Znanje in podpora

Vpliv trendov in energetsko podnebnih ciljev na spremembe v industriji

Industrija v Evropi in po svetu doživlja digitalno in zeleno preobrazbo. Trendi, kot so digitalizacija in ukrepi za prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo, temeljito spreminjajo okolje in način delovanja gospodarstva, na kar opominja tudi osnutek Slovenske industrijske strategije. V tem obdobju je pomembno ne samo ostati v koraku s trendi, ampak biti del te preobrazbe. To lahko dosežemo z inovativnimi rešitvami in razvojnimi projekti, za kar se trudimo tudi v Petrolu.

Osnutek Slovenske industrijske strategije 2021-2030 poudarja, kako pomemben del slovenske industrije je energetsko intenzivna industrija – kovinska, nekovinska, kemična in papirna, dejavnosti, ki zaposlujejo okoli 27.500 oseb in ustvarijo 2,5 % našega BDP. Energetsko intenzivne dejavnosti letno porabijo slabo šestino vse končne porabljene energije v Sloveniji. Veliko večino energije v industriji pa porabi sorazmerno malo število podjetij; v letu 2016 je tako zgolj 20 podjetij porabilo polovico vse energije v slovenski industriji.

Tudi Nacionalni energetski in podnebni načrt podpira prehod na obnovljive vire energije.

Modernizacija in digitalizacija sta neizbežni tudi na področju industrijske dejavnosti

Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) poleg zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (t.i. TGP) v industriji načrtuje tudi povečanje obnovljivih virov energije (OVE) na vsaj 30-odstotni delež, z upoštevanjem izrabe odvečne toplote. Pri tem predvideva tudi 1,3-odstotno letno povečanje deleža OVE v ogrevanju in hlajenju v industriji, vključno z odpadno toploto in hladom. 

V Petrolu veliko energije vlagamo v pilotne projekte, kot je na primer projekt izrabe odvečne toplote, ki nastaja pri hlajenju elektroobločne peči (EOP) v podjetju SIJ Metal Ravne iz Skupine SIJ. Pred nadgradnjo sistema soproizvodnje elektrike in toplote se je odvečna toplota preko hladilnih stolpov odvajala v okolje. Danes pa je odvečna toplota, ki nastaja v metalurških procesih, vir za daljinsko ogrevanje za potrebe mesta Ravne in celotnega gospodarskega območja Ravne.

S projektom smo v praksi pokazali, da se lahko tudi industrijsko in energetsko intenzivna gospodarska okolja razvijajo v sinergiji z lokalno skupnostjo, kar kaže na pomemben korak k ohranjanju okolja in tudi h krožnemu gospodarstvu.  

Uporaba odvečne toplote iz metalurških procesov za ogrevanje mesta Ravne na Koroškem je odličen primer krožnega gospodarstva ter sinergije med industrijo in lokalno skupnostjo.

Na razvoj industrije vplivajo tudi trendi

Osnutek Slovenske industrijske strategije predvideva spodbujanje energetske učinkovitosti in zamenjavo energentov, povečanje snovne učinkovitosti in spodbujanje uvedbe krožnih rešitev v industriji osnovnih materialov – od uporabe sekundarnih surovin do nadomeščanja ogljično oziroma energetsko intenzivnih surovin s snovmi z nižjim odtisom.

Za pametno industrijo, ki jo je potrebno čim hitreje prilagoditi enotnemu digitalnemu trgu EU, je ključna krepitev digitalizacije poslovanja, storitev, produktov in poslovnih modelov, menijo v MGRTju.

Zadnja leta smo priča številnim trendom, ki oblikujejo pogoje za gospodarstvo, tako kot za življenje. Med temi trendi so tudi bolezni (epidemije/pandemije), svetovno tekmovanje za vire in vse večji pritiski na ekosisteme, podnebne spremembe ter pospešene tehnološke spremembe.

V Petrolu se zavedamo, da tempo in razvoj poslovanja danes narekuje digitalizacija. Nove tehnologije prinašajo dodatne priložnosti, ki so v energetiki predvsem v boljšem upravljanju podatkov. 

Za pravočasne in učinkovite poslovne odločitve smo zato v Petrolu razvili napredno tehnično-informacijsko IIoT platformo Tango (Industrial Internet of Things). Tango temelji na najsodobnejših tehnologijah, s pomočjo katerih zbiramo, preverjamo ter obdelujemo velike količine podatkov za napredno podatkovno analitiko ter strojno učenje, z učinkovitejšim upravljanjem pa dosegamo še večje prihranke.

S Petrolovimi rešitvami sledimo spremembam in napredku

V Petrolu skrbno spremljamo trende, zato svoje aktivnosti usmerjamo v razvoj rešitev za izboljšanje energetske učinkovitosti, uvajamo obnovljive vire energije, razvijamo trajnostno mobilnost v regiji ter s pomočjo digitalizacije in prožnega upravljanja z energijo poskrbimo, da so naše rešitve sodobne in sledijo tempu tehnološkega razvoja.

Skrbimo za energetsko učinkovite sisteme ogrevanja in hlajenja, energetsko učinkovito razsvetljavo ter učinkovito rabo električne energije, vključujoč obnovljive vire in soproizvodnjo toplotne in električne energije – sploh v primeru rabe plina, ki je še vedno zelo pomemben industrijski energent. Poleg tega z našimi rešitvami izrabimo tudi odpadno toploto in poskrbimo za ustrezne prezračevalne sisteme, kot tudi za elektromotorne pogone. S tem našim partnerjem pomagamo do prihrankov ter zmanjšanja ogljičnega odtisa in s tem do prehoda na stroškovno učinkovito in trajnostno mobilnost.

Veliko pozornosti namenjamo izzivom, ki ležijo pred industrijo, zato boste med našimi storitvami našli cel portfelj energetskih rešitev za industrijo. Te prinašajo tako učinkovito rabo energije in virov, vodijo v zmanjšanje nastajanja odpadnih snovi in emisij, prinašajo prenovljeno in varčno (LED) razsvetljavo, izboljšujejo pa seveda tudi pogoje za delo in s tem storilnost ter izboljšujejo konkurenčnost podjetij. 

Zeleno in digitalno bosta ključni področji razvoja mobilnosti v prihodnjem desetletju, izpostavlja MGRT v osnutku Slovenske industrijske strategije.

Pomembno področje v Slovenski industrijski strategiji je tudi trajnostna mobilnost

V Petrolu omogočamo tudi uvedbo trajnostnih modelov mobilnosti, ki zmanjšujejo onesnaževanje v prometu. 

Leta 2017 je bila sprejeta Strategija na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju v Republiki Sloveniji, ki prepoznava pet alternativnih goriv, ki jih zagotavljamo tudi v Petrolu: električno energijo, vodik, utekočinjen naftni plin, zemeljski plin in biogoriva. Skladno s to strategijo se v Petrolu ukvarjamo z vsemi.

Nudimo vam strokovno pomoč pri načrtovanju, postavitvi in upravljanju polnilnic za električna vozila ter pomagamo pri postopnem prehodu na promet, ki ga poganja električna energija. Poskrbimo za učinkovito polnjenje vseh električnih vozil, ki ne moti energetskega omrežja. Z vzpostavitvijo e-polnilnic ter posodobitvijo voznega parka lahko tudi v vaši industriji znatno znižate toplogredne izpuste in poenostavite mobilnost zaposlenih.

Od elektromobilnosti do vključenosti v širši energetski sistem

Zaradi elektrifikacije različnih segmentov življenja in uvajanja obnovljivih virov energije v električno omrežje, postaja slednje vedno bolj obremenjeno, kar vpliva med drugim na zanesljivost oskrbe z električno energijo.

Različne tehnološke rešitve omogočajo bolj odzivno oz. bolj prožno omrežje; eden ključnih elementov za uspešno zeleno tranzicijo elektroenergetskega sistema pa so tudi odjemalci, ki morajo postati aktivni deležniki. Med cilji projekta X-Flex, v katerem v Petrolu sodelujemo z enajstimi partnerji iz Evropske unije, je razvoj orodij, ki bodo omogočila in olajšala uporabo prožnosti v elektroenergetskem sistemu s ciljem povečanja stabilnosti in zanesljivosti oskrbe v normalnih pogojih dela in izrednih vremenskih pogojih.

Med cilji projekta X-Flex je tako oblikovati integrirane tehnološke rešitve, ki bodo omogočale optimalne kombinacije decentraliziranih virov prožnosti tako na strani proizvodnje kot tudi na strani porabe in s tem olajšale uporabo prožnosti v sistemu. ″Obenem pa bomo s prožnostjo, ki jo bo nudil celoten sistem, nudili sistemske storitve in pomagali slovenskemu elektroenergetskemu omrežju,″ ob tem pojasni Petrolov strokovnjak, dr. Gašper Artač

Del prožnosti slovenskega energetskega sistema je lahko tudi domača industrija, ki ima lahko prav tako od tega konkretne koristi, pri tem izpostavlja Evald Kranjčevič, vodja Petrolove produktne skupine energetskih rešitev za industrijo.

V Petrolu smo ob tem ponosni na nagrado Zasavske gospodarske zbornice, ki je letos med najboljšimi inovacijami iz Zasavja prepoznala tudi inovacijo 'Programska rešitev za prožno upravljanje z energijo v steklarski industriji', ki je plod Petrolovega sodelovanja s Steklarno Hrastnik.  inovacijami iz Zasavja prepoznala tudi inovacijo 'Programska rešitev za prožno upravljanje z energijo v steklarski industriji', ki je plod Petrolovega sodelovanja s Steklarno Hrastnik. 

“Nagrajena inovacija predstavlja programsko rešitev za prožno upravljanje z energijo v steklarski industriji, ki je namenjena za uporabo upravljanja z razpršenimi proizvodnimi viri in prilagodljivimi bremeni. Produktna inovacija predstavlja inovativno rešitev optimizacije in agregacije lokalnih virov, elektrolizerja, sončne elektrarne ter dizel električnega agregata z namenom zagotoviti finančne prihranke in nižji ekološki odtis v steklarski industriji,” ob tem pojasnjuje Borut Jereb, vodja projektov v Centru upravljanja energij v Petrolu. 

V projektu je zanimiva tudi vloga vodika, katerega razvoj v Petrolu z zanimanjem spremljamo, in preučujemo možnosti integracije ter uporabe, na primer za hrambo presežne energije in kasnejšo aplikacijo v industrijskih procesih.

Predvajaj

Cilj projekta OPERH2 v Steklarni Hrastnik je optimizacija pretvorbe energije za zmanjšanje deleža rabe fosilnih goriv z vodikom pri industrijskemu taljenju stekla.