Znanje in podpora

Vpliv trendov in energetsko podnebnih ciljev na spremembe v industriji

Industrija v Evropi in po svetu doživlja digitalno in zeleno preobrazbo. Trendi, kot so digitalizacija in ukrepi za prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo, temeljito spreminjajo okolje in način delovanja gospodarstva, na kar opominja tudi osnutek Slovenske industrijske strategije. V tem obdobju je pomembno ne samo ostati v koraku s trendi, ampak biti del te preobrazbe. To lahko dosežemo z inovativnimi rešitvami in razvojnimi projekti, za kar se trudimo tudi v Petrolu.

Osnutek Slovenske industrijske strategije 2021-2030 poudarja, kako pomemben del slovenske industrije je energetsko intenzivna industrija – kovinska, nekovinska, kemična in papirna, dejavnosti, ki zaposlujejo okoli 27.500 oseb in ustvarijo 2,5 % našega BDP. Energetsko intenzivne dejavnosti letno porabijo slabo šestino vse končne porabljene energije v Sloveniji. Veliko večino energije v industriji pa porabi sorazmerno malo število podjetij; v letu 2016 je tako zgolj 20 podjetij porabilo polovico vse energije v slovenski industriji.

Tudi Nacionalni energetski in podnebni načrt podpira prehod na obnovljive vire energije.

Modernizacija in digitalizacija sta neizbežni tudi na področju industrijske dejavnosti

Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) poleg zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (t.i. TGP) v industriji načrtuje tudi povečanje obnovljivih virov energije (OVE) na vsaj 30-odstotni delež, z upoštevanjem izrabe odvečne toplote. Pri tem predvideva tudi 1,3-odstotno letno povečanje deleža OVE v ogrevanju in hlajenju v industriji, vključno z odpadno toploto in hladom. 

V Petrolu veliko energije vlagamo v pilotne projekte, kot je na primer projekt izrabe odvečne toplote, ki nastaja pri hlajenju elektroobločne peči (EOP) v podjetju SIJ Metal Ravne iz Skupine SIJ. Pred nadgradnjo sistema soproizvodnje elektrike in toplote se je odvečna toplota preko hladilnih stolpov odvajala v okolje. Danes pa je odvečna toplota, ki nastaja v metalurških procesih, vir za daljinsko ogrevanje za potrebe mesta Ravne in celotnega gospodarskega območja Ravne.

S projektom smo v praksi pokazali, da se lahko tudi industrijsko in energetsko intenzivna gospodarska okolja razvijajo v sinergiji z lokalno skupnostjo, kar kaže na pomemben korak k ohranjanju okolja in tudi h krožnemu gospodarstvu.  

Uporaba odvečne toplote iz metalurških procesov za ogrevanje mesta Ravne na Koroškem je odličen primer krožnega gospodarstva ter sinergije med industrijo in lokalno skupnostjo.

Na razvoj industrije vplivajo tudi trendi

Osnutek Slovenske industrijske strategije predvideva spodbujanje energetske učinkovitosti in zamenjavo energentov, povečanje snovne učinkovitosti in spodbujanje uvedbe krožnih rešitev v i