Znanje in podpora

Prispevek energetskih podjetij za doseganje podnebno energetskih ciljev države je dragocen

Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) postavlja ambiciozne energetske cilje za prehod v nizkoogljično prihodnost. K temu lahko prispevajo energetska podjetja - tudi Petrol, kjer že vrsto let s številnimi projekti prispevamo k izboljšanju energetske učinkovitosti. Ta nima zgolj pozitivnih vplivov na okolje, ampak prinaša tudi konkretne prihranke pri rabi energije in s tem večjo konkurenčnost posameznih dejavnosti in gospodarstva.

Da je energetska učinkovitost pomembna, danes ni več dvoma. Državni zbor je v oktobru 2020 podprl predlog novega zakona o učinkoviti rabi energije, s katerim bo področje energetske učinkovitosti in učinkovite rabe energije obravnavano v posebnem zakonu, ločeno od energetskega zakona, in prilagojeno zahtevam evropske zakonodaje. 

O učinkoviti rabi energije je tekla beseda tudi na dogodku Akademije Finance v začetku oktobra 2020 pod naslovom 'Izzivi razvoja energetskih storitev, pilotnih projektov in prestrukturiranja energetsko intenzivnih industrijskih panog v luči novega NEPN'. Razvoj industrijskega sektorja je namreč tesno povezan z razvojem tehnologij in njihovo implementacijo. In novi NEPN še posebej spodbuja pripravo demonstracijskih projektov ter podpira razvoj novih tehnologij. 

"Aktivnosti velikih energetskih družb so zelo pomembne za prispevek k ciljem NEPN, saj lahko prevzamemo aktivno vlogo ambasadorja sprememb učinkovite rabe energije."

Jedro razvoja bodo energetske skupnosti

Lokalne energetske skupnosti po mnenju Evropskega odbora regij predstavljajo ključno vlogo pri doseganju energetskih in podnebnih ciljev. Zaradi tega bo v prihodnje velik poudarek na njih kot jedrih razvoja, ki bodo vključevala večjo rabo obnovljivih virov narave, pilotne demonstracijske projekte, ki zmanjšujejo izpuste CO2, in krožno gospodarjenje z odvečno toploto. Izraba odvečne toplote bo še posebej pomembna v energetsko intenzivnih podjetjih, saj ta predstavljajo več kot 50 odstotkov rabe energije v industrijskem sektorju.

V času fizičnega distanciranja bodo sodelovanje, novi inovativni modeli upravljanja in iskanje partnerstev za dosego skupnih ciljev razogljičenja še bolj pomembni.

Z razvojem energetskih skupnosti se ukvarjamo tudi v Petrolu.

Eden izmed naših vidnejših projektov je pilotni projekt upravljanja pametnih skupnosti samooskrbne vasi Luče. Od ponudnikov storitev pametnega upravljanja skupnosti se danes zahteva prilagodljivost in stroškovno ter energetsko učinkovitost ter odzivnost na potrebe prebivalcev. Poleg zmanjšanja ogljičnega odtisa številne ponujajo tudi koristi za vključene akterje, med drugim večjo samozadostnost in zanesljivost pri oskrbi z energijo. Obenem ti sistemi prispevajo k uravnoteženju elektrosistemov. 

Še en podoben primer pilotnega projekta za pametno upravljanje z energijo je projekt X-Flex, ki razvija orodja za lažjo uporabo prožnosti v elektroenergetskem sistemu s ciljem povečanja stabilnosti in zanesljivosti oskrbe v normalnih pogojih dela in izrednih vremenskih pogojih.

V industriji je veliko potenciala za izboljšanje energetske učinkovitosti

Energetska učinkovitost postaja osrednja tema tudi večine energetskih podjetij. 

Petrolove aktivnosti na področju učinkovite rabe energije je na dogodku