Daljinsko ogrevanje v Kidričevem

Občina Kidričevo je objavila javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine Kidričevo (naselje Kidričevo), ki je bil dne 14.03.2014 objavljen v Ur.l. RS št. 18/14 in spremembe z dne 25.04.2014 objavljene v Ur.l. RS 29/14 ter na spletnih straneh Občine Kidričevo.

Koncesija je bila podeljena dne 22.10.2014 s podpisom koncesijske pogodbe.

Distribucija toplote za naselje Kidričevo se opravlja kot izbirna gospodarska javna služba. Projekt zajema prevzem toplote na obstoječem proizvodnem viru družbe Silkem d.o.o. ter dobavo toplote končnim odjemalcem preko že obstoječega distribucijskega omrežja.

Območje izvajanja koncesije obsega 465 enot oz. 40 stavb na stanovanjskem odjemu in 8 enot oz 7 stavb na pogodbenem odjemu.

Predviden letni odjem toplote je 4.500 MWh.

Kontaktirajte nas

Servisna dežurna številka