Energetska samooskrba naselij

Mestom in naseljem pomagamo trajnostno upravljati z viri. Zagotavljamo stabilno in zanesljivo oskrbo z energijo, tudi za odročne lokacije brez vzpostavljene energetske infrastrukture.

KONTAKTIRAJTE NAS REFERENCE
Preverite še ostale poslovne rešitve

Vse več naselij in mest razmišlja, kako čim bolj trajnostno upravljati s svojimi viri. Pri tem želijo čisto pitno vodo, čist zrak, trajnostno električno energijo in čim bolj urejeno središče na čim ugodnejši način. 

Obnovljivi viri (OVE) postajajo ključni za doseganje naraščajočih energetskih potreb sodobne družbe. Tehnologije za pridobivanje energije iz OVE se zelo hitro razvijajo, kar prinaša nove možnosti tudi za dekarbonizacijo lokalnih energetskih sistemov, kot so na izolirana naselja ali vasi, ki nimajo vzpostavljene ustrezne infrastrukture za distribucijo elektrike.

V Petrolu želimo lokalnim skupnostim pomagati vzpostaviti urejeno središče - vas, mesto, naselje ali industrijsko cono - ki bo energetsko učinkovito in neodvisno. Nudimo celovite rešitve na področju energije, infrastrukture, objektov, okolja in mobilnosti. Investiramo v projekte energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije kot gibal razvoja ter omogočamo doseganje prihrankov energije.


Prednosti za naše stranke
  • Razvoj stabilnega in zanesljivega lokalnega energetskega sistema, ki ga odlikuje predvidljivost in zanesljiva oskrba zaradi upravljanja z viški in manki energije znotraj zaokrožene lokalne skupnosti.
  • Povečana energetska varnost.
  • Povečan delež obnovljivih virov energije za ogrevanje, hlajenje, elektriko, odpadke, vodo. 
  • Zmanjšanje energetske odvisnosti, saj se obnovljivi viri energije v naravi ohranjajo, njihovo obnavljanje pa je dokaj hitro. 
  • Energetski prihranki.
  • Dekarbonizacija lokalnega energetskega sistema in okolju prijazna rešitev.
  • Izboljšanje kvalitete zraka in sprejemanje s strani občanov.

Oskrba z električno energijo

Naselja, ki niso priključena na sistemsko elektroenergetsko omrežje, morajo razmišljati o alternativnih možnostih oskrbe z energijo, predvsem o energetski samooskrbi. 

V Petrolu odročnim naseljem pomagamo zagotoviti stabilno oskrbo z električno energijo z vzpostavitvijo solarnih panelov, ki se povezujejo v manjša omrežja (t.i. mini-grids). Gre za izkoristek obnovljivih virov energije, ki omogočajo lokalno energetsko samozadostnost ter zagotovljen odjem električne energije za gospodinjstva, industrijo, mala in srednje velika podjetja, komercialne stavbe ter poslovne in javne zgradbe. 

Stranke se lahko odločijo za nakup opreme, ali za najem z možnostjo odkupa. Naselja lahko solarne panele postavijo na strehe stavb v skupnosti, poleg stavb, na travnikih in ostalih primernih lokacijah.

Z baterijami, ki zbirajo solarno energijo v skupno baterijo, se zagotovi potreba po električni energiji tudi na dni, ko ni sonca. Pri tem je ključnega pomena upravljanje s povpraševanjem in ponudbo energije.

Poleg obnovljive energije vetra in sonca je možno uporabiti še ostale lokalne vire energije, kot so na primer lesna biomasa, odpadna toplota, odpadki in voda. 

Vzpostavitev električnega omrežja na odročnih področjih je lahko velik tehnološki in finančni izziv, zato Evropa razvoj tovrstnih naselij pospešuje s posebnimi finančnimi mehanizmi.


Ogrevanje in hlajenje

Evropska komisija je leta 2016 izdala tudi novo direktivo, ki se nanaša na ogrevanje in hlajenje ter državam članicam naložila, da delež obnovljivih virov energije povečajo tudi v tem sektorju. 

Poleg samooskrbe z električno energijo se lahko naselja odločijo še za oskrbo s toploto. Pri tem lahko kombinirajo proizvodnjo toplote z različnimi lokalnimi obnovljivimi viri, kot je npr. lesna biomasa.  

Pri manjšem sistemu daljinskega ogrevanja na lesno biomaso je potrebno investirati zgolj v izgradnjo kotlovnice in sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB), na katerega se priključi vse objekte znotraj naselja. Na posamezne DOLB-e se lahko namestijo še pretvorniki energije za soproizvodnjo toplote in energije. S tem lahko elektriko oddajamo nazaj v sistem, toploto pa namenjamo za ogrevanje hiš ali javnih objektov, odvisno od količin proizvedene električne energije.

V kolikor imajo naselja in mesta viške električne energije se lahko namesto za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso odločijo za ogrevanje z geotermalno energijo, za kar potrebujejo še toplotno črpalko. Toplotne črpalke izkoriščajo toploto iz okolice in jo pretvarjajo v energijo za ogrevanje posameznih objektov ali segrevanje vode. Za delovanje uporabljajo obnovljive vire energije, kot so zrak, zemlja in voda. 

Viške električne energije lahko skupnosti namenijo tudi za banko ledu, ki lahko zagotavlja hlajenje poslovnih objektov ali pa bolnišnic in šol.


Pitna voda in odpadna voda

Čista voda v naseljih je ključnega pomena, pri čemer lahko mesta in naselja s pomočjo malih čistilnih naprav postanejo samooskrbna tudi na področju čiste vode. 

Skrb za čisto pitno vodo in podtalnico se začne s čiščenjem komunalnih tokov, kar lahko uredimo s čistilno napravo. Pri črpanju in pripravi pitne vode je pomembno, da je oskrba varna in da je voda zdravstveno in kemično ustrezna. 

Samooskrba stavb s pitno vodo je dovoljena samo v primerih, kjer ni možnosti priključitve na javni vodovod. 


Učinkovita javna razsvetljava

Mesta in naselja lahko energetske prihranke zagotovijo tudi pri učinkoviti javni razsvetljavi

Učinkovita razsvetljava vse bolj pridobiva na pomenu, tako v mestih kot naseljih, v zgradbah, športnih objektih in v industriji. Trpežna in visoko učinkovita LED svetila nudijo dobro osvetlitev in minimalne stroške vzdrževanja. Naselja lahko postanejo bolj samooskrbna, saj porabijo manj energije ali pa javno razsvetljavo v celoti pokrijejo iz proizvedene električne energije iz obnovljivih virov. 


Trajnostni promet

Lokalne skupnosti lahko viške električne energije namenijo tudi za polnilnice za električna vozila. 

Z vzpostavitvijo e-polnilnic in posodobitvijo voznega parka lahko naselja in mesta zagotovijo hiter prehod na trajnostno, zeleno mobilnost, ki znatno niža toplogredne izpuste in lepša življenje v skupnosti.


Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.