Daljinsko ogrevanje v Gornjem Gradu

Družba Petrol d.d, Ljubljana posredno, preko podjetja EKOEN d.o.o., izvaja oskrbo s toploto v Občini Gornji Grad.

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana in prejšnji lastnik družbe EKOEN d.o.o., sta dne 8.11.2019 podpisala Pogodbo o prodaji in nakupu poslovnih deležev v družbi EKOEN d.o.o,. S podpisom te pogodbe je družba Petrol d.d., Ljubljana postala 100 % lastnica družbe EKOEN d.o.o., družbe za proizvodnjo in distribucijo ekološke energije. Družba EKOEN d.o.o. je edina imetnica poslovnega deleža v družbi EKOEN GG d.o.o., ki je s 1. januarjem 2017 prevzela koncesijo za proizvodnjo in distribucijo toplote v Občini Gornji Grad od podjetja EKO TOPLOTA ENERGETIKA d.o.o. (Koncesijska pogodba sklenjena 11. 5. 2011 za 30 let). V skladu s koncesijsko pogodbo so toplotne postaje v lasti uporabnikov in ne distributerja toplote. Družba Ekoen GG d.o.o. je s pripojitvijo k družbi Ekoen d.o.o. z dnem 29.12.2022 prenehala obstajati. Za uporabnike se oskrba s toploto ne spreminja.

TARIFNI SISTEM:

  • V skladu za Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur.l.RS št. 46/15, 76/17) se za vsako MWh toplote zaračuna prispevek 0.99045 EUR/MWh brez DDV
  • V skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije (Ur.l.RS 96/2014) znaša prispevek 0,80 EUR/MWh brez DDV

Kontaktirajte nas

Dežurna služba: Biomasa d.o.o., Luče

Za splošne informacije

Pon-pet: 8:00 – 10:00
in 12:00 – 14:00

ekoloska.energija@gmai