Znanje in podpora

Čiščenje odpadnih voda, ključ do zelene prihodnosti

Zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe z vodo velja za enega ključnih izzivov 21. stoletja. V Petrolu, največji slovenski energetski družbi, kakovosti vodnih virov namenjamo veliko pozornosti, saj skrbno in učinkovito upravljamo z vodo v celotnem vodnem krogu.

Odpadna voda, večen izziv

Bolezni, ki smo jih danes že skoraj pozabili, so v preteklosti redno pustošile naselbine in mesta. Razvijale so se predvsem na račun nečistoče, težave, ki so jo precej učinkovito odpravili šele v rimskem imperiju. V rimskih časih so namreč začeli graditi vodovode in kanalizacijo, ki so skupaj poskrbeli, da je bilo stika ljudi z umazanijo vendarle manj kot v preteklosti, vodni viri, tudi za umivanje, pa lažje dostopni. Na slovenskih tleh so Rimljani v mestih, npr. Emona in Celeia, zgradili vodno infrastrukturo, ki je na posameznih delih tako kakovostna, da je še danes v uporabi.

Starorimski sanitarni ukrepi ter zakonski predpisi in akti, po katerih so mesta morala čistiti ceste in skrbeti, da se smeti niso kopičile znotraj mestnih obzidij, so skupaj s poudarjanjem skrbi za zdravje obrodili sadove. Znanstveniki pogosto prav rimski kanalizaciji pripisujejo revolucionarno vlogo pri zajezitvi širjenja bolezni – dediščina, ki je v današnjem svetu nikakor ne smemo izničiti.

Izbruhi (naj)hujših bolezni so namreč še dandanes povezani prav s težavami z odpadno vodo in nečistočo. Ravno zato vse razvite družbe veliko vlagajo v komunalne projekte, saj so ti eden izmed temeljev rasti urbanih okolij in zagotavljanja visoke kakovosti življenja prebivalcev.


Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.

Prijavite se na e-novice

Kaj je odpadna voda in kako jo očistimo?

Komunalna odpadna voda je odpadna voda iz gospodinjstev in njej po naravi ali sestavi podobna voda iz proizvodnje ali storitvene ali druge dejavnosti. V praksi pogosto najdemo tudi mešanico odpadnih voda, ki se meša s padavinsko odpadno vodo. Komunalne odplake se v urbanih okoljih zbirajo in nato preko kanalizacijskega sistema vodijo v čistilno napravo, kjer se očistijo nečistoč. Za posamezne ločene objekte so na voljo manjše hišne ali lokalne čistilne naprave, ki skrbijo za zbiranje in čiščenje komunalnih odplak.

Objekti za čiščenje odpadne vode so čistilne naprave, katerih naloga je, da vodo očistijo do te mere, da je primerna za izpust v okolje. Proces čiščenja odpadne vode tako obsega:

  • mehansko predčiščenje,
  • primarno čiščenje ter
  • sekundarno in terciarno čiščenje odpadne vode.

Skrbno ter učinkovito upravljanje z vodo postaja najvišja družbena prioriteta. Zaradi vedno strožje zakonodaje je v zadnjih letih veliko poudarka prav na terciarnem čiščenju odpadne vode, torej odstranjevanju hranil, ter dodatni obdelavi odpadne vode – filtraciji in dezinfekciji – kar omogoča njeno ponovno uporabo.

Tako očiščena odpadna voda prispeva pomemben delež k trajnostno naravnanemu gospodarstvu, saj okolju pomaga obdržati naravni cikel obnavljanja vodnih in drugih virov.

Skrbno upravljanje z vodo postaja najvišja družbena prioriteta, zakonodaja pa čedalje strožja.

Dolgoletne izkušnje iz upravljanja čistilnih naprav

Čeprav smo v Petrolu poznani predvsem po energentih, pa imamo tudi dolgoletne izkušnje iz upravljanja komunalnih in industrijskih čistilnih naprav, pridobljena znanja pa učinkovito prenašamo na zasnove novih projektov in gradenj. Poznavanje vseh tehnologij čiščenja odpadne vode nam omogoča optimalno izbiro tehnologije glede na specifike posameznega okolja ali aplikacije čiščenja vode.

Velik poudarek pri upravljanju in zasnovi objektov dajemo učinkoviti rabi energije in kemikalij ter zmanjševanju porabe pitne vode s ponovno uporabo prečiščene vode v procesu čiščenja.

Za naročnike tako gradimo in upravljamo čistilne naprave za čiščenje odpadnih industrijskih in komunalnih voda. Tako zagotavljamo učinkovito, dostopno in trajno oskrbo z zdravstveno ustrezno pitno vodo ter skrbimo za njeno kakovost na celotni distribucijski poti. Petrolove napredne tehnološke rešitve za čistilne naprave poskrbijo, da tudi obstoječe čistilne naprave delujejo bolj učinkovito. Zanje namreč skrbijo strokovnjaki, ki skupaj s sodobno tehnologijo skrbijo za preprečevanje nenadzorovanih izpustov onesnaževal, optimalno rabo kemikalij in energije, predvsem pa imajo obratovanje čistilne naprave stalno pod nadzorom. S predajo čistilne naprave v upravljanje Petrolu stranke ne le preprečijo neželene in neprijetne vonjave, temveč prihranijo ogromno časa in denarja ter si zagotovijo miren spanec.

Petrolovi strokovnjaki lahko poskrbijo tudi za optimizacijo delovanja obstoječe čistilne naprave, ki strankam prinaša večjo kontrolo in predvidljivost procesov ter zmanjšuje nepredvidene dogodke.

Naš temeljni cilj je končnim uporabnikom zagotoviti čim bolj zdravo pitno vodo ob čim nižjih stroških obratovanja in vzdrževanja.

Učinkovito javno-zasebno partnerstvo

Kot izvajalci gospodarske javne službe in upravljavci infrastrukture se soočamo z vse višjimi zahtevami, ko gre za varnost, kakovost, trajnost in učinkovitost vodovodnih sistemov. Naš temeljni cilj je končnim uporabnikom zagotoviti čim bolj zdravo pitno vodo ob čim nižjih stroških obratovanja in vzdrževanja. Pri tem je ključno zagotavljanje dolgoročne vzdržnosti in zanesljivosti obratovalnega sistema v javno-zasebnem partnerstvu ter zniževanje vodnih izgub na poti do končnega uporabnika.

V Petrolu na področju čiščenja odpadnih voda uporabljamo poslovni model javno-zasebnega partnerstva. Poskrbimo za izbor tehnološko, investicijsko in stroškovno najoptimalnejših tehnologij, tako na področju čiščenja odpadnih voda v industriji, kot pri upravljanju koncesij za čiščenje odpadnih voda v mestih.

Za naročnika – podjetje, občino ali mesto – lahko zgradimo moderno čistilno napravo, pri čemer tako javnim kot zasebnim partnerjem nudimo prilagodljiv model sodelovanja in financiranja. Finančna stabilnost skupine Petrol zagotavlja zanesljivo in dolgoročno sodelovanje.

Izvajamo koncesijo gradnje in upravljanja čistilnih naprav. V primeru, ko družba Petrol prevzame gradnjo čistilne naprave, naročnik prihrani oziroma učinkovito terminsko razporedi znatna finančna sredstva, ki jih zahteva tovrstna naložba. V primeru, ko naročnik s Petrolom podpiše koncesijo za upravljanje čistilne naprave, pa s tem poskrbi, da za čistilno napravo in njeno delovanje skrbijo strokovnjaki, hkrati pa se razbremeni številnih birokratskih opravil. Lokalne skupnosti lahko tako razbremenimo administrativnih bremen, saj izvedemo vsa potrebna poročanja, prevzamemo pa tudi obveznost fakturiranja storitev končnim uporabnikom ter stroške terjatev in odpisov.

Mestom, industriji in regijam omogočamo optimizacijo delovanja čistilnih naprav in hkrati optimizacijo investicijskih vlaganj ter obratovalnih stroškov.