Pravni pogoji

Splošni pogoji in pravila sistema Povej Petrolu

Upravljavec spletnega mesta www.petrol.si in sistema Povej Petrolu je Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana.
Spletno mesto petrol.si uporablja sistem Povej Petrolu za direktno komunikacijo z uporabniki produktov in storitev skupine Petrol.
Sistem Povej Petrolu omogoča vsakemu uporabniku interneta, da odda svoje mnenje, pohvalo, kritiko ali zgolj vprašanje na katerokoli temo.
Vsak oddan kontakt prek sistema Povej Petrolu dobi osebni odgovor urednika, ki je odgovoren za vsebino kontakta. Zaposleni v Skupini Petrol se trudijo odgovoriti na vsako vprašanje v najkrajšem možnem času.
Petrol obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in nacionalnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Za pridobitev odgovora na vprašanje, ki ga uporabnik pošlje prek sistema Povej Petrolu, mora uporabnik posredovati Petrolu svoje osebne podatke: ime, naslov elektronske pošte. 
Petrol bo obdeloval navedene podatke za namen:


-    Kontaktiranja uporabnika za potrebe posredovanja odgovora na njegovo vprašanje.

Poleg obveznih podatkov, lahko uporabnik Petrolu posreduje tudi podatke, ki niso obvezni: priimek.
Uporabnik lahko kadarkoli zahteva potrditev, ali Petrol obdeluje njegove osebne podatke ter seznanitev s temi osebnimi podatki, ima pravico, da te osebne podatke prejme in pravico, da jih posreduje drugemu upravljavcu. Uporabnik lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov, ugovarja obdelavi osebnih podatkov ter avtomatiziranemu sprejemanju posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, zahteva popravke oz. dopolnitve ali izbris osebnih podatkov. Vse navedene pravice lahko uveljavlja pod pogoji in v obsegu iz 15. do 22. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. 


Ne glede na uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka, se bodo osebni podatki morda obdelovali v okviru morebitnih ostalih danih privolitev ter v primeru, da za obdelavo obstaja skladno s 6. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov druga pravna podlaga, v okviru te podlage. 

Zahtevo za uveljavitev pravic iz prvega odstavka te točke, lahko uporabnik izvede s pisno zahtevo, poslano na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, s pripisom »za DPO«.

PETROL z osebnimi podatki ravna posebej skrbno in onemogoča dostop nepooblaščenim osebam. V nekaterih primerih je potrebno zaradi posameznih primerov obdelav, ki jih Petrol ne izvaja samostojno, uporabnikove osebne podatke posredovati izvajalcem – zunanjim obdelovalcem, ki podatke obdelujejo v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom Petrola (distribucijski partnerji, oglaševalske agencije, tiskarne, lastniki programske opreme idr..) in so podrobneje naštete v seznamu na spletni strani www.petrol.si/gdpr/obdelovalci-podatkov. 

Poleg zunanjih obdelovalcev Petrol posreduje uporabnikove osebne podatke tudi državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka ter v primerih zahteve uporabnika ali na podlagi njegovega pisnega pooblastila.

Petrol osebne podatke obdeluje do izpolnitve namena obdelave oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov. V primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov določen z zakonom, Petrol te osebne podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo. Osebni podatki, ki so pridobljeni na podlagi soglasij, pa se hranijo do preklica.

Več o obdelavi osebnih podatkov s strani Petrola najdete v Politiki zasebnosti Petrol d.d., Ljubljana, objavljeni na spletni strani www.petrol.si/gdpr/politika-zasebnosti oziroma dostopni na prodajnih mestih Petrola.
Vsebine, objavljene na spletnem mestu petrol.si, so informativne narave in nimajo narave svetovalnih ali podobnih storitev za uporabnika. Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala uporabnikom spletnega mesta ali tretjim osebam v zvezi z uporabo spletnega mesta petrol.si, razen v primerih, ko bi bila ta izključitev odgovornosti v nasprotju z zakonom.

Upravljavčeva politika je, da na spletnem mestu ne dopušča vsebin, ki s svojo objavo predstavljajo kaznivo dejanje, so žaljive, pomenijo ščuvanje k etnični, rasni, verski ali drugi nestrpnosti, posegajo v osebnostne pravice, predstavljajo zlorabo osebnih podatkov ali kršitev tujih avtorskih ali sorodnih pravic. Vendar pa upravljavec spletnega mesta skladno s tretjim odstavkom 8. člena ZEPT ni dolžan pregledovati ali nadzirati vsebin, ki so na spletnem mestu objavljene, kolikor te ne sodijo med uredniško oblikovane vsebine. Upravljavca je o protipravnih vsebinah ali konkretnih dejstvih, iz katerih izhaja protipravnost določenih vsebin, mogoče obvestiti po elektronski pošti na naslov www.petrol@petrol.si.
 
Upravljavec nemudoma, ko mu postanejo protipravnost določenih vsebin na spletnem mestu petrol.si oziroma dejstva ali okoliščine, iz katerih izhaja protipravnost vsebin, znana, ukrepa tako, da po lastni presoji vsebine odstrani ali onemogoči dostop do njih. Enako ravna v primeru, da mu tako naloži pristojno sodišče ali drug pristojni organ.
 
Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala obiskovalcem spletnega mesta ali tretjim osebam v zvezi s sledenjem spletnim povezavam, ki so dostopne na spletnem mestu petrol.si, oziroma v zvezi z dostopanjem do vsebin, dostopnih prek teh povezav, razen v primerih, ko bi bila ta izključitev odgovornosti v nasprotju z zakonom.
 
Upravljavec ima sedež v Republiki Sloveniji in kot ponudnik storitev informacijske družbe skladno z Direktivo 2000/31/ES na celotnem območju Evropske unije deluje na podlagi slovenskih predpisov o storitvah informacijske družbe.
 
Ta pravila lahko upravljavec brez predhodnega opozorila ureja in spreminja.
 

Splošni pogoji uporabe portala in mobilne aplikacije MOJ PETROL

1. Uvodna določba

S splošnimi pogoji za uporabo portala in mobilne aplikacije MOJ PETROL (v nadaljevanju: splošni pogoji), PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, matična št.: 5025796000, id. št. za DDV: SI80267432, vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, z osnovnim kapitalom 52.240.977,04 evrov (v nadaljevanju: PETROL) določa obveznosti, pravice in pogoje za uporabo in poslovanje preko portala oz. mobilne aplikacije MOJ PETROL.

Splošni pogoji veljajo tako za uporabo portala kot tudi mobilne aplikacije MOJ PETROL, v kolikor iz besedila posameznih členov ne izhaja drugače.

Ti splošni pogoji veljajo za vse nadgradnje in/ali nove verzije in/ali kakršne koli druge spremembe portala oz. mobilne aplikacije MOJ PETROL.

Vsebine, ki zadevajo uporabo Petrol klub kartic, urejajo pripadajoči splošni pogoji, ki dopolnjujejo dane splošne pogoje.

Splošni pogoji določajo tudi pogoje uporabe lastnih Petrol aplikacij, ki si jih uporabnik namesti preko spletnih ali mobilnih trgovin, v kolikor ni z drugimi splošnimi pogoji, ki urejajo uporabo teh lastnih aplikacij, drugače določeno.

2. Definicije

Izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

Uporabniki portala oz. aplikacije MOJ PETROL so lahko polnoletni in polno poslovno sposobni potrošniki tj. fizične osebe, zlasti pa: imetniki Petrol klub plačilne kartice zvestobe oz. Petrol klub kartice zvestobe, fizične osebe, ki imajo s PETROLOM sklenjeno pogodbo o dobavi energenta oz. drugega blaga ali storitve, na podlagi katerih jim PETROL izdaja račune oz. položnice, ter vse druge fizične osebe, ki se registrirajo za uporabo portala oz. aplikacije MOJ PETROL;

Pametni telefon ali tablični računalnik za potrebe teh splošnih pogojev pomeni napravo, ki omogoča nameščanje in delovanje naprednih aplikacij, ki jih sicer običajni telefoni ne podpirajo. Pametni telefoni ali tablični računalniki omogočajo naprednejše možnosti dostopa do interneta, večopravilnost, povezljivost in imajo možnost uporabe naprednih funkcij;

Portal MOJ PETROL je spletni portal, ki uporabnikom med drugim omogoča pregled finančnega in kartičnega poslovanja ter drugih ugodnosti;

Mobilna aplikacija MOJ PETROL omogoča uporabnikom podobne funkcionalnosti kot portal MOJ PETROL, zlasti pa: pregled računov, stanja števcev, sporočanje stanja števcev, pregled ugodnosti, transakcij kartic;

Registracija pomeni samo prvi vpis v bazo podatkov, kjer uporabnik vpiše zahtevane podatke glede na tip registracije, poda soglasje k danim splošnim pogojem in s tem povezani obdelavi osebnih podatkov ter naknadno potrdi uporabljen elektronski naslov;

Prijava pomeni, da so vsi potrebni podatki že vpisani v bazo ter da je potrjen elektronski naslov s strani uporabnika. V okviru prijave je potrebno za vsak nadaljnji vpogled v poslovanje vpisati le elektronski naslov in geslo, uporabnik pa si ga lahko naknadno po želji spremeni.

Spletna ali mobilne trgovina predstavlja digitalni način distribucije aplikacij in je namenjena zagotavljanju oz. nameščanju programskih aplikacij za uporabnike ter omogoča prenos mobilnih aplikacij na pametne telefone.

3. Prenos aplikacije MOJ PETROL

Uporabnik lahko aplikacijo MOJ PETROL, glede na obstoječi pametni telefon in glede na razpoložljivost, prenese preko spletnih ali mobilnih trgovin za mobilne aplikacije, in sicer vedno na način in pod pogoji, ki so določeni za izbrane spletne mobilne trgovine:

 • Apple iOS: iTunes Store,
 • Google Android: Play Store.

Uporaba aplikacije je za uporabnika brezplačna, pri čemer je dolžan uporabnik plačati prenos podatkov, ki mu ga izbrani operater zaračuna po veljavnem ceniku. Prenos in uporaba aplikacij sta ob ustreznem omrežju možna tudi v tujini (roaming), vendar se ob prenosu in uporabi obračunava prenos podatkov v tujini, in sicer po veljavnem ceniku za GPRS prenos v tujini.

4. Tehnične zahteve

Za prenos in uporabo aplikacije MOJ PETROL PETROL priporoča uporabo 3G ali 2,5G omrežja. V 2G je prenos in uporaba aplikacije MOJ PETROL mogoča, vendar se aplikacija prenaša dlje časa oz. deluje počasneje.

Mobilna aplikacija MOJ PETROL deluje na operacijskih sistemih: iOS (Apple) ali Android (Google). Zaradi tehničnih omejitev starejših verzij operacijskih sistemov določene aplikacije niso na voljo, funkcionalnosti ne delujejo pravilno ali pa prikaz funkcionalnosti ni mogoč.

Za dostop do polne funkcionalnosti aplikacije MOJ PETROL je potrebna prijava, kot to določa 5. člen teh splošnih pogojev.
Aplikacija MOJ PETROL omogoča potisna sporočila. Nastavitev potisnih sporočil se uravnava izključno na napravi, na kateri se uporablja aplikacija MOJ PETROL.

5. Prijava in registracija

Z označitvijo ustreznega polja v okviru registracije na portal oz. aplikacijo MOJ PETROL uporabnik potrjuje, da je skrbno prebral vsakokrat veljavne splošne pogoje, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti.

Za prvi dostop do portala oz. aplikacije MOJ PETROL se je treba predhodno registrirati. Registracijo lahko uporabnik izvede na več načinov, tako kot to izhaja iz samega portala oz. aplikacije. V kolikor je uporabnik imetnik vsaj ene od PETROLOVIH kartic ali mu je PETROL v preteklosti izstavil položnico ali račun, ob registraciji uporabnik svoje uporabniško ime poveže s svojim dosedanjim poslovanjem s PETROLOM. V kolikor uporabnik ni imetnik PETROLOVIH kartic in mu PETROL nikoli ni izstavil položnice ali računa, uporabnik ob registraciji ustvari novo nepovezano uporabniško ime z vpisom zahtevanih osebnih podatkov.

Z uspešnim postopkom registracije uporabnik pridobi možnost pregleda nad svojim poslovanjem v okviru nivoja varnosti povezovanja poslovanja, ki ga je izvedel. Nivoji varnosti poslovanja:

 • V primeru povezovanja s Petrol klub plačilno kartico: uporabnik pridobi pregled nad finančnim poslovanjem z vsemi svojimi karticami, porabo energentov in preteklimi naročili energentov, nad preteklimi naročili v spletni trgovini in naročili kataloške prodaje, oddajo števčnih stanj ter pregled pridobljenih in koriščenih ugodnosti
 • V primeru registracije s PETROLOVO položnico: uporabnik pridobi pregled nad finančnim poslovanjem s svojo kartico zvestobe, porabo energentov in preteklimi naročili energentov, oddajo števčnih stanj, nad preteklimi naročili v spletni trgovini in naročili kataloške prodaje ter pregled pridobljenih in koriščenih ugodnosti
 • V primeru registracije s Petrol klub kartico zvestobe: uporabnik pridobi pregled nad finančnim poslovanjem s svojo kartico zvestobe, preteklimi naročili kurilnega olja in utekočinjenega naftnega plina, nad preteklimi naročili v spletni trgovini in naročili kataloške prodaje ter pregled pridobljenih in koriščenih ugodnosti
 • V primeru registracije s PETROLOVIM računom: uporabnik pridobi pregled nad preteklimi naročili kurilnega olja in utekočinjenega naftnega plina, nad preteklimi naročili v spletni trgovini in naročili kataloške prodaje, ter pregled pridobljenih in koriščenih ugodnosti
 • V primeru registracije z vpisom osebnih podatkov: uporabnik pridobi pregled nad preteklimi naročili v spletni trgovini

Obvezni podatki so nujno potrebni za nadaljnje postopke prijave in komunikacijo pri poslovanju z registriranim uporabnikom in so označeni z zvezdico ali s sporočilom, da je polje obvezno. V primeru, da uporabnik ne želi posredovati kateregakoli obveznega podatka pri registraciji, ne bo mogel uspešno dokončati registracije in posledično ne bo mogel uporabljati portala oz. aplikacije MOJ PETROL.

Za uporabo PETROLOVE spletne trgovine eShop se uporablja isto uporabniško ime in geslo kot za portal MOJ PETROL, tako da so v okviru portala MOJ PETROL na voljo tudi informacije o vseh nakupih v spletni trgovini eShop.

Uporabnik lahko prekliče svojo registracijo iz portala oz. aplikacije MOJ PETROL tako, da preklic registracije sporoči skladno z 8.4.3. točko teh splošnih pogojev. Po dokončni potrditvi preklica registracije bo uporabniško ime brisano iz seznama uporabnikov aplikacije MOJ PETROL.

V primeru odtujitve uporabnikovega pametnega telefona, uporabnik lahko izvede preklic registracije prek portala MOJ PETROL ali pokliče na kontaktno številko PETROLA 080 22 66, tako da PETROL lahko v njegovem imenu in za njegov račun izvede preklic registracije.

6. Omejitev odgovornosti

PETROL v nobenem primeru ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev uporabniku za morebitno nedelovanje oz. nemožnost uporabe portala oz. aplikacije MOJ PETROL, ampak si bo za nemoteno delovanje portala oz. aplikacije MOJ PETROL zgolj prizadeval.

Za prikaz določenih funkcionalnosti se v portalu oz. aplikaciji MOJ PETROL uporablja neodvisne zunanje storitve in aplikacije. Za uporabo teh storitev veljajo pogoji uporabe zunanje storitve, ki jih določa lastnik storitve ali aplikacije, PETROL pa v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev.

PETROL ni odgovoren za občasno nedelovanje portala oz. mobilne aplikacije, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo in/ali izgubo dohodka.

PETROL zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi npr. izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. PETROL ni odgovoren za kakršnokoli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe uporabniškega računa ali gesla.

Podatki na portalu oz. mobilni aplikaciji so zgolj informativne narave, zato PETROL ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. PETROL tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek spletnih povezav, ki niso last PETROLA.

PETROL ne odgovarja za morebitne napake in škodo, ki je posledica posredovanja napačnih podatkov in/ali drugega delovanja iz sfere uporabnika npr. ob registraciji ali prijavi v portal oz. aplikacijo MOJ PETROL.

Prav tako si PETROL pridržuje pravico, da kadarkoli brez predhodnega opozorila spremeni, doda ali odstrani vsebine, objavljene na portalu oz. mobilni aplikaciji MOJ PETROL. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost, pri čemer morajo poskrbeti tudi za ustrezno zaščito podatkov na svojem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku.

7. Nadgradnje in nove verzije portala oz. aplikacije MOJ PETROL

Zaradi tehničnih ali funkcionalnih nadgradenj portala oz. aplikacije MOJ PETROL, si PETROL pridržuje pravico, da objavi novo verzijo portala oz. mobilne aplikacije. Uporabnik bo o novi verziji mobilne aplikacije MOJ PETROL obveščen ali preko aplikacije same ali preko trgovine, iz katere je mobilna aplikacija naložena ali pa bo do posodobitve aplikacije na telefonu lahko prišlo tudi samodejno. Nadgradnja portala MOJ PETROL pa se bo izvedla samodejno.

8. Osebni podatki

Obdelava osebnih podatkov
PETROL obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in nacionalnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Vrste osebnih podatkov, podlaga ter namen obdelave

Za registracijo v portal oz. mobilno aplikacijo MOJ PETROL mora uporabnik posredovati PETROLU svoje osebne podatke:

 • Ime in priimek
 • Email
 • Mobilna številka – opcijsko

Za pregled vsega svojega poslovanja s PETROLOM mora uporabnik povezati svoj uporabniški račun s podatki o storitvah, ki jih ima pri PETROLU. Glede na storitev, mora uporabnik PETROLU posredovati svoje osebne podatke:

 • V primeru povezovanja poslovanja s Petrol klub plačilno kartico: zadnjih sedem števk v številki kartice in naslov (kraj ter ulica)
 • V primeru povezovanja poslovanja s Petrol klub kartico zvestobe: številka črtne koda kartice in  naslov (kraj ter ulica)
 • V primeru povezovanja poslovanja s PETROLOVO položnico: številka merilnega oz. odjemnega mesta in davčna številka
 • V primeru povezovanja poslovanja s PETROLOVIM računom: številka računa
 • V primeru registracije z vpisom osebnih podatkov: spol, naslov, telefonska številka.

PETROL bo obdeloval navedene podatke za namen:

 • kontaktiranja uporabnika za potrebe nemotene uporabe blaga ali storitev, ki so predmet teh Splošnih pogojev,
 • zagotavljanja blaga ali storitev, ki so predmet splošnih pogojev in sklenitve pogodbe z uporabnikom,
 • registracije uporabnika,
 • preverjanje identitete uporabnika
 • izvajanja in pregledovanja plačilnih transakcij, morebitnih neskladnosti pri izvrševanju plačil ter s tem povezanih zlorab in drugih kršitev teh Splošnih pogojev.

Poleg obveznih podatkov, lahko uporabnik PETROLU posreduje tudi podatke, ki niso obvezni za uporabo portala in mobilne aplikacije MOJ PETROL in jih uporabnik PETROLU predloži prostovoljno:

 • datum rojstva, davčna številka.

PETROL bo obdeloval navedene podatke za druge namene, pod pogojem da je uporabnik za takšne druge namene obdelave podatkov poal pisno soglasje:

 • profiliranje uporabnikov za pripravo prilagojenih ponudb svojega blaga in storitev prek uporabe naslova e-pošte, SMS, MMS, telefona ali klasične pošte,
 • za neposredno trženje glede ponudb blaga in storitev, akcijskih prodajah, ugodnostih, ter drugih sprememb oz. novosti,
 • izvajanje tržnih raziskav o kvaliteti izdelkov in storitev ter potrebah po dodatnih izdelkih ali storitvah.

Na podlagi registracije v portal in/ali mobilno aplikacijo MOJ PETROL s povezavo računa s Petrol klub plačilno kartico/Petrol klub kartico zvestobe, PETROL obdeluje tudi podatke o nakupljenih izdelkih oz. opravljenih storitvah, plačilu, koriščenju ugodnosti, času in kraju nakupa, načinih plačila, dobroimetjih, zbranih zlatih točkah in drugih pridobljenih ugodnostih. V primeru, da posameznik ne poda ustreznega soglasja za tovrstno obdelavo, PETROL te podatke obdeluje anonimno ali s psevdonimom in sicer poleg že navedenih namenov tudi z namenom analiziranja in preučevanja nakupovalnih navad, za namen optimiziranja ponudbe in stroškov ter dvig zadovoljstva kupcev.

Spremembe podatkov

V primeru, da se osebni podatki iz prvega odstavka poglavja Vrste osebnih podatkov, podlaga in namen spremenijo, mora uporabnik sporočiti PETROLU spremembo v roku 30 dni od njenega nastanka, in sicer pisno na naslov: Petrol, Slovenska energetska družba d.d., Dunajska c. 50, Ljubljana ali prek spletnega portala MOJ PETROL oziroma prek PETROLOVE aplikacije MOJ PETROL.

PETROL bo spremembo podatkov, posredovanih po navadni pošti, upošteval najkasneje v roku 15 dni od dne prejema pisnega obvestila, v primeru spremembe podatkov preko spletnega portala MOJ PETROL oziroma prek aplikacije MOJ PETROL pa takoj.

Sprememba uporabnika ter prenos morebitnega dobroimetja na drugo osebo, je dovoljena samo ob soglasju uporabnika ter osebe, na katero se predmetni posel prenaša.

Pravice uporabnika

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva potrditev, ali PETROL obdeluje njegove osebne podatke ter seznanitev s temi osebnimi podatki, ima pravico, da te osebne podatke prejme in pravico, da jih posreduje drugemu upravljavcu. Uporabnik lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov, ugovarja obdelavi osebnih podatkov ter avtomatiziranemu sprejemanju posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, prekliče dana soglasja za različne namene obdelave, zahteva popravke oz. dopolnitve ali izbris osebnih podatkov. Vse navedene pravice lahko uveljavlja pod pogoji in v obsegu iz 15. do 22. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Ne glede na uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka, se bodo osebni podatki morda obdelovali v okviru morebitnih ostalih danih privolitev ter v primeru, da za obdelavo obstaja skladno s 6. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov druga pravna podlaga, v okviru te podlage.

Zahtevo za uveljavitev pravic iz prvega odstavka tega poglavja lahko uporabnik izvede s pisno zahtevo, poslano na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, s pripisom »za DPO«.

Uporabniki osebnih podatkov

PETROL z osebnimi podatki ravna posebej skrbno in onemogoča dostop nepooblaščenim osebam. V nekaterih primerih je potrebno zaradi posameznih primerov obdelav, ki jih PETROL ne izvaja samostojno, uporabnikove osebne podatke posredovati izvajalcem – zunanjim obdelovalcem, ki podatke obdelujejo v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom PETROLA (distribucijski partnerji, oglaševalske agencije, tiskarne, lastniki programske opreme idr..) in so podrobneje naštete v seznamu na spletni strani www.petrol.si/gdpr/obdelovalci-podatkov.

Poleg zunanjih obdelovalcev PETROL posreduje uporabnikove osebne podatke tudi državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka ter v primerih zahteve uporabnika ali na podlagi njegovega pisnega pooblastila.

Rok hrambe osebnih podatkov

Petrol osebne podatke obdeluje do izpolnitve namena obdelave oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov. V primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov določen z zakonom, PETROL te osebne podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo. Osebni podatki, ki so pridobljeni na podlagi soglasij, pa se hranijo do preklica.

Več o obdelavi osebnih podatkov s strani PETROLA najdete v Politiki zasebnosti PETROL d.d., Ljubljana, objavljeni na spletni strani www.petrol.si/gdpr/politika-zasebnosti oziroma dostopni na prodajnih mestih PETROLA.

9. Obveznosti uporabnika

Uporabnik portala oz. mobilne aplikacije MOJ PETROL se obvezuje, da slednjih ne bo uporabljal za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Portala oz. mobilne aplikacije MOJ PETROL ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil portalu oz. aplikaciji MOJ PETROL ali družbi PETROL.

Pri posredovanju kakršnihkoli povratnih informacij in predlogov v zvezi s portalom oz. mobilno aplikacijo MOJ PETROL družbi PETROL uporabnik jamči, da je imetnik ustreznih pravic oz. dovoljenj, na osnovi katerih lahko pravno veljavno razpolaga z oddanim materialom in/ali drugimi informacijami.

V primeru nepooblaščene uporabe uporabniškega imena ali gesla je uporabnik dolžan obvestiti PETROL na elektronski naslov klub@petrol.si. PETROL ima pravico, da v primeru nedovoljene uporabe in/ali kakršnihkoli drugih zlorab pri dostopu oz. uporabi aplikacije s strani uporabnikov ali katerekoli drugih oseb in/ali v primeru suma zlorabe gesla, izvede vse ukrepe in druga dejanja, ki jih v skladu s svojo lastno poslovno presojo šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov in/ali zaradi varstva pravic in interesov kupcev in/ali uporabnikov in/ali zaradi varstva pravic in interesov katerihkoli drugih oseb (npr. preprečitev dostopa do portala oz. aplikacije MOJ PETROL…).

10. Pravice intelektualne lastnine

Vsi podatki, podobe ter druge informacije na portalu oz. mobilni aplikaciji MOJ PETROL so predmet avtorske zaščite ali druge zaščite industrijske zaščite, kot jo opredeljuje relevantno pravo, ki ureja varstvo avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine.

S prenosom mobilne aplikacije MOJ PETROL oz. registracijo v portal MOJ PETROL uporabnik pridobi neprenosljivo in neizključno pravico do uporabe portala oz. aplikacije izključno na svojem pametnem telefonu ali (tabličnem) računalniku. Pravica do uporabe iz tega odstavka velja zgolj za nekomercialne namene. PETROL tako na uporabnika ne prenaša ostalih materialnih avtorskih pravic ali pravic industrijske lastnine, ravno tako pa mu ne daje pravice do uporabe blagovnih znamk, logotipov, celostne grafične podobe, ki je v lasti oz. imetništvu PETROLA. Uporabnik tako npr. ne sme izdelovati kopij mobilne aplikacije MOJ PETROL, namestiti aplikacije na strežnik ali drugo platformo, dajati mobilne aplikacije MOJ PETROL v najem ali podeljevati podlicenc za njeno uporabo, predelati ali kako drugače posegati v delovanje portala oz. mobilne aplikacije MOJ PETROL.

11. Piškotki

PETROL kot upravljavec portala MOJ PETROL uporablja za namene vzdrževanja uporabniške seje in varne prijave uporabnika lastne sejne piškotke, skladno z veljavno evropsko in nacionalno zakonodajo.

Seznam piškotkov, ki jih uporablja portal MOJ PETROL, ter več informacij glede piškotkov si lahko ogledate na povezavi www.petrol.si/piskotki.

12. Prehodne in končne določbe

Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.petrol.si. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih splošnih pogojev, nastale zaradi spremenjene poslovne politike PETROLA, veljavne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov.

PETROL si pridružuje pravico kadarkoli spremeniti te splošne pogoje. Obveznost obvestila o spremembi je izpolnjena z ustrezno objavo splošnih pogojev na spletni strani www.petrol.si. Sprememba splošnih pogojev stopi v veljavo 15. dan od njene objave, razen če veljavni predpisi določajo drugače. PETROL lahko v primeru sprememb in dopolnitev splošnih pogojev, ki so posledica spremembe relevantne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov, rok iz tega odstavka tudi skrajša (npr. tako da dopolnitve izvede v roku, določenem v odločbi organa ali uveljavitvi relevantnega zakona).

V kolikor se uporabnik s spremenjenimi ali dopolnjenimi splošnimi pogoji ne bi strinjal, mora v roku 15 dni od objave spremembe splošnih pogojev prenehati uporabljati portal oz. mobilno aplikacijo MOJ PETROL in jo izbrisati iz svojega mobilnega telefona in/ali tabličnega računalnika, sicer še šteje, da s spremembo splošnih pogojev soglaša.

Morebitne spore bosta PETROL in uporabnik reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred pristojnim sodiščem.

Z dnem uveljavitve prenehajo veljati Splošni pogoji uporabe portala MOJ PETROL. Ti splošni pogoji pričnejo veljati 15. dan od objave na spletni strani www.petrol.si.

PETROL d.d., Ljubljana, 20. 2. 2019

S splošnimi pogoji uporabe mobilne aplikacije NA POTI (v nadaljevanju: splošni pogoji), PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, matična št.: 5025796000, ID. št. za DDV: SI80267432, vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, z osnovnim kapitalom 52.240.977,04 evrov (v nadaljevanju: PETROL) določa obveznosti, pravice in pogoje za uporabo mobilne aplikacije NA POTI (v nadaljevanju: mobilna aplikacija).

Ti splošni pogoji veljajo za vse nadgradnje in/ali nove verzije in/ali kakršnekoli druge spremembe dane mobilne aplikacije.

V primeru, da želi uporabnik mobilne aplikacije pri uporabi mobilne aplikacije uporabljati fizično ali virtualno Petrol klub kartico zvestobe ali fizično Petrol klub plačilno kartico zvestobe, mora biti imetnik ene ali druge kartice (v nadaljevanju skupaj tudi: Petrol klub kartice). Pogoji, ki zadevajo uporabo Petrol klub plačilne kartice zvestobe in Petrol klub kartice zvestobe, urejajo pripadajoči splošni pogoji. Splošna pravila uporabe Petrol klub kartice zvestobe in Splošna pravila uporabe Petrol klub plačilne kartice zvestobe so dostopna na spletni strani www.petrol.si in tvorijo vsebinsko celoto s temi splošnimi pogoji, ti splošni pogoji pa splošna pravila Petrol klub kartic dopolnjujejo.

Ti splošni pogoji uporabe mobilne aplikacije NA POTI so objavljeni na spletni strani www.petrol.si.
 

Izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

Uporaba mobilne aplikacije je za uporabnika brezplačna, pri čemer je dolžan uporabnik plačati prenos podatkov, ki mu ga izbrani operater zaračuna po veljavnem ceniku. Prenos in uporaba aplikacij sta ob ustreznem omrežju možna tudi v tujini (roaming), vendar se ob prenosu in uporabi obračunava prenos podatkov v tujini, in sicer po veljavnem ceniku izbranega operaterja za prenos podatkov v tujini.

S prijavo v mobilno aplikacijo lahko uporabnik dostopa do polne funkcionalnosti mobilne aplikacije, kot je natančneje opredeljeno v poglavju “6. Uporaba aplikacije” teh splošnih pogojev. Za prijavo v mobilno aplikacijo uporabnik potrebuje uporabniški račun, ki ga ustvari v postopku registracije, in sicer z vnosom tam zahtevanih osnovnih podatkov (e-naslov, država, geslo).

Z označitvijo ustreznega polja v okviru registracije v mobilni aplikaciji uporabnik potrjuje, da je skrbno prebral vsakokrat veljavne splošne pogoje, se z njimi strinja in jih v celoti sprejema ter s sprejemom splošnih pogojev potrjuje, da je dopolnil starost 15 let in izpolnjuje ostale pogoje za uporabo mobilne aplikacije, določene s temi splošnimi pogoji.

V kolikor je uporabnik že imetnik Petrol klub kartice zvestobe ali Petrol klub plačilne kartice zvestobe, ju lahko poveže z uporabniškim računom.

Za pregled vsega svojega poslovanja s PETROLOM mora uporabnik povezati svoj uporabniški račun s podatki o storitvah, ki jih ima pri PETROLU. Glede na storitev mora uporabnik PETROLU posredovati naslednje podatke:
1.    V primeru povezovanja poslovanja s Petrol klub plačilno kartico zvestobe: zadnjih sedem števk v številki kartice in naslov bivališča.
2.    V primeru povezovanja poslovanja s Petrol klub kartico zvestobe: številka črtne kode kartice in naslov bivališča.

V mobilni aplikaciji lahko uporabnik zaprosi za izdajo virtualne Petrol klub kartice zvestobe in z njo povezan Petrol klub račun. V tem koraku uporabnik vnese dodatno zahtevane osnovne podatke (ime in priimek, država, naslov, mobilni telefon, spol) za izdajo Petrol klub kartice zvestobe.

Z uspešnim postopkom registracije v mobilno aplikacijo, sprejetjem teh splošnih pogojev in povezavo svoje Petrol klub plačilne kartice zvestobe ali Petrol klub kartice zvestobe oz. novo izdane virtualne Petrol klub kartice zvestobe, uporabnik pridobi možnost pregleda plačanih računov za storitve opravljene prek mobilne aplikacije ter pregleda pridobljenih ugodnosti. Obvezni podatki so nujno potrebni za nadaljnje postopke prijave in komunikacijo pri poslovanju z registriranim uporabnikom ter za druge vrste obdelav, skladno z namenom in pravnimi podlagami, in so označeni z zvezdico ali s sporočilom, da je polje obvezno. V primeru, da uporabnik ne želi posredovati kateregakoli obveznega podatka v postopku registracije uporabniškega računa, ne bo mogel uspešno dokončati postopka registracije in posledično ne bo mogel ustvariti uporabniškega računa ter uporabljati mobilne aplikacije.

4.1. Preklic registracije ali odtujitev telefona/računalnika


V primeru odtujitve uporabnikovega telefona ali preklica registracije lahko uporabnik izvede preklic uporabniškega računa preko portala MOJ PETROL ali za preklic pokliče na brezplačno telefonsko številko 080 22 66 oziroma to pisno sporoči na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, s pripisom “preklic” ali po elektronski pošti na elektronski naslov klub@petrol.si, s pripisom “preklic”. Po dokončni potrditvi preklica uporabniškega računa bosta uporabniški račun in virtualna Petrol klub kartica zvestobe deaktivirana. Preklic preklica uporabniškega računa ni mogoč, temveč lahko uporabnik v skladu s temi splošnimi pogoji zgolj ustvari oz. registrira nov uporabniški račun.

Če uporabniku preneha veljati fizična ali virtualna Petrol klub kartica zvestobe ali Petrol klub plačilna kartica zvestobe, ki jo je uporabnik povezal z mobilno aplikacijo, uporabnik mobilne aplikacije z dodatnimi funkcionalnostmi, opredeljenimi v teh splošnih pogojih, ki se nanašajo na Petrol klub kartice, ne bo mogel več uporabljati. V tem primeru bo uporabnik lahko uporabljal mobilno aplikacijo brez ugodnosti in dodatnih funkcionalnosti, ki se nanašajo na Petrol klub kartice.
 

Splošno

Uporabnika zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku potrditve nakupa/oddaje naročila. Cene energentov, blaga in storitev so razvidne na prodajnih mestih PETROL in v mobilni aplikaciji. Cene so v evrih in že vsebujejo davek na dodano vrednost, razen če je izrecno napisano drugače. Uporabnik po potrditvi nakupa ne more več odstopiti od nakupa, če ni za posamezno vrsto blaga in/ali storitev v teh splošnih pogojih določeno drugače.
Ob nakupu blaga/storitev z mobilno aplikacijo veljajo cene v trenutku oddaje naročila oz. veljajo tiste cene, ki so bile veljavne v času, ko je naročilo prejel informacijski sistem PETROLA. PETROL si pridržuje pravico do dnevnih sprememb cen blaga in storitev brez predhodnega obvestila uporabnikov.

5.1.    Postopek plačila s podprtim plačilnim sredstvom


V postopku nakupa z mobilno aplikacijo, se uporabniku kot plačilno sredstvo ponudi tisto plačilno sredstvo, ki ga je uporabnik nazadnje izbral za nakup posamezne storitve/blaga. Na tem mestu lahko uporabnik privzeto plačilno sredstvo tudi zamenja s katerimkoli drugim plačilnim sredstvom, ki ga ima v mobilni aplikaciji na izbiro. Uporabnik lahko v mobilni aplikaciji dodaja/odstranjuje plačilna sredstva na način, ki je opredeljen v točki 5.2. teh splošnih pogojev.

Uporabnik izvede nakup tako, da izbere plačilno sredstvo in s pritiskom na gumb POTRDI, potrdi naročilo blaga/ storitev z obveznostjo plačila, s čimer se šteje prodajna pogodba med PETROLOM in uporabnikom za sklenjeno. V fazi POTRDITVE naročila lahko uporabnik prekine postopek nakupa in sklenitve pogodbe tako, da ne potrdi plačila. Uporabnik po potrditvi nakupa ne more več odstopiti od nakupa, če ni za posamezno vrsto blaga/storitev v teh splošnih pogojih določeno drugače.

Omejitev zneska enkratnega nakupa oz. plačila je vezana na odobren limit uporabe posameznega uporabnika, kot ga je določil izdajatelj plačilnega sredstva v dogovoru z uporabnikom. V primeru, da je stanje limita izbranega plačilnega sredstva preseženo, uporabnik mobilne aplikacije ne bo mogel uporabiti pri plačevanju na danem prodajnem mestu. V primeru, da limit porabe izbranega plačilnega sredstva še ni dosežen, bo lahko uporabnik poravnal znesek nakupa s pomočjo mobilne aplikacije zgolj do višine limita porabe.
Uporabnika zavezuje vsakokratna veljavna različica teh splošnih pogojev, veljavnih v trenutku potrditve nakupa / oddaje naročila z uporabo mobilne aplikacije.

5.2. Postopek dodajanja in shranjevanja podprte plačilne kartice


Uporabnik lahko v meniju mobilne aplikacije ureja in dodaja plačilne kartice, ki so navedene v točki 5.3.3. teh splošnih pogojev, in sicer na način, da vnese osnovne podatke o plačilni kartici, potrebne za plačilo (številka kartice, ime na kartici, veljavnost kartice, CVV ali CVC število). Za namen preverbe veljavnosti kartice bo PETROL na uporabnikovi plačilni ali kreditni kartici naredil predavtorizacijo. Za dodajanje plačilne ali kreditne kartice bo uporabnik morda preusmerjen na varen kanal uporabnikove banke za povezovanje plačilnih kartic (spletna stran ali mobilna aplikacija banke za potrjevanje plačil). V primeru uspešno izvedenega postopka dodajanja kartice se le-ta, s pomočjo tokenizacije na zalednem sistemu plačilnega prehoda, shrani v obliki žetona. Tokenizacija je obvezna, v kolikor želi uporabnik blago/storitve v mobilni aplikaciji plačevati s plačilnimi sredstvi, razen za mBills mobilno denarnico in Petrol klub plačilno kartico zvestobe. Na podlagi žetona, ustvarjenega s tokenizacijo, mobilna aplikacija lahko izvaja kasnejša plačila brez ponovnega vpisa vseh podatkov kartice s strani uporabnika in pridobi osnovne okrnjene podatke o kartici za prikaz podatkov v aplikaciji v namen preglednosti izbire plačilnih sredstev. Tako formiran žeton je zunaj okolja zalednega sistema mobilne aplikacije neuporaben. Vsi podatki o uporabnikovi kartici in o sami transakciji so varno shranjeni na izbranem sistemu plačilnega prehoda, PETROL pa do navedenih podatkov nima dostopa.

5.3. Podprta plačilna sredstva


V nadaljevanju so opredeljena plačilna sredstva, s katerimi je možno plačevati v mobilni aplikaciji ter njihov opis.

5.3.1    PETROL klub kartice


Z imetništvom Petrol klub kartice zvestobe ali Petrol klub plačilne kartice zvestobe postane uporabnik član Petrol kluba in s tem imetnik Petrol klub računa, ki ga lahko poveže z mobilno aplikacijo. Na ta način pridobi uporabnik možnost, da z uporabo mobilne aplikacije pridobiva ugodnosti, ki so na voljo članom Petrol kluba opredeljenih v Splošnih pravilih uporabe Petrol klub kartice zvestobe in Splošnih pravilih uporabe Petrol klub plačilne kartice zvestobe.

5.3.1.1 Petrol klub kartica zvestobe

Dobroimetje lahko uporabnik na svojo Petrol klub kartico zvestobe naloži samo v gotovini oz. s plačilom v gotovini, in sicer na fizičnem prodajnem mestu izdajatelja. Uporabnik lahko dobroimetje na svojo Petrol klub kartico zvestobe naloži tako, da v mobilni aplikaciji izbere možnost “Petrol klub”, ki mu odpre ekran s prikazom EAN črtne kode njegove Petrol klub kartice zvestobe in z njo povezanega Petrol klub računa. EAN črtno kodo Petrol klub kartice zvestobe uporabnik pokaže prodajalcu na prodajnem mestu PETROLA, ki jo odčita, in uporabniku naloži dobroimetje za prejeti znesek denarja. Maksimalna višina zneska dobroimetja, naloženega na Petrol klub kartico zvestobe, kot tudi vse ostale pravice in obveznosti uporabnika v zvezi z dobroimetjem, so natančneje opredeljene v Splošnih pravilih uporabe Petrol klub kartice zvestobe. Izplačilo vplačanega oz. naloženega dobroimetja (npr. na tekoči račun, v obliki gotovine, ipd.) uporabniku ni mogoče. Koriščenje dobroimetja je mogoče zgolj v okviru nakupa blaga/storitev na prodajnih mestih PETROL oz. za določeno blago/storitve iz ponudbe PETROLA z mobilno aplikacijo na daljavo.

5.3.1.2 Petrol klub plačilna kartica zvestobe

Veljavno Petrol klub plačilno kartico zvestobe lahko uporabnik izbere za plačilo pri nakupu blaga/storitev glede na razpoložljivi limit določen med uporabnikom in PETROLOM, ki pa mora biti za uspešno izvedbo plačila večje ali enako vrednosti vsakokratnega naročila blaga/storitev.
Uporabnik lahko nakupe do višine 25,00 EUR (z vključenim DDV) s Petrol klub plačilno kartico zvestobe opravi brez vnosa varnostnega gesla (PIN kode), nad prej navedenim zneskom pa zgolj na osnovi vnosa pravilnega varnostnega gesla (PIN kode). Za plačilo goriva je pravilen vnos varnostnega gesla (PIN kode) obvezen vselej, ne glede na višino zneska nakupa goriva. V kolikor uporabnik za nakup blaga/storitev uporabi dobroimetje, ki je naloženo na Petrol klub račun, povezan z njegovo Petrol klub plačilno kartico zvestobe in mobilno aplikacijo, veljajo glede nalaganja dobroimetja, njegove uporabe ter s tem povezanih omejitev določbe 5.3.1.1 točke teh splošnih pogojev ter relevantne določbe Splošnih pravil uporabe Petrol klub kartice zvestobe.

5.3.1.3 Nakup blaga in storitev neposredno na blagajni prodajnega mesta z EAN kodo

Uporabnik, ki ima z mobilno aplikacijo povezano Petrol klub plačilno kartico zvestobe ali Petrol klub kartico zvestobe, lahko opravi nakup kateregakoli blaga/storitve na blagajni prodajnih mest PETROL po naslednjem postopku:
Uporabnik izbere možnost “Petrol klub”. Na vrhu zaslona se mu nato znotraj mobilne aplikacije prikaže EAN koda, ki jo uporabnik pokaže prodajnemu osebju na prodajnem mestu PETROL. Prodajno osebje z napravo odčita EAN kodo. Po odčitku EAN kode Petrol klub kartice zvestobe , uporabnik s strani prodajnega osebja prejme račun v tiskani obliki. Po odčitku EAN kode Petrol klub plačilne kartice zvestobe, uporabnik v POS terminal vnese varnostno geslo (PIN kodo), z vnosom katere potrdi nakup. Uporabnik nato s strani prodajnega osebja pridobi račun v tiskani obliki.

5.3.2 mBills

Elektronski denar, shranjen v mobilni denarnici mBills, lahko uporabnik izbere za plačilo blaga/storitev v mobilni aplikaciji, ki pa mora biti za uspešno izvedbo plačila večje ali enako vrednosti naročila blaga/storitev.

5.3.3 Ostala plačilna sredstva oz. kartice

V  mobilno aplikacijo je možno dodati naslednje plačilne kartice kot plačilno sredstvo:
–    MasterCard,
–    MasterCard Debit,
–    VISA,
–    VISA Debit,
–    VISA Electron,
–    ter morebitne druge kartice, razvidne v mobilni aplikaciji ter na www.petrol.si.

Plačilna kartica mora imeti omogočeno spletno nakupovanje, ta funkcionalnost pa je odvisna od dogovora med izdajateljem plačilne kartice in uporabnikom. Limiti, način uporabe in plačila s plačilno kartico so izključno predmet dogovora med izdajateljem kartice in uporabnikom.

5.4. Varnost nakupa s plačilno kartico

PETROL zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa. Prenos osebnih in ostalih transakcijskih podatkov na spletni strani se izvaja v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (Secure Sockets Layer). Podatki se kodirajo in se na PETROLOV strežnik prenašajo v zaščiteni obliki. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel osebne in druge transakcijske podatke uporabnika, ki jih ta pošilja v spletno trgovino/mobilno aplikacijo. Za varne avtorizacije in transakcije s plačilnimi in kreditnimi karticami ter storitev posredovanja izvaja družba Payvision v skladu s svojimi pogoji poslovanja in 3D secure 2.0 protokolom oziroma drugim načinom močne avtentikacije strank, ki ga določi izdajatelj plačilnega sredstva, izjema so Petrol klub plačilne kartice zvestobe, kjer varnost avtorizacije in transakcije ter storitev posredovanja izvaja PETROL. Avtorizacije kartic se opravljajo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov v bančnem sistemu. Varnost nakupa je zagotovljena ob upoštevanju vseh veljavnih zakonskih obveznosti in priporočil slovenske ter mednarodne zveze potrošnikov.

6.1. Neprijavljen uporabnik

6.2. Prijavljen uporabnik, ki je tudi član Petrol kluba in ima z mobilno aplikacijo povezano eno izmed Petrol klub kartic

6.2.1 Za nakup energentov

Uporabnik pred pričetkom uporabe mobilne aplikacije opravi prijavo ter določi svojo točno lokacijo (z uporabo funkcije GPS na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku) in potrdi oznako točilnega mesta na prodajnem mestu PETROL, kjer je nakup z mobilno aplikacijo možen. Določanje in potrjevanje točilnega mesta je možno s skeniranjem kode na točilnem mestu  ali ali ročnim vnosom kode točilnega/prodajnega mesta PETROL v mobilno aplikacijo. Točilna/prodajna mesta z energenti, na katerih je nakup mogoče opraviti s pomočjo mobilne aplikacije, bo PETROL ustrezno označil (npr. s QR kodo, EAN kodo ali drugo enolično identifikacijsko oznako, ki jo je mogoče poslikati z mobilno aplikacijo in/ali ročno vnesti v mobilno aplikacijo). V naslednji fazi bo uporabnik mobilne aplikacije izbral način plačila in potrdil uporabo izbranega plačilnega sredstva ali dobroimetja ter vnesel pripadajočo varnostno geslo (PIN kodo) oziroma bo potrdil nakup s pritiskom na gumb POTRDI. Z vnosom in potrditvijo varnostnega gesla (PIN kode) ali s pritiskom na gumb POTRDI z obveznostjo plačila se šteje prodajna pogodba med PETROLOM in uporabnikom za sklenjeno. Pred vnosom varnostnega gesla (PIN kode) ali pritiska na gumb POTRDI lahko uporabnik prekine proces sklepanja pogodbe in/ali spremeni naročilo.

6.2.2 Nakup Kave na poti

6.2.3 Nakup pranja vozila in žetonov za sesalec

6.2.4 Nakup hrane in pijače ter drugega blaga, prikazanega v rubriki Hip nakupi (v nadaljevanju “Hip nakupi”)

Ob prevzemu se uporabniku izda elektronski račun za kupljene izdelke. Račun je viden v meniju mobilne aplikacije “Moja zgodovina”. V primeru, da uporabnik iz kateregakoli razloga po sklenitvi pogodbe in pred zaključkom procesa nakupa (prevzem izdelka/-ov) ne bi prevzel naročenih izdelkov, bo PETROL bremenil uporabnika za celotno vrednost naročenih izdelkov.
Uporabnik soglaša, da lahko PETROL v primeru nastopa utemeljenih okoliščin, ki preprečujejo izvršitev oddanega naročila, v roku 5 minut od prejema naročila odstopi od pogodbe o nakupu izdelkov, o čemer mora uporabnika pisno obvesti.

Kot kupec potrošnik ima uporabnik pravico, da PETROLU v 14 dneh od prevzema izdelkov, ki so kupljeni na daljavo, sporoči, da odstopa od pogodbe glede nakupa teh izdelkov, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Za uveljavitev pravice do odstopa od pogodbe mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti PETROL o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe. Odstop od pogodbe lahko uporabnik sporoči prek portala MOJ PETROL na zavihku Moja naročila, kjer v vrstici z ustrezno številko svojega naročila izberete povezavo Napoved vračila, kjer dostopate do Obrazca za odstop od pogodbe, ali če pošlje pravilno izpolnjen Obrazec za odstop od pogodbe ali drugo nedvoumno izjavo o odstopu od pogodbe, s priloženo kopijo računa ali drugega dokazila, ki identificira nakup na e-naslov eshop@petrol.si, s pripisom NA POTI. Odstop od pogodbe lahko uporabnik sporoči tudi prek brezplačne telefonske številke 080 22 13. Zaradi zagotovitve dokaza o odstopu od pogodbe uporabniku priporočamo, da poda odstopno izjavo v pisni obliki. Šteje se, da je uporabnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku 14 dni od prevzema izdelka, ki je določen za odstop od pogodbe. Rok za odstop od pogodbe začne teči z dnem, ko uporabnik pridobi dejansko posest nad izdelki, kupljenimi na daljavo, glede katerih je v skladu s temi splošnimi pogoji možen odstop od pogodbe. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice uporabnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka. Strošek vračila izdelkov bremeni uporabnika. Izdelke je treba vrniti PETROLU najpozneje v 14 dneh od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe. Uporabnik odgovarja za zmanjšano vrednost izdelka, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja izdelka. Odgovornost uporabnika za zmanjšano vrednost izdelka lahko znaša do vrednosti polne redne maloprodajne cene izdelka na dan nakupa izdelka, kar se ugotavlja za vsak posamezni primer posebej. Zaradi navedene odgovornosti zmanjšanja vrednosti izdelka uporabniku priporočamo, da izdelek, za katerega uveljavlja odstop od pogodbe, vrne nepoškodovan, nerabljen in v nespremenjeni količini ter v originalni embalaži, da se ne bi izdelek med transportom poškodoval. PETROL bo uporabnika pozval k plačilu opredeljene zmanjšane vrednoti izdelka.
Izdelke lahko vrnete po pošti na naslov PETROL d.d., SDC Zalog, s pripisom “za PETROL NA POTI”, Zaloška cesta 259, 1000 Ljubljana. Na istem naslovu je možno vračilo tudi osebno, in sicer vsak delovnik od 7. do 17. ure. Pri vsakem vračilu izdelkov je treba poleg izdelka predložiti pisno pojasnilo, da se izdelek vrača zaradi odstopa od pogodbe (najlažje je, če se vračilu priloži kopijo ustrezno in popolno izpolnjenega Obrazca za vračilo blaga), ter priložiti kopijo računa ali drugega dokazila o opravljenem nakupu. Obrazec za odstop od pogodbe je tudi v prilogi teh splošnih pogojev.

PETROL lahko uporabniku zavrne naročilo ali kljub potrditvi naročila odstopi od sklenjene pogodbe o nakupu na daljavo, v kolikor je ugotovljeno, da uporabnik zlorablja pravico do odstopa od pogodbe.

6.3. Pri nakupu/plačevanju energentov ter pranju vozila se zaradi zagotavljanja požarne varnosti mobilna aplikacija lahko uporablja zgolj v osebnih in tovornih vozilih. Mobilne aplikacije se v teh primerih ne sme uporabljati v vozilih brez kabine (npr.: motoristi, traktoristi, vozniki kabrioletov, kolesarji …) ali kot pešec. PETROL lahko zaradi poslovnih razlogov ali razlogov požarne varnosti določi tudi količinske omejitve pri posameznem točenju oziroma nakupu.
 


V primeru vprašanj ali v primeru, da uporabnik potrebuje pomoč, se lahko obrne na prodajno osebje na prodajnih mestih PETROL ali kontaktira klicni center PETROLA na brezplačno telefonsko številko 080 22 66.
 


PETROL v nobenem primeru ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev uporabniku za morebitno nedelovanje oz. nemožnost uporabe mobilne aplikacije, ampak si bo za nemoteno delovanje mobilne aplikacije zgolj prizadeval. Ta določba pa ne izključuje odgovornosti PETROLA za škodo, ki jo PETROL povzroči uporabniku, ki se v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov, šteje za potrošniku povzročeno namenoma ali iz malomarnosti. Za prikaz določenih funkcionalnosti se v mobilni aplikaciji uporablja neodvisne zunanje storitve in aplikacije. Za uporabo teh storitev veljajo pogoji uporabe zunanje storitve, ki jih določa lastnik storitve ali aplikacije, PETROL pa v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev. PETROL tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek spletnih povezav, ki niso last PETROLA.

Podatki v mobilni aplikaciji so zgolj informativne narave, zato PETROL ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov.

Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, opravljene z uporabo svojega uporabniškega računa. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, mora o tem nemudoma obvestiti PETROL, kot je to opredeljeno v 4.1. členu teh splošnih pogojev. PETROL ni odgovoren za škodo, ki bi jo uporabnik utrpel zaradi nepooblaščene uporabe uporabniškega računa ali gesla, s katerim je registriran oz. prijavljen v mobilno aplikacijo. Uporabnik se zaveže, da bo mobilno aplikacijo uporabljal v skladu s temi splošnimi pogoji ter pogoji, za katere je navedeno, da te pogoje dopolnjujejo, da bo zagotavljal tajnost in varnost gesel ter da bo upošteval pravila in obvestila, objavljena na spletnem mestu www.petrol.si.


Zaradi tehničnih ali funkcionalnih nadgradenj mobilne aplikacije si PETROL pridržuje pravico, da objavi novo verzijo mobilne aplikacije. Uporabnik bo o novi verziji mobilne aplikacije obveščen preko mobilne aplikacije same ali preko trgovine, iz katere je mobilna aplikacija naložena, ali pa bo do posodobitve mobilne aplikacije lahko na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku prišlo tudi samodejno, kar je odvisno od nastavitev pametnega telefona ali tabličnega računalnika uporabnika.
 


PETROL obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in nacionalnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

10.1. Vrste osebnih podatkov, podlaga ter namen obdelave

Pri uporabi mobilne aplikacije bo PETROL obdeloval uporabnikovo ime in priimek, telefonsko številko, naslov elektronske pošte, naslov bivališča, plačilna sredstva, podatke o nakupu, podatke o naročilih, lokacijo uporabnika, kamero naprave.
PETROL bo obdeloval navedene podatke za namen:

–    kontaktiranja uporabnika za potrebe nemotene uporabe blaga ali storitev, ki so predmet teh splošnih pogojev,
–    zagotavljanja blaga ali storitev, ki so predmet splošnih pogojev in sklenitve pogodbe z uporabnikom,
–    registracije uporabnika,
–    izvajanja in pregledovanja plačilnih transakcij, morebitnih neskladnosti pri izvrševanju plačil ter s tem povezanih zlorab in drugih kršitev teh splošnih pogojev, 
–    Za slikanje QR kode na točilnih mestih, kavomatih in avtopralnicah,
–    zagotavljanja skladnosti z Direktivo o plačilnih storitvah PSD2 na področju avtentikacije uporabnika s strani banke oz. drugi institucije, ki je izdajatelj plačilnega sredstva.

Za namen vzpostavitve povezave uporabniškega računa z ostalimi podatki kupca (vsi podatki vezani na sklenjena pogodbena razmerja; elektrika, zemeljski plin, eShop naročila, KOEL naročila, UNP naročila, drugi osebni podatki kupca), PETROL obdeluje podatke skladno s pravno podlago, ki je podlaga za pridobitev teh podatkov.

Za namene izvedbe nakupa, PETROL obdeluje podatke o kupljenih izdelkih, cenah izdelkov, pridobljenih in koriščenih ugodnostih ob nakupu, plačilu, kraju nakupa, datumu in času opravljenega nakupa, QR kodi na prodajnem mestu, času prevzema izdelka, odstopu od naročila, odstopu od pogodbe.
Za namene identifikacije uporabnika v primeru iz 5.3.1.1. točke teh splošnih pogojev bo Petrol obdeloval številko, izdajatelja in veljavnost osebnega dokumenta.

PETROL bo obdeloval navedene podatke za druge namene, pod pogojem, da je uporabnik za takšne druge namene obdelave podatkov podal pisno soglasje:
–    za profiliranje uporabnikov za pripravo prilagojenih ponudb svojega blaga in storitev prek uporabe naslova e-pošte, SMS, MMS, telefona ali klasične pošte,
–    za  neposredno  trženje  glede  ponudb  blaga  in  storitev,  akcijskih prodajah,  ugodnostih,  ter  drugih sprememb oz. novosti,
–    za izvajanje tržnih raziskav o kvaliteti izdelkov in storitev ter potrebah po dodatnih izdelkih ali storitvah,
–    za pošiljanje potisnih sporočil v skladu nastavitvami potisnih sporočil znotraj aplikacije ali nastavitvami pametnega telefona ali tabličnega računalnika.

Za nemoteno uporabo mobilne aplikacije bo moral uporabnik omogočiti mobilni aplikaciji dovoljenje za obdelavo informacij glede svoje lokacije ter dovoljenje za uporabo kamere. Mobilna aplikacija potrebuje podatek o lokaciji za iskanje najbližjih PETROL bencinskih servisov, za izračunavanje časa prihoda za prevzem naročenega blaga in za obračunavanje nakupa ter kamero za slikanje QR kode na točilnih mestih, kavomatih in avtopralnicah. V kolikor uporabnik mobilni aplikaciji ne bo dovolil posredovanja lokacije, navedenih storitev ne bo mogel uporabljati.

Ob posameznem nakupu prek mobilne aplikacije PETROL obdeluje tudi podatke o nakupljenih izdelkih oz. opravljenih storitvah, plačilu, koriščenju ugodnosti, času in kraju nakupa, načinih plačila, dobroimetjih, zbranih Zlatih točkah in drugih pridobljenih ugodnostih. V primeru, da posameznik ne poda ustreznega soglasja za tovrstno obdelavo, PETROL te podatke obdeluje anonimno ali s psevdonimom, in sicer poleg že navedenih namenov tudi z namenom analiziranja in preučevanja nakupovalnih navad, za namen optimiziranja ponudbe in stroškov ter dvig zadovoljstva kupcev.

10.2. Spremembe podatkov
 

10.3. Pravice uporabnika
 

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva potrditev, ali PETROL obdeluje njegove osebne podatke ter seznanitev s temi osebnimi podatki, ima pravico, da te osebne podatke prejme in pravico, da jih posreduje drugemu upravljavcu. Uporabnik lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov, ugovarja obdelavi osebnih podatkov ter avtomatiziranemu sprejemanju posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, prekliče dana soglasja za različne namene obdelave, zahteva popravke oz. dopolnitve ali izbris osebnih podatkov. Vse navedene pravice lahko uveljavlja pod pogoji in v obsegu iz 15. do 22. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Ne glede na uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka se bodo osebni podatki morda obdelovali v okviru morebitnih ostalih danih privolitev ter v primeru, da za obdelavo obstaja skladno s 6. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov druga pravna podlaga, v okviru te podlage.
Zahtevo za uveljavitev pravic iz prvega odstavka te točke, lahko uporabnik izvede s pisno zahtevo, poslano na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, s pripisom »za DPO«.
PETROL bo v primeru uveljavljanja uporabnikovih pravic glede ugovora obdelave podatkov, preklica soglasja, zahteve po omejitvi obdelave ali izbrisu osebnih podatkov, ki imajo za posledico preprečevanje obveščanja uporabnika, preprečil obveščanje najkasneje v roku 15 dni od prejema ugovora oziroma spremembe nastavitev uporabnika, vendar v primeru, da je bila kampanja za obveščanje pripravljena pred obdelavo ugovora oziroma spremembe nastavitev, obstaja možnost, da bo uporabnik kljub temu prejel še zadnje obvestilo. Uveljavljanje ostalih pravic bo PETROL zagotavljal v rokih, zahtevanih z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

10.4. Uporabniki osebnih podatkov
 

PETROL z osebnimi podatki ravna posebej skrbno in onemogoča dostop nepooblaščenim osebam. V nekaterih primerih je potrebno zaradi posameznih primerov obdelav, ki jih PETROL ne izvaja samostojno, uporabnikove osebne podatke posredovati izvajalcem – zunanjim obdelovalcem, ki podatke obdelujejo v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom PETROLA (distribucijski partnerji, oglaševalske agencije, tiskarne, lastniki programske opreme idr.) in so podrobneje naštete v seznamu na spletni strani http://www.petrol.si/. Poleg zunanjih obdelovalcev PETROL posreduje uporabnikove osebne podatke tudi državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka ter v primerih zahteve uporabnika ali na podlagi njegovega pisnega pooblastila.

10.5. Rok hrambe osebnih podatkov
 

PETROL osebne podatke obdeluje do izpolnitve namena obdelave oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov. V primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov določen z zakonom, PETROL te osebne podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo. Osebni podatki, ki so pridobljeni na podlagi soglasij, pa se hranijo do preklica.

Več o obdelavi osebnih podatkov s strani PETROLA najdete v Politiki zasebnosti Petrol d.d., Ljubljana, objavljeni na spletni strani http://www.petrol.si/gdpr/politika-zasebnosti oziroma dostopni na prodajnih mestih PETROLA.


Uporabnik mobilne aplikacije se obvezuje, da slednjih ne bo uporabljal za nezakonite ali tem splošnim pogojem nasprotujoče namene. Mobilne aplikacije ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil mobilni aplikaciji ali družbi PETROL kot tudi tretjim osebam in njihovemu premoženju. Skladno s to obveznostjo se uporabnik še zlasti zavezuje, da:

–    bo upošteval vsa varnostna opozorila, posredovana s strani PETROLA glede uporabe mobilne aplikacije na prodajnih mestih,
–    pametnega telefona ali tabličnega računalnika, na katerem ima nameščeno in uporablja mobilno aplikacijo, pri točenju/nakupu energentov ne bo uporabljal izven svojega vozila, saj se s tem ogroža požarna varnost na posamičnem prodajnem mestu. V primeru, da ima vozilo premično streho, mora biti ta ob uporabi pametnega telefona ali tabličnega računalnika popolnoma zaprta,
–    v primeru uporabe mobilne aplikacije za nakup energentov mora uporabnik zagotoviti, da so okna in vrata vozila med uporabo mobilne aplikacije na prodajnem mestu do zaključka nakupa zaprta.
Pri posredovanju kakršnihkoli povratnih informacij in predlogov v zvezi z mobilno aplikacijo NA POTI družbi PETROL uporabnik jamči, da je imetnik ustreznih pravic oz. dovoljenj, na osnovi katerih lahko pravno veljavno razpolaga z oddanim materialom in/ali drugimi informacijami.

V primeru nepooblaščene uporabe uporabniškega imena ali gesla je uporabnik dolžan obvestiti PETROL na elektronski naslov info@petrol.si. PETROL ima pravico, da v primeru nedovoljene uporabe in/ali kakršnihkoli drugih zlorab pri dostopu oz. uporabi mobilne aplikacije s strani uporabnikov ali katerihkoli drugih oseb in/ali v primeru suma zlorabe gesla izvede vse ukrepe in druga in druga dejanja, ki jih v skladu s svojo lastno poslovno presojo šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov in/ali zaradi varstva pravic in interesov kupcev in/ali uporabnikov in/ali zaradi varstva pravic in interesov katerihkoli drugih oseb (npr. preprečitev dostopa do mobilne aplikacije …).
 

Vsi podatki, podobe ter druge informacije v okviru mobilne aplikacije so predmet avtorskih in sorodnih pravic ter pravic industrijske lastnine PETROLA, kot to opredeljuje relevantna zakonodaja, ki ureja varstvo avtorskih in sorodnih pravic ter pravic industrijske lastnine.
S prenosom oz. registracijo v mobilno aplikacijo, uporabnik pridobi neprenosljivo in neizključno pravico do uporabe mobilne aplikacije izključno na svojem pametnem telefonu. Pravica do uporabe iz tega odstavka velja zgolj za nekomercialne namene. PETROL tako na uporabnika ne prenaša ostalih materialnih avtorskih pravic ali pravic industrijske lastnine, ravno tako pa mu ne daje pravice do uporabe blagovnih znamk, logotipov, celostne grafične podobe, ki je v lasti oz. imetništvu PETROLA. Uporabnik tako npr. ne sme izdelovati kopij mobilne aplikacije, namestiti mobilne aplikacije na strežnik ali drugo platformo, dajati mobilne aplikacije v najem ali podeljevati podlicenc za njeno uporabo, predelati ali kako drugače posegati v delovanje mobilne aplikacije.
 


Uporabnik lahko odda pritožbe v zvezi z delovanjem mobilne aplikacije in opravljenimi nakupi preko mobilne aplikacije na http://www.petrol.si/povej ali neposredno prodajnemu osebju na prodajnih mestih PETROL. V pritožbi mora uporabnik natančno opisati ravnanje oz. napako, zoper katero vlaga pritožbo in v kolikor je pritožba povezana z opravljenimi nakupi, mora pritožbi priložiti kopijo računa. Postopek obravnave pritožb je zaupen.


PETROL je sprejel Kodeks ravnanja, ki je skupaj s povezanimi vsebinami dostopen na spletnem naslovu: https://www.petrol.eu/binaries/content/assets/skupina-petrol-slo/2018/pages/trajnostni-razvoj/zaposleni/korporativna-integriteta/petrol_kodeks_2012--1.pdf
 


Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.petrol.si. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih splošnih pogojev, nastale zaradi spremenjene poslovne politike PETROLA, veljavne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov.

Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev oz. uveljavitev novih splošnih pogojev stopi v veljavo z dnem objave na predhodno navedeni spletni strani, vendar se začne uporabljati 15. dan od njene objave. PETROL lahko v primeru sprememb in dopolnitev splošnih pogojev, ki so posledica spremembe relevantne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov, rok pričetka uporabe splošnih pogojev iz tega odstavka tudi skrajša (npr. tako da dopolnitve izvede v roku, določenem v odločbi organa ali uveljavitvi relevantnega zakona).

Drugi odstavek tega člena se ne uporablja za spremembe in dopolnitve splošnih pogojev, ki ne posegajo v pravice in/ali obveznosti uporabnikov (npr. tipkarske napake, očitne pomote v besedilu), slednje lahko PETROL kadarkoli odpravi brez predhodnega obveščanja uporabnikov.

Ti splošni pogoji se objavijo dne 16.12.2020. Z dnem pričetka uporabe teh splošnih pogojev prenehajo veljati in se uporabljati:

–    Splošni pogoji uporabe mobilne aplikacije NA POTI, veljavni z dne 25. 11. 2020.


V Ljubljani, dne 16. 12. 2020.

Splošna pravila uporabe mobilne aplikacije NA POTI

Splošna pravila uporabe mobilne aplikacije NA POTI (v nadaljevanju: splošna pravila), PETROL, d. o. o., Zagreb (grad Zagreb), Otok, Oreškovićeva 6/h, OIŠ: 75550985023 (v nadaljevanju: PETROL), določajo obveznosti, pravice in pogoje uporabe mobilne aplikacije NA POTI (v nadaljevanju: mobilna aplikacija).

Uporabniki mobilne aplikacije so lahko fizične osebe, ki so dopolnile 18 let.

Pametni telefon ali tablični računalnik za potrebe teh splošnih pravil pomeni napravo, ki omogoča nameščanje in delovanje naprednih aplikacij, ki jih običajni telefoni ne podpirajo. Pametni telefoni ali tablični računalniki omogočajo naprednejše možnosti dostopa do interneta, večopravilnost, povezljivost in imajo možnost uporabe naprednih funkcij.

Mobilna aplikacija omogoča uporabnikom pregled blaga/storitev na prodajnih mestih PETROLA, nakup določenega blaga/storitev iz ponudbe PETROLA na daljavo in pregled stanja zlatih bonov in točk. Ponudba blaga/storitev, ki jo je mogoče plačati, tj. kupiti prek mobilne aplikacije, je vidna v mobilni aplikaciji. Ponudnik in imetnik pravic za mobilno aplikacijo je PETROL.

Registracija je prvi vpis v bazo podatkov, kjer uporabnik vpiše zahtevane podatke in poda soglasje k danim splošnim pogojem ter potrdi, da je seznanjen z njihovo vsebino. Tako izdela svoj »PETROL uporabniški račun« (v nadaljevanju: uporabniški račun).

Član PETROL kluba je fizična oseba, ki je uporabnik kartice zvestobe Petrol kluba.

PETROL klub račun predstavlja podatke o članu kartice zvestobe, s katero se uveljavljajo vse ugodnosti.

Spletna ali mobilna trgovina je digitalni način distribucije aplikacij in je namenjena zagotavljanju oz. nameščanju programskih aplikacij za uporabnike ter omogoča prenos mobilnih aplikacij na pametne telefone.

Tokenizacija (pri elektronskem poslovanju) – pretvarjanje oz. kodiranje občutljivih podatkov v varen zapis v obliki žetona (token). Ta tehnični postopek poteka v aplikaciji za namen kodiranja podatkov, povezanih z določenimi razpoložljivimi plačilnimi sredstvi.

Ponudnik plačilnih sistemov (Payment Gateway) vam omogoča plačilo z najpogosteje uporabljenimi kreditnimi in plačilnimi (debetnimi) karticami, kot so MasterCard, Visa in PayPal.

Dobroimetje so denarna sredstva, ki jih imetnik položi ali prejme kot ugodnost s strani izdajatelja na Petrol klub kartico zvestobe ter z njimi plačuje na izdajateljivih prodajnih mestih, kot to določajo Splošna pravila uporabe Petrol klub kartice zvestobe.

QR-koda je optični strojno čitljiv prikaz podatkov, ki se nanašajo na predmet, na katerega je vezana. Lahko je matrična ali dvodimenzionalna črtna koda (npr. QR-koda, EAN-koda ali druge edinstvene identifikacijske oznake), s katerimi bo PETROL na prodajnih mestih označil blago/storitve, ki jih je mogoče kupiti prek mobilne aplikacije.

Zagotavljanje požarne varnosti – zaradi zagotavljanja požarne varnosti se mobilna aplikacija za nakup/plačevanje energentov ter pranje vozila lahko uporablja zgolj v osebnih in tovornih vozilih. Mobilne aplikacije se ne smejo uporabljati za nakup/plačilo energentov in pranje vozil v vozilih brez kabine (npr.: motoristi, traktoristi, vozniki kabrioletov, kolesarji …) ali če ste pešec. PETROL lahko zaradi poslovnih razlogov ali požarne varnosti določi količinsko omejitev posameznega točenja oziroma nakupa goriva.

Omejitev zneska enkratnega nakupa oz. plačila je vezana na odobreni limit porabe posameznega uporabnika, ki ga je določil izdajatelj plačilnega sredstva v dogovoru z uporabnikom. Pri energentih lahko PETROL zaradi razlogov požarne varnosti določi tudi količinsko omejitev posameznega nakupa. V primeru prekoračitve limita izbranega plačilnega sredstva uporabnik ne bo mogel uporabiti mobilne aplikacije pri plačevanju na prodajnem mestu. Če limit porabe izbranega plačilnega sredstva še ni dosežen, bo lahko uporabnik poravnal znesek nakupa z mobilno aplikacijo do višine limita porabe.

II.    POSTOPEK NAMESTITVE IN REGISTRACIJE
3. člen (Tehnične zahteve in prenos mobilne aplikacije)

Odvisno od vrste pametnega telefona ali tabličnega računalnika in razpoložljivosti lahko uporabnik prenese mobilno aplikacijo prek spletnih ali mobilnih trgovin za mobilne aplikacije, in sicer na način in pod pogoji, ki so določeni za izbrane spletne mobilne trgovine:
-    Apple iOS: App Store,
-    Google Android: Google Play Store,
-    Huawei: Huawei AppGallery.

Prenos in uporaba mobilne aplikacije sta za uporabnika brezplačna, medtem ko so morebitni stroški prenosa podatkov odvisni od izbranega operaterja. Prenos in uporaba aplikacij sta možna tako v domačem omrežju kot tudi v tujini (roaming).

4. člen (Registracija, prijava in preklic)

Z registracijo uporabnik ustvari svoj uporabniški račun in pridobi možnost prijave v aplikacijo. Uporabnik mora pri registraciji za ustvarjanje uporabniškega računa vpisati ime in priimek, naslov e-pošte, geslo in številko mobitela.

Uporabnik lahko s prijavo v mobilno aplikacijo dostopa do funkcij mobilne aplikacije, kot je podrobneje opisano v 6. členu ( Uporaba aplikacije) teh splošnih pravil.

Z označitvijo ustreznega polja pri registraciji v mobilni aplikaciji uporabnik potrjuje, da je skrbno prebral veljavna splošna pravila, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti, s čimer potrjuje, da je dopolnil starost 18 let in izpolnjuje druge pogoje uporabe mobilne aplikacije, določene s temi splošnimi pravili.

Če je uporabnik hkrati tudi uporabnik kartice zvestobe, jo lahko poveže z uporabniškim računom na način, da v aplikacijo vnese:
–    številko črtne kode kartice in naslov bivališča.
Uporabnik lahko v mobilni aplikaciji zaprosi in potrdi dodelitev virtualne kartice zvestobe in povezan račun Petrol kluba.

V primeru odtujitve uporabnikovega telefona ali preklica registracije lahko uporabnik prekliče uporabniški račun s pisnim obvestilom na naslov PETROL, d. o. o., Zagreb, Oreškovićeva 6/h, 10010 Zagreb, s pripisom »preklic registracije«, ali z elektronskim sporočilom na e-naslov klub.hrvatska@petrol.hr s pripisom »preklic registracije«.

Uporabniški račun in virtualna kartica bosta deaktivirana po končni potrditvi deaktivacije uporabniškega računa. Preklica uporabniškega računa ni mogoče preklicati, ampak uporabnik lahko izdela oziroma registrira nov uporabniški račun v skladu s temi splošnimi pogoji.

Če ob preklicu uporabniškega računa na Petrol klub računu ostane neizkoriščeno dobroimetje, lahko uporabnik še naprej uporablja fizično kartico zvestobe in z njo naprej koristi neizkoriščeno dobroimetje v skladu s splošnimi pravili uporabe Kartice zvestobe.

Če uporabniku poteče veljavnost fizične ali virtualne kartice zvestobe, ki je povezana z mobilno aplikacijo, ne bo mogel več uporabljati mobilne aplikacije z dodatnimi funkcijami, opredeljenimi v teh splošnih pogojih glede uporabe kartice zvestobe. V tem primeru bo uporabnik lahko uporabljal mobilno aplikacijo brez ugodnosti in dodatnih funkcij, povezanih s kartico zvestobe.

5. člen (Plačilna sredstva in plačila na splošno)

Za nakup in plačila prek mobilne aplikacije NA POTI veljajo splošna pravila, ki veljajo v trenutku potrditve nakupa/pošiljanja naročila. Cene energentov, blaga in storitev so razvidne na PETROLOVIH prodajnih mestih in v mobilni aplikaciji. Cene so v evrih in že vključujejo davek na dodano vrednost, razen če je izrecno napisano drugače.

Med postopkom nakupa prek mobilne aplikacije ta uporabniku ponuja privzeta plačilna sredstva, ki jih je uporabnik nazadnje izbral za nakup določene storitve/blaga. Uporabnik lahko na tem mestu privzeto plačilno sredstvo nadomesti s katerimkoli drugim plačilnim sredstvom, ki je na voljo v mobilni aplikaciji. Uporabnik lahko v mobilni aplikaciji dodaja/odstrani plačilna sredstva na način, določen v teh splošnih pogojih.

Kupec opravi nakup z izbiro plačilnega sredstva in pritiskom na gumb POTRDI potrdi naročilo blaga/storitve z obveznostjo plačila, pri čemer se sklene prodajna pogodba med podjetjem PETROL in uporabnikom. V fazi POTRDITVE naročila lahko uporabnik postopek nakupa in sklepanja pogodbe prekine s pritiskom na ustrezni gumb v aplikaciji.

Po potrditvi nakupa uporabnik nakupa ne more več preklicati, razen če ni za določeno vrsto blaga/storitve v teh splošnih pogojih določeno drugače.

Za postopek plačila veljajo splošni pogoji, ki veljajo v trenutku potrditve nakupa/oddaje naročila prek mobilne aplikacije.

Uporabnik lahko v meniju mobilne aplikacije ureja in dodaja plačilne kartice, in sicer na način, da vnese osnovne podatke o plačilni kartici, potrebne za plačilo (številka kartice, ime na kartici, veljavnost kartice, CVV ali CVC število). Za namen preverbe veljavnosti kartice bo PETROL na uporabnikovi plačilni ali kreditni kartici naredil predavtorizacijo. Za dodajanje plačilne ali kreditne kartice bo uporabnik morda preusmerjen na varen kanal uporabnikove banke za povezovanje plačilnih kartic (spletna stran ali mobilna aplikacija banke za potrjevanje plačil). V primeru uspešno izvedenega postopka dodajanja kartice se le-ta, s pomočjo tokenizacije na zalednem sistemu plačilnega prehoda, shrani v obliki žetona. Tokenizacija je obvezna, v kolikor želi uporabnik blago/storitve v mobilni aplikaciji plačevati s plačilnimi sredstvi, razen za mBills mobilno denarnico in Petrol klub plačilno kartico zvestobe. Na podlagi žetona, ustvarjenega s tokenizacijo, mobilna aplikacija lahko izvaja kasnejša plačila brez ponovnega vpisa vseh podatkov kartice s strani uporabnika in pridobi osnovne okrnjene podatke o kartici za prikaz podatkov v aplikaciji v namen preglednosti izbire plačilnih sredstev. Tako formiran žeton je zunaj okolja zalednega sistema mobilne aplikacije neuporaben. Vsi podatki o uporabnikovi kartici in o sami transakciji so varno shranjeni na izbranem sistemu plačilnega prehoda, PETROL pa do navedenih podatkov nima dostopa.

Kadar uporabnik v mobilni aplikaciji vnese podatke o plačilni kartici, skrb za varovanje podatkov (številka plačilne kartice, varnostna koda, datum veljavnosti, itd.) prevzame plačilni prehod, saj za to poskrbi tehnologija Drop-in Payment UI oz. Hosted fields, ki vse te podatke varno prenese preko iframe sistema.
Pri dodajanju kreditnih kartic in plačilnih kartic za plačilno sredstvo v mobilni aplikaciji se vsi koraki izvedejo na strani plačilnega prehoda, kar pomeni da PETROL nima nikakršnega stika s podatki o kreditni kartici in transakciji, povezani s tem. Nadaljnje plačevanje s kreditno kartico se izvede po sistemu Tokenizacije, kot obrazloženo zgoraj, skladno s temi splošnimi pogoji. Tokenizacija ima lahko za posledico, odvisno od uporabnikovega dogovora z izdajateljem plačilnega sredstva, da pri uporabi tokeniziranega plačilnega sredstva, v nekaterih primerih ne bo potrebna potrditev plačila oz.  vnos varnostnega gesla, zaradi česar PETROL priporoča, da uporabniki poskrbijo za ustrezno zaščito telefonov in tabličnih računalnikov, na katerih imajo nameščeno mobilno aplikacijo.

Podprta plačilna sredstva

V nadaljevanju so opredeljena in opisana plačilna sredstva, ki omogočajo plačila v mobilni aplikaciji.

Petrol klub kartice

Z imetništvom Petrol klub kartice zvestobe postane uporabnik član Petrol kluba in s tem imetnik Petrol klub računa, ki ga lahko poveže z mobilno aplikacijo. Na ta način pridobi uporabnik možnost, da z uporabo mobilne aplikacije pridobiva ugodnosti, ki so na voljo članom Petrol kluba opredeljenih v Splošnih pravilih uporabe Petrol klub kartice zvestobe.

Petrol klub kartica zvestobe

Veljavno Petrol klub kartico zvestobe lahko uporabnik izbere za plačilno sredstvo pod pogojem, da ima uporabnik na svoji Petrol klub kartici zvestobe oziroma na z njo povezanem Petrol klub računu naložen ustrezen znesek dobroimetja, ki mora biti za uspešno izvedbo plačila večje ali enako vrednosti naročila blaga/storitev. Dobroimetje lahko uporabnik na svojo Petrol klub kartico zvestobe naloži samo v gotovini oz. s plačilom v gotovini, in sicer na fizičnem prodajnem mestu izdajatelja.

Uporabnik lahko dobroimetje na svojo Petrol klub kartico zvestobe naloži tako, da v mobilni aplikaciji izbere možnost “Petrol klub”, ki mu odpre ekran s prikazom EAN črtne kode njegove Petrol klub kartice zvestobe in z njo povezanega Petrol klub računa. EAN črtno kodo Petrol klub kartice zvestobe uporabnik pokaže prodajalcu na prodajnem mestu PETROLA, ki jo odčita, in uporabniku naloži dobroimetje za prejeti znesek denarja. Maksimalna višina zneska dobroimetja, naloženega na Petrol klub kartico zvestobe, kot tudi vse ostale pravice in obveznosti uporabnika v zvezi z dobroimetjem, so natančneje opredeljene v Splošnih pravilih uporabe Petrol klub kartice zvestobe.

Izplačilo vplačanega oz. naloženega dobroimetja (npr. na tekoči račun, v obliki gotovine, ipd.) uporabniku ni mogoče. Koriščenje dobroimetja je mogoče zgolj v okviru nakupa blaga/storitev na prodajnih mestih PETROL oz. za določeno blago/storitve iz ponudbe PETROLA z mobilno aplikacijo na daljavo.

Ostala plačilna sredstva oz. Kartice

V mobilno aplikacijo je možno dodati naslednje plačilne kartice kot plačilno sredstvo:

-    MasterCard,
-    debetna kartica MasterCard,
-    VISA,
-    VISA debetna kartica,
-    VISA Electron
-    ter morebitnimi drugimi karticami, vidnimi v mobilni aplikaciji in na www.petrol.hr.

Plačilna kartica mora imeti funkcijo spletnega nakupovanja, ki je odvisna od dogovora med izdajateljem plačilne kartice in uporabnikom. Limiti, način uporabe in plačila s plačilno kartico so izključno predmet dogovora med izdajateljem kartice in uporabnikom.

V aplikaciji Na poti je plačilo možno tudi z uporabo ugodnosti, pridobljenih na PETROL kartici zvestobe.

Varnost nakupa s plačilno kartico

Neprijavljeni uporabnik ima na voljo naslednje (omejene) funkcionalnosti mobilne aplikacije:
- možnost prikaza prodajnih mest podjetja PETROL na zemljevidu in njihovih podrobnosti (delovni čas, podatki za stik, možnost navigacije);
- možnost prikaza navodil za uporabo mobilne aplikacije;
- možnost prijave nedelovanja mobilne aplikacije.
 
Prijavljeni uporabnik, ki je uporabnik kartice zvestobe in je kartico zvestobe povezal z mobilno aplikacijo

Poleg vseh funkcij, ki so na voljo neregistriranemu uporabniku, ima prijavljeni uporabnik, ki je uporabnik kartice zvestobe in je kartico zvestobe povezal z mobilno aplikacijo, v rubriki »Petrol klub« na voljo naslednje funkcije mobilne aplikacije, ki omogočajo:

Uporabnik pred pričetkom uporabe mobilne aplikacije opravi prijavo ter določi svojo točno lokacijo (z uporabo funkcije GPS na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku) in potrdi oznako točilnega mesta na prodajnem mestu PETROL, kjer je nakup z mobilno aplikacijo možen. Določanje in potrjevanje točilnega mesta je možno s skeniranjem kode na točilnem mestu  ali ali ročnim vnosom kode točilnega/prodajnega mesta PETROL v mobilno aplikacijo. Točilna/prodajna mesta z energenti, na katerih je nakup mogoče opraviti s pomočjo mobilne aplikacije, bo PETROL ustrezno označil (npr. s QR kodo, EAN kodo ali drugo enolično identifikacijsko oznako, ki jo je mogoče poslikati z mobilno aplikacijo in/ali ročno vnesti v mobilno aplikacijo).

V naslednji fazi bo uporabnik mobilne aplikacije izbral način plačila in potrdil uporabo izbranega plačilnega sredstva ali dobroimetja ter vnesel pripadajočo varnostno geslo (PIN kodo) oziroma bo potrdil nakup s pritiskom na gumb POTRDI. Z vnosom in potrditvijo varnostnega gesla (PIN kode) ali s pritiskom na gumb POTRDI z obveznostjo plačila se šteje prodajna pogodba med PETROLOM in uporabnikom za sklenjeno. Pred vnosom varnostnega gesla (PIN kode) ali pritiska na gumb POTRDI lahko uporabnik prekine proces sklepanja pogodbe in/ali spremeni naročilo.

V primeru nakupa energentov uporabnik izrecno soglaša, da ima PETROL pravico od faze potrditve plačilnega sredstva do vključno vnosa varnostnega gesla (PIN kode) ali pritiska na gumb POTRDI preveriti uporabnikov osebni limit porabe izbranega plačilnega sredstva in mu pred pričetkom točenja goriva sporočiti ali je limit porabe izbranega plačilnega sredstva presežen.

V primeru, da je stanje limita porabe izbranega plačilnega sredstva preseženo, uporabnik mobilne aplikacije ne bo mogel uporabiti pri plačevanju energenta v danem trenutku na danem prodajnem mestu PETROL. Omejitev zneska enkratnega nakupa oz. plačila je vezana na odobren limit uporabe posameznega uporabnika, kot ga je določil izdajatelj plačilnega sredstva v dogovoru z uporabnikom. V primeru, da limit porabe še ni dosežen, bo lahko uporabnik poravnal znesek s pomočjo mobilne aplikacije zgolj do višine limita porabe izbranega plačilnega sredstva. V tem koraku bo v določenih primerih, odvisno od nastavitev izdajatelja plačilnega sredstva, uporabnik moral transakcijo še dodatno potrditi preko spletne strani ali mobilne aplikacije izdajatelja plačilnega sredstva. V kolikor uporabnik ne bo dokončal potrjevanja plačila na zahtevo izdajatelja plačilnega sredstva, bo pozvan k plačilu energenta na blagajni prodajnega mesta PETROL. V naslednji fazi bo uporabnik seznanjen z natočeno in prevzeto količino blaga tj. izbranega energenta ter s ceno, ki je uporabniku razvidna že pred sklenitvijo pogodbe na samem točilnem mestu oz. agregatu, kot tudi s tem povezano točno višino kupnine. Uporabnik se z danimi informacijami seznani, jih potrdi ter po opravljenem nakupu s strani PETROLA prejme račun v elektronski obliki. Račun je viden v meniju mobilne aplikacije “Moja zgodovina”.

V primeru, da bi uporabnik iz kateregakoli razloga odpeljal s prodajnega mesta po sklenitvi pogodbe in pred zaključkom procesa nakupa, bo PETROL bremenil uporabnika za neplačani znesek oz. sprožil postopek izvršbe ter druge pravne postopke za zavarovanje svojih pravic in pravnega položaja. Pri energentih lahko PETROL zaradi razlogov požarne varnosti določi tudi količinsko omejitev posameznega nakupa.

Uporabnik lahko opravi nakup Kave na poti po naslednjem postopku:
Izbere možnost “Kava na poti”.

- Potrdi svojo lokacijo, ki jo mobilna aplikacija ugotovi s pomočjo vgrajene GPS naprave oz. poslika QR kodo ali pa ročno vnese številko avtopralnice, ki se nahaja pod pripadajočo QR kodo.
- Izbere želeno pranje (XXL, XL, L ali M) in želeno število žetonov za sesanje.
- Uporabnik izbere način plačila in potrdi uporabo izbranega plačilnega sredstva ali dobroimetja ter potrdi nakup s pritiskom na gumb POTRDI z obveznostjo plačila. S pritiskom na gumb POTRDI z obveznostjo plačila se šteje prodajna pogodba med PETROLOM in uporabnikom za sklenjeno. V tem koraku bo v določenih primerih, odvisno od nastavitev izdajatelja plačilnega sredstva, uporabnik moral transakcijo še dodatno potrditi preko spletne strani ali mobilne aplikacije izdajatelja plačilnega sredstva. Pred pritiskom na gumb POTRDI lahko uporabnik prekine proces sklepanja pogodbe ali spremeni naročilo.
- Mobilna aplikacija generira 6-mestno kodo in jo prikaže na ekranu mobilne aplikacije, skupaj s številom žetonov. Uporabnik prejme 6-mestno kodo tudi preko SMS sporočila.
- Pridobljeno kodo in število kupljenih virtualnih žetonov uporabnik pokaže upravljavcu avtopralnice.
- Uporabnik takoj po potrditvi nakupa enega od izbranih pranj (XXL, XL, L ali M) ali žetona za sesanje s strani PETROLA prejme račun za opravljen nakup v elektronski obliki. Račun je viden v meniju mobilne aplikacije “Moja zgodovina”.

7. člen (Stiki, pomoč in dodatna vprašanja)
8. člen (Omejitev odgovornosti)

PETROL v nobenem primeru ne prevzema odgovornosti in ne daje nobenih jamstev uporabniku za morebitno nedelovanje oz. nezmožnost uporabe mobilne aplikacije, vendar si bo prizadeval za nemoteno delovanje mobilne aplikacije. Ta določba pa ne izključuje odgovornosti PETROLA za škodo, ki jo povzroči uporabniku in za katero bi bil odgovoren v skladu z zakonom, ki ureja pravice potrošnikov, in drugimi veljavnimi predpisi.

Za prikaz določenih funkcionalnosti se v mobilni aplikaciji uporabljajo neodvisne zunanje storitve in aplikacije. Za uporabo teh storitev veljajo pogoji uporabe zunanje storitve, ki jih določa lastnik storitve ali aplikacije, PETROL pa v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev. PETROL tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek spletnih povezav, ki niso last družbe PETROL.

PETROL ne odgovarja za morebitne napake in škodo, ki je posledica posredovanja napačnih podatkov in/ali
drugega delovanja s strani uporabnika, npr. ob registraciji ali prijavi v mobilno aplikacijo.

Prav tako si PETROL pridržuje pravico, da kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni, doda ali odstrani vsebine, objavljene v mobilni aplikaciji. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost, pri čemer morajo poskrbeti tudi za ustrezno zaščito podatkov na svojem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku ter primerno zaščito pametnega telefona ali tabličnega računalnika, na katerem so prevzeli mobilno aplikacijo in jo tudi uporabljajo.

Petrol lahko po lastni presoji poslovnih razlogov preneha zagotavljati mobilno aplikacijo, o čemer je dolžan uporabnike pravočasno obvestiti.

Zaradi tehničnih ali funkcionalnih nadgradenj mobilne aplikacije si PETROL pridržuje pravico, da objavi novo različico mobilne aplikacije. Uporabnik bo o novi različici mobilne aplikacije obveščen prek aplikacije ali prek trgovine, iz katere je mobilna aplikacija naložena, ali pa bo do posodobitve aplikacije na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku lahko prišlo tudi samodejno, kar je odvisno od nastavitev uporabnikovega pametnega telefona ali tabličnega računalnika.

10. člen (Osebni podatki)

PETROL, d. o. o., Zagreb (grad Zagreb), Otok, Oreškovićeva 6/h, OIŠ: 75550985023, kot upravljavec podatkov obdeluje osebne podatke uporabnika kartice v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (uredba GDPR) ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in nacionalnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Uporabniki aplikacije se lahko na upravljavca podatkov obrnejo po pošti na navedeni naslov sedeža podjetja ter po elektronski pošti na naslov: zop@petrol.hr.

PETROL, d. o. o., v okviru uporabe mobilne aplikacije NA POTI obdeluje izključno tiste osebne podatke, ki so jih uporabniki aplikacije posredovali Petrolu, d. o. o., ob registraciji in prijavi, pri komunikaciji s Petrolom, d. o. o., ter podatke, pridobljene pri uporabi aplikacije.

PETROL, d. o. o., obdeluje naslednje podatke:

1.    Ime, priimek, številko mobitela, naslov elektronske pošte in datum rojstva uporabnika aplikacije.

3.    Lokacijo uporabnika aplikacije pri uporabi aplikacije.

4.    Podatke o transakcijah, če uporabnik aplikacije opravlja transakcije prek aplikacije, in sicer:

–    vrsto transakcije,

–    datum in čas transakcije,

–    porabljen znesek,

–    način plačila,

–    informacije o kupljenem izdelku ali storitvi ter količino.

Če je zakonsko predpisana obveznost identifikacije osebe (uporabnika) za opravljanje določenih opravil/transakcij, lahko PETROL poleg omenjenih obdeluje tudi naslednje osebne podatke uporabnikov: OIB/EMŠO, številko identifikacijskega dokumenta, izdajatelja identifikacijskega dokumenta, državljanstvo.

1.    PETROL bo osebne podatke iz točke b) tega člena obdeloval za namene:

Z namenom koriščenja ugodnosti, ki izhajajo iz članstva v Petrol klubu in pridobivanja podatkov uporabnika, ki se nanašajo na uporabo Petrol klub kartice zvestobe, PETROL obdeluje številko črtne kode Petrolove kartice zvestobe in naslov uporabnika.

Z namenom nakupa blaga ali storitev PETROL obdeluje podatke o kupljenih izdelkih, cenah izdelkov, ustvarjenih in koriščenih ugodnostih pri nakupu, načinu plačila, kraju nakupa, datumu ter času nakupa, QR-kodi na prodajnem mestu, času prevzema izdelka, odstopa od naročila in odstopa od pogodbe.

Zagotavljanje takih osebnih podatkov je potrebno za registracijo uporabnika v aplikaciji in njeno uporabo. Te podatke je uporabnik dolžan posredovati PETROLU, d. o. o., saj v nasprotnem primeru aplikacije ne bo mogel uporabljati ali pa ne bo mogel uporabljati vseh njenih funkcionalnosti.

Obdelava osebnih podatkov v te namene je potrebna za uporabo aplikacije, ki je predmet teh splošnih pravil, in izpolnitev pravic in obveznosti podjetja PETROL, d. o. o., povezanih z uporabo aplikacije. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov v te namene je točka b) 1. odst. 6. člena. Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodb).

Poleg navedenega je pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov za namene opravljanja in preverjanja transakcij ter preverjanja morebitnih neskladnosti pri opravljanju plačil in s tem povezanih zlorab ter drugih kršitev teh splošnih pravil tudi točka f) 1. odst. 6. čl. Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba), glede na to, da je zakoniti interes podjetja PETROL, d. o. o., preprečevanje kakršnekoli zlorabe kartice zvestobe ali drugih kršitev teh splošnih pravil in nastanka morebitne materialne škode za Petrol, d. o. o., ali uporabnika kartice zvestobe.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov v namen identifikacije osebe (uporabnika) je točka c) 1. odst. 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (obdelava je nujna zaradi upoštevanja pravnih obveznosti upravljavca osebnih podatkov).

2.    PETROL, d. o. o., bo na podlagi posebnega pisnega soglasja uporabnika aplikacije obdeloval osebne podatke
uporabnika aplikacije iz točke b) tega člena za namene:

–    izvajanja tržnih raziskav o kakovosti izdelkov in storitev ter potrebe po dodatnih izdelkih ali storitvah.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov v te namene je točka a) 1. odst. 6. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov). Ta obdelava osebnih podatkov vključuje profiliranje, vendar ne tudi avtomatiziranega odločanja.

PETROL, d. o. o., z osebnimi podatki ravna skrbno in nepooblaščenim osebam onemogoča dostop do njih. V določenih primerih zaradi posameznih primerov obdelave, ki jih PETROL, d. o. o., ne opravi sam, se lahko osebni podatki uporabnika aplikacije posredujejo izvajalcem – zunanjim izvajalcem, ki podatke obdelujejo v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom podjetja Petrol, d. o. o. (povezane družbe, distribucijski partnerji, marketinške agencije, tiskarne, lastniki programske opreme itd.).

Osebni podatki iz tega člena se hranijo do preklica uporabe aplikacije posameznega uporabnika oziroma pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi uporabnikove posebne privolitve do uporabnikove zahteve za izbris osebnih podatkov. Po preklicu uporabe aplikacije posameznega uporabnika se osebni podatki tega uporabnika izbrišejo v 15 dneh, razen če je takšne podatke treba hraniti določen čas v skladu z veljavnimi predpisi (npr. davčnimi predpisi, predpisi o varstvu potrošnikov itd.). V tem primeru se shranjeni podatki ne bodo uporabljali v druge namene.

Uporabnik aplikacije ima pravico:
–    Kadarkoli zahtevati od podjetja PETROL, d. o. o., dostop do zbranih osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, oziroma zahtevati potrdilo, ali PETROL, d. o. o., obdeluje njegove podatke, ter seznam teh osebnih podatkov.

–    Kadarkoli zahtevati od podjetja PETROL, d. o. o., popravek in izbris zbranih osebnih podatkov.

–    Kadarkoli zahtevati od podjetja PETROL, d. o. o., omejitev obdelave zbranih osebnih podatkov ter vložiti ugovor zoper obdelavo zbranih osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, ter zoper avtomatizirano odločanje, vključno s profiliranjem (če obstaja).

–    Kadarkoli preklicati svoje soglasje za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, ki je temeljila na soglasju pred njegovim preklicem. Uporabnik soglasje prekliče tako, da podjetju PETROL, d. o. o., pošlje pisno obvestilo o preklicu soglasja na naslov Oreškovićeva 6/h, Zagreb ali na e-naslov: zop@petrol.hr.

–    V zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, vložiti pritožbo pri nadzornem organu.

–    Kadarkoli prejeti osebne podatke, ki se nanašajo nanj, in jih je posredoval podjetju PETROL, d. o. o., v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, ter pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu podatkov, ne da bi ga podjetje PETROL, d. o. o., pri tem oviralo.

Ne glede na uveljavitev navedenih pravic se bodo osebni podatki uporabnika aplikacije morda obdelovali v okviru morebitnih drugih danih soglasij ter v primeru, da za obdelavo obstaja skladno s 6. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov druga pravna podlaga v okviru te podlage.

PETROL, d. o. o., bo ob uveljavljanju uporabnikovih pravic glede ugovora zoper obdelavo podatkov, preklica soglasja in zahteve po omejitvi obdelave ali izbrisu osebnih podatkov, ki imajo za posledico prenehanje obveščanja uporabnika, ustavil nadaljnje obveščanje uporabnika najpozneje v 15 dneh od prejema ugovora oziroma spremembe podatkov v uporabnikovih nastavitvah na spletnih straneh. Če je bila kampanja za obveščanje pripravljena pred obdelavo ugovora ali spremembe nastavitev, obstaja možnost, da bo uporabnik kljub temu prejel še zadnje obvestilo. Uveljavljanje drugih pravic bo PETROL, d. o. o., zagotavljal v rokih, predpisanih z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Če uporabnik aplikacije zahteva izbris osebnih podatkov, ki so potrebni za uporabo aplikacije, bo PETROL, d. o. o., po izbrisu osebnih podatkov aplikacijo preklical/blokiral/onemogočil njeno uporabo.

V primeru spremembe osebnih podatkov iz točke b) 1. tega člena je uporabnik dolžan obvestiti PETROL o spremembah v 30 dneh od nastanka, in sicer pisno na naslednji naslov: PETROL, d. o. o., Otok, Oreškovićeva 6/h, 10010 Zagreb (grad Zagreb) ali prek spletne strani podjetja PETROL oziroma mobilne aplikacije.

Petrol bo upošteval vsako spremembo osebnih podatkov uporabnika, posredovano po navadni pošti, v 15 dneh od dne prejema pisnega obvestila, oziroma takoj v primeru spremembe osebnih podatkov prek spletne strani podjetja PETROL ali aplikacije.
 

Uporabnik mobilne aplikacije se zavezuje, da aplikacije ne bo uporabljal za nezakonite namene ali namene, ki niso v skladu s temi splošnimi pravili. Mobilne aplikacije ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil mobilni aplikaciji ali podjetju PETROL, kot tudi tretjim osebam in njihovemu premoženju.

V skladu s to obveznostjo se uporabnik še posebej zavezuje, da bo upošteval vsa opozorila o varnosti uporabe mobilnih aplikacij na prodajnih mestih, ki jih posreduje podjetje PETROL.

Pri posredovanju povratnih informacij in predlogov v zvezi z mobilno aplikacijo NA POTI uporabnik jamči podjetju PETROL, da je imetnik ustreznih pravic oz. dovoljenj, na podlagi katerih pravno veljavno razpolaga s posredovanim materialom in/ali drugimi informacijami.

Vsi podatki, slike in druge informacije v okviru mobilne aplikacije so predmet avtorskih in sorodnih pravic ter pravic industrijske lastnine podjetja PETROL, d. d., Ljubljana, Slovenija, kot to opredeljuje veljavno pravo, ki ureja varstvo avtorskih pravic in sorodnih pravic ter pravic industrijske lastnine.

S prenosom oz. registracijo v mobilno aplikacijo uporabnik pridobi neprenosljivo in neizključno pravico do uporabe aplikacije izključno na svojem pametnem telefonu. Pravica do uporabe iz tega odstavka velja zgolj za nekomercialne namene. PETROL s tem na uporabnika ne prenaša drugih materialnih avtorskih pravic ali pravic industrijske lastnine, ravno tako pa mu ne daje pravice do uporabe blagovnih znamk, logotipov, celostne grafične podobe, ki so v lasti oz. imetništvu PETROLA. Uporabnik tako npr. ne sme izdelovati kopij mobilne aplikacije, namestiti aplikacije na strežnik ali drugo platformo, dajati mobilne aplikacije v najem ali podeljevati podlicenc za njeno uporabo, predelati ali kako drugače posegati v delovanje mobilne aplikacije.
 

Morebitne spore bosta PETROL in uporabnik reševala sporazumno, če to ne bi bilo mogoče, pa pred pristojnim sodiščem.

Ta splošna pravila začnejo veljati z dnem objave na spletni strani https://www.petrol.hr/aplikacija-na-putu in na intranet portalu Petrola.
Če se uporabnik ne strinja z novimi, spremenjenimi ali dopolnjenimi splošnimi pogoji, mu bo uporaba mobilne aplikacije onemogočena oz. omejena.


V Zagrebu, 16. decembra 2020.


Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Petrol eShop

1. Splošno

Namen teh Splošnih pogojev poslovanja spletne trgovine Petrol eShop (v nadaljevanju: pogoji poslovanja) je jasno definirati pravice in obveznosti uporabnikov spletne trgovine Petrol eShop (v nadaljevanju: eShop) pri uporabi spletne strani eShop, naročanju, nakupu in prodaji blaga, ki je na voljo v eShopu, ter poslovni odnos med ponudnikom in uporabnikom eShopa. Kot kupec se razume vsaka fizična oseba, ki je potrošnik in je opravila nakup na spletni strani https://eshop.petrol.si.

V skladu z določbami zakona, ki ureja pravice potrošnikov pri ponujanju, prodajanju in drugih oblikah trženja blaga in storitev s strani podjetij, je potrošnik fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Pogoji poslovanja obravnavajo delovanje ponudnika spletne trgovine eShop, pravice uporabnika/kupca ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem. Navedeni pogoji poslovanja urejajo prodajo blaga, ki je na voljo v eShopu.

Nakup, opravljen prek spletne trgovine eShop, se šteje za nakup, opravljen skladno s predpisi, veljavnimi v Republiki Sloveniji.

Dostavo blaga, kupljenega prek spletne trgovine eShop, zagotavlja ponudnik prek svojih lastnih virov in/ali prek pogodbenih partnerjev na ozemlju Republike Slovenije.

Pred zaključkom nakupa oz. oddajo naročila mora kupec s klikom potrditi seznanjenost in strinjanje s pogoji nakupa, sicer naročila ne more oddati. Pogoji poslovanja so na voljo na spletni strani https://eshop.petrol.si/sl/petrol/pogoji-poslovanja, kupec pa si jih lahko prenese na svojo elektronsko napravo prek internetne povezave, dostopne v spletni trgovini ponudnika. Pogoji poslovanja so na vpogled dostopni tudi na ponudnikovih prodajnih mestih. Ponudnik lahko za posamezne prodajne akcije podrobneje določi pravila nakupa blaga preko eShopa.

Navedeni pogoji poslovanja se lahko kadar koli dopolnijo z novimi določili, zato kupcu predlagamo, da jih prebere pred vsakim nakupom in si jih natisne ali shrani na primeren lasten trajni nosilec podatkov. Vsaka različica pogojev poslovanja je posebej datirana. Kupca zavezujejo pogoji poslovanja, veljavni ob oddaji naročila.

Zaradi narave poslovanja prek svetovnega spleta se ponudba v eShopu ažurira ter spreminja pogosto in hitro. Ponudnik si prizadeva zagotoviti jasne in temeljite informacije za predstavitev osnovnih značilnosti prodajnih artiklov, ki so navedene na embalaži artikla, zato ponudnik ne odgovarja za morebitne napake v podatkih ali tiskarske napake.

Slike v eShopu so simbolične; dekorativni material ni vključen v ceno. Ponudnik si prizadeva zagotoviti ustrezne slike vseh prodajnih artiklov na svoji spletni strani. Morebitne estetske razlike med sliko in dejanskim artiklom ne vplivajo na specifikacijo samega artikla.

Nakup v spletni trgovini eShop je možno opraviti le v količinah, običajnih za gospodinjstvo.

Nakup blaga v eShopu je mogoč za kupce, ki so potrošniki.

2. Registracija in prijava


Registracija pomeni samo prvi vpis v bazo podatkov, kjer uporabnik vpiše zahtevane podatke in poda soglasje k danim splošnim pogojem in potrdi seznanjenost z njihovo vsebino. S tem nastane »Petrol uporabniški račun« (v nadaljevanju: uporabniški račun). Prijava pomeni, da so vsi potrebni podatki že vpisani v bazo ter da je uporabnikov elektronski naslov že potrjen v bazi (aktiviran). V okviru prijave je potrebno za vsak nadaljnji vpogled v poslovanje vpisati le elektronski naslov in geslo, uporabnik pa si geslo lahko naknadno po želji spremeni.


Za izvedbo nakupa v spletni trgovini eShop, uporabnik potrebuje uporabniški račun, ki ga ustvari v postopku registracije in sicer z vnosom tam zahtevanih osnovnih podatkov. Z označitvijo ustreznega polja v okviru registracije uporabnik potrjuje, da je skrbno prebral vsakokrat veljavne splošne pogoje, se z njimi strinja in jih v celoti sprejema ter s sprejemom splošnih pogojev potrjuje, da je dopolnil starost 15 let in izpolnjuje ostale pogoje za izvedbo spletnega nakupa, določene s temi splošnimi pogoji. Uporabnik lahko registrira uporabniški račun na spletni povezavi https://www.ep.petrol.si/mojpetrol/ z izbiro tipa registracije. Registracija je mogoča tudi med postopkom nakupa v eShopu. Če uporabnik izbere tip hitre registracije, se lahko registracija opravi on-line, ob izbiri klasične registracije pa postopek registracije sklene administrator. O registraciji bo uporabnik obveščen v 48 urah. V kolikor je uporabnik že imetnik Petrol klub kartice zvestobe ali Petrol klub plačilne kartice zvestobe, ima številko računa za Petrol kurilno olje, Petrol UNP ali eShop, pogodbeno razmerje za Petrol elektriko, Petrol zemeljski plin ali Petrol UNP, jih lahko poveže z uporabniškim računom. Za pregled vsega svojega poslovanja s Petrolom, mora uporabnik povezati svoj uporabniški račun s podatki o storitvah, ki jih ima pri Petrolu. Z uspešnim postopkom registracije uporabnik pridobi možnost nakupa v eShopu, pregleda kartic, prometa in izpiskov, pregleda poslovanja z informacijami o dokumentih, računih in plačilih, pregleda pridobljenih in izrabljenih ugodnosti. Obvezni podatki, so nujno potrebni za nadaljnje postopke prijave in komunikacijo pri poslovanju z registriranim uporabnikom ter za druge vrste obdelav, skladno z namenom in pravnimi podlagami, in so označeni z zvezdico ali s sporočilom, da je polje obvezno. V primeru, da uporabnik ne želi posredovati kateregakoli obveznega podatka v postopku registracije uporabniškega računa, ne bo mogel ustvariti uporabniškega računa in posledično ne bo mogel uporabljati portala Moj Petrol oz. spletne trgovine eShop.


Uporabnik lahko prekliče svojo registracijo s preklicem uporabniškega računa preko portala MOJ PETROL ali za preklic pokliče na brezplačno telefonsko številko 080 22 66 oziroma to pisno sporoči na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, s pripisom »preklic« ali po elektronski pošti na elektronski naslov klub@petrol.si, s pripisom »preklic«. Po dokončni potrditvi preklica uporabniškega računa, bo uporabniški račun deaktiviran. Preklic preklica uporabniškega računa ni mogoč, temveč lahko uporabnik v skladu s temi splošnimi pogoji zgolj ustvari oz. registrira nov uporabniški račun. Uporabnik je sam odgovoren za dostop do svojega uporabniškega računa in mora sam poskrbeti za ustrezno varovanje uporabniških podatkov in gesel. Uporabnik jamči za točnost in resničnost vseh posredovanih podatkov in odgovarja za škodo, nastalo zaradi netočnih oziroma neresničnih podatkov.

3. Podatki ponudnika

PETROL d.d., Ljubljana,
Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana,
Identifikacijska številka za DDV: SI80267432,
Matična številka: 5025796000
Vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno št. 1/05773/00.

4. Stiki, pomoč in dodatna vprašanja

Če imate glede naše ponudbe ali uporabe eShopa dodatna vprašanja ali samo potrebujete več informacij, je pomoč pri roki – informacije o naročilih, dostavi in o reklamacijah:
o        e-naslov: eshop@petrol.si
o        Tel. št.: 080 22 13 (od ponedeljka do petka od 6.00 do 21.00; ob sobotah, nedeljah in praznikih od 7.00 do 20.00)
 

5. Cene

Vse cene v eShopu so v evrih in že vsebujejo davek na dodano vrednost, razen če je izrecno napisano drugače. Cene ne vključujejo stroškov dostave oziroma poštnine. Ti so navedeni ob izračunu vrednosti naročila pred elektronsko potrditvijo naročila.

Spletne cene veljajo le za nakupe v eShopu. Spletne cene v ponudnikovi spletni trgovini se lahko razlikujejo od cene v ponudnikovi maloprodajni mreži (prodajna mesta). Ponudnik si pridržuje pravico do dnevnih sprememb cen asortimana brez predhodnega obvestila.

Opisi cen:
o        Redne cene so redne maloprodajne cene.
o        Petrol klub cene so cene, ki veljajo za nakup z unovčenjem Zlatih točk.
o        Petrol klub cene za plačilno kartico veljajo samo za imetnike Petrol klub plačilne kartice zvestobe, ki lahko opravijo nakup ob koriščenju navedenega števila Zlatih točk.
o        Akcijske cene so cene, ki veljajo za vse kupce v eShopu med akcijo.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila oziroma veljajo tiste cene, ki so bile veljavne v času, ko je oddano naročilo prejel informacijski sistem ponudnika. Popust pri posameznem artiklu in koda za popust (tč. 11) se ne seštevata. Pogodba o nakupu med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo oz. kupec prejme elektronsko sporočilo »Potrditev naročila«. Od tega trenutka naprej so vse cene in drugi pogoji fiksirani ter veljajo za ponudnika in kupca.

Slike v eShopu so simbolične; dekorativni material ni vključen v ceno.

6. Nakupni proces

Naročanje v eShopu poteka v slovenskem jeziku prek interneta 24 ur dnevno in 7 dni v tednu. Artikle lahko izbirate in naročate s seznama artiklov na spletnih straneh ponudnika. Vsi artikli, navedeni na teh straneh, so na voljo do odprodaje zalog.
Postopek nakupa je preprost in ga opravite v štirih glavnih korakih na zaslonih:

Na tem zaslonu lahko pregledate artikle, ki ste jih predhodno dodali v košarico. Pri vsakem artiklu lahko spreminjate želeno količino ali jih odstranite iz košarice.

Uveljavljate lahko možnost koriščenja Zlatih točk (tč. 9 ) za artikle s to ugodnostjo ali Kodo za popust (tč.11).

Košarico dopolnite z dodatnimi artikli, tako da se vrnete nazaj v trgovino – z gumbom »Nazaj v trgovino« ali prek menijev naše ponudbe v zgornji vrstici.

Če se še niste registrirali ali prijavili v spletno trgovino, vas bo sistem pred nadaljevanjem nakupa preusmeril na stran za prijavo/registracijo.
 

V tem koraku izbirate med dvema vrstama dostave:
o        prevzem na Petrolovih prodajnih mestih na območju Slovenije
·        dostava je brezplačna ne glede na vrednost nakupa
·        na prodajno mesto ni mogoča dostava nekaterih artiklov (velikost, teža), kar je razvidno iz oznake ob artiklu
o        dostava do vrat objekta
·        dostava do vrat objekta se izvaja le na področju Republike Slovenije
·        strošek pošiljanja znaša 4,50 EUR na pošiljko
·        pri spletnem nakupu v vrednosti 300,00 EUR in več vam kupljeno blago dostavimo brezplačno
·        ob dostavi do vrat objekta je obvezen podatek telefonska številka za obveščanje o času dostave
·        ob dostavi do vrat objekta je obvezno plačilo vnaprej
·        dostava do vrat objekta poteka ob delavnikih do 16. ure.
Več o dostavi si lahko preberete v poglavju Dostava in prevzem blaga.

Izbirate lahko med plačilom po povzetju ali plačilom vnaprej s plačilno oziroma kreditno kartico:
o        Plačilo po povzetju je mogoče samo pri dostavi na Petrolova prodajna mesta v Sloveniji. V tem primeru se plačilo lahko izvede ob naročilu s Petrol klub plačilno kartico zvestobe, mBills ali plačilnimi karticami Eurocard/Mastercard, Visa, Diners ali Maestro oziroma s plačilnimi sredstvi, sprejemljivimi na posameznem prodajnem mestu. Račun prejmete na prodajnem mestu, na katerem boste plačali in prevzeli naročeno blago.
o        Plačilo vnaprej je obvezno ob dostavi do vrat objekta, mogoče pa je tudi ob prevzemu blaga na Petrolovem prodajnem mestu v Sloveniji. V tem primeru se plačilo izvede ob naročilu s Petrol klub plačilno kartico zvestobe ali plačilnimi karticami Eurocard/Mastercard, Visa ali Maestro. Do računa dostopate prek portala Moj Petrol, kjer v sklopu Moja naročila ob številki računa svojega naročila izberete povezavo »Račun«.

Plačilo blaga na obroke je mogoče le s Petrol klub plačilno kartico zvestobe, in sicer do največ 10 obrokov, pri čemer je najnižja vrednost obroka 30,00 EUR. Plačilo blaga na obroke s Petrol klub plačilno kartic zvestobe opredeljujejo Splošna pravila uporabe Petrol klub plačilne kartice zvestobe, ki so dostopna na spletni povezavi http://www.petrol.si/na-poti/zame/petrol-klub/splosni-pogoji-in-obrazci, vpogled vanje pa je omogočen tudi na vseh ponudnikovih prodajnih mestih.

Ob dobroimetju na vašem uporabniškem računu Moj Petrol (sivo polje v desnem zgornjem kotu) lahko s koriščenjem Zlatega bona oz. dobroimetja na računu delno ali v celoti poravnate nakup.

Ob dobroimetju na vašem uporabniškem računu Moj Petrol (sivo polje v desnem zgornjem kotu) lahko s koriščenjem Zlatega bona oz. dobroimetja na računu delno ali v celoti poravnate nakup.
Ob zaključku naročila z izbiro potrditvenega polja potrjujete, da v celoti razumete pogoje poslovanja in jih sprejemate, pa tudi, da ste starejši od 18 let in da vam ni odvzeta poslovna sposobnost. S klikom na gumb »Naročilo z obveznostjo plačila« zaključite postopek nakupa.
Po zaključenem naročilu na spletni strani boste prejeli elektronsko sporočilo z vsemi podatki o vašem naročilu in dostavi pošiljke.
 

Pogodba o nakupu med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo »Potrditev naročila«). Od tega trenutka naprej so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo za ponudnika in kupca. Pogodba o nakupu je sklenjena v slovenskem jeziku in je kupcu dostopna prek portala Moj Petrol. Kupec lahko spremlja status naročila prek portala Moj Petrol. Statusi naročila so: naročeno, za prevzem, prevzeto. Vsebina posameznih statusov:
NAROČENO - Naročilo je sprejeto v informacijski sistem ponudnika, o čemer je kupec obveščen prek SMS ali elektronskega sporočila »Potrditev naročila«.
ZA PREVZEM - Naročilo je pripravljeno za prevzem na mestu, ki ga je ob naročilu določil kupec, torej na prodajnem mestu, ali pa ga je prevzel ponudnikov izvajalec dostavnih storitev. Kupec je o tem obveščen po elektronski pošti oz. prek SMS.
PREVZETO - Kupec je naročeno blago prevzel; dobava je zaključena.
 

7. Ponudba

Ponudba v spletni trgovini eShop zajema različne skupine blaga, prikazane kot oddelki, ki so vidni na vsakem zaslonu.

V eShopu ni mogoče kupiti tobaka, tobačnih izdelkov in povezanih izdelkov ter posledično za njihov nakup prejeti ugodnosti (npr. Zlati bon, Zlate točke itn.).

Ob vsakem artiklu je viden podatek o razpoložljivosti blaga.

Ponudnik si pridržuje pravico do zavrnitve naročila, če artikla ni več na zalogi ali zaradi očitno napačnih cen, ki so posledica napak pri avtomatiziranih prenosih, o čemer vas bomo obvestili v najkrajšem mogočem času. Prav tako si ponudnik pridržuje pravico do zavrnitve dobave blaga kupcu, če ima ta neporavnana pretekla naročila ali je v pravnem sporu s ponudnikom v povezavi z nakupom prek eShopa, ob preteklih zlorabah sistema eShop ali pretekli zlorabi pravice do vračila blaga skladno s 43. č členom Zakona o varstvu potrošnikov. Oddana naročila bodo obdelana v delovnem času od ponedeljka do sobote po vrstnem redu oddanih naročil oz. po načrtovanih časovnih terminih za prevzem blaga oz. dostavo na prodajna mesta.

8. Plačilo

Izbirate lahko med plačilom po povzetju ali plačilom vnaprej s plačilno oziroma kreditno kartico:
o        Plačilo po povzetju je mogoče samo pri dostavi na Petrolova prodajna mesta v Sloveniji. V tem primeru se plačilo lahko izvede ob naročilu s Petrol klub plačilno kartico zvestobe ali plačilnimi karticami Eurocard/Mastercard, Visa, Diners ali Maestro oziroma s plačilnimi sredstvi, sprejemljivimi na posameznem prodajnem mestu. Račun prejmete na prodajnem mestu, na katerem boste plačali in prevzeli naročeno blago.
o        Plačilo vnaprej je obvezno ob dostavi do vrat objekta, mogoče pa je tudi ob prevzemu blaga na Petrolovem prodajnem mestu v Sloveniji. V tem primeru se plačilo izvede ob naročilu s Petrol klub plačilno kartico zvestobe ali plačilnimi karticami Eurocard/Mastercard, Visa ali Maestro. Do računa dostopate prek portala Moj Petrol, kjer v sklopu Moja naročila ob številki računa vašega naročila izberete povezavo »Račun«.
 

Plačilo blaga na obroke je mogoče le s Petrol klub plačilno kartico zvestobe, in sicer do največ 10 obrokov, pri čemer je najnižja vrednost obroka 30,00 EUR.

Ob dobroimetju na vašem uporabniškem računu Moj Petrol (sivo polje v desnem zgornjem kotu) lahko s koriščenjem Zlatega bona oz. dobroimetja na računu delno ali v celoti poravnate nakup.
Po oddaji naročila, plačanega s plačilno kartico, ni mogoča sprememba vsebine naročila oz. končnega zneska naročila zaradi že opravljene plačilne transakcije sredstev na vaši plačilni kartici.
 

Pri naročilih, plačanih s kartico, vam bomo znesek bremenili na dan, ko vam bomo izstavili račun.
eShop zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa. Prenos občutljivih osebnih in transakcijskih podatkov na spletni strani se izvaja v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (Secure Sockets Layer). Podatki se kodirajo in se na naš strežnik prenašajo v zaščiteni obliki. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel vaše osebne in transakcijske podatke, ki jih pošiljate v spletno trgovino.

Za varne avtorizacije in transakcije s plačilnimi karticami poskrbi in storitev posredovanja izvaja sistem Telemach EON MegaPOS, z izjemo Petrol klub plačilne kartice zvestobe, kjer ta sistem izvaja Petrol, d. d., Ljubljana. Avtorizacije kartic se opravljajo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov v bančnem sistemu.
Varnost nakupa je zagotovljena tudi z upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih obveznosti in priporočil slovenske ter mednarodne zveze potrošnikov.

Plačevanje s kartico VISA Electron v spletni trgovini Petrol eShop ni podprto, saj ne omogoča vseh varnostnih mehanizmov kot je denimo "3D Secure". Zaradi pomanjkanja varnostnih mehanizmov ter preprečevanja morebitnih zlorab, plačevanje s takšno kartico žal ni mogoče. Predlagamo, da se pri banki izdajateljici pozanimate, kako je mogoče na kartici omogočiti 3D Secure funkcionalnost, saj brez tega plačilo žal ni izvedljivo.

Pri svojem ponudniku plačilnih kartic preverite, ali je omogočena funkcija za spletno plačevanje s kartico, ki jo želite uporabiti.

8.1. Izdaja računa

Prodajalec mora za dobavo blaga ali storitev izdati račun in ga izročiti kupcu.
Petrol eShop izda račun po prejemu kupnine. V primeru plačila vnaprej, se kupcu kreira račun v pdf obliki znotraj portala Moj Petrol. V primeru plačila po povzetju je račun izdan v tiskani obliki ob prevzemu na prevzemnem mestu, prav tako se le-ta kreira v portalu Moj Petrol. Kupec prejme račun za vsako ločeno naročilo ali ločeno odpremo znotraj naročila posebej.
Kupec mora prevzeti račun in ga zadržati neposredno po odhodu iz poslovnega prostora.
 

9. Zlate točke


Ob spletnem nakupu se kupcu takoj ob nakupu priznajo Zlate točke, ki se vpišejo na račun kupca in so vidne na portalu Moj Petrol, in sicer z vsakim porabljenim evrom kupec pridobi eno Zlato točko, pri čemer pa poznejši vpis Zlatih točk ni mogoč.

Zlate točke se ne priznajo ob:
o        nakupu izdelkov ali storitev, pri katerem ste koristili Zlate točke za ugodnejšo ceno;
o        nakupu izdelkov in storitev v posebnih akcijah, ki bodo iz zbiranja tudi predhodno z objavo izvzeti.

Zbrane Zlate točke bo kupec lahko unovčil za različne časovno omejene ugodnosti v Petrol klubu oz. eShopu.

Ponudnik lahko uporabnikom eShopa prizna Zlate točke tudi iz naslova različnih akcij oz. nagradnih iger.

Zlate točke se zbirajo znotraj tekočega bonitetnega obdobja, ki se z vsakim koledarskim letom začne 1. 1. in konča 31. 12. tekočega leta. Zbrane Zlate točke lahko kupec unovči najpozneje do 31. 1. naslednjega koledarskega leta (v nadaljevanju: iztek obdobja). Zbrane in neunovčene Zlate točke niso prenosljive v naslednje bonitetno obdobje in se z iztekom obdobja črtajo.

10. Zlati bon

Kupec, ki prek eShopa kupi artikle, določene in označene od ponudnika, lahko pridobi Zlati bon, tj. dobroimetje v obliki določenega vrednostnega popusta, izraženega v evrih, ki ga ponudnik prizna kupcu in ga zapiše na račun kupca v Moj Petrol. Zlate bone lahko zbirate vsako leto, in sicer od 1. 1. do vključno 31.12. Kupec lahko zbrane Zlate bone porabi pri katerem koli naslednjem nakupu, opravljenem preko eShopa, če pa je kupec imetnik Petrol klub plačilne kartice zvestobe, pa tudi na prodajnem mestu ponudnika v Sloveniji, in sicer najpozneje do izteka obdobja. Gotovinsko izplačilo zbranih Zlatih bonov ni mogoče.

Neizkoriščeni Zlati boni, pridobljeni med 1. 1. in 31. 12. tekočega leta, se lahko unovčijo do 31. 1. naslednjega koledarskega leta, po izteku tega obdobja pa se na imetnikovi kartici izbrišejo in jih ni več mogoče uveljavljati pri ponudniku (kar velja tudi za primer prenosa Zlatih bonov, opredeljenega v tem členu).

Zlate bone lahko kupci porabijo tudi skupaj z zbranimi Zlatimi točkami, in sicer pri nakupu določenega blaga oz. storitev, ki jih predhodno določi izdajatelj v eShopu, ali pri nakupu drugega blaga, ki je bil opravljen na prodajnem mestu v Sloveniji, in sicer pod pogojem, da je kupec hkrati imetnik Petrol klub plačilne kartice zvestobe in da koriščenje Zlatih bonov oz. Zlatih točk za nakup tega blaga ni izključeno.

Kupcu, ki želi zaradi stvarnih napak vrniti blago, za katero je prejel Zlate bone, se, če namesto odprave napake na blagu ali vrnitve kupnine v sorazmerju z napako ali zamenjave blaga z novim brezhibnim blagom zahteva vrnitev kupnine, kupnina vrne znižana za znesek prejetega Zlatega bona. Kupcu, ki Zlati bon porabi pri nakupu izdelka, ki ga pozneje zaradi stvarnih napak vrne, se poleg vračila plačane kupnine vrne tudi pripadajoči Zlati bon. Ta odstavek se smiselno uporablja tudi za delno vračilo kupnine v sorazmerju s stvarno napako (npr. ob vračilu 20-odstotne kupnine se vrne 20 % pripadajočih Zlatih bonov).

Pobot obveznosti kupca do ponudnika z zbranimi Zlatimi boni ni mogoč.

Ta člen se smiselno uporablja za vsa druga dobroimetja, izražena v evrih, ki jih ponudnik prizna kupcu.

11. Koda za popust

Kode za popust vam prinašajo različne ugodnosti pri nakupu in so časovno omejene.

Navodila za uporabo:
o        Izberite artikle, ki jih želite kupiti, in jih dodajte v košarico. Nadaljujte s klikom na gumb Na blagajno.
o        V prvem koraku (Košarica) pod postavkami naročila se nahaja polje za vpis kode za popust, v katero vpišite svojo kodo in kliknite na gumb Potrdi.
o        Ker je v vsakem nakupu mogoče izkoristiti le eno kodo, je mogoče drugo vpisati v polje le ob odstranitvi prve (gumb Odstrani).
o        Popust se ob vpisu pravilne kode za popust na artikel označi samodejno pri postavkah, za katere je ta ugodnejši od morebitnih preostalih akcijskih popustov.
o        Koda za popust na artikel znižuje le redne cene postavk; popusti se torej ne seštevajo.
o        Koda za popust na košarico pa znižuje celotno vrednost košarice brez stroškov dostave.

12. Pravica kupca do preklica naročila in odstopa od pogodbe

Prejeta naročila prek eShopa lahko brez dodatnih stroškov prekličete:
o        v primeru izbora načina dostave do vrat objekta do prejema elektronskega in/ali SMS-sporočila, v katerem boste obveščeni, da je blago predano dostavni službi;
o        v primeru izbora dostave na Petrolovo prodajno mesto do prevzema na prodajnem mestu.

Obvestilo o preklicu naročila lahko posredujete prek spletnega obrazca v portalu Moj Petrol na zavihku Moja naročila, kjer v vrstici z ustrezno številko svojega naročila izberete povezavo Preklic naročila. Naročilo lahko prekličete tudi prek brezplačne telefonske številke 080 22 13. Ponudnik ne zagotavlja, da bo naročilo lahko uspešno ustavljeno. Delni preklic naročila ni mogoč.
 

Kot kupec potrošnik (opredeljeno možnost odstopa od pogodbe imajo le kupci, ki so potrošniki) imate pravico, da nam v 14 dneh od prevzema artikla sporočite, da odstopate od pogodbe, ne da bi vam bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Za uveljavitev pravice do odstopa od pogodbe mora potrošnik z nedvoumno izjavo obvestiti ponudnika o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe.

Odstop od pogodbe lahko sporočite prek portala Moj Petrol na zavihku Moja naročila, kjer v vrstici z ustrezno številko svojega naročila izberete povezavo Napoved vračila, kjer dostopate do Obrazca za odstop od pogodbe, ali če pošljete pravilno izpolnjen Obrazec za odstop od pogodbe ali drugo nedvoumno izjavo o odstopu od pogodbe, s priloženo kopijo dokumentov, ki so bili priloženi ob dobavi artikla in dokazujejo istovetnost artikla in kupca, na e-naslov eshop@petrol.si. Odstop od pogodbe lahko sporočite tudi prek brezplačne telefonske številke 080 22 13. Zaradi zagotovitve dokaza o odstopu od pogodbe, kupcu priporočamo, da poda odstopno izjavo v pisni obliki. Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku 14 dni od prevzema artikla, ki je določen za odstop od pogodbe.

Rok za odstop od pogodbe začne teči z dnem, ko:
o        potrošnik ali tretje oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom,
o        potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu,
o        potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov,
o        potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna,
o        z dnem sklenitve pogodbe, če je predmet pogodbe opravljanje storitev ali dobava digitalne vsebine, ki ni zapisana na otipljivem nosilcu.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice potrošnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka. Strošek vračila artiklov bremeni potrošnika. Artikle je treba vrniti ponudniku najpozneje v 14 dneh od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe. Potrošnik odgovarja za zmanjšano vrednost artikla, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja artikla. Odgovornost potrošnika za zmanjšano vrednost artikla lahko znaša do vrednosti polne redne maloprodajne cene artikla na dan nakupa artikla, kar se ugotavlja za vsak posamezni primer posebej. Zaradi navedene odgovornosti zmanjšanja vrednosti artikla potrošniku priporočamo, da artikel za katerega uveljavlja odstop od pogodbe, vrne nepoškodovano, nerabljeno in v nespremenjeni količini ter v originalni embalaži, da se ne bi artikel med transportom poškodoval. Ponudnik bo potrošnika pozval k plačilu opredeljene zmanjšane vrednosti artikla.

Artikle lahko vrnete po pošti na naslov PETROL d.d., SDC Zalog, "za Petrol eShop", Zaloška cesta 259, 1000 Ljubljana. Na istem naslovu je možno vračilo tudi osebno in sicer vsak delovnik od 7.00 do 15.00.

Pri vsakem vračilu artikla je treba poleg artikla predložiti pisno pojasnilo, da se artikel vrača zaradi odstopa od pogodbe. Najlažje je, če vrnjenemu artiklu priložite kopijo ustrezno in popolno izpolnjenega Obrazca za odstop od pogodbe) ter priložite kopijo računa ali drugega dokazila o opravljenem nakupu.

Obrazec za odstop od pogodbe je tudi v prilogi teh pogojev poslovanja.

Možnost odstopa od pogodbe ne velja za naslednje pogodbe:

o        o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katerih ponudnik nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
o        o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
o        o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro poteče rok uporabe;
o        o opravljanju storitev, če ponudnik pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo ponudnik v celoti izpolni;
o        o dobavi zapečatenih avdio- ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;
o        o dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij;
o        o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;
o        dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
o        o dobavi alkoholnih pijač, katerih cena ja dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe in ki se lahko dostavijo po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera ponudnik nima vpliva;
o        sklenjenih na javnih dražbah;
o        pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk ponudnika na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če ponudnik pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe;
o        o nastanitvi, ki ni namenjena stalnemu bivanju, prevozu blaga, najemu vozil, pripravi in dostavi hrane, ali storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku;
o        o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe.

Pri odstopu od pogodbe, kjer so bila porabljena sredstva Zlati bon oz. Zlate točke, se te vrnejo na potrošnikov račun, vplačani znesek pa na TRR potrošnika. Če ste ob nakupu pridobili Zlati bon, vam kupnino vrnemo, in sicer zmanjšano za vrednost pridobljenega Zlatega bona. Vračilo vplačil (plačana kupnina za artikle za katere je podan odstop od pogodbe, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani ponudnika oz. njegovega podizvajalca)) bo izvedeno, takoj ko bo to mogoče, najpozneje pa v 14 dneh od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Ponudnik vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je ta uporabil, razen če potrošnik izrecno zahteva uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov. Ponudnik lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj.

Ponudnik lahko kupcu zavrne naročilo ali kljub potrditvi naročila odstopi od sklenjene pogodbe o nakupu na daljavo, v kolikor je ugotovljeno, da kupec zlorablja pravico do odstopa od pogodbe.

13. Reklamacije

Pritožbe in reklamacije glede artiklov lahko sporočite neposredno ob dostavi dostavljavcu oz. zaposlenemu na prevzemnem mestu (Petrolovo prodajno mesto). Morebitne poznejše reklamacije pa se rešujejo skladno s točko 13.2 teh pogojev.

Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu, računu ali na oglaševalskem sporočilu oz. je tako določeno z veljavnimi predpisi. Dobavitelj artikla jamči za njegovo kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga boste uporabljali skladno z njegovim namenom in s priloženimi navodili. Garancijski rok začne teči z dnem izročitve blaga.

Če želite uveljavljati garancijo, lahko to storite tudi neposredno na pooblaščenem servisu dobavitelja.

Podrobna navodila preberite na priloženem garancijskem listu.

Ob uveljavljanju garancije pri ponudniku je kupec dolžen podati izjavo ali predložiti ustrezno in popolno izpolnjen Obrazec – uveljavitev pravice iz naslova garancije, v katerem se zapišejo ugotovitve kupca glede napake blaga in zahteva po odpravi napake ter predloži garancijski list in kopija računa. Kupec mora ponudniku oz. pooblaščenem servisu dobavitelja omogočiti pregled artikla.

Prenesi Obrazec – uveljavitev pravic iz naslova garancije.

Za stvarno napako gre zlasti takrat, ko:
o        stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali promet;
o        stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ponudniku pa je bila znana oziroma bi mu morala biti znana;
o        stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oz. predpisane;
o        je ponudnik izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom; izjema so le vzorci ali modeli, prikazani zaradi obvestila.

Kupec mora ponudnika obvestiti o morebitni stvarni napaki skupaj z njenim natančnim opisom, najlažje z izpolnitvijo Obrazca – uveljavitev pravic iz naslova jamčevanja za stvarne napake in s predložitvijo kopije računa oziroma navedbo podatkov, na podlagi katerih je mogoče identificirati nakup in specificirati blago. Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti ponudnika v zakonsko določenem roku. Kupec mora ponudniku oz. zastopniku ponudnika omogočiti pregled artikla.


Prenesi Obrazec – uveljavitev pravic iz naslova jamčevanja za stvarne napake.

Kupec potrošnik, ki pravilno obvesti ponudnika o stvarni napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati, da:
o        odpravi napako na blagu ali
o        vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
o        blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
o        vrne plačani znesek.

Opredeljeni vrstni red uveljavljanja zahtevkov kupcev, ki niso potrošniki, je urejen v zakonu, ki ureja obligacijska razmerja.

V vsakem primeru ima kupec tudi pravico, da od ponudnika zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz predhodnega odstavka.

Pravice kupca potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil ponudnika. Pravice kupca, ki ni potrošnik, pa ugasnejo v skladu z določili zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

Pravico do uveljavljanja garancije urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov, glede stvarnih napak pa za potrošnike veljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov, za ne potrošnike pa določila Obligacijskega zakonika.

14. Dostava in prevzem blaga

Ponudnik v dogovorjenem roku pripravi artikel za odpremo in ga odpošlje na sporočen naslov oz. prevzemno mesto (Petrolovo prodajno mesto), označeno v naročilu. Če se rok dostave nepričakovano podaljša za več, kot je navedeno v Pogojih poslovanja, bo kupec obveščen prek telefona, elektronske ali navadne pošte.

Artikli bodo dostavljeni predvidoma v od 2 do 10 delovnih dneh, najkasneje pa v 30 dneh od datuma, ko na svoj elektronski naslov prejmete potrdilo o prejemu naročila, če ni drugače določeno pri posameznem artiklu. Ob težji dobavljivosti blaga pa se ta rok lahko podaljša, o čemer bo kupec obveščen. Ob kakršnih koli nepričakovanih zapletih ali zamudi pri vašem naročilu boste o tem prejeli obvestilo prek elektronske pošte, v katerem bo naveden predvideni rok dostave naročila.

Ponudnik ne krije stroškov, nastalih ob morebitni zamudi dostave artiklov. Prav tako ne krije stroškov ob izgubi artikla ali nedostavljenem artiklu. Ob predhodnem plačilu artikla vam stroške za nakup nedostavljenega artikla vrnemo na vaš račun. Zaradi praznikov ali vikendov se lahko čas dostave podaljša, zato vas prosimo za razumevanje.

Kupec lahko izbira med dvema vrstama dostave:
o        prevzem na Petrolovih prodajnih mestih na območju Slovenije
·         dostava je brezplačna ne glede na vrednost nakupa
·         na prodajno mesto ni mogoča dostava nekaterih artiklov (velikost, teža), kar je razvidno iz oznake ob artiklu
o        dostava do vrat objekta
·         dostava do vrat objekta se izvaja le na področju Republike Slovenije
·         strošek pošiljanja znaša 4,50 EUR na pošiljko
·         pri spletnem nakupu v vrednosti 300,00 EUR ali več vam ponudnik kupljeno blago dostavim brezplačno
·         ob dostavi do vrat objekta je obvezen podatek telefonska številka za obveščanje o času dostave
·         ob dostavi do vrat objekta je obvezno plačilo vnaprej
·         dostava do vrat objekta poteka ob delavnikih do 16. ure

Če kupec kot prevzemno mesto določi Petrolovo prodajno mesto, lahko pošiljko artiklov prevzame ob predložitvi številke naročila v rednem delovnem času prodajnega mesta, objavljenem na spletnem naslovu http://www.petrol.si, in sicer v 14 dneh od prejema obvestila na elektronski naslov, oddan ob naročilu, oz. pravočasno sporoči morebitno zamudo pri prevzemu blaga; v nasprotnem bo blago vrnjeno dobaviteljem.

Dostavo artiklov do vrat objekta ob oddaji naročila opravljajo ponudnikovi pogodbeni partnerji družba TNT Express Worldwide, d. o. o., Šmartinska cesta 152, hala VIII, 1000 Ljubljana (brezplačna tel. št. 01 58 78 333), ki pošiljke večinoma dostavljajo v dopoldanskem času do 16.00, zato je priporočljivo, da kupec vnese naslov, na katerem je takrat dosegljiv. Dostava se izvaja do vhoda v večstanovanjsko stavbo oz. do vhodnih vrat enostanovanjske stavbe, za kar morata biti zagotovljena dostop in parkiranje dostavnega vozila neposredno na naslovu dostave, navedenem na naročilu.

Če so v enkratnem naročilu artikli z različnim načinom dostave (nekateri z načinom dostave do vrat objekta in drugi na Petrolovo prodajno mesto), je dostava možna le z načinom dostave do vrat objekta, navedenem na naročilu.

Ponudnik si pridržuje pravico do večkratne dostave posameznega naročila.

Ponudnik pošlje naročene artikle na naslov, ki ga je kupec vnesel pri naročilu. Ponudnik dostavlja artikle izključno v Slovenijo; dostava zunaj Slovenije žal ni mogoča. Če kupec ni dosegljiv na izbranem naslovu, bo dostavljavec ponovno poskušal dostaviti naročene artikle. Če ponovna dostava ne bo uspešna, bo paket vrnjen pošiljatelju.

Pri spletnem nakupu v vrednosti 300,00 EUR ali več ponudnik kupljene artikle dostavi brezplačno. Za nakupe v vrednosti do 300,00 EUR bo obračunan znesek pošiljanja v višini 4,50 EUR.

Pri dostavi oz. prevzemu blaga na Petrolovih prodajnih mestih je dostava brezplačna ne glede na vrednost nakupa.

Ponudnik ne odgovarja za poškodbe, uničenje ali nezmožnost zagotavljanja artiklov zaradi vojne ali civilnih nemirov, stavk, prenehanja dela v industriji, neuspešne dostave, požara, nevihte, poplav ali neurij, okvar, namernih poškodb, kraje ali zaradi drugih primerov višje sile.

Dostavna služba oz. zaposleni na Petrolovem prodajnem mestu si pridržujejo pravico, da na primeren način preverijo istovetnost prevzemnika blaga (vpogled v osebni dokument), saj bo s tem zagotovljeno, da bodo naročeni artikli izročeni pravemu naročniku. Podatki iz osebnega dokumenta se lahko v namen dokaza preverjanja identitete prepišejo. Prevzem pošiljke s strani druge osebe, ki ni registrirani uporabnik, je možen le na podlagi pisnega pooblastila in identifikacije prevzemnika z veljavnim osebnih dokumentom. Ob prevzemu kupec s podpisom potrdi količino in kakovost naročenih artiklov.
Opozorilo: Nakup oz. izročanje alkoholnih pijač je dovoljen/-o le polnoletnim osebam. Z nakupom teh izdelkov kupec potrjuje svojo polnoletnost. Prevzem blaga z vsebnostjo alkohola je mogoč le med 7. in 21. uro.

Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Pri dobavi artiklov, ki jih ponudnik nima na zalogi v lastnem skladišču, je ponudnik izključno vezan na dobavo ponudnikovega dobavitelja in čas, v katerem lahko ponudnikov dobavitelj dostavi blago do ponudnika. Če ponudnikov dobavitelj dobave ne more izpolniti, ponudnik o tem obvesti kupca, takoj ko je to mogoče, in zavrne naročilo kupca. Z dnem zavrnitve naročilo kupca preneha veljati.

Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali nedobave blaga, če je škoda nastala brez ponudnikove krivde. Morebitna že opravljena vplačila ponudnik vrne kupcu.
 

Kupec je dolžan artikel, ki ga je ponudniku izročil v garancijsko ali drugačno obravnavo po zaključku obravnave prevzeti.

Ponudnik pošlje kupcu obvestilo o vrnitvi artikla iz obravnave ter ga pozove naj sporoči ali želi artikel prevzeti v ponudnikovem skladišču na naslovu PETROL, d.d., SDC Zalog, Zaloška cesta 259, 1000 Ljubljana ali na kateremkoli bencinskem servisu ponudnika v Sloveniji. Kupec je dolžan artikel prevzeti v roku 21 dni od dneva prejema obvestila. Kupec lahko artikel prevzame ob predložitvi računa ali drugega dokumenta, ki identificira artikel in kupca (npr. potrdila o prevzemu izdelka v reklamacijo) ter ob predložitvi osebnega dokumenta na vpogled. Prevzem artikla s strani druge osebe, ki ni kupec, je možen le na podlagi pisnega pooblastila in identifikacije prevzemnika z veljavnim osebnih dokumentom.

Če kupec artikla ne prevzame v navedenem roku, se artikel izroči v hrambo ponudniku na naslovu njegovega skladišča: PETROL, d.d., SDC Zalog, Zaloška cesta 259, 1000 Ljubljana. Ponudnik hrani artikel v navedenem skladišču do poteka največ 12 mesecev od dneva obvestila (v nadaljevanju: rok hrambe).

Cenik in pogoji hrambe
o        2% strankine nakupne vrednosti neprevzetega izdelka/mesec s pričetkom 21 dni od dneva strankinega prejema obvestila o rešitvi zahtevka in poziva k prevzemu izdelka
o        stranka lahko z nedvoumno pisno izjavo poda strinjanje z uničenjem/opustitvijo lastništva nad hranjenim izdelkom pri čemer se ji v tem primeru obračunajo stroški hrambe izdelka do dneva prejema navedene pisne izjave.
o        Ponudnik lahko hranjeni artikel proda in dosežen znesek kupnine po odbitku prodajnih in ostalih stroškov ponudnika, nakaže kupcu. Ponudnik 15 dni pred nameravano prodajo kupca obvesti o nameravani prodaji, po prodaji pa tudi o doseženi ceni in znesku stroškov ter o nakazilu preostanka kupnine na transakcijski račun kupca.

15. Oddaja odpadne električne in elektronske opreme (OEEO)

Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) je zaradi svoje sestave in vsebnosti nevarnih sestavin posebna vrsta odpadkov, ki jo je treba ločevati od drugih vrst odpadkov ter ustrezno obdelati in predelati.

Ob nakupu nove električne in elektronske opreme lahko posamezniki (fizične osebe) brezplačno oddate tudi odpadno električno in elektronsko opremo iz gospodinjstev.

Pogoji oddaje
o        Mogoče je oddati staro odpadno električno in elektronsko opremo, ki je po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme enaka dobavljeni električni in elektronski opremi.
o        Število kosov oddane odpadne električne in elektronske opreme je enako številu kosov dobavljene električne in elektronske opreme.
o        Odpadna električna in elektronska oprema ne sme biti razstavljena oziroma tako poškodovana, da je ni mogoče prenašati ali prevažati ali ogroža zdravje ljudi.
o        Rok oddaje je 30 dni od dneva nakupa nove električne in elektronske opreme.

Mesto oddaje
o        Zbiralnice družbe ZEOS, ki v našem imenu zagotavlja ustrezno ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo. Sebi najbližjo in najustreznejšo lokacijo oddaje odpadne električne in elektronske opreme ter druge informacije lahko najdete na povezavi www.zeos.si.
o        Zbirni center lokalnega komunalnega podjetja v vaši občini.

16. Varnost in zasebnost

V Petrolu, d. d., Ljubljana cenimo vašo zasebnost, zato vaše osebne podatke vedno skrbno varujemo.

Vsi posredovani podatki so varovani pred vdorom tretjih oseb, kar vam zagotavlja brezskrbno in nemoteno poslovanje z našim podjetjem.
eShop zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa.

Prenos občutljivih in transakcijskih podatkov na spletni strani se izvaja v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (Secure Sockets Layer). Podatki se kodirajo in se na naš strežnik prenašajo v zaščiteni obliki.

Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel vaše osebne in transakcijske podatke, ki jih pošiljate v spletno trgovino.

Za varne avtorizacije in transakcije s plačilnimi karticami poskrbi ter storitev posredovanja izvaja sistem Telemach EON MegaPOS. Avtorizacije kartic se opravljajo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov v bančnem sistemu.

Varnost nakupa zagotavljamo tudi z upoštevanjem vseh veljavnih zakonskih obveznosti in priporočil slovenske ter mednarodne zveze potrošnikov.

17. Varovanje osebnih podatkov

Petrol obdeluje osebne podatke skladno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in nacionalnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.
 


Za registracijo oz. kreiranje uporabniškega računa, ki je potrebno za izvedbo nakupa v spletni trgovini, mora uporabnik PETROLU posredovati svoje osebne podatke: ime, priimek, naslov elektronske pošte, telefonsko številko, geslo, naslov in spol. Za namen vzpostavitve povezave uporabniškega računa z ostalimi podatki kupca (vsi podatki vezani na sklenjena pogodbena razmerja; elektrika, zemeljski plin, eShop naročila, KOEL naročila, UNP naročila, drugi osebni podatki kupca), PETROL obdeluje podatke skladno s pravno podlago, ki je podlaga za pridobitev teh podatkov. V primeru, da uporabnik registracijo izvede s pomočjo uporabniškega računa socialnega omrežja Facebook, pa Petrol obdeluje tudi uporabniško ime oz. e-mail naslov za uporabnikov profil socialnega omrežja Facebook, ID številko, profilno fotografijo, ime in priimek. V primeru, da uporabnik izvede registracijo uporabniškega računa s pomočjo uporabniškega računa Google, Petrol obdeluje e-mail naslov, ID ter podatke, ki so nastavljeni v profilu Google računa.

Petrol bo obdeloval navedene podatke za namen:
o        kontaktiranja uporabnika za potrebe nemotenega izvajanja storitev, ki so predmet teh Splošnih pogojev;
o        prijave v uporabniški račun;
o        zagotavljanja blaga oz. storitev, ki so predmet teh splošnih pogojev in sklenitve pogodbe z uporabnikom;
o        povezovanja uporabniškega računa z morebitnimi drugimi vrstami poslovanja, ki ga ima uporabnik s Petrolom;
o        izvajanja in pregledovanja plačilnih transakcij, morebitnih neskladnosti pri izvrševanju plačil ter s tem povezanih zlorab in drugih kršitev teh Splošnih pogojev.
 

V zvezi z izvedbo registracije uporabniškega računa Petrol obdeluje tudi strinjanje s temi Splošnimi pogoji poslovanja, Splošnimi pogoji za uporabo portala in mobilne aplikacije Moj Petrol in Splošnimi pogoji uporabe mobilne aplikacije Na poti. Za namen dokazovanja glede seznanitve z navedenimi pogoji, Petrol obdeluje potrditev (klik), čas potrditve in IP naslov.

V primeru, da posameznik svoj uporabniški račun poveže z morebitnimi drugimi vrstami poslovanja, ki jih ima s Petrolom, Petrol v okviru uporabniškega računa, prek katerega uporabnik dostopa do spletne trgovine, obdeluje tudi podatke o obstoječih pogodbenih razmerjih s Petrolom (npr. imetništvo Petrol klub kartice zvestobe ali Petrol klub plačilne kartice zvestobe, številko računa za Petrol kurilno olje, pogodba o dobavi električne energije, zemeljskega plina, utekočinjenega naftnega plina ipd.).

Poleg obveznih podatkov lahko uporabnik Petrolu prostovoljno posreduje tudi podatke, ki niso obvezni za uporabo spletne trgovine Petrol eShop: spol, datum rojstva, davčna številka, akademski naziv. Petrol bo navedene podatke obdeloval le na podlagi pisne privolitve uporabnika in sicer za naslednje namene:
o        oblikovanja profilov uporabnikov za pripravo prilagojenih ponudb blaga in storitev prek uporabe naslova e-pošte, SMS, MMS, telefona ali klasične pošte;
o        za neposredno trženje glede ponudb blaga in storitev, akcijskih prodaj, ugodnostih in drugih sprememb oz. novosti;
o        oblikovanja profilov uporabnikov za izvajanje tržnih raziskav o kakovosti izdelkov in storitev ter potrebah po dodatnih izdelkih ali storitvah.

Ob posameznem nakupu prek eShopa Petrol obdeluje tudi podatke o nakupljenih izdelkih oz. storitvah, redni ceni, ceni s popustom, prihranku, pridobljenih oz. koriščenih ugodnostih, stanju zlatih točk, stanju zlatega bona in drugih pridobljenih ugodnostih, dobavljivosti blaga, času nakupa, načinih plačila, dobroimetjih, podatke o prevzemu na prodajnem mestu in podatke o času in kraju prevzema, podatke o času in kraju dostave, ceni za plačilo, plačilnem sredstvu ter številki naročila. Petrol te podatke obdeluje za namen izvedbe pogodbenih obveznosti v spletni trgovini Petrol eShop.

Za namen spoštovanja zakonskih obveznosti, ki se nanašajo na kupčevo pravico do odstopa od pogodbe, Petrol na podlagi veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov obdeluje naslednje osebne podatke: ime, priimek, ulica, kraj in pošta, telefon, e-mail, št. TRR; št. naročila, datum prejema blaga, blago, glede katerega izvaja odstop od pogodbe.

Za namen spoštovanja zakonskih obveznosti, ki se nanašajo na kupčevo pravico do uveljavitve garancije, Petrol na podlagi veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov obdeluje naslednje osebne podatke: ime, priimek, ulica, kraj in pošta, telefon, e-mail, št. TRR, št. naročila, datum prejema blaga, datum odkritja napake, datum vračila blaga, datum uveljavljanja garancije, opis napake, zahteva kupca.

Za namen spoštovanja zakonskih obveznosti, ki se nanašajo na kupčevo pravico do uveljavitve stvarne napake, Petrol na podlagi veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov obdeluje naslednje osebne podatke: ime, priimek, ulica, kraj in pošta, telefon, e-mail, št. TRR, št. naročila, datum prejema blaga, datum odkritja napake, datum vrnitve blaga, datum uveljavljanja stvarne napake, opis napake, zahteva kupca.

Petrol lahko vse navedene podatke v psevdonimizirani obliki, pa tudi oceno izkušnje v Petrol eShop, ki jo poda uporabnik, na podlagi zakonitega interesa obdeluje tudi za namen analiziranja in preučevanja nakupovalnih navad, kar izvaja z namenom optimiziranja ponudbe in stroškov ter za dvig zadovoljstva kupcev.

Če se osebni podatki iz prvega odstavka točke 17.1 spremenijo, mora uporabnik sporočiti Petrolu spremembo v 30 dneh od njenega nastanka, in sicer pisno na naslov: Petrol, Slovenska energetska družba,

d. d., Dunajska cesta 50, Ljubljana ali prek Petrolove spletne strani oziroma prek Petrolove aplikacije.

Petrol bo spremembo podatkov, posredovanih po navadni pošti, upošteval najpozneje v 15 dneh od dne prejema pisnega obvestila, ob spremembi podatkov prek spletne strani oziroma prek aplikacije pa takoj.

Sprememba uporabnika in prenos morebitnega dobroimetja na drugo osebo sta dovoljena samo ob soglasju uporabnika in osebe, na katero se predmetni posel prenaša.

Uporabnik lahko kadar koli zahteva potrditev, ali Petrol obdeluje njegove osebne podatke, in seznanitev s temi osebnimi podatki, ima pravico, da te osebne podatke prejme, in pravico, da jih posreduje drugemu upravljavcu. Uporabnik lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov, ugovarja obdelavi osebnih podatkov in avtomatiziranemu sprejemanju posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, prekliče dana soglasja za obdelave osebnih podatkov, ki so posredovana na podlagi soglasja, zahteva popravke oz. dopolnitve ali izbris osebnih podatkov. Vse navedene pravice lahko uveljavlja pod pogoji in v obsegu iz 15. do 22. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Ne glede na uveljavitev pravice do izbrisa iz prejšnjega odstavka, se bodo osebni podatki mogoče obdelovali v okviru morebitnih drugih pravnih podlag, če za obdelavo skladno s 6. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov obstaja druga pravna podlaga v okviru te podlage (npr. ni mogoče izbrisati podatkov, ki jih Petrol obdeluje na podlagi davčne zakonodaje, ali druge pogodbe, ki jo je sklenil Petrol z uporabnikom ipd.).

Zahtevo za uveljavitev pravic iz prvega odstavka te točke lahko uporabnik izvede s pisno zahtevo, poslano na naslov Petrol, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, s pripisom »za DPO«.

Petrol bo ob uveljavljanju uporabnikovih pravic glede ugovora obdelave podatkov, preklica soglasja, zahteve po omejitvi obdelave ali izbrisu osebnih podatkov, ki imajo za posledico preprečevanje obveščanja uporabnika, preprečil obveščanje najpozneje v 15 dneh od prejema ugovora oziroma spremembe nastavitev uporabnika; če je bila kampanja za obveščanje pripravljena pred obdelavo ugovora oziroma spremembe nastavitev, pa obstaja možnost, da bo uporabnik kljub temu prejel še zadnje obvestilo. Uveljavljanje preostalih pravic bo Petrol zagotavljal v rokih, zahtevanih z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.
 

Petrol z osebnimi podatki ravna posebej skrbno in onemogoča dostop nepooblaščenim osebam. V nekaterih primerih je treba zaradi posameznih primerov obdelav, ki jih Petrol ne izvaja samostojno, uporabnikove osebne podatke posredovati izvajalcem – zunanjim obdelovalcem, ki podatke obdelujejo v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom Petrola (distribucijski partnerji, oglaševalske agencije, tiskarne, lastniki programske opreme idr.) in so podrobneje naštete v seznamu na spletni strani www.petrol.si/gdpr/obdelovalci-podatkov.

Poleg zunanjih obdelovalcev Petrol posreduje uporabnikove osebne podatke tudi državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka ter ob zahtevi uporabnika ali na podlagi njegovega pisnega pooblastila.

Osebni podatki, ki jih na podlagi teh Splošnih pogojev poslovanja obdeluje Petrol se načeloma ne izvažajo v tretje države (države izven EU in EGP), vendar pa imajo nekatere organizacije oz. podjetja, ki jim kot našim obdelovalcem lahko razkrivamo vaše osebne podatke (npr. vzdrževalci programske opreme ali aplikacije, kjer se podatki hranijo), sedež zunaj Evropske unije, v državah, ki morda nimajo zakonov, ki varujejo pravico do varstva osebnih podatkov na enak način kot v Evropski uniji oz. Sloveniji. V teh primerih skrbimo za zagotovitev in uresničevanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, skladno z veljavnimi nacionalnimi in EU predpisi in temi Splošnimi pogoji poslovanja, tako da uporabljamo predvidene mehanizme, kot so zavezujoča poslovna pravila, standardne pogodbene klavzule, odobreni certifikacijski mehanizmi (npr. ščit zasebnosti EU-ZDA) idr.

Petrol osebne podatke obdeluje do izpolnitve namena obdelave oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov. V primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov določen z zakonom, Petrol te  osebne podatke hrani skladno z zakonsko zapovedjo. Osebni podatki, ki so pridobljeni na podlagi soglasij, pa se hranijo do preklica.

Več o obdelavi osebnih podatkov Petrola najdete v Politiki zasebnosti Petrol, d. d., Ljubljana, objavljeni na spletni strani www.petrol.si/gdpr/politika-zasebnosti oziroma dostopni na prodajnih mestih Petrola.


18. Odveza odgovornosti

Vsebino, objavljeno na spletni strani ponudnika, je dovoljeno uporabljati in reproducirati le v nekomercialne namene, pri čemer pa je treba ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih in sorodnih pravicah.

Ponudnik si bo prizadeval zagotavljati kar najbolj ažurno in natančno vsebino svojih spletnih strani, vendar ne prevzema nobenih odgovornosti za njeno ažurnost in/ali natančnost, prav tako tudi ni odgovoren za občasno nedelovanje spletne strani.

Uporabniki uporabljajo vso objavljeno vsebino na lastno odgovornost.

Ponudnik ali katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi eShopa, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh eShopa, ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Ta določba pa ne izključuje odgovornosti za škodo, ki je povzročena uporabniku, ki se skladno z zakonom, ki ureja pravice potrošnikov, šteje za potrošnika, namenoma ali iz malomarnosti.

Za prikaz določenih funkcionalnosti se v eShopu uporablja neodvisne zunanje storitve in aplikacije.

Za uporabo teh storitev veljajo pogoji uporabe zunanje storitve, ki jih določa lastnik storitve ali aplikacije, ponudnik.

Objavljene fotografije in videoposnetki so simbolični in ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

Ponudnik ni odgovoren za vsebino mnenj o artiklih, ki jih napišejo obiskovalci. Ponudnik pred objavo pregleda mnenja in zavrne tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so zavajajoča ali žaljiva.

Ponudnik ni odgovoren za informacije v mnenjih in ne sprejema nikakršne odgovornosti, ki bi izvirala iz informacij v mnenjih.

Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, opravljene z uporabo njegovega uporabniškega računa.

Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, mora o tem nemudoma obvestiti ponudnika. Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi jo uporabnik utrpel zaradi nepooblaščene uporabe uporabniškega računa ali gesla, s katerim je registriran.

Uporabnik se zaveže, da bo eShop uporabljal skladno s pogoji poslovanja, da bo zagotavljal tajnost gesel ter da bo upošteval pravila in obvestila, objavljena na spletni strani https://eshop.petrol.si/sl/petrol/pogoji-poslovanja.

Ponudnik ne odgovarja za morebitne napake in škodo, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov in/ali drugega delovanja iz sfere uporabnika, npr. ob registraciji ali prijavi v eShop.

Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli brez predhodnega opozorila spremeni, doda ali odstrani vsebine, objavljene v eShopu. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost, pri čemer morajo poskrbeti tudi za ustrezno zaščito podatkov na svojem računalniku ali drugi tovrstni napravi.

19. Pritožbe in spori

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Po najboljših močeh se trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostavitve učinkovitega sistema obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se ob težavah kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Kupec odda pritožbo prek spletne strani Povej Petrolu. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju spora. To je tudi glavna ovira, da kupec ne sproži spora pred sodiščem. Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno oz. z zunajsodno poravnavo; če to ne bi bilo mogoče, bo spore reševalo pristojno sodišče.

Ponudnik za razmerje, izhajajoč iz teh splošnih pogojev, ne priznava izvajalcev zunajsodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil skladno z zakonodajo s področja zunajsodnega reševanja potrošniških sporov.

Petrol kot ponudnik, ki se ukvarja s spletno prodajo, objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo na elektronski povezavi http://ec.europa.eu/odr.

Ponudnik si pridružuje pravico kadar koli spremeniti pogoje poslovanja.

Vsakokrat veljavni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani https://eshop.petrol.si/sl/petrol/pogoji-poslovanja.

Uporabnik mora pred oddajo naročila pogoje poslovanja prebrati in potrditi strinjanje z njihovo vsebino, sicer ne bo mogel izvesti nakupa blaga.

Ti pogoji poslovanja se objavijo in začnejo veljati 23. 8. 2021. Z dnem uveljavitve teh splošnih pogojev poslovanja prenehajo veljati Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Petrol eShop, veljavni z dne 3. 1. 2020

Objavljeno 23. 8. 2021. Petrol d.d., Ljubljana