Daljinsko ogrevanje v Šentilju

Petrol Energetika je dne 1. 6. 2014 v izvajanje prevzela koncesijo za storitev dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote na območju krajev Sladki vrh, Vranji vrh in Ceršak. Občina Šentilj je dne 1. 9. 2008, za obdobje 20 let, sklenila s podjetjem Paloma d.d. koncesijsko pogodbo za storitev dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja toplote, ki je bila na podlagi Dodatka h koncesijski pogodbi, sklenjenega dne 15 .4. 2014, v celoti prenesena na Petrol Energetiko, d.o.o., ki ima ustrezen kader in dolgoletne izkušnje na izvajanju energetskih dejavnosti. Ob prevzemu koncesije je Petrol Energetika pristopila k celoviti obnovi omrežja daljinskega sistema ogrevanja v dolžini 2.100 m in vgradnji toplotnih podpostaj na veji zahod za oskrbo individualnih objektov, s ciljem izboljšati zanesljivost oskrbe z daljinsko toploto in zagotoviti učinkovito rabo toplotne energije. Prav tako je Petrol Energetika pristopila k celoviti novogradnji proizvodnih kapacitet za proizvodnjo daljinske toplote in zagotovila neodvisnost od obratovanja tovarne Paloma.

Toplota za namene ogrevanja kraja Sladki vrh in Vranji vrh ter delno tudi za potrebe tovarne Palome se proizvaja na kogeneracijskem postroju in toplovodnem kotlu nameščenih v kotlovnici tovarne Paloma. S kogeneracijskem postrojem za soproizvodnjo toplote (moči 626 kW) in električne energije (moči 527 kW) Avstrijskega proizvajalca GE Jenbacher, se zagotavljajo pasovne potrebe po daljinski toploti. Vršne potrebe po toploti se pokrivajo s toplovodnim kotlom moči 1.500 kW proizvajalca Bosch. Za doseganje visokih izkoristkov je kotel opremljen z ekonomajzerjem za izkoriščanje latentne toplote dimnih plinov. Osnovno gorivo za obratovanje postroja za soproizvodnjo toplote in električne energije ter obratovanje toplovodnega kotla je zemeljski plin. Rezervni vir toplote še zmeraj zagotavlja podjetje Paloma s proizvodnjo toplote na parnem kotlu.

Za potrebe daljinskega sistema ogrevanja Sladki vrh, Vranji vrh znaša povprečni odjem toplote v kurilni sezoni 1.890 MWh. Dolžina toplovodnega (veja vzhod in veja zahod skupaj) omrežja znaša 3.300 m, priključna moč odjemalcev je 3.421 kW.