Znanje in podpora

Vodni krog v urbanem okolju: Trajnostno upravljanje z vodnimi viri je največji izziv sodobnega sveta

Tako kot kroži voda v globalnem hidrološkem ciklu, tako kroži tudi v urbanem vodnem krogu, ki je eden od temeljnih oskrbnih sistemov sodobnega sveta. Prvič v zgodovini se človeštvo sooča s situacijo, da več kot polovica prebivalstva živi v mestih. Zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo mestnemu prebivalstvu, kot tudi njen odvod in čiščenje, pa so odločilni izzivi 21. stoletja. V Petrolu smo v odziv razvili paleto rešitev na področju upravljanja vodnega kroga s poudarkom na čiščenju nastale odpadne vode, saj je trajnostna, zelena in pametna družba del naše vizije prihodnosti.

Po napovedih Združenih narodov bo do leta 2050 kar 70 odstotkov prebivalstva živelo v mestih, zato bo vpliv mest na okolje velik. Predvsem voda je izjemnega pomena za mesta in skupnosti, saj predstavlja urbani vodni krog enega od temeljnih sistemov sodobnega sveta.

Urbanizacija s povečevanjem neprepustnih površin (npr. strehe, ceste, …) posega v naravni vodni krog in ga spreminja, pojasnjujeta dr. Nataša Atanasova in Matej Radinja s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Oddelek za okoljsko gradbeništvo.

Ravnanje z vodo v mestih zagotavlja ob tem tri poglavitne storitve za prebivalstvo:

  • odvajanje površinskega odtoka za preprečitev poplav,
  • vodooskrbo z neoporečno pitno vodo ter
  • odvajanje in čiščenje nastale odpadne vode za zagotovitev zdravja prebivalstva,

pojasnjujeta sogovornika in poudarjata, da večina sodobnih mest te storitve tudi zagotavlja.

Toda izvajanje teh nalog postaja vse večji izziv, pridaja dr. Daniel Kozelj, vodja produktne skupine Vodovodni sistemi v Petrolu, saj so zlasti urbana središča podvržena nenehnim spremembam in pritiskom, ki zahtevajo učinkovito in uspešno upravljanje z vodo za blaženje negativnih posledic teh procesov.

Za učinkovito upravljanje vode v urbanem okolju je zato strateškega pomena sodoben informacijski sistem, ki ima sposobnost zagotavljanja zanesljivih podatkov v realnem času, potrebnih za spremljanje, merjenje, modeliranje in upravljanje z vodnimi viri, distribucijskim omrežjem, odvajanjem ter čiščenjem komunalnih odpadnih in padavinskih voda.

Kot poudarja dr. Daniel Kozelj, vodijo zanesljivi podatki k boljšemu odločanju, saj zaradi podnebnih sprememb zgodovinski podatki niso več tako zanesljivi in jih zato ni mogoče uporabljati samostojno. Posledično lahko z zagotavljanjem potrebnih informacij za izboljšanje dostopa do vode naredimo jasnejše projekcije za ublažitev pomanjkanja vode, kot tudi zagotavljanje komunalnih storitev v primeru povečanja populacije.

Z zagotavljanjem informacij za izboljšanje dostopa do vode lahko naredimo jasnejše projekcije za ublažitev pomanjkanja vode.

Predvajaj

Kako lahko zmanjšamo vpliv na okolje komunalnih in industrijskih voda?

Ker imajo komunalne vode velik vpliv na kakovost vodnih virov, moramo poskrbeti za gospodarno rabo pitne, sanitarne in tehnološke vode, pojasnjuje dr. Daniel Kozelj s Petrola, kjer gradimo in upravljamo čistilne naprave za čiščenje odpadnih industrijskih in komunalnih voda po modelu javno-zasebnega partnerstva. “Če se mesta odločijo za ta model investicije, prihranijo svoja alokacijska sredstva, ki jih lahko porabijo za druge investicije, obenem pa se v določenem obsegu razbremenijo še poročanj, fakturiranja in ostalih administrativnih obveznosti.”

V letu 2019 smo tako v Petrolu na štirih komunalnih čistilnih napravah (Murska Sobota, Mežica, Sežana, Ig) v okviru opravljanja javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda očistili 5,2 milijona kubičnih metrov komunalnih odpadnih vod, ki jih očistijo s čistilnimi napravami ali tehnološkimi rešitvami do te mere, da so primerna za izpust v okolje. Ko izpusti iz čistilne naprave presegajo dovoljene parametre, je potrebno delovanje čistilnih naprav dodatno optimizirati z nadgradnjo ali izbiro pravilnih in optimalnih tehnoloških procesov.

Trajnostno upravljanje z viri v industriji navsezadnje zmanjšuje tudi rabo surovin, podaljšuje njihovo uporabo in življenjski cikel ter s tem prispeva h krožnemu gospodarstvu. “V proizvodnji zagotavljamo s Petrolovimi rešitvami manjši potreben odvzem vode iz okolja zaradi nižjih vodnih izgub v fazi distribucije. V tehnoloških procesih pa poskrbimo za hlajenje in čiščenje vode ter njeno vračanje v ponovno uporabo. Gospodarna raba industrijske odpadne vode, poleg ugodnih vplivov na okolje, ustvarja namreč tudi konkurenčne prednosti.”