Znanje in podpora

Skrbno upravljamo z odpadno vodo na prodajnih mestih

Med trajnostno upravljanje z viri sodi tudi čiščenje odpadne vode na prodajnih mestih Petrola, ki jo je pred izpustom v okolje potrebno ustrezno obdelati. Prodajna mesta so pogosto zgrajena na odročnih lokacijah izven naselij, kar velja tako za lokalna, kot tista na avtocestah, zato tam ni predvidene izgradnje javne kanalizacije s strani občine. V Petrolu smo za tovrstne primere poskrbeli sami – z malimi komunalnimi čistilnimi napravami.

Tako kot porabo pitne vode skrbno merimo in jo skušamo optimizirati z različnimi aktivnostmi, posebno pozornost namenjamo tudi odpadnim vodam, tako komunalnim, kot industrijskim. Veljavna zakonodaja predvideva ustrezno čiščenje komunalnih odpadnih voda tudi na prodajnih mestih – gre za odpadno vodo »gospodinjskega izvora«, iz sanitarij, kuhinje, ipd. – kar smo zagotovili z vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN). 

Na malih čistilnih napravah očistimo do 75.000 m3 komunalne odpadne vode

Število MKČN se skozi leta spreminja, saj si sistematično prizadevamo čim več lokacij priklopiti na javno kanalizacijsko omrežje. V primeru sanacije obstoječe greznice, kjer priklop na javno kanalizacijsko omrežje ni možen, se greznica ukine in se vgradi MKČN. 

V letu 2020 smo imeli na naših prodajnih mestih vgrajenih 43 malih komunalnih čistilnih naprav.

Posledično variira tudi količina očiščene komunalne odpadne vode, ki je odvisna od obiska posameznega prodajnega mesta, na kar so v lanskem letu močno vplivali ukrepi zaradi koronavirusa. Na vseh MKČN okvirno očistimo med 45.000 in 75.000 m3 komunalne odpadne vode. Očiščena odpadna voda se nato običajno steka v ponikovalnice ali vodotoke, redko pa tudi v javno meteorne kanalizacijo. Ponovna uporaba te očiščene vode ni smotrna zaradi majhnih količin.  

Očiščena odpadna voda se običajno steka v ponikovalnice ali vodotoke.

Naprave vzdržujemo in posodabljamo z novejšo tehnologijo 

Naše MKČN smo vgradili po prvi spremembi okoljske zakonodaje pred približno 20 leti. Naprave zahtevajo redno vzdrževanje, kar zagotavljamo delno z lastnimi zaposlenimi, delno z zunanjimi pogodbenimi izvajalci. "Na MKČN, ki so večje od 50 populacijskih enot in so vgrajene na avtocestnih prodajnih mestih, izvajamo tudi letni obratovalni monitoring, ki ga izvaja pooblaščena institucija. S tem monitoringom se kontrolira predpisane parametre na iztoku MKČN, " pravi Damjan Gruden, ki je na Petrolu odgovoren za male komunalne čistilne naprave. 

Redno vzdrževanje naprav zagotavljamo delno z lastnimi zaposlenimi, delno z zunanjimi pogodbenimi izvajalci.

Naprave, ki imajo že dotrajano opremo, oziroma zastarelo tehnologijo, saniramo in na njihova mesta vgradimo MKČN z novejšo tehnologijo. V zadnjem času vgrajujemo naprave s tehnologijo pritrjene biomase na mobilnih nosilcih (t.i. MBBR naprave), ki ima po naših izkušnjah številne prednosti. Zahteva namreč manj prostora v primerjavi s klasično pretočno tehnologijo z aktivnim blatom. Poleg tega je regulacija biološkega procesa enostavna, saj je biomasa pritrjena na plastičnih nosilcih. V primeru nihanja v obremenitvi, ki doteka z odpadno vodo – kar je značilno na primer za sezonsko obremenitev – se na nosilcih obraste več oz. manj biomase, kar predstavlja samodejno regulacijo biološkega procesa. Pomembna prednost pa je tudi, da ni vračanja aktivnega blata iz usedalnika v aeracijski del, kot pri tehnologiji z aktivnim blatom.