Daljinsko ogrevanje v Ribnici

Občina Ribnica je 11.6.2009 sprejela »Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Ribnica«. Odlok je hkrati tudi koncesijski akt za podelitev koncesije lokalne gospodarske javne službe dejavnosti proizvodnje toplote na lesno biomaso ali druge obnovljive vire energije za daljinsko ogrevanje in dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja.

Sledila je objava javnega naročila z naslovom Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo in proizvodnjo toplote na lesno biomaso ali druge obnovljive vire za daljinsko ogrevanje na območju Občine Ribnica št. JN 8929/2009, objavljenega na portalu javnih naročil dne 27.10.2009.

Občina Ribnica je po pregledu ponudb izdala upravno odločbo št. 014-0002/2009 z dne 4.1.2010 o izboru koncesionarja. Občina Ribnica kot koncedent in Petrol d.d. kot koncesionar sta, dne 22.1.2010, podpisala Koncesijsko pogodbo za izvajanje gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo in proizvodnjo toplote na lesno biomaso ali druge obnovljive vire za daljinsko ogrevanje na območju Občine Ribnica (v nadaljevanju: Koncesijska pogodba) za obdobje 25 let. K prvič oblikovani izhodiščni ceni toplote, na dan 11.11.2009, smo pridobili soglasje lokalne skupnosti (na dan 10.6.2010), Občinski svet Občine Ribnica pa je 10.6.2010 obravnaval in sprejel tudi Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja na območju mesta Ribnica.

Opis sistema

Izgradnja predvidenega sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (v nadaljevanju: DOLB) s kotlovnico na lesno biomaso in distribucijskim omrežjem v celoti zajema oskrbo vseh predvidenih objektov, ki se nahajajo v centru mesta, ter na severozahodnem in jugovzhodnem delu mesta. Predviden je priklop vseh večjih objektov z lastnimi kotlovnicami na fosilna goriva ter objektov, ki so priključeni na obstoječi daljinski sistem. Izgradnja predvidenega sistema ne zajema priključitve individualnih hiš v samem centru mesta. Nadaljnja možnost širitve v neposredni bližini glavnih vodov oziroma distribucijskega omrežja ni izključena v kolikor se izkaže interes na strani potencialnih odjemalcev.

V novi kotlovnici je lesna biomasa predvidena kot osnovno gorivo, iz katerega se bo proizvajala toplota. Velikost predvidene lokacije centralne kotlovnice zadostuje za oskrbo vseh objektov predvidenih za priklop na nov sistem DOLB.

Pri zasnovi sistema so upoštevani gospodarski kriteriji za daljinska ogrevanja na lesno biomaso, katerih osnova so rezultati novejših raziskav in dolgoletne izkušnje z obstoječimi napravami. Deponija lesne biomase za potrebe kotlovnice je predvideno v njeni neposredni bližini. Kapaciteta deponije je dimenzionirana na podlagi dobre inženirske prakse ob upoštevanju oskrbe z gorivom točno v roku.

Preko centralne kotlovnice ter toplovodnega omrežja, katerega dolžina trase vključno s hišnimi priključki znaša 4426 m se v celoti pokriva potrebe porabnikov katerih skupna ogrevalna površina znaša 71.996 m2.

Osnova pri določanju potrebne kapacitete proizvodnih naprav ter daljinskega omrežja izhaja iz podanega obsega toplotnih porabnikov ter dinamike rabe toplote.

V splošnem ne uporabljajo vsi odjemalci toploto istočasno in v polni količini. Zato se je pri določanju letnega toplotnega konzuma upoštevalo toplotne odjeme glede na namembnost ogrevanega objekta, njihov standardni profil odjema ter faktor istočasnosti.

Določitev predlagane velikosti kotlovskih naprav je usklajena glede na pridobljeno pasovno in konično obremenitev. Pasovna toplotna obremenitev se v maksimalni možni meri pokriva s toploto pridobljeno iz lesne biomase. Izboljšanje ekonomsko optimalnega obratovanja zagotavlja vgrajeni hranilnikom toplote ter uporaba kotla na fosilno gorivo za pokrivanje koničnih obremenitev, ki ob enem povečuje tudi zanesljivost oskrbe.

Letna predvidena poraba toplote obravnavane kurilne sezone je skupaj s toplotnimi izgubami ocenjena na cca. 9.900 MWh/leto.

Cenik

Kontaktirajte nas

Biomasa d.o.o., Luče

Za splošne informacije

V primeru motenj pri ogrevanju