Znanje in podpora

Obnovljivi viri energije so ključni za (našo) energetsko prihodnost

Obnovljivi viri energije so ključni za prihodnost vseh nas. Omogočajo namreč zadovoljevanje ključnih energijskih potreb človeštva, ob tem pa so na dolgi rok neomejeni, z manjšim negativnim vplivom na okolje in s tem na prihodnost našega planeta.

Obnovljivi viri energije (na naši strani jih boste našli zapisane tudi s kratico OVE) so nekakšen energetski perpetuum mobile. Na dolgi rok so namreč neomejeni, zato jih velja s pridom izkoristiti za energetske potrebe človeštva. Vključujejo vse vire energije, ki jih zajemamo iz stalnih naravnih virov. Sonce, veter, vodni tok, biomasa in zemeljski toplotni tokovi so najpogostejši primeri OVE.

Adut obnovljivih virov energije je v tem, da zajemanje vira energije le-tega ne izčrpa, saj se obnovi skozi naravne procese.

Rabo OVE spodbujajo tudi države

Izkoriščanje obnovljivih virov energije ima v nacionalni energetski politiki Slovenije pomembno mesto. Zato je tudi spodbujano, najpogosteje v obliki subvencij Eko sklada. Shema državne pomoči je usmerjena predvsem v spodbujanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in v soproizvodnjo električne energije in toplote z visokim izkoristkom. Republika Slovenija subvencije za izkoriščanje OVE podeljuje že od leta 2009. Strategija kaže, da smo na pravi poti: tudi v Sloveniji je tako že skoraj petina energije (19,5 %), uporabljene za ogrevanje in hlajenje, iz obnovljivih virov energije. Ravno zato je ključno, da podjetja, kot je Petrol, s svojim znanjem in sredstvi še naprej vlagajo v projekte OVE in družbi pomagajo doseči čim hitrejšo ogljično nevtralnost.

Leta 2017 je energija iz obnovljivih virov predstavljala 17,5 % porabljene energije v EU, evropski cilj do leta 2020 pa je postavljen pri 20 %.

V Petrolu si prizadevamo za nizkoogljično družbo. Zavedamo se, da je prihodnost v obnovljivih virih energije, zato njihovo rabo aktivno spodbujamo. Zaveze, ki jih dajejo države članice EU na področju trajnosti, bo brez vlaganj v OVE težko izpolniti. Družba Petrol s svojimi strokovnjaki in storitvami slovenskemu gospodarstvu in prebivalstvu pomaga učinkovito uvesti OVE v naš vsakdanjik.

Sončne, vetrne in hidro elektrarne, ki izkoriščajo moč in energijo sonca, vetra ter vode, so priložnost človeka, da »vloži« v varstvo okolja, zmanjša odvisnost človeštva od fosilnih goriv in poskrbi za lastno lepšo prihodnost.

Rešitve za gospodinjstva in podjetja

V družbi Petrol smo ustanovili Energetski center Petrol, kjer gospodinjstvom pomagamo do subvencij za naložbe v obnovljive vire energije. V Energetskem centru Petrol strankam na podlagi dejanskih potreb pripravimo izračun optimalne porabe energije, naši svetovalci pa vam pomagajo pri izbiri okolju prijaznih energetskih rešitev prilagojenih vašemu načinu bivanja/delovanja.

Podjetjem z naborom energetskih in okoljskih poslovnih rešitev pomagamo znatno znižati stroške za energijo in ogljični odtis poslovanja. Tako za energetske prenove kot novogradnje nudimo energetske rešitve, ki vključujejo tudi oskrbo z elektriko in toploto iz OVE, kot so sončne elektrarne, toplotne črpalke in druge okolju prijazne rešitve.

Prihodnost je v trajnostno naravnani in nizkoogljični družbi

Trajnostne vrednote in trajnostna strategija so tudi temelj Petrolovega poslovnega modela. S celovito ponudbo sodobnih energetsko-okoljskih rešitev skrbimo za zanesljivo, gospodarno in okolju prijazno oskrbo ter skupaj z našimi partnerji ustvarjamo nizkoogljično družbo. S svojim delovanjem vsakodnevno izkazujemo družbeno odgovornost in zavezanost trajnostnemu razvoju.

Okolje je eno samo. Naša prihodnost pa odvisna od njega.

Petrolova zaveza rabi in proizvodnji obnovljivih virov energije se uresničuje tudi v praksi. Prizadevamo si zagotavljati elektriko skladno z naraščajočimi potrebami prebivalstva in vzporedno zagotavljati dolgoročno razogljičenje družbe, saj želimo našim odjemalcem električne energije zagotoviti energijo, ki bo 100-odstotno pridobljena iz obnovljivih virov. V Petrolu s proizvodnjo električne energije iz obnovljive energije vetra, sonca in vode letno proizvedemo okoli 150 GWh elektrike, kar zadošča za skoraj 30.000 uporabnikov oziroma približno polovico Petrolovih kupcev elektrike. Zaradi naše zaveze trajnostnemu razvoju želimo do leta 2025 proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov dvigniti na 500 GWh letno, z njo pa zadostiti potrebam dobrih 100.000 končnih odjemalcev ter jo zagotoviti tudi za potrebe industrije, transporta in oskrbe s toploto. V Petrolu nudimo tudi rešitve za izkoriščanje geotermalne energije za ogrevanje objektov.

S projekti proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, izkoriščanja zemeljskih toplotnih tokov za pridobivanje toplote in splošnega povečevanja energijske učinkovitosti različnih rešitev aktivno prispevamo k trajnostnemu razvoju širše družbe. Petrolov sistem ravnanja z okoljem temelji na zahtevah mednarodnega standarda ISO 14001, vsa podjetja in gospodinjstva pa pozivamo k bolj odgovornemu ravnanju z okoljem in naravo. Če bomo dobro ravnali z njo, nam bo tudi ona vračala dobro.