Daljinsko ogrevanje v Solčavi

Družba Petrol d.d, Ljubljana posredno, preko podjetja EKOEN d.o.o., izvaja oskrbo s toploto v Občini Solčava.

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana in prejšnji lastnik družbe EKOEN d.o.o., sta dne 8.11.2019 podpisala Pogodbo o prodaji in nakupu poslovnih deležev v družbi EKOEN d.o.o,. S podpisom te pogodbe je družba Petrol d.d., Ljubljana postala 100 % lastnica družbe EKOEN d.o.o., družbe za proizvodnjo in distribucijo ekološke energije. Družba EKOEN d.o.o. je dne 18.12.2006 z Občino Solčava sklenila 20 letno Koncesijsko pogodbo za proizvodnjo in distribucijo toplote v Občini Solčava.

TARIFNI SISTEM:
  • V skladu za Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur.l.RS št. 46/15, 76/17) se za vsako MWh toplote zaračuna prispevek v višini 0,99045 EUR/MWh brez DDV
  • V skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije (Ur.l.RS 96/2014) znaša prispevek 0,80 EUR/MWh brez DDV