za prejeti znesek denarja.

Mesečna omejitev zneska dobroimetja, ki ga lahko uporabnik naloži na Petrol klub račun brez osebne identifikacije, je 250,00 EUR (z DDV) mesečno, skupna omejitev dobroimetja, ki ga ima lahko uporabnik, pa je 500,00 EUR (z DDV).
V primeru, da želi uporabnik na aplikacijo mesečno naložiti več kot 250,00 EUR bo, PETROL iz poslovnih razlogov in zagotavljanja varnosti uporabnikov na prodajnem mestu zahteval identifikacijo uporabnika. Identificiranje uporabnika na prodajnem mestu se izvede z vpogledom v uradni osebni dokument (potni list, osebna izkaznica, novo vozniško dovoljenje) uporabnika ob njegovi osebni navzočnosti, pri čemer bo predstavnik Petrola na prodajnem mestu preveril in zabeležil številko osebnega dokumenta, naziv izdajatelja in veljavnost osebnega dokumenta.
Izplačilo vplačanega oz. naloženega dobroimetja (npr. na tekoči račun, v obliki gotovine, ipd.) uporabniku ni mogoče.

Koriščenje dobroimetja je mogoče zgolj v okviru nakupa blaga/storitev na prodajnih mestih PETROL oz. za določeno blago/storitve iz ponudbe PETROLA z mobilno aplikacijo na daljavo.

V primeru izbire in potrditve plačila z dobroimetjem, katerih vrednost presega 25,00 EUR (z vključenim DDV), mora uporabnik za potrditev naročila z obveznostjo plačila vnesti tudi varnostno geslo (PIN koda).
 

5.3.1.2 Petrol klub plačilna kartica zvestobe

Veljavno Petrol klub plačilno kartico zvestobe lahko uporabnik izbere za plačilo pri nakupu blaga/storitev glede na razpoložljivi limit določen med uporabnikom in PETROLOM, ki pa mora biti za uspešno izvedbo plačila večje ali enako vrednosti naročila blaga/storitev.
Uporabnik lahko nakupe do višine 25,00 EUR (z vključenim DDV) s Petrol klub plačilno kartico zvestobe opravi brez vnosa varnostnega gesla (PIN kode), nad prej navedenimzneskom pa zgolj na osnovi vnosa pravilnega varnostnega gesla (PIN kode).
V kolikor uporabnik za nakup blaga/storitev uporabi doroimetje, ki je naloženo na Petrol klub račun, povezan z njegovo Petrol klub plačilno kartico zvestobe in mobilno aplikacijo, veljajo glede nalaganja dobroimetja, njegove uporabe ter s tem povezanih omejitev določbe 5.3.1.1 točke teh splošnih pogojev.

5.3.1.3 Nakup blaga in storitev neposredno na blagajni prodajnega mesta z EAN kodo

Uporabnik, ki ima z mobilno aplikacijo povezano Petrol klub plačilno kartico zvestobe ali Petrol klub kartico zvestobe, lahko opravi nakup kateregakoli blaga/storitve na blagajni prodajnih mest PETROL po naslednjem postopku:
Uporabnik izbere možnost “Moj račun”. Na vrhu zaslona se mu nato znotraj mobilne aplikacije prikaže EAN koda, ki jo uporabnik pokaže prodajnemu osebju na prodjanem mestu PETROL. Prodajno osebje z napravo odčita EAN kodo.
Po odčitanju EAN kode s strani prodajnega osebja uporabnik v POS terminal vnese varnostno geslo (PIN kodo), z vnosom katere katerim potrdi nakup. Uporabnik nato s strani prodajnega osebja pridobi račun v tiskani obliki.

5.3.2 mBills

Elektronski denar, shranjen v mobilni denarnici mBills, lahko uporabnik izbere za plačilo blaga/storitev v mobilni aplikaciji, ki pa mora biti za uspešno izvedbo plačila večje ali enako vrednosti naročila blaga/storitev.
 

5.3.3 Ostala plačilna sredstva oz. kartice

V aplikaciji Na poti je možno dodati naslednje plačilne kartice kot plačilno sredstvo:
–– MasterCard,
–– MasterCard Debit,
–– VISA,
–– VISA Debit,
–– VISA Electron,
–– ter morebitne druge kartice ,razvidne v mobilni aplikaciji ter na www.petrol.si
Plačilna kartica mora imeti omogočeno spletno nakupovanje, ta funkcionalnost pa je odvisna od dogovora med izdajateljem plačilne kartice in uporabnikom. Limiti, način uporabe in plačila s plačilno kartico so izključno predmet dogovora med izdajteljem kartice in uporabnikom.
Za namen preverbe veljavnosti bomo na vaši plačilni kartici naredili avtorizacijo za 1,00 EUR in jo preklicali. Ob uspešnem zaključku procesa dodajanja plačilne kartice bo vaša plačilna kartica tokenizirana.

5.4. Varnost nakupa s plačilno kartico

PETROL zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa. Prenos osebnih in ostalih transakcijskih podatkov na spletni strani se izvaja v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (Secure Sockets Layer). Podatki se kodirajo in se na PETROLOV strežnik prenašajo v zaščiteni obliki. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel osebne in druge transakcijske podatke uporabnika, ki jih ta pošilja v spletno trgovino/mobilno aplikacijo. Za varne avtorizacije in transakcije s plačilnimi in kreditnimi karticami ter storitev posredovanja izvaja družba Payvision v skladu s svojimi pogoji poslovanja, izjema so Petrol klub plačilne kartice zvestobe, kjer varnost avtorizacije in transakcije ter storitev posredovanja izvaja PETROL. Avtorizacije kartic se opravljajo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov v bančnem sistemu. Varnost nakupa je zagotovljena ob upoštevanju vseh veljavnih zakonskih obveznosti in priporočil slovenske ter mednarodne zveze potrošnikov.

6. Uporaba aplikacije
6.1. Neprijavljen uporabnik

Neprijavljen uporabnik ima na voljo le naslednje (omejene) funkcionalnosti mobilne aplikacije:
–– možnost prikaza prodajnih mest PETROL na zemljevidu in podrobnosti o le-teh (odpiralni časi, kontaktni podatki, možnost navigacije);
–– možnost pregleda ponudbe Fresh in izdelkov;
–– možnost prikaza navodil za uporabo mobilne aplikacije;
–– možnost prijave napak v delovanju mobilne aplikacije.

6.2. Prijavljen uporabnik, ki je tudi član petrol kluba in ima z mobilno aplikacijo povezano eno izmed Petrol klub kartic

Kot član Petrol kluba ima uporabnik v rubriki “Moje ugodnosti” na voljo tudi naslednje funkcionalnosti mobilne aplikacije, ki omogočajo:
–– pregled ugodnostni, ki so naložene na njegovem Petrol klub računu;
–– prikaz števila Zlatih točk, ki so naložene na njegovem Petrol klub računu;
–– prikaz črtnih kod njegovih Petrol klub kartic;
–– prikaz zneska dobroimetja na njegovem Petrol klub računu;
–– prikaz limita porabe v primeru, da ima Petrol klub plačilno kartico zvestobe.

6.2.1 Za nakup energentov

Uporabnik pred pričetkom uporabe mobilne aplikacije opravi prijavo, določi in potrdi svojo točno lokacijo, in sicer z uporabo funkcije GPS na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku in oznako točilnega mesta oz. prodajnega mesta PETROL, kjer je nakup z mobilno aplikacijo možen, pri čemer uporabnik slednjo bodisi poslika ali pa ročno vnese kodo točilnega/prodajnega mesta PETROL v mobilno aplikacijo. Točilna/prodajna mesta z energenti, na katerih je nakup mogoče opraviti s pomočjo mobilne aplikacije, bo PETROL ustrezno označil (npr. s QR kodo, EAN kodo ali drugo enolično identifikacijsko oznako, ki jo je mogoče poslikati z mobilno aplikacijo in/ali ročno vnesti v mobilno aplikacijo).
V naslednji fazi bo uporabnik mobilne aplikacije izbral način plačila in potrdil uporabo izbrane plačilnega sredstva ali dobroimetja ter vnesel pripadajočo varnostno geslo (PIN kodo) oziroma bo potrdil nakup s pritiskom na gumb POTRDI. Z vnosom in potrditvijo varnostnega gesla (PIN kode) ali s pritiskom na gumb POTRDI se šteje prodajna pogodba med PETROLOM in uporabnikom za sklenjeno. Pred vnosom varnostnega gesla (PIN kode) ali pritiska na gumb POTRDI lahko uporabnik prekine proces sklepanja pogodbe in/ali spremeni naročilo.
V primeru nakupa energentov uporabnik izrecno soglaša, da ima PETROL pravico od faze potrditve plačilnega sredstva do vključno vnosa varnostnega gesla (PIN kode) ali pritiska na gumb POTRDI preveriti uporabnikov osebni limit porabe izbranega plačilnega sredstva in mu pred pričetkom točenja goriva sporočiti ali je limit porabe izbranega plačilnega sredstva presežen.
V primeru, da je stanje limita porabe izbranega plačilnega sredstva preseženo, uporabnik mobilne aplikacije ne bo mogel uporabiti pri plačevanju energenta na danem prodajnem mestu PETROL. V primeru, da limit porabe še ni dosežen, bo lahko uporabnik poravnal znesek s pomočjo mobilne aplikacije zgolj do višine limita porabe izbranega plačilnega sredstva. V naslednji fazi bo uporabnik seznanjen z natočeno in prevzeto količino blaga tj.
izbranega energenta, ter s ceno, ki je uporabniku razvidna že pred sklenitvijo pogodbe na samem točilnem mestu oz. agregatu, kot tudi s tem povezano točno višino kupnine. Uporabnik se z danimi informacijami seznani, jih potrdi ter po opravljenem nakupu s strani PETROLA prejme račun v elektronski obliki.
V primeru, da bi uporabnik iz kateregakoli razloga odpeljal s prodajnega mesta po sklenitvi pogodbe in pred zaključkom procesa nakupa, bo PETROL bremenil uporabnika za neplačani znesek oz. sprožil postopek izvršbe ter druge pravne postopke za zavarovanje svojih pravic in pravnega položaja.
 

6.2.2 Nakup Kave na poti


Uporabnik lahko opravi nakup Kave po naslednjem postopku:
1. Izbere možnost “Kava na poti”.
2. Poslika QR kodo na zgornjem robu kavomata ali ročno vnese številko, ki se nahaja pod QR kodo.
3. V aplikaciji Izbere želeni napitek.
4. Uporabnik izbere način plačila in potrdi uporabo plačilnega sredstva ali dobroimetja.
5. Potrdi točenje napitka s pritiskom na gumb »Natoči« v aplikaciji ali pa z izbiro napitka na kavomatu, oboje z obveznostjo plačila, s čimer se šteje prodajna pogodba med PETROLOM in uporabnikom za sklenjeno. V fazi pred pritiskom na gumb »Natoči« v aplikaciji ali pa z izbiro napitka na kavomatu lahko uporabnik prekine proces sklepanja pogodbe tako, da pritisne ustrezen gumb v mobilni aplikaciji.
6. V naslednji fazi bo uporabnik s strani PETROLA prejel račun v elektronski obliki. Račun je viden v zavihku mobilne aplikacije “Arhiv računov”.

6.2.3 Nakup pranja vozila in žetonov za sesalec

Uporabnik lahko opravi nakup pranja vozila po naslednjem postopku:
1. Izbere možnost “Avtopranje”.
2. Potrdi svojo lokacijo, ki jo mobilna aplikacija ugotovi s pomočjo vgrajene GPS naprave oz. poslika QR kodo ali pa ročno vnese številko avtopralnice, ki se nahaja pod pripadajočo QR kodo.
3. Izbere želeno pranje (XXL, XL, L, M ali S) in želeno število žetonov za sesanje.
4. Uporabnik izbere način plačila in potrdi uporabo izbranega plačilnega sredstva ali dobroimetja ter vnese pripadajočo varnostno geslo (PIN kodo) oziroma potrdi nakup s pritiskom na gumb POTRDI. Z vnosom in potrditvijo varnostnega gesla (PIN kode) ali s pritiskom na gumb POTRDI se šteje prodajna pogodba med
PETROLOM in uporabnikom za sklenjeno. Pred vnosom varnostnega gesla (PIN kode) ali pritiska na gumb POTRDI lahko uporabnik prekine proces sklepanja pogodbe ali spremeni naročilo.
5. Mobilna aplikacija generira 6-mestno kodo in jo prikaže na označenem mestu skupaj s številom žetonov.
Uporabnik prejme 6-mestno kodo tudi preko SMS sporočila.
6. Pridobljeno kodo in število kupljenih virtualnih žetonov uporabnik pokaže upravljavcu avtopralnice.
7. Uporabnik takoj po potrditvi nakupa enega od izbranih pranj (XXL, XL, L, M ali S) ali žetona za sesanje s strani PETROLA prejme račun za opravljen nakup v elektronski obliki. Račun je viden v zavihku mobilne aplikacije “Arhiv računov”.

6.2.4 Nakup hrane in pijače ter drugega blaga, prikazanega v rubriki Fresh in izdelki (v nadaljevanju “Fresh in izdelki”)


Uporabnik lahko opravi nakup sveže pripravljene hrane in pijače z oznako FRESH ter drugega blaga, prikazanega v mobilni aplikaciji pod rubriko “Fresh in izdelki”, po naslednjem postopku:
1. Izbere možnost “Fresh in izdelki”.
2. Kadar GPS lokacija ni na voljo, uporabnik na zemljevidu izbere željeno lokacijo prodajnega mesta s “Fresh in izdelki”, na katerem namerava uporabnik prevzeti naročene izdelke.
3. Kadar je GPS lokacija na voljo, se avtomatsko izbere najbližja lokacija prodajnega mesta s “Fresh in izdelki”, ki jo lahko uporabnik spremeni.
4. Uporabnik v mobilni aplikaciji pregleduje nabor izdelkov in željene izdelke dodaja v košarico, prav tako lahko prilagaja količino oz. mersko enoto izbranih izdelkov.
5. PETROL pri opisu posameznega izdelka posreduje glavne značilnosti izdelka v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov, ter tudi informacije o morebitnih alergenih, ki so vsebovani v danem izdelku in ostala zakonsko potrebna obvestila.
6. Uporabnik lahko pri nakupu hrane, ki je v mobilni aplikaciji prikazana v rubriki “FRESH”, z označitvijo/ odznačitvijo poda informacijo glede željenih sestavin v hrani/pijači in izbranih dodatkov iz skupine dodatkov, v kolikor je pri prikazu posamezne hrane/pijače ponujen izbor.
7. Za pregled in morebitne popravke izbranih izdelkov uporabnik pritisne na gumb “košarica”. Izbor izdelkov v košarici potrdi s pritiskom na gumb POTRDI.
8. Po potrditvi košarice uporabnik potrdi željeno lokacijo prodajnega mesta PETROL in čas za prevzem izdelkov, po potrebi pa lahko doda tudi opombo. V mobilni aplikaciji je ponujeni čas prevzema izdelkov prvi možni termin, ko lahko uporabnik izdelke prevzame, uporabnik pa lahko uro prevzema spreminja znotraj enodnevnega okvirja, ki je določen glede na delovni čas izbrane lokacije prodajnega mesta PETROL. Uporabnik izbere način plačila in potrdi uporabo izbranega plačilnega sredstva ali dobroimetja ter vnese pripadajočo PIN kodo oziroma potrdi nakup s pritiskom na gumb POTRDI. Z vnosom in potrditvijo PIN kode ali s pritiskom na gumb POTRDI se šteje prodajna pogodba med PETROLOM in uporabnikom za sklenjeno. Pred vnosom PIN kode ali pritiska na gumb POTRDI lahko uporabnik prekine proces sklepanja pogodbe in/ali spremeni naročilo.
9. Po sklenitvi pogodbe ni več mogoča sprememba vsebine naročila zaradi že opravljene plačilne transakcije sredstev na vašem izbranem plačilnem sredstvu. Do 60 minut pred v naročilu določenem času prevzema lahko uporabnik spremeni čas prevzema izdelkov oz. lahko od naročila izdelkov oziroma pogodbe v celoti odstopi. Spremembo časa prevzema izdelkov ali odstop od naročila oziroma pogodbe uporabnik izvede tako, da pokliče na izbrano prodajno mesto, ki potrditev spremembe naročila ali odstop od naročila oziroma pogodbe uporabniku potrdi.
10. Po potrditvi naročila mobilna aplikacija generira 8-mestno kodo in jo prikaže skupaj s QR kodo, ki služi za prevzem naročenih izdelkov na v naročilu določenem prodajnem mestu.
11. Uporabnik preko potisnega sporočila ali SMS sporočila s strani prodajnega mesta PETROL prejme potrditev ter 8-mestno kodo/zavrnitev nakupa.
12. V primeru zavrnitve nakupa s strani PETROLA, le-ta uporabniku povrne celotno vrednost nakupa in morebitne ostale stroške transakcije, in sicer z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabnik uporabil za plačilo.
Ob prevzemu se uporabniku izda elektronski račun za kupljene izdelke. Račun je viden v zaviku mobilne aplikacije “Arhiv računov”. V primeru, da uporabnik iz kateregakoli razloga po sklenitvi pogodbe in pred zaključkom procesa nakupa (prevzem izdelka/-ov) ne bi prevzel naročenih izdelkov, bo PETROL bremenil uporabnika za celotno vrednost naročenih izdelkov.
Uporabnik soglaša, da lahko PETROL v primeru nastopa utemeljenih okoliščin, ki preprečujejo izvršitev oddanega naročila, v roku 5 minut od prejema naročila odstopi od pogodbe o nakupu izdelkov, o čemer mora uporabnika pisno obvesti.

Kot utemeljene okoliščine se štejejo zlasti:
–– okoliščine, ki po svoji naravi predstavljajo nastop višje sile,
–– pomanjkanje surovin za izdelavo,
–– kakršnekoli motnje v delovnem procesu, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na pravočasno izvršitev naročila.
V primeru, da uporabnik zamuja s prevzemom izdelkov, ki so navedeni v rubriki “FRESH” (sveže pripravljena hrana in pijača z oznako “FRESH”) več kot 10 minut, ga lahko PETROL kontaktira in ga pozove k čimprejšnjemu prevzemu izdelkov.
V primeru, da naročilo ni prevzeto v 30 minutah od poteka izbranega časa prevzema, uporabnik soglaša, da PETROL ni več dolžan hraniti naročenih “FRESH” izdelkov in jih lahko zavrže.
Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da so “FRESH” izdelki namenjeni takojšnjemu zaužitju in so ustrezno zapakirani
tako, da jih stranke lahko odnesejo tudi s seboj. PETROL ne odgovarja za slabšo kakovost izdelkov (npr. mrzli izdelki, ipd.) v primeru, da uporabnik prevzame izdelke kasneje, kot je opredelil v naročilu.
Upoštevajoč tretji odstavek opredelitve nakupa “FRESH” izdelkov PETROL uporabniku jamči, da bo svoje obveznosti izpolnil pravočasno tako, da bodo izbrani izdelki na voljo uporabniku ob dogovorjenem času na dogovorjeni lokaciji.
V primeru, da izbrano prodajno mesto s pripravo naročenih izdelkov “FRESH” zamudi več kot 10 minut, šteto od dogovorjenega časa prevzema, se uporabniku za izbrane izdelke ne zaračuna kupnine.
Vse slike izdelkov prikazane v mobilni aplikacije so simbolične.

Kot kupec potrošnik ima uporabnik pravico, da PETROLU v 14 dneh od prevzema izdelkov, ki so kupljeni na daljavo, sporoči, da odstopa od pogodbe glede nakupa teh izdelkov, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Za uveljavitev pravice do odstopa od pogodbe mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti PETROL o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe. Odstop od pogodbe lahko uporabnik sporoči prek portala MOJ PETROL na zavihku Moja naročila, kjer v vrstici z ustrezno številko svojega naročila izberete povezavo Napoved vračila, kjer dostopate do Obrazca za odstop od pogodbe, ali če pošlje pravilno izpolnjen Obrazec za odstop od pogodbe ali drugo nedvoumno izjavo o odstopu od pogodbe, s priloženo kopijo računa ali drugega dokazila, ki identificira nakup na e-naslov eshop@petrol.si, s pripisom NA POTI. Odstop od pogodbe lahko uporabnik sporoči tudi prek brezplačne telefonske številke 080 22 13. Zaradi zagotovitve dokaza o odstopu od pogodbe uporabniku priporočamo, da poda odstopno izjavo v pisni obliki. Šteje se, da je uporabnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku 14 dni od prevzema izdelka, ki je določen za odstop od pogodbe.
Rok za odstop od pogodbe začne teči z dnem, ko uporabnik pridobi dejansko posest nad izdelki, kupljenimi na daljavo, glede katerih je v skladu s temi splošnimi pogoji možen odstop od pogodbe.
Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice uporabnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka. Strošek vračila izdelkov bremeni uporabnika.
Izdelke je treba vrniti PETROLU najpozneje v 14 dneh od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe. Uporabnik odgovarja za zmanjšano vrednost izdelka, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja izdelka. Odgovornost uporabnika za zmanjšano vrednost izdelka lahko znaša do vrednosti polne redne maloprodajne cene izdelka na dan nakupa izdelka, kar se ugotavlja za vsak posamezni primer posebej. Zaradi navedene odgovornosti zmanjšanja vrednosti izdelka uporabniku priporočamo, da izdelek, za katerega uveljavlja odstop od pogodbe, vrne nepoškodovan, nerabljen in v nespremenjeni količini ter v originalni embalaži, da se ne bi izdelek med transportom poškodoval. PETROL bo uporabnika pozval k plačilu opredeljene zmanjšane vrednoti izdelka.
Izdelke lahko vrnete po pošti na naslov PETROL d.d., SDC Zalog, s pripisom “za PETROL NA POTI”, Zaloška cesta 259, 1000 Ljubljana. Na istem naslovu je možno vračilo tudi osebno, in sicer vsak delovnik od 7. do 17. ure.
Pri vsakem vračilu izdelkov je treba poleg izdelka predložiti pisno pojasnilo, da se izdelek vrača zaradi odstopa od pogodbe (najlažje je, če se vračilu priloži kopijo ustrezno in popolno izpolnjenega Obrazca za vračilo blaga), ter priložiti kopijo računa ali drugega dokazila o opravljenem nakupu.

Obrazec za odstop od pogodbe je tudi v prilogi teh splošnih pogojev.
Možnost odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo, ne velja za naslednje pogodbe:
–– sklenjene z uporabo prodajnih avtomatov ali v poslovnih prostorih, opremljenimi s prodajnimi avtomati,
–– o izdelkih, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katere PETROL nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe,
–– o izdelkih, ki so izdelani po natančnih navodilih uporabnika in prilagojeni njegovim osebnim potrebam,
–– o izdelkih, ki so hitro pokvarljivi ali jim hitro poteče rok uporabe,
–– o dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij, razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij,
–– o dobavi zapečatenih izdelkov, ki niso primerni za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je uporabnik po dostavi odprl varnostni pečat,
–– o dobavi izdelkov, ki so zaradi svoje narave neločljivo pomešani z drugimi predmeti,
–– o dobavi alkoholnih pijač, katerih cena ja dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe in ki se lahko dostavijo po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera ponudnik nima vpliva,
–– o pripravi in dostavi hrane ali storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku.
Pri odstopu od pogodbe, vplačani znesek pa se uporabniku vrne z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil uporabnik, razen če je uporabnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če uporabnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Vračilo vplačil bo izvedeno, takoj ko bo to mogoče, najpozneje pa v 14 dneh od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. PETROL lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenih izdelkov ali dokler uporabnik ne predloži dokazila, da je izdelke poslal/prinesel nazaj.

PETROL lahko uporabniku zavrne naročilo ali kljub potrditvi naročila odstopi od sklenjene pogodbe o nakupu na daljavo, v kolikor je ugotovljeno, da uporabnik zlorablja pravico do odstopa od pogodbe.


7. Kontakti, pomoč in dodatna vprašanja

V primeru vprašanj ali v primeru, da uporabnik potrebuje pomoč, se lahko obrne na prodajno osebje na prodajnih mestih PETROL ali kontaktira klicni center PETROLA na brezplačno telefonsko številko 080 22 66.

8. Omejitev odgovornosti


PETROL v nobenem primeru ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev uporabniku za morebitno nedelovanje oz. nemožnost uporabe mobilne aplikacije, ampak si bo za nemoteno delovanje mobilne aplikacije zgolj prizadeval. Ta določba pa ne izključuje odgovornosti PETROLA za škodo, ki jo PETROL povzroči uporabniku, ki se v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, šteje za potrošniku povzročeno namenoma ali iz malomarnosti.
Za prikaz določenih funkcionalnosti se v mobilni aplikaciji uporablja neodvisne zunanje storitve in aplikacije. Za uporabo teh storitev veljajo pogoji uporabe zunanje storitve, ki jih določa lastnik storitve ali aplikacije, PETROL pa v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev. PETROL tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek spletnih povezav, ki niso last PETROLA.
PETROL ni odgovoren za občasno nedelovanje mobilne aplikacije, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo in/ali izgubo dohodka.
PETROL zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi npr. izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti upoabe informacij ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Ta določba pa ne izključuje odgovornosti PETROLA za škodo, ki jo PETROL povzroči uporabniku, ki se v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, šteje za potrošniku povzročena namenoma ali iz malomarnosti.
Podatki v mobilni aplikaciji so zgolj informativne narave, zato PETROL ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov.
Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, opravljene z uporabo svojega uporabniškega računa. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, mora o tem nemudoma obvestiti PETROL, kot je to opredeljeno v 4.1. členu teh splošnih pogojev. PETROL ni odgovoren za škodo, ki bi jo uporabnik utrpel zaradi nepooblaščene uporabe uporabniškega računa ali gesla, s katerim je registriran oz. prijavljen v mobilno aplikacijo. Uporabnik se zaveže, da bo mobilno aplikacijo uporabljal v skladu s temi splošnimi pogoji ter pogoji, za katere je navedeno, da te pogoje dopolnjujejo, da bo zagotavljal tajnost in varnost gesel ter da bo upošteval pravila in obvestila, objavljena na spletnem mestu www.petrol.si.
PETROL ne odgovarja za morebitne napake in škodo, ki je posledica posredovanja napačnih podatkov in/ali drugega delovanja iz sfere uporabnika, npr. ob registraciji ali prijavi v mobilno aplikacijo.
Prav tako si PETROL pridržuje pravico, da kadarkoli brez predhodnega opozorila spremeni, doda ali odstrani vsebine, objavljene v mobilni aplikaciji. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost, pri čemer morajo poskrbeti tudi za ustrezno zaščito podatkov na svojem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku kot tudi za ustrezno zaščito pametnega telefona ali tabličnega računalnika, na katerem imajo naloženo in uporabljajo mobilno aplikacijo PETROL lahko po lastni presoji poslovnih razlogov preneha zagotavljati mobilno aplikacijo, o čemer bo uporabnike pravočasno obvestil.

9. Nadgradnje in nove verzije mobilne aplikacije


Zaradi tehničnih ali funkcionalnih nadgradenj mobilne aplikacije si PETROL pridržuje pravico, da objavi novo verzijo mobilne aplikacije. Uporabnik bo o novi verziji mobilne aplikacije obveščen preko mobilne aplikacije same ali preko trgovine, iz katere je mobilna aplikacija naložena, ali pa bo do posodobitve mobilne aplikacije lahko na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku prišlo tudi samodejno, kar je odvisno od nastavitev pametnega telefona ali tabličnega računalnika uporabnika.

10. Osebni podatki


PETROL obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in nacionalnimi predpisi o varstvu osebnih
podatkov.

10.1. Vrste osebnih podatkov, podlaga ter namen obdelave


Pri uporabi mobilne aplikacije bo PETROL obdeloval uporabnikovo ime in priimek, telefonsko številko, naslov elektronske pošte, naslov bivališča, plačilna sredstva, podatke o nakupu, podatke o naročilih, lokacijo uporabnika. PETROL bo obdeloval navedene podatke za namen:
–– kontaktiranja uporabnika za potrebe nemotene uporabe blaga ali storitev, ki so predmet teh splošnih pogojev,
–– zagotavljanja blaga ali storitev, ki so predmet splošnih pogojev in sklenitve pogodbe z uporabnikom,
–– registracije uporabnika,
–– izvajanja in pregledovanja plačilnih transakcij, morebitnih neskladnosti pri izvrševanju plačil ter s tem povezanih zlorab in drugih kršitev teh splošnih pogojev.
Za registracijo oz. kreiranje uporabniškega računa, mora uporabnik PETROLU posredovati svoje osebne podatke:
ime, priimek, naslov elektronske pošte in telefonsko številko.
Za namen zagotavljanja ugodnosti iz naslova članstva v Petrol klubu in vzpostavitve povezave s podatki kupca iz naslova imetništva Petrol klub plačilne kartice zvestobe, PETROL obdeluje številko Petrol klub plačilne kartice zvestobe in naslov bivališča; pri vzpostavitvi povezave s podatki kupca iz naslova imetništva Petrol klub kartice zvestobe, pa obdeluje številko črtne kode Petrol klub kartice zvestobe in naslov bivališča.
Za namen vzpostavitve povezave uporabniškega računa z ostalimi podatki kupca (vsi podatki vezani na sklenjena pogodbena razmerja; elektrika, zemeljski plin, eShop naročila, KOEL naročila, UNP naročila, drugi osebni podatki kupca), PETROL obdeluje podatke skladno s pravno podlago, ki je podlaga za pridobitev teh podatkov.
Za namene izvedbe nakupa PETROL obdeluje podatke o kupljenih izdelkih, cenah izdelkov, pridobljenih in koriščenih ugodnostih ob nakupu, plačilu, kraju nakupa, datumu in času opravljenega nakupa, QR kodi na prodajnem mestu, času prevzema izdelka, odstopu od naročila, odstopu od pogodbe.
Za namene identifikacije uporabnika v primeru iz 5.3.1.1. točke teh splošnih pogojev bo Petrol obdeloval številko, izdajatelja in veljavnost osebnega dokumenta.
PETROL bo obdeloval navedene podatke za druge namene, pod pogojem, da je uporabnik za takšne druge namene obdelave podatkov podal pisno soglasje:

–– za profiliranje uporabnikov za pripravo prilagojenih ponudb svojega blaga in storitev prek uporabe naslova e-pošte, SMS, MMS, telefona ali klasične pošte,
–– za neposredno trženje glede ponudb blaga in storitev, akcijskih prodajah, ugodnostih, ter drugih sprememb oz. novosti,
–– za izvajanje tržnih raziskav o kvaliteti izdelkov in storitev ter potrebah po dodatnih izdelkih ali storitvah.
Za nemoteno uporabo mobilne aplikacije bo moral uporabnik omogočiti mobilni aplikaciji dovoljenje za obdelavo informacij glede svoje lokacije. Mobilna aplikacija potrebuje ta podatek za iskanje najbližjih PETROL bencinskih servisov, za izračunavanje časa prihoda za prevzem naročenega blaga in za obračunavanje nakupa. V kolikor uporabnik aplikaciji ne bo dovolil posredovanja lokacije, navedenih storitev ne bo mogel uprabljati.
Ob posameznem nakupu prek mobilne aplikacije PETROL obdeluje tudi podatke o nakupljenih izdelkih oz. opravljenih storitvah, plačilu, koriščenju ugodnosti, času in kraju nakupa, načinih plačila, dobroimetjih, zbranih Zlatih točkah in drugih pridobljenih ugodnostih. V primeru, da posameznik ne poda ustreznega soglasja za tovrstno obdelavo, PETROL te podatke obdeluje anonimno ali s psevdonimom, in sicer poleg že navedenih namenov tudi z namenom analiziranja in preučevanja nakupovalnih navad, za namen optimiziranja ponudbe in stroškov ter dvig zadovoljstva kupcev.

10.2. Spremembe podatkov


V primeru, da se osebni podatki iz točke 10.1 spremenijo, mora uporabnik sporočiti PETROLU spremembo v roku 30 dni od njenega nastanka, in sicer pisno na naslov: PETROL, Slovenska energetska družba d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana ali prek PETROLOVE spletne strani oziroma prek mobilne aplikacije.
PETROL bo spremembo osebnih podatkov uporabnika, posredovanih po navadni pošti, upošteval najkasneje v roku 15 dni od dne prejema pisnega obvestila, v primeru spremembe osebnih podatkov prek PETROLOVE spletne strani oziroma prek mobilne aplikacije pa takoj.
Sprememba uporabnika ter prenos morebitnega dobroimetja na drugo osebo je dovoljena samo ob soglasju uporabnika ter osebe, na katero se predmetni posel oz. prenos prenaša.

10.3. Pravice uporabnika


Uporabnik lahko kadarkoli zahteva potrditev, ali PETROL obdeluje njegove osebne podatke ter seznanitev s temi osebnimi podatki, ima pravico, da te osebne podatke prejme in pravico, da jih posreduje drugemu upravljavcu.
Uporabnik lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov, ugovarja obdelavi osebnih podatkov ter avtomatiziranemu sprejemanju posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, prekliče dana soglasja za različne namene obdelave, zahteva popravke oz. dopolnitve ali izbris osebnih podatkov. Vse navedene pravice lahko uveljavlja pod pogoji in v obsegu iz 15. do 22. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.
Ne glede na uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka se bodo osebni podatki morda obdelovali v okviru morebitnih ostalih danih privolitev ter v primeru, da za obdelavo obstaja skladno s 6. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov druga pravna podlaga, v okviru te podlage.
Zahtevo za uveljavitev pravic iz prvega odstavka te točke, lahko uporabnik izvede s pisno zahtevo, poslano na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, s pripisom »za DPO«.
PETROL bo v primeru uveljavljanja uporabnikovih pravic glede ugovora obdelave podatkov, preklica soglasja, zahteve po omejitvi obdelave ali izbrisu osebnih podatkov, ki imajo za posledico preprečevanje obveščanja uporabnika, preprečil obveščanje najkasneje v roku 15 dni od prejema ugovora oziroma spremembe nastavitev uporabnika, vendar v primeru, da je bila kampanja za obveščanje pripravljena pred obdelavo ugovora oziroma spremembe nastavitev, obstaja možnost, da bo uporabnik kljub temu prejel še zadnje obvestilo. Uveljavljanje ostalih pravic bo PETROL zagotavljal v rokih, zahtevanih z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

10.4. Uporabniki osebnih podatkov PETROL z osebnimi podatki ravna posebej skrbno in onemogoča dostop nepooblaščenim osebam. V nekaterih primerih je potrebno zaradi posameznih primerov obdelav, ki jih PETROL ne izvaja samostojno, uporabnikove osebne podatke posredovati izvajalcem – zunanjim obdelovalcem, ki podatke obdelujejo v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom PETROLA (distribucijski partnerji, oglaševalske agencije, tiskarne, lastniki programske opreme idr.)
in so podrobneje naštete v seznamu na spletni strani http://www.petrol.si/. Poleg zunanjih obdelovalcev PETROL posreduje uporabnikove osebne podatke tudi državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka ter v primerih zahteve uporabnika ali na podlagi njegovega pisnega pooblastila.

10.5. Rok hrambe osebnih podatkov


PETROL osebne podatke obdeluje do izpolnitve namena obdelave oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov. V primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov določen z zakonom, PETROL te osebne podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo. Osebni podatki, ki so pridobljeni na podlagi soglasij, pa se hranijo do preklica.
Več o obdelavi osebnih podatkov s strani PETROLA najdete v Politiki zasebnosti Petrol d.d., Ljubljana, objavljeni na spletni strani http://www.petrol.si/gdpr/politika-zasebnosti oziroma dostopni na prodajnih mestih PETROLA.

11. Obveznosti uporabnika


Uporabnik mobilne aplikacije se obvezuje, da slednjih ne bo uporabljal za nezakonite ali tem splošnim pogojem nasprotujoče namene. Mobilne aplikacije ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil mobilni aplikaciji ali družbi PETROL kot tudi tretjim osebam in njihovemu premoženju. Skladno s to obveznostjo se uporabnik še zlasti zavezuje, da:
–– bo upošteval vsa varnostna opozorila, posredovana s strani PETROLA glede uporabe mobilne aplikacije na prodajnih mestih,
–– pametnega telefona ali tabličnega računalnika, na katerem ima nameščeno in uporablja mobilno aplikacijo, pri točenju/nakupu energentov ne bo uporabljal izven svojega vozila, saj se s tem ogroža požarna varnost na posamičnem prodajnem mestu. V primeru, da ima vozilo premično streho, mora biti ta ob uporabi pametnega telefona ali tabličnega računalnika popolnoma zaprta,
–– v primeru uporabe mobilne aplikacije za nakup energentov mora uporabnik zagotoviti, da so okna in vrata vozila med uporabo mobilne aplikacije na prodajnem mestu do zaključka nakupa zaprta.
Pri posredovanju kakršnihkoli povratnih informacij in predlogov v zvezi z mobilno aplikacijo NA POTI družbi PETROL uporabnik jamči, da je imetnik ustreznih pravic oz. dovoljenj, na osnovi katerih lahko pravno veljavno razpolaga z oddanim materialom in/ali drugimi informacijami.
V primeru nepooblaščene uporabe uporabniškega imena ali gesla je uporabnik dolžan obvestiti PETROL na elektronski naslov klub@petrol.si. PETROL ima pravico, da v primeru nedovoljene uporabe in/ali kakršnihkoli drugih zlorab pri dostopu oz. uporabi aplikacije s strani uporabnikov ali katerihkoli drugih oseb in/ali v primeru suma zlorabe gesla izvede vse ukrepe in druga in druga dejanja, ki jih v skladu s svojo lastno poslovno presojo šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov in/ali zaradi varstva pravic in interesov kupcev in/ali uporabnikov in/ali zaradi varstva pravic in interesov katerihkoli drugih oseb (npr. preprečitev dostopa do aplikacije …).

12. Pravice intelektualne lastnine


Vsi podatki, podobe ter druge informacije v okviru mobilne aplikacije so predmet avtorskih in sorodnih pravic ter pravic industrijske lastnine PETROLA, kot to opredeljuje relevantna zakonodaja, ki ureja varstvo avtorskih in sorodnih pravic ter pravic industrijske lastnine.
S prenosom oz. registracijo v mobilno aplikacijo, uporabnik pridobi neprenosljivo in neizključno pravico do uporabe aplikacije izključno na svojem pametnem telefonu. Pravica do uporabe iz tega odstavka velja zgolj za nekomercialne namene. PETROL tako na uporabnika ne prenaša ostalih materialnih avtorskih pravic ali pravic industrijske lastnine, ravno tako pa mu ne daje pravice do uporabe blagovnih znamk, logotipov, celostne grafične podobe, ki je v lasti oz. imetništvu PETROLA. Uporabnik tako npr. ne sme izdelovati kopij mobilne aplikacije, namestiti aplikacije na strežnik ali drugo platformo, dajati mobilne aplikacije v najem ali podeljevati podlicenc za njeno uporabo, predelati ali kako drugače posegati v delovanje mobilne aplikacije.

13. Pritožbe in spori


Uporabnik lahko odda pritožbe v zvezi z delovanjem mobilne aplikacije in opravljenimi nakupi preko mobilne aplikacije na http://www.petrol.si/povej ali neposredno prodajnemu osebju na prodajnih mestih PETROL. V pritožbi mora uporabnik natančno opisati ravnanje oz. napako, zoper katero vlaga pritožbo in v kolikor je pritožba povezana z opravljenimi nakupi, mora pritožbi priložiti kopijo računa. Postopek obravnave pritožb je zaupen.
Morebitne spore bosta PETROL in uporabnik reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred pristojnim sodiščem.
PETROL za razmerje, izhajajoče iz teh splošnih pogojev, ne priznava izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnih za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z zakonodajo s področja izvensodnega reševanja potrošniških sporov.
Povezava do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov se nahaja na naslednji povezavi https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

14. Kodeks ravnanja


PETROL je sprejel Kodeks ravnanja, ki je skupaj s povezanimi vsebinami dostopen na spletnem naslovu:https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2018/pages/trajnostni-razvoj/zaposleni/korporativnaintegriteta/petrol_kodeks_2012--1.pdf

15. Prehodne in končne določbe


Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.petrol.si. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih splošnih pogojev, nastale zaradi spremenjene poslovne politike PETROLA, veljavne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov.

Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev oz. uveljavitev novih splošnih pogojev stopi v veljavo z dnem objave na predhodno navedeni spletni strani, vendar se začne uporabljati 15. dan od njene objave. PETROL lahko v primeru sprememb in dopolnitev splošnih pogojev, ki so posledica spremembe relevantne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov, rok pričetka uporabe splošnih pogojev iz tega odstavka tudi skrajša (npr. tako da dopolnitve izvede v roku, določenem v odločbi organa ali uveljavitvi relevantnega zakona).
Drugi odstavek tega člena se ne uporablja za spremembe in dopolnitve splošnih pogojev, ki ne posegajo v pravice in/ali obveznosti uporabnikov (npr. tipkarske napake, očitne pomote v besedilu), slednje lahko PETROL kadarkoli odpravi brez predhodnega obveščanja uporabnikov.
Šteje se, da je bil uporabnik o spremembi oz. dopolnitvi splošnih pogojev obveščen z dnem objave novih oz. spremenjenih ali dopolnjenih splošnih pogojev na spletni strani PETROLA iz tega člena.
V kolikor se uporabnik z novimi, spremenjenimi ali dopolnjenimi splošnimi pogoji ne bi strinjal, bo uporabniku uporaba mobilne aplikacije onemogočena oz. omejena. V tem primeru uporabniku priporočamo, da do pričetka uporabe novih, spremenjenih ali dopolnjenih splošnih pogojev porabi celotno dobroimetje. Po dnevu pričetka uporabe novih, spremenjenih ali dopolnjenih splošnih pogojev, ne da bi uporabnik potrdil strinjanje z le-temi, poraba dobroimetja ne bo več mogoča. V tem primeru bo imel uporabnik možnost vračila dobroimetja v skladu s 4.1. točko teh splošnih pogojev, kot velja za primer preklica registracije.
Ti splošni pogoji se objavijo dne 3.10. 2019. Z dnem pričetka uporabe teh splošnih pogojev prenehajo veljati in se uporabljati:
–– Splošni pogoji uporabe mobilne aplikacije NA POTI brez Petrol klub kartice zvestobe in Petrol klub plačilne kartice zvestobe, veljavni z dne 23. 5. 2018,
–– Splošni pogoji uporabe mobilne aplikacije NA POTI s PETROL klub plačilno kartico zvestobe, veljavni z dne 9. 7. 2019,
–– Splošni pogoji uporabe mobilne aplikacije NA POTI s PETROL klub kartico zvestobe, veljavni z dne 9. 7. 2019.

V Ljubljani, dne 3. 10. 2019.