Sistemi daljinskega ogrevanja

Sistemi daljinskega ogrevanja

Dejavnost oskrbe s toplotno energijo s sistema daljinskega ogrevanja je izbirna lokalna gospodarska javna služba. To vrsto javne službe občina preko javnega razpisa podeli pravnemu subjektu. Ta mora izpolnjevati vrsto zahtevnih, z zakonom in razpisom določenih pogojev, poleg tega pa mora na javnem razpisu oddati tudi najugodnejšo ponudbo.

S koncesijsko pogodbo koncedent (občina) in koncesionar (ponudnik/podjetje) podrobneje uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem izbirne lokalne gospodarske javne službe. 

Krovni zakon, ki ureja področje distribucije toplotne energije je Energetski zakon. Agencija za energijo na področju oskrbe z daljinsko toploto pa izdaja splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil, podaja soglasja k sistemskim obratovalnim navodilom in odloča o izdaji in odvzemu licenc za opravljane energetskih dejavnosti proizvodnje toplote za daljinsko ogrevanje nad 1 MW ter distribucije toplote za daljinsko ogrevanje.

 

Karta Slovenije z označenimi občinami, kjer je omogočen sistem daljinskega ogrevanja

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.