Čiščenje komunalnih odpadnih vod

Kakovost vodnih virov in skrbno ter učinkovito upravljanje z vodo postaja najvišja družbena prioriteta. V Petrolu skrbimo za gospodarno rabo komunalne odpadne vode in našim partnerjem nudimo celovite rešitve čiščenja odpadnih voda.

KONTAKTIRAJTE NAS
Preverite še ostale poslovne rešitve

Celovite rešitve, okoljska varnost in dostopna storitev upravljanja z vodnimi viri so ključni strateški gradniki v naboru energetskih storitev in vizije nizkoogljične družbe skupine Petrol.

Mestom in regijam omogočamo izvedbo optimalne investicije v celotni življenjski dobi čistilne naprave po modelu javno-zasebnega partnerstva. Kot zasebni partner zagotavljamo načrtovanje, in projektiranje projekta, s čistilno napravo pa po pogodbenem modelu koncesije.

Partnerji se odločajo tudi za sodelovanje preko javnega naročila za upravljanje naprave.

PredvajajFaze javno-zasebnega partnerstva

Javni partner se lahko odloči za koncesijo za obdobje vseh 3 faz – projektiranja, izgradnje in upravljanja – ali pa samo za koncesijo za obdobje upravljanja. S tovrstnim sodelovanjem preko javno-zasebnega partnerstva lahko mesta prihranijo svoja alokacijska sredstva, ki jih lahko porabijo za druge investicije.

Financiranje gradnje oz. upravljanja infrastrukture se poplača iz zbranih prispevkov končnih uporabnikov.

Koncesije čiščenja komunalnih odpadnih vod

Petrol kot zasebni partner upravlja s štirimi koncesijami za opravljanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda preko pogodbenega modela koncesije.
Čistilna naprava Murska Sobota
Čistilna naprava Mežica
Čistilna naprava Sežana
Čistilna naprava Ig

Čistilna naprava Murska Sobota

Na podlagi pridobljene koncesije v letu 2002 je družba Petrol zgradila čistilno napravo v Murski Soboti. Projekt obsega 42.000 populacijskih enot in vključuje mehansko čiščenje, biološko čiščenje ogljikovih in dušikovih spojin, kemijsko obarjanje fosforjevih spojin in tudi nadstandardno čiščenje prek peščenih filtrov in dezinfekcijo z UV-svetlobo. Po uspešno končanem obdobju poskusnega obratovanja je čistilna naprava aprila 2005 začela redno obratovati. Poleg komunalnih odpadnih voda naprava čisti še tehnološke odpadne vode lokalne industrije, mogoča pa sta tudi sprejem in čiščenje grezničnih odplak. Cene veljajo od 01.10.2017

Čistilna naprava Mežica

Leta 2001 je družba Petrol pridobila koncesijo za gradnjo in upravljanje čistilne naprave v občini Mežica. Projektna velikost naprave je 4.000 populacijskih enot in vključuje standardno mehansko ter biološko stopnjo čiščenja. Gradnja je bila sklenjena konec leta 2004. Leta 2005 je bilo uspešno izvedeno obdobje poskusnega obratovanja. Naprava čisti pretežno komunalne odpadne vode.

Čistilna naprava Sežana

V aprilu 2009 je Petrol pridobil koncesijo za čiščenje odpadnih komunalnih voda mesta Sežana. Centralna čistilna naprava Sežana, projektirane velikosti 6.000 populacijskih enot, čisti komunalne, padavinske in industrijske odpadne vode, ki pritekajo po obstoječem kanalizacijskem omrežju. Koncesionar na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Sežana izvaja tudi neposredno zaračunavanje storitve čiščenja končnim uporabnikom. 

Čistilna naprava Ig

V občini Ig je Petrol pridobil koncesijo v letu 2013. V okviru te je delovala stara čistilna naprava, ki ni pa dosegala zakonsko predpisanih parametrov, zato smo izvedli novogradnjo, ki dosega zakonsko določene učinke čiščenja. Na napravi poteka primarno, sekundarno in tudi terciarno čiščenje.


Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.


Kontaktirajte nas