Daljinsko ogrevanje v Postojni

Dne 1. 10. 2014 sta družbi Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana in EKOEN ENA d.o.o. podpisali Pogodbo o prodaji poslovnega deleža družbe EKOEN ENA d.o.o. S podpisom te pogodbe je družba Petrol d.d., Ljubljana postala 100 % lastnica družbe EKOEN ENA d.o.o., Postojna. 30. 12. 2014 je bila družba EKOEN ENA d.o.o. pripojena k obvladujoči družbi Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana. Petrol je po pripojitvi postal univerzalni pravni naslednik družbe EKOEN ENA,  zato  se  v  pravnih  razmerjih  za  odjemalce toplote in druge poslovne partnerje ni nič spremenilo (pogodbe so ostale v  veljavi in aneksi  glede spremembe pogodbene stranke niso bili potrebni).

Opis sistema

Kotlovnica se nahaja na Volaričevi ulici 24 v Postojni. Na kotlovnico je priklopljeno 36 večstanovanjskih objektov, kar je skupaj 420 stanovanjskih enot. Kotlovnica na Volaričevi ulici 24 napaja objekte, ki so bili že pred tem vezani na prejšnji sistem daljinskega ogrevanja. Objekti se nahajajo na Volaričevi, Vojkovi in Cankarjevi ulici ter Kidričevem naselju. Ti objekti so vezani na 4 ogrevalne veje, ki izhajajo iz kotlovnice.

Objekti: Priključna moč:
1. Volaričeva ulica št. 20-22 119 kW
2. Vojkova ulica, Cankarjeva ulica, Kidričevo naselje št. 1-18 774 kW
3. Kidričevo naselje št. 23-25 287 kW
4. Volaričeva ulica št. 24-42 655 kW
SKUPAJ 1.835 kW

Etažni lastniki so sklenili, da ne morejo zbrati sredstev za zamenjavo toplovodnega omrežja in strojnega dela kotlovnice. Leta 2008  so se odločili, da dajo kotlovnico v zakup. Podjetje EKOEN ENA d.o.o. je z etažnimi lastniki sklenilo zakupno pogodbo za obdobje 25 let do leta 2033. S pripojitvijo podjetja EKOEN ENA d.o.o. družbi Petrol d.d, Ljubljana je pogodbeni partner v odnosu do etažnih lastnikov postala družba Petrol d.d., Ljubljana.

 • V kotlovnici sta dva kotla na lesne sekance nazivnih moči 995 kW in 750 kW. Kotla obratujeta s temperaturnim režimom 85/65 °C.
 • Odstranjevanje prašnih delcev iz dimnih plinov biomasnih kotlov se vrši s ciklonskim odpraševalnikom, ki je del opreme biomasnih kotlov.
 • Za pokrivanje konic je vgrajen akumulator toplote v velikosti 20.000 litrov.
 • Za transport ogrevne vode v toplovodnem omrežju je vgrajena črpalka s frekvenčno regulacijo vrtljajev. Črpalka je dimenzionirana na največji istočasen odjem porabnikov.
 • Za regulacijo temperature ogrevne vode je v dovod pred črpalko vgrajen tripotni mešalni ventil z elektromotornim pogonom in potrebnimi temperaturnimi tipali. Temperaturni režim toplovodnega omrežja je 85/55 °C.
 • Za varovanje toplovodnega sistema pred previsokim ali prenizkim tlakom je vgrajen sistem za vzdrževanje tlaka, odplinjevanje in dopolnjevanje, ki je sestavljen iz ene raztezne posode velikosti  2000 litrov, prelivnega ventila v primeru previsokega tlaka ter črpalke za dopolnjevanje v primeru prenizkega tlaka v sistemu. Sistem ima lastno regulacijo.
 • Za mehčanje vode, s katero se polnilo ali dopolnjevalo toplovodno omrežje, je vgrajena mehčalna naprava – avtomatski enojni ionski mehčalec vode.
 • Za celotno omrežje do objektov je izveden (PEX) fleksibilni predizolirani toplovod. Dimenzioniranje toplovodnega omrežja je določeno na podlagi hidravličnega izračuna s programsko opremo Termis.

Iz kotlovnice so izvedene štiri veje toplovoda in sicer za ogrevanje objektov na naslednjih naslovih:

 1. Kidričevo naselje 1–18, Vojkova ulica 2–10a in Cankarjeva ulica 5–10,
 2. Kidričevo naselje 23–25,
 3. Volaričeva ulica 24–44,
 4. Volaričeva ulica 20 in 22. 

Toplovodno omrežje je dimenzionirano na temperaturni režim 85/55 °C. Ob gradnji toplovoda je bil položen tudi FTP kablovod za daljinski nadzor toplotnih postaj.

Cenik

Cenik velja od 1. 06. 2023

Priključna moč - fiksni del
Priključna moč toplotne postaje (kW) Cena brez DDV (€/MW, letno) Cena z DDV (€/MW, letno)
Stanovanjski in poslovni odjem  60.000,00 73.200,00
Obračun po toplotnem števcu - variabilni del
Raba energije Cena energije brez DDV (€/MWh) Cena energije z DDV (€/mwH)
Stanovanjski in poslovni odjem 64,0254 78,1109

Kontaktirajte nas