Daljinsko ogrevanje v Piranu

V juniju 2010 je družba Petrol d.d., Ljubljana od Občine Piran odkupila 60-odstotni delež v družbi Ogrevanje Piran d.o.o. in tako postala 100-odstotni lastnik družbe. Osnovne dejavnosti družbe so oskrba s plinastimi gorivi, proizvodnja in distribucija pare ter toplote. 

Na osnovi Koncesijske pogodbe za opravljanje gospodarskih javnih služb sistemskega operaterja distribucijskega omrežje zemeljskega plina in dejavnosti distribucije toplote v Občini Piran z dne 23.7.2010, je družba Ogrevanje Piran d.o.o., od dne sklenitve koncesijske pogodbe, izvajala dejavnost distribucije toplote v Občini Piran. Dejavnost je družba izvajala v obsegu, na način in pod pogoji, določenimi z Energetskim zakonom, Zakonom o gospodarskih javnih službah in na njuni podlagi izdanimi predpisi, Odlokom o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in dejavnosti distribucije toplote na območju Občine Piran (Uradne objave Primorske novice, št. 29/2008; v nadaljevanju tudi koncesijski akt), splošnimi akti ter koncesijsko pogodbo.

Podjetje Ogrevanje Piran d.o.o. je že predhodno, kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnosti distribucije toplote na geografskem območju Občine Piran, na podlagi četrtega odstavka 40. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 - uradno prečiščeno besedilo) z dne 9.7.2008, sprejelo  Sistemska obratovalna navodila (po predhodnim soglasjem sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 33-24/2007/DT-36) za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Piran. Dne 9.12.2008 so bili sprejeti Splošni pogoji za dobavo in odjem iz distribucijskega omrežja ter dne 26.11.2008 je bil sprejet Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz toplovodnega omrežja v Občini Piran. Za začetek obračuna po tarifnem sistemu so bile dne 21.9.2009 sprejete še Tarifne postavke.

Kontaktirajte nas

Nevio Peroša

nevio.perosa@petrol.si