Daljinsko ogrevanje v Bohinjski Bistrici

Občina Bohinj je leta 2014 objavila javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje izbirne gospodarske javne službe distribucije toplote na geografskem območju naselja Bohinjska Bistrica. Koncesija je bila podeljena dne 18.12.2014 s podpisom koncesijske pogodbe za dobo 20 let. Projekt zajema prevzem toplote iz obstoječega proizvodnega vira družbe LIP Bohinj d.o.o. ter dobavo toplote končnim odjemalcem preko obstoječega in novega distribucijskega omrežja.

Območje izvajanja koncesije trenutno obsega 33 stavb. Predviden letni odjem toplote znaša približno 1800 MWh.

Kontaktirajte nas

Servisna dežurna številka