Znanje in podpora

Kako lahko slovenska industrija pospešeno zajadra v 'zeleno'

V začetku marca 2020 je Evropska komisija objavila industrijsko strategijo Evropske unije z glavnimi poudarki na enotnem trgu, kar je osnova za konkurenčnost EU na globalnem trgu. Naslednja strateška usmeritev je podnebna nevtralnost do leta 2050, z zahtevo po zanesljivi oskrbi s surovinami ter čisti in cenovno dostopni energiji. V pripravi pa je tudi Slovenska industrijska strategija 2021-2030, ki namerava postaviti usmeritve za nadaljnji razvoj slovenske industrije z vizijo, da ta postane zelena, ustvarjalna in pametna. K temu želimo pomembno prispevati tudi v Petrolu s svojimi inovativnimi rešitvami – prav za industrijo!

V Sloveniji 20 podjetij porabi polovico vse energije v industriji

Osnutek Slovenske industrijske strategije 2021-2030 izpostavlja, da pomemben del slovenske industrije predstavlja energetsko intenzivna industrija, tj. kovinska, nekovinska, kemična in papirna. Pri tem velja omeniti, da energetsko intenzivne dejavnosti sicer letno porabijo slabo šestino vse končne porabljene energije v Sloveniji. Te dejavnosti zaposlujejo okoli 27.500 oseb in ustvarijo 2,5 % BDP. Veliko večino energije v industriji porabi sorazmerno malo število podjetij. 

V letu 2016 je zgolj dvajset podjetij porabilo polovico vse energije v industriji, opomni osnutek Slovenske industrijske strategije 2021-2030.

Strateški cilj Slovenije je sicer do leta 2030 zmanjšati emisije toplogrednih plinov (TGP) v industriji glede na leto 2005 za 41 odstotkov, do leta 2040 pa med 60 in 70 odstotki. Do leta 2050 je predvideno zmanjšanje emisij TGP za 80 do 87 odstotkov glede na leto 2005 oz. doseganje minimalnih emisij do leta 2050, je zapisano v osnutku dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050, ki ga je septembra objavilo ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Industrija je sicer do leta 2017 glede na izhodiščno leto 2005 znižala emisije TGP za 26 odstotkov. Emisije iz sektorja industrije predstavljajo 17 odstotkov skupnih emisij TGP; sektor pa je po velikosti emisij na tretjem mestu. 

Slovenska industrija je v obdobju 2005-2016 znižala neposredne emisije toplogrednih plinov za več kot 35 %, procesne emisije pa za več kot 20 % (vir: MGRT).

Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) poleg zmanjšanja emisij TGP v industriji načrtuje tudi povečanje obnovljivih virov energije (OVE) na vsaj 30-odstotni delež, z upoštevanjem izrabe odvečne toplote, pri čemer predvideva tudi 1,3-odstotno letno povečanje deleža OVE v ogrevanju in hlajenju v industriji, vključno z odpadno toploto in hladom. 

Ob tem smo v Petrolu ponosni na projekte, kot je, denimo, pilotni projekt izrabe odvečne toplote, ki nastaja pri hlajenju elektroobločne peči (EOP) v podjetju SIJ Metal Ravne iz Skupine SIJ. Ta se je pred nadgradnjo sistema soproizvodnje elektrike in toplote preko hladilnih stolpov odvajala v okolje, danes pa je vir za daljinsko ogrevanje za potrebe mesta Ravne in celotnega gospodarskega območja Ravne. 

<