Daljinsko ogrevanje v Mojstrani

Sistem daljinskega ogrevanja v Mojstrani obratuje na osnovi pogodbe, sklenjene med naročniki, in sicer etažnimi lastniki večstanovanjskih stavb na naslovih Delavska 8, 9, 11, 20, 22, Ulica Alojza Rabiča 15, 16, 17 in 18, 4281 Mojstrana, izvajalcem Petrol d.d., Ljubljana ter izvajalcem obračuna Dominvest d.o.o. Pogodba je bila podpisana dne 10. 7. 2013 za dobo 15 let.

Sistem daljinskega ogrevanja v Mojstrani zagotavlja oskrbo s toploto iz obnovljivih virov energije  oziroma lesne biomase za skupino večstanovanjskih stavb. Sistem vključuje kotlovnico in toplovodni sistem, na katerega je priključenih preko 90 uporabnikov. V objektu kotlovnice je en kotel na lesno biomaso s skupno nazivno močjo 500 kW. Skupna priključna moč znaša 493 kW.

Skladno s sklenjeno pogodbo družba Petrol d.d.  sistem upravljala in vzdržuje, razvija ter po potrebi širi in nanj priključuje nove zainteresirane uporabnike.

Odjemalcem zagotavlja optimalno oskrbo s toplotno energijo iz obnovljivih virov energije. Delovanje sistema je usmerjeno v celovito, dolgoročno, zanesljivo in predvsem okolju prijaznejšo oskrbo. Poleg skrbi za okolje je zamenjava fosilnih goriv z obnovljivimi viri energije doprinesla k znižanju stroškov ogrevanja.