Zemeljski plin Črna na Koroškem

Družbi Petrol Energetika, d.o.o. in Petrol, d.d. sta 4. 9. 2017 z Občino Črna na Koroškem, za obdobje 35 let, sklenili koncesijsko pogodbo za izvajanje gospodarske javne službe operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina na območju Občine Črna na Koroškem - naselja Žerjav, Mušenik in Rudarjevo.

V sklopu koncesijske pogodbe je koncesionar dogradil distribucijski sistem zemeljskega plina za oskrbo območja Rudarjevo. 

Osnovne naloge, ki jih koncesionarja opravljata v skladu s koncesijsko pogodbo:

  • kontinuirana in kakovostna distribucija zemeljskega plina,
  • upravljanje, vzdrževanje, obratovanje in razvoj plinovodnega omrežja,
  • priključevanje odjemalcev na plinovodno omrežje in
  • podajanje informacij vsem zainteresiranim.

Cenik

Obračunsko obdobje za kurilno sezono traja od 1.7.  tekočega leta do 30.6. naslednjega leta.

Odjemalcem, ki plačujejo akontacijo za dobavljeni zemeljski plin, se poračun med dejansko dobavljenim zemeljskim plinom in obračunanimi akontacijami izvede na koncu kurilne sezone, najkasneje do 15.7.

V skladu z določili 11. člena Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014), dodatka (po novem se imenuje prispevek) za povečevanje energetske učinkovitosti obračunavajo operaterji distribucijskega sistema na računu za omrežnino.

Z dnem 1.4.2016 se je spremenila Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, Uradni list RS, št. 22/2016).

V skladu z določbami Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 61/2016, se je spremenilo obračunavanje zemeljskega plina. Tako se cene na računih, ki se nanašajo na distribucijo oziroma dobavo zemeljskega plina, od 1. januarja 2017 dalje izražajo v EUR/kWh ali EUR/MWh, medtem ko se cene na računu, ki se nanašajo na zakupljeno zmogljivost, izražajo v EUR/kWh/dan. Obvestilo o spremembi obračunavanja zemeljskega plina.

Parametri za določanje obračunskih količin.

Primer določanja obračunskih količin v kWh za odjemalce odjemnih skupin od CDK1 do CDK5.