Znanje in podpora

Razvijamo sodobne storitve trajnostne mobilnosti

Cestni promet potrebuje občutne spremembe, saj v trenutni obliki prispeva skoraj polovico vseh emisij toplogrednih plinov. V Petrolu se tega zelo dobro zavedamo, zato v lastnih laboratorijih razvijamo najsodobnejša goriva z manj emisijami. Obenem se strateško usmerjamo k razvoju novih trajnostnih modelov mobilnosti. Omogočati mobilnost ljudem je bilo od nekdaj osnovno poslanstvo Petrola in temu bomo predani tudi v prihodnje.

Zakaj tranzicija na področju mobilnosti?

Promet predstavlja za okolje veliko breme, predvsem zaradi emisij toplogrednih plinov, kjer je po podatkih statističnega urada odgovoren za vsaj četrtino le-teh v Evropski uniji. 

V Petrolu že vrsto let snujemo trajnostne energetske rešitve za mesta, lokalne skupnosti, gospodarstvo in posameznike. Med njimi prepoznavamo kot zelo pomembne storitve sodobne trajnostne mobilnosti. Naša tranzicija na področju mobilnosti sega vse od prodaje izboljšanih goriv z manj emisijami do storitev sodobne mobilnosti, ki jo napajajo obnovljivi viri energije. V naslednjih letih je pričakovati pospešeno elektrifikacijo cestnega prometa in večanje njegove učinkovitosti.

Z uvedbo trajnostnih modelov mobilnosti zmanjšujemo onesnaževanje v prometu.

Naslednja postaja: e-mobilnost

“Petrol je bil vso svojo zgodovino primarni ponudnik mobilnosti in to želimo tudi ostati, tako na področju energentov, kot storitev mobilnosti,“ pojasnjuje Tadej Smogavec, vodja razvoja trajnostne mobilnosti v Petrolu.

Trenutne razmere na evropskem trgu kažejo, da je e-mobilnost logičen naslednik tranzicije na področju mobilnosti.

Našo energijo vlagamo v razvoj novih transportnih možnosti, s katerimi želimo našim partnerjem pomagati pri prehodu na stroškovno učinkovito in trajnostno mobilnost. Osredotočamo se predvsem na polnilno infrastrukturo in storitve mobilnosti, ki vključujejo elektrifikacijo voznih parkov ter storitev upravljanja voznih parkov. 

Petrolova razvejana mednarodna mreža električne polnilne infrastrukture se intenzivno širi, tudi s prvo ultra-hitro polnilnico, ki omogoča polnjenje z močjo do 350 kW

Številni prepoznavajo prednosti elektrifikacije predvsem v tem, da prinaša brezskrbno uporabo e-vozil, ki jih je možno polniti tako na lastni lokaciji, kot v mreži javnih e-polnilnic. Vendar ne gre zanemariti tudi manjših stroškov voznega parka in zmanjšanje onesnaženosti. V okviru celovite rešitve elektrifikacije voznega parka zagotovimo vozila, vzpostavimo pametno polnilno infrastrukturo na lokaciji podjetja, vzpostavimo polnilno infrastrukturo pri zaposlenih doma , poskrbimo za povezave in usklajeno delovanja te infrastrukture ter javno polnilno infrastrukturo za premagovanje daljših razdalj.

Elektrifikacija mobilnosti prinaša brezskrbno uporabo e-vozil.

Pripravljeni smo tudi na situacije, ko si podjetja želijo postopne elektrifikacije. V tem primeru strankam omogočamo pogodbe za mobilnost, ki vključujejo dolgoročni najem električnega vozila z možnostjo občasne nadomestitve tega vozila s klasičnim vozilom na notranje izgorevanje, v primerih če potrebujejo večje vozilo, ali potujejo v regijo s slabšo polnilno infrastrukturo.

“Ključnega pomena v tem trenutku pa je za nas prepoznava ustreznih lokacij za polnilna mesta, kot so recimo trgovski centri, parkirišča večjih podjetij, garažne hiše, mestna središča in stanovanjska naselja, saj želimo povečati omrežje polnilne infrastrukture. Že danes pa se lahko pohvalimo z bogato mrežo električnih polnilnic, ki vključuje več kot 300 polnilnih mest v regiji.“ izpostavlja Smogavec.

Pametna polnilna infrastruktura ima ključno vlogo

Podjetjem, ki želijo elektrificirati svoj vozni park, zagotovimo vzpostavitev pametne polnilne infrastrukture po njihovih potrebah. To pomeni, da poskrbimo za zagotovljen sistem polnjenja e-vozil na različnih lokacijah (doma, v podjetjih, na poti – v Sloveniji in tujini) in obenem poskrbimo za spremljanje delovanja, podporo uporabnikom in vzdrževanje.

Pri razvoju e-mobilnosti ima namreč ključno vlogo pametna polnilna infrastruktura. Osnova zanjo so ustrezne e-polnilnice, ki jih je možno krmiliti na daljavo in povezati v primeren zaledni sistem, oz. strokovni nadzorni center. Na tak način pridobimo možnost centralnega nadzora nad delovanjem polnilnic, (hitrejšo) odpravo napak na daljavo ter povratne informacije uporabnikom naše aplikacije OneCharge o stanju polnjenja električnega vozila. Prizadevamo si tudi za fleksibilen odjem električne energije v skladu z razpoložljivimi kapacitetami v omrežju.

Polnilna infrastruktura je tudi del Petrolovih celovitih energetskih rešitev za energetsko prenovo stavb kot tudi za novogradnje, kjer je pomemben izvor energije (obnovljivi viri energije). Zato Petrol ponuja rešitve samooskrbe iz OVE, na svojih polnilnicah za polnjenje e-vozil pa zagotavlja energijo izključno iz obnovljivih virov.

Električne polnilnice v okviru športnega centra Squashland napaja elektrika iz sončne elektrarne na strehi objekta

Trend: mobilnost na prehodu od “nakupa“ do “storitve“

Trendi spreminjajo tudi poslovne modele. Mobilnost se je včasih gledala skozi prizmo nakupa oziroma investicij v vozila, danes pa se mobilnost vse bolj razvija v smeri “mobilnost kot storitev“.

“Bistvo tega modela je, da ima vozilo v “storitvi“ vključene vse stroške v času obratovanja, od stroška nabave in financiranja vozila, vzdrževanja, zavarovanja, registracije do menjave in hrambe pnevmatik. Podjetja, ki so specializirana za vozne parke, lahko te stroške bolje optimizirajo, in tu se ustvarja dodana vrednost, ki je koristna tako za ponudnika takšnih storitev, kot za končnega uporabnika.,” pravi Smogavec.

Trendi se ves čas spreminjajo in z njimi tudi potrebe ljudi. Glavni motiv je pogosto v nadzoru ali zmanjšanju stroškov ter razbremenitvi določenih aktivnosti povezanih z upravljanjem in vzdrževanjem voznih parkov. V Petrolu trende na področju mobilnosti skrbno spremljamo, vlagamo v raziskave in razvoj ter s tem soustvarjamo prehod na trajnostno mobilnost.