Daljinsko ogrevanje v Ravnah na Koroškem

Koncesijska pogodba za distribucijo zemeljskega plina in distribucijo toplote med Občino Ravne na Koroškem ter Petrol Energetiko, d.o.o., Petrol Plin, d.o.o., in Petrol, d.d., je bila sklenjena 20. 12. 2002. S to pogodbo se je Petrol Energetika, d.o.o., kot koncesionar obvezala, da bo v obnovo daljinskega sistema ogrevanja Raven investirala 490 mio SIT ali 2.042.000 EUR in jo dokončala v dveh letih. Po dokončani obnovi omrežja in toplotnih postaj bo letna količina distribuirane toplote znašala 27.000 MWh.

Z Aneksom št. 1 h Koncesijski pogodbi z dne 18.8.2006 je bila vsebina Koncesijske pogodbe usklajena z določili spremenjene energetske zakonodaje.

Z Aneksom št. 3 h Koncesijski pogodbi z dne 27.12.2006 je bila vsebina Koncesijske pogodbe razširjena in dopolnjena z obnovo južne veje daljinskega sistema ogrevanja mesta Ravne, za obnovo katere je Petrol Energetika  dodatno investirala 472.000 EUR. Prodajni trg toplote bi se predvideno povečal za 2.000 MWh letno. Obnovitvena dela po koncesijski pogodbi so bila končana v letu 2007.

Skupno je bilo do konca leta 2008 obnovljenih 4.903 m omrežja in 67 toplotnih postaj.

Toploto za potrebe daljinskega ogrevanja mesta Ravne na Koroškem in objektov na Zaokroženem gospodarskem območju železarne Ravne proizvajamo v Toplarni Petrol Energetike.

S proizvedeno toploto na postroju za soproizvodnjo toplote (3 x 2,766 MWtop) in električne energije (3 x 2,723 MWel) proizvajalca GE Jenbacher zagotavljamo pasovne potrebe po daljinski toploti. Od začetka leta 2016 naprej izkoriščamo še odvečno toploto metalurških procesov v podjetju Metal Ravne. Vršne potrebe po toploti pa pokrivamo z dvema vročevodnima kotloma moči 13,3 MW proizvajalca Loos International (Bosch Group). Za doseganje izkoristkov nad 95 % sta oba kotla opremljena z ekonomajzerjem za izkoriščanje latentne toplote dimnih plinov. Osnovno gorivo za obratovanje postroja za soproizvodnjo toplote in električne energije ter obratovanje vročevodnih kotlov je zemeljski plin. Na vročevodnih kotlih se kot rezervno kurivo lahko uporabi tudi ekstra lahko kurilno olje.

Za potrebe družb na Zaokroženem gospodarskem območju železarne Ravne in mesta Ravne na Koroškem letno proizvedemo in distribuiramo v povprečju  37 GWh toplote. Toplotne izgube primarnega omrežja v mestu Ravne znašajo cca. 12% Skupna instalirana toplotna moč agregatov za proizvodnjo toplote v toplarni znaša 35 MW. Kurilna sezona traja v povprečju 213 dni, povprečna zunanja temperatura je bila na Ravnah na Koroškem v zadnjih petih letih 5,1 ºC, temperaturni primanjkljaj pa 3.168 Kdni.

V skladu s 322. členom »Energetskega zakona EZ-1« (Ur. l. št. 17/14) je sistem daljinskega ogrevanja na Ravnah energijsko učinkovit, saj na letnem nivoju zagotovimo več kot 75 % celotne potrebne toplote v kombinaciji soproizvodnje in odvečne toplote. 

Energijska učinkovitost stavbe pa je zagotovljena, če je izpolnjen 7. člen »Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah« (Ur. l. št. 10/52) in da je stavba najmanj 50 % oskrbovana iz energijsko učinkovitega sistema daljinskega ogrevanja oziroma hlajenja.

Kontaktirajte nas

Miran Fužir