Daljinsko ogrevanje v Sodražici

Družba Petrol d.d, Ljubljana posredno, preko podjetja EKOEN S d.o.o., izvaja oskrbo s toploto v Občini Sodražica.

Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana in prejšnji lastnik družbe EKOEN S d.o.o., sta dne 21.12.2018 podpisala Pogodbo o prodaji in nakupu poslovnih deležev v družbi EKOEN S d.o.o,. S podpisom te pogodbe je družba Petrol d.d., Ljubljana postala 100 % lastnica družbe EKOEN S d.o.o., družbe za proizvodnjo in prodajo ekološke energije. Družba EKOEN S d.o.o. je 11. januarja 2018 z Občino Sodražica podpisala 15 letno koncesijsko pogodbo za izvedbo projekta Oskrba s toplotno energijo na območju dela Občine Sodražica, ki obsega zaključeno območje naselja na naslovu Trg 25. maja in dela naselja na naslovu Cesta Notranjskega odreda. Za izvajanje koncesije je koncesionar v letu 2018 zgradil dve kotlovnici, ki sta začeli z obratovanjem oktobra 2018. Prva kotlovnica se nahaja v občinski zgradbi na naslovu Trg 25 maja 15. Vgrajen je kotel Froeling nazivne moči 250 kW in 2x1500 l akumulatorja toplote. Iz te kotlovnice se preko 150 m toplovoda ogrevajo 4 objekti in sicer Trg 25 maja 11 (stanovanjski blok; 50kW), Trg 25 maja 1 (stanovanjski blok; 110kW), Trg 25. maja 7 (stanovanjski blok; 60kW) in Trg 25 maja 3 (občinska zgradba; 50kW). Skupna priključna moč vseh štirih porabnikov je 270 kW. Gradbeno in uporabno dovoljenje nista bili izdani, saj je šlo za vzdrževalna dela znotraj objekta. V kletnih prostorih objekta, ki je v lasti občine, se je obstoječa kotlovska oprema zamenjala z novo. Druga kotlovnica se nahaja v objektu Osnovne šole na naslovu Cesta Notranjskega odreda 10. Vgrajen je kotel Froeling nazivne moči 250 kW in 2x1500 l akumulatorja toplote. Nova kotlovnica v OŠ oskrbuje s toploto tri različne porabnike z naslednjimi priključnimi močmi: šola 240 kW, Vrtec 50 kW in telovadnica 50kW. Skupna priključna moč vseh treh porabnikov je 340 kW. Predvidena količina prodane toplote iz vsake kotlovnice znaša 450 MWh.

TARIFNI SISTEM:
  • V skladu za Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Ur.l.RS št. 46/15, 76/17) se za vsako MWh toplote zaračuna tudi 0.99045 EUR/MWh brez DDV
  • V skladu z Uredbo o zagotavljanju prihrankov energije (Ur.l.RS 96/2014) znaša prispevek 0,80 EUR/MWh brez DDV

Kontaktirajte nas

Dežurna služba: Biomasa d.o.o., Luče

Za splošne informacije

Pon-pet: 8:00 – 10:00
in 12:00 – 14:00

V primeru motenj pri ogrevanju