Znanje in podpora

Z vodo ravnamo gospodarno in odgovorno

Pravica do zdrave in varne pitne vode je temeljna pravica človeka, zato z vodo pametno in učinkovito upravljamo. Vodilo razvoja družbe Petrol je celovita energetska oskrba s poudarkom na učinkoviti rabi energije in odgovornem ravnanju z viri. V naboru energetskih storitev skupine Petrol je upravljanje z vodnimi viri strateška prednost. 

Trajnostno upravljanje z viri zmanjšuje porabo surovin ter podaljšuje njihovo uporabo in življenjski cikel, kar je koncept krožnega gospodarstva, ki mu sledimo v Petrolu. 

Predvajaj


Vrst odpadne vode glede na nastanek: 
  • Komunalna odpadna voda nastaja v gospodinjstvih (priteče iz sanitarij, kopalnice, kuhinje ...) in objektih v javni rabi ter v proizvodnih in storitvenih dejavnostih.
  • Industrijska odpadna voda nastaja v industriji, obrtni, gospodarski in kmetijski dejavnosti ter po nastanku ni podobna komunalni odpadni vodi. 
  • Padavinska odpadna voda odteka iz utrjenih površin neposredno v vode ali v javno kanalizacijo.

Specialisti za odpadne vode

Gradimo in upravljamo čistilne naprave za čiščenje odpadnih komunalnih, industrijskih in padavinskih voda. Mestom in regijam omogočamo izvedbo optimalne investicije v čistilno napravo po modelu javno-zasebnega partnerstva. Naša naloga je poskrbeti za izbor tehnološko, investicijsko in stroškovno najbolj optimalnih tehnologij.

Upravljamo tudi vse male čistilne naprave, ki so vgrajene na naših prodajnih mestih in čistijo vode iz posameznega bencinskega servisa in avtopralnice.

Mestom in regijam omogočamo izvedbo optimalne investicije v čistilno napravo po modelu javno-zasebnega partnerstva. 


Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.

Prijavite se na e-novice

Komunalne odpadne vode

V javno-zasebnem partnerstvu zagotovimo celotno optimalno načrtovanje in projektiranje projekta ter financiranje izvedbe, kasneje pa kot koncesionar s čistilno napravo tudi upravljamo. Lokalne skupnosti tako lahko svoja sredstva porabijo za druge investicije.

Zagotavljamo garancije za celotno obdobje koncesije, strokovno vzdrževanje v skladu s standardi ter prevzemamo odgovornost, da čistilna naprava deluje v skladu z zakonodajo in dosega zakonsko dovoljene izpuste. 

V letu 2018 smo na 4 komunalnih čistilnih napravah v okviru opravljanja javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda očistili 5,6 mio m3 vode. 

Industrijske odpadne vode

Industrijske odpadne vode so specifične. Pogosto vsebujejo snovi, ki jih v tehnološkem procesu čiščenja odstranjujemo, da po izpustu v okolje nimajo negativnega vpliva na ekosistem. Pri industrijski odpadni vodi upravljamo tako zaprte kot odprte industrijske kroge in krožno gospodarimo z industrijsko vodo.

Upravljanje vodovodnih sistemov

V mestih zagotavljamo učinkovito, dostopno in trajno oskrbo z zdravstveno ustrezno pitno vodo ter omogočamo kakovost na celotni distribucijski poti s celovitimi rešitvami DISNet-WS (Digital Intelligent Networks – Water System). Upravljanje vodovodnega sistema je tako podprto s sodobnim informacijskim sistemom za gospodarno načrtovanje razvoja obstoječega vodovodnega sistema in učinkovito upravljanje v realnem času. Za to poskrbimo z našo sodobno informacijsko rešitvijo, produktom Tango. Odprta agregacijska platforma omogoča gospodarno načrtovanje, učinkovit nadzor in učinkovito upravljanje v realnem času. Predstavlja orodje za poslovno analitiko in umetno inteligenco in na enem mestu združuje vse podatke iz različnih virov.

Že preko 50 % proizvedene in distribuirane vode je v Sloveniji vezane na to platformo, celovite rešitve DISNet-WS pa se danes izvajajo že v 79 občinah. 


vodni krog

1. Proizvodnja

Zagotavljamo manjši potreben odvzem vode iz okolja. V tehnoloških procesih skrbimo za hlajenje in čiščenje vode ter njeno vračanje v ponovno uporabo. 

2. Distribucija

Z DISNet-WS celovitimi rešitvami izboljšujemo učinkovitost obratovanja vodovodnih sistemov. Prepoznamo in znižujemo vodne izgube ter upravljamo z vodovodnimi sistemi v realnem času.

3. Čiščenje

Odpadno vodo očistimo s čistilnimi napravami ali tehnološkimi rešitvami do te mere, da je primerna za izpust v okolje.


Celovite vodovodne rešitve

V Sloveniji v vodovodne sisteme steče več kot 160 mio m³ pitne vode na leto, na poti do uporabnika pa se je izgubi skoraj 50 mio m³, kar predstavlja velike finančne izgube.

Zato s platformo DISNet-WS poskrbimo za:

  • učinkovit nadzor vodnih izgub;
  • optimalno oskrbo s pitno vodo pri najnižjih obratovalnih stroških;
  • optimizacijo stroškov proizvodnje in distribucije vode;
  • trajnosten in učinkovit razvoj oskrbe s pitno vodo;
  • učinkovito vodenje distribucije pitne vode in vzdrževanja distribucijskega omrežja

Vodovodno omrežje Velenje - priprava pitne vode Grmov vrh. 

Tatjana Zajc, Vodja produktne skupine Čiščenje odpadne vode in dr. Daniel Kozelj, Vodja produktne skupine Vodovodni sistemi

Kategorije