Daljinsko ogrevanje v Hočah in Slivnici

Informacija za odjemalce

Koncesijska pogodba je bila podpisana 5. 3. 2014. Distribucija toplote za objekte se opravlja kot izbirna gospodarska javna služba. Projekt zajema proizvodnjo in prevzem toplote na obnovljenem proizvodnem viru na lesno biomaso iz kotlovnice, nameščene v OŠ Franca Lešnika-Vuka Slivnica ter dobavo toplote končnim odjemalcem preko novozgrajenega distribucijskega omrežja.

Območje izvajanja koncesije obsega 3 enote, in sicer OŠ Franca Lešnika-Vuka Slivnica, Vrtec Franca Lešnika-Vuka Slivnica in Zdravstveni dom Maribor (Odvzemno mesto ZP Slivnica). Med odjemalci in koncesionarjem so podpisane pogodbe o dobavi toplote.

Predviden letni odjem toplote je 499 MWh.

Na mesečni fakturi je v času ogrevanja (od predvidoma oktobra do predvidoma maja) obračunan fiksni in variabilni strošek ogrevanja. Variabilni del se obračunava mesečno po dejanskem števčnem stanju na toplotnem števcu, ki je nameščen v kotlovnici, oziroma posamezni toplotni postaji.

Fiksni del stroška ogrevanja (vaš delež priključne moči) se za objekt obračunava vseh 12 mesecev kar pomeni, da je v času izven ogrevalne sezone (od predvidoma junija do predvidoma septembra) na fakturi obračunan samo fiksni del stroškov.

Cenik

Kontaktirajte nas

Evgen Torhač

evgen.torhac@petrol.si