Daljinsko ogrevanje na Ravnah na Koroškem

Koncesijska pogodba za distribucijo zemeljskega plina in distribucijo toplote med Občino Ravne na Koroškem ter Petrol Energetiko, d.o.o., Petrol Plin, d.o.o., in Petrol, d.d., je bila sklenjena 20. 12. 2002. S to pogodbo se je Petrol Energetika, d.o.o., kot koncesionar obvezala, da bo v obnovo daljinskega sistema ogrevanja Raven investirala 490 mio SIT ali 2.042.000 EUR in jo dokončala v dveh letih. Po dokončani obnovi omrežja in toplotnih postaj je bila letna količina distribuirane toplote (prag toplarne) okrog 32.000 MWh.

Z Aneksom št. 1 h Koncesijski pogodbi z dne 18. 8. 2006 je bila vsebina Koncesijske pogodbe usklajena z določili spremenjene energetske zakonodaje.

Z Aneksom št. 3 h Koncesijski pogodbi z dne 27. 12. 2006 je bila vsebina Koncesijske pogodbe razširjena in dopolnjena z obnovo južne veje daljinskega sistema ogrevanja mesta Ravne, za obnovo katere je Petrol Energetika  dodatno investirala 472.000 EUR. Obnovitvena dela po koncesijski pogodbi so bila končana v letu 2007.

Skupno je bilo do konca leta 2019 obnovljenih 7.510 m omrežja in 65 toplotnih postaj.

Toploto za potrebe daljinskega ogrevanja mesta Ravne na Koroškem in objektov na Zaokroženem gospodarskem območju železarne Ravne proizvajamo v Toplarni Petrola.

S proizvedeno toploto na postroju za soproizvodnjo toplote (2 x 2,523 MWtop) in električne energije (2 x 2,676 MWel) proizvajalca INNIO Jenbacher zagotavljamo pasovne potrebe po daljinski toploti. Od začetka leta 2016 naprej koristno izrabljamo tudi odvečno toploto metalurških procesov v podjetju SIJ Metal Ravne. Vršne potrebe po toploti pa pokrivamo z dvema vročevodnima kotloma nazivne toplotne moči 2 x 13,3 MWtop proizvajalca Loos International (Bosch Group). Za doseganje izkoristkov nad 95 % sta oba kotla opremljena z ekonomajzerjema za izkoriščanje latentne toplote dimnih plinov. Osnovno gorivo za obratovanje postroja za soproizvodnjo toplote in električne energije ter obratovanje vročevodnih kotlov je zemeljski plin. Na vročevodnih kotlih se kot rezervno kurivo lahko uporabi tudi ekstra lahko kurilno olje.

Za potrebe družb na Zaokroženem gospodarskem območju železarne Ravne in mesta Ravne na Koroškem letno proizvedemo in distribuiramo v povprečju  37 GWh toplote, od tega 21 GWh za mesto Ravne in 16 GWh za družbe na gospodarsko zaokroženem območju železarne. Na področju izvajanja koncesije je 74 aktivnih toplotnih postaj, na zaokroženem območju železarne pa 66 toplotnih postaj, od tega 42 indirektnih in 24 direktnih. Toplotne izgube primarnega in sekundarnega omrežja v mestu Ravne znašajo cca. 12 %. Skupna instalirana toplotna moč agregatov za proizvodnjo toplote v toplarni znaša 31,66 MW. Za zadnjih 5 let velja, da je trajala kurilna sezona v povprečju 235 dni, povprečna zunanja temperatura je bila 6,18 ºC, temperaturni primanjkljaj pa 3.247 Kdni.

V skladu s 50. členom Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE, Ur. l. RS št. 158/20) je sistem daljinskega ogrevanja na Ravnah energijsko učinkovit, saj na letnem nivoju zagotovimo več kot 50 % celotne distribuirane toplote v kombinaciji soproizvodnje in odvečne toplote. 

Energijska učinkovitost stavbe pa je zagotovljena, če je izpolnjen 7. člen »Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah« (Ur. l. št. 10/52 in 61/17) in določba 16. člena, da je stavba najmanj 50 % oskrbovana iz energijsko učinkovitega sistema daljinskega ogrevanja oziroma hlajenja.

Kontaktirajte nas

Miran Fužir