Znanje in podpora

Prispevek energetskih podjetij za doseganje podnebno energetskih ciljev države je dragocen

Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) postavlja ambiciozne energetske cilje za prehod v nizkoogljično prihodnost. K temu lahko prispevajo energetska podjetja - tudi Petrol, kjer že vrsto let s številnimi projekti prispevamo k izboljšanju energetske učinkovitosti. Ta nima zgolj pozitivnih vplivov na okolje, ampak prinaša tudi konkretne prihranke pri rabi energije in s tem večjo konkurenčnost posameznih dejavnosti in gospodarstva.

Da je energetska učinkovitost pomembna, danes ni več dvoma. Državni zbor je v oktobru 2020 podprl predlog novega zakona o učinkoviti rabi energije, s katerim bo področje energetske učinkovitosti in učinkovite rabe energije obravnavano v posebnem zakonu, ločeno od energetskega zakona, in prilagojeno zahtevam evropske zakonodaje. 

O učinkoviti rabi energije je tekla beseda tudi na dogodku Akademije Finance v začetku oktobra 2020 pod naslovom 'Izzivi razvoja energetskih storitev, pilotnih projektov in prestrukturiranja energetsko intenzivnih industrijskih panog v luči novega NEPN'. Razvoj industrijskega sektorja je namreč tesno povezan z razvojem tehnologij in njihovo implementacijo. In novi NEPN še posebej spodbuja pripravo demonstracijskih projektov ter podpira razvoj novih tehnologij. 

"Aktivnosti velikih energetskih družb so zelo pomembne za prispevek k ciljem NEPN, saj lahko prevzamemo aktivno vlogo ambasadorja sprememb učinkovite rabe energije."

Jedro razvoja bodo energetske skupnosti

Lokalne energetske skupnosti po mnenju Evropskega odbora regij predstavljajo ključno vlogo pri doseganju energetskih in podnebnih ciljev. Zaradi tega bo v prihodnje velik poudarek na njih kot jedrih razvoja, ki bodo vključevala večjo rabo obnovljivih virov narave, pilotne demonstracijske projekte, ki zmanjšujejo izpuste CO2, in krožno gospodarjenje z odvečno toploto. Izraba odvečne toplote bo še posebej pomembna v energetsko intenzivnih podjetjih, saj ta predstavljajo več kot 50 odstotkov rabe energije v industrijskem sektorju.

V času fizičnega distanciranja bodo sodelovanje, novi inovativni modeli upravljanja in iskanje partnerstev za dosego skupnih ciljev razogljičenja še bolj pomembni.

Z razvojem energetskih skupnosti se ukvarjamo tudi v Petrolu.

Eden izmed naših vidnejših projektov je pilotni projekt upravljanja pametnih skupnosti samooskrbne vasi Luče. Od ponudnikov storitev pametnega upravljanja skupnosti se danes zahteva prilagodljivost in stroškovno ter energetsko učinkovitost ter odzivnost na potrebe prebivalcev. Poleg zmanjšanja ogljičnega odtisa številne ponujajo tudi koristi za vključene akterje, med drugim večjo samozadostnost in zanesljivost pri oskrbi z energijo. Obenem ti sistemi prispevajo k uravnoteženju elektrosistemov. 

Še en podoben primer pilotnega projekta za pametno upravljanje z energijo je projekt X-Flex, ki razvija orodja za lažjo uporabo prožnosti v elektroenergetskem sistemu s ciljem povečanja stabilnosti in zanesljivosti oskrbe v normalnih pogojih dela in izrednih vremenskih pogojih.

V industriji je veliko potenciala za izboljšanje energetske učinkovitosti

Energetska učinkovitost postaja osrednja tema tudi večine energetskih podjetij. 

Petrolove aktivnosti na področju učinkovite rabe energije je na dogodku Financ predstavil Evald Kranjčevič, vodja produktne skupine energetskih rešitev za industrijo. "V Petrolu smo usmerjeni v povečevanje energetske učinkovitosti in zniževanje rabe energije, česar se med drugim lotevamo z učinkovitim upravljanjem z energijo. Aktivnosti velikih energetskih družb so zelo pomembne za prispevek k ciljem NEPN, saj lahko prevzamemo aktivno vlogo ambasadorja sprememb učinkovite rabe energije," je povedal in predstavil nekaj konkretnih izkušenj z energetskimi storitvami. Med njimi je izpostavil sisteme daljinskega ogrevanja v regiji, na katerih smo z optimizacijo povečali učinkovitost za 2,81 mio ton CO2 na letni ravni. Ravno sistemi daljinske energetike bodo v urbaniziranih okoljih z visoko gostoto poseljenosti igrali ključno vlogo pri prehodu v nizkoogljično družbo. 

Poleg tega so zelo uspešni ukrepi učinkovite rabe energije v industriji. Z optimizacijo energetskih in infrastrukturnih sistemov ter ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti lahko dosežemo zmanjšanje nastajanja odpadnih snovi, energijskih prihrankov in boljših delovnih pogojev ter storilnosti zaradi prenove razsvetljave z učinkovito LED razsvetljavo.

V Petrolu smo eno izmed podjetij, ki testirajo tudi različne modele krožnega gospodarstva, kjer lahko z zapiranjem snovnih tokov določeno skupnost oskrbimo tudi s toploto. Tak primer lokalnega povezovanja je energetsko intenzivna industrija v Ravnah na Koroškem, kjer se odvečna toplota iz proizvodnje uporablja za ogrevanje mesta, kot tudi celotnega gospodarskega območja Ravne. Pri uporabi odvečne toplote je ključnega pomena razvoj in povezava s sistemi daljinskega ogrevanja ter ustrezna vključitev obnovljivih virov energije oziroma soproizvodnje.

Uporaba odvečne toplote iz industrijskih procesov za ogrevanje mesta Ravne na Koroškem je odličen primer sinergije med industrijo in lokalno skupnostjo

Prihodnost prinaša povečevanje potreb po elektriki v vseh segmentih, tako v industriji, kot na področju transporta, ogrevanja, hlajenja itd.


Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.

Prijavite se na e-novice

"Glede na trende in hitre spremembe na področju zagotavljanja energije, zlasti elektrike, je Petrol sprejel strateško odločitev intenzivnega vlaganja v proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije, in sicer v vetrne, sončne in male hidroelektrarne," je še dodal Kranjčevič. 

Obnovljive vire omenja tudi Osnutek podnebne strategije do leta 2050, ki predvideva, da bo naša država v prihodnjih letih vzpostavila ustrezen okvir, ki bo postavil temelje prehoda v t.i. 'podnebno nevtralnost'. Ob povečevanju energetske učinkovitosti v industriji pa je ključnega pomena vzdrževanje ali izboljševanje konkurenčnosti podjetij. Še posebej energetsko intenzivna podjetja imajo veliko potenciala, da z optimizacijo stroškov in rabe energije prispevajo k večji uspešnosti poslovanja.

Za izboljševanje energetske učinkovitosti smo razvili digitalne rešitve, ki se lahko uporabijo tudi v industrijski napredni analitiki, kjer je ogromno potenciala. Podjetja si danes prizadevajo za različne učinkovite načine, kako digitalno in na daljavo čim bolje opremiti svoje zaposlene z zanesljivimi podatki, ki jim lahko pomagajo sprejemati boljše poslovne odločitve. 

Potencial ostaja v povezovanju in kulturi dialoga 

V razpravi o izzivih razvoja energetskih storitev v okviru dogodka Financ so bili poudarjeni pilotni projekti in spodbujanje lokalnih energetskih skupnosti. Za dosego ambicioznih energetskih ciljev pa bosta še posebej ključna dialog in povezovanje več akterjev. 

To so večkrat izpostavili tudi drugi udeleženci dogodka Akademije Finance, na katerem so svoje prispevke predstavile še družbe Plinovodi, Gen Energija, Cinkarna Celje, Talum, Interenergo, Ekosklad in Inštitut Jožef Štefan. Slednji je predstavil kaj vse lahko Slovenija naredi na podnebno-energetskem področju. 

"Pri pripravi NEPN je bila ključna kultura dialoga," je povedal Boris Sučič iz Inštituta Jožef Štefan. "Evropska komisija izpostavlja, da 1 €, ki ga damo za energetsko učinkovitost, prinese nazaj 4 €. Pri izvajanju ukrepov za energetsko učinkovitost pa je ključna pozitivna konkurenca. Na primer, če sosed nekaj energetsko prenovi, bom jaz naredil še bolje," je v nadaljevanju izpostavil Sučič, ki meni, da bo tudi v prihodnje potrebno graditi na dialogu ter se predvsem osredotočiti na ozaveščenost in usposobljenost ljudi, na vzpostavitev kulture sodelovanja, zaupanja in sprejemljivosti ter pridobiti zadostno podporo države in ostalih akterjev.

O plinu (in potrebi po transformaciji le tega tekom tranzicije) je več povedal Marjan Eberlinc iz družbe Plinovodi, ki meni, da ima obstoječa plinovodna infrastruktura velik potencial za prehod na obnovljive in sintetične pline ter povezovanje sektorjev. Prestrukturiranje v vsakem primeru predstavlja nove priložnosti za slovensko industrijo in uporabnike. "Izvedba pilotnih projektov in njihova nadgradnja v industrijske projekte je ključen cilj. Sam NEPN navaja dve možni smeri razvoja pri proizvodnji električne energije: jedrsko in sintetični plin; in smeri razvoja se morata dopolnjevati," je dodal ter pojasnil da je za to potrebno spajanje sektorjev elektrike in plina z obnovljivimi viri energije. Energetsko gledano lahko po njegovem mnenju s pomočjo vodika vtisnemo več energije v sistem, vendar pa so do 2050 pred nami še veliki izzivi.