Vodni krog

Odličnost, trajnost in zanesljivost upravljanja z vodnim krogom sta za nas ključnega pomena. Prizadevamo si za kakovost vodnih virov in skrbno ter učinkovito upravljanje z vodo.

Oglejte si rešitve

Urbani vodni krog

Večina nas razume osnove hidrološkega cikla – kroženje vode v procesih kondenzacije, padavin, distribucije in izhlapevanja. Na lokalni ravni in v inženirskih okoljih, kot so mesta, pa prevladuje drugačen cikel, ki ga imenujemo urbani vodni krog.

Tako kot voda kroži v globalnem hidrološkem ciklu, tako kroži tudi v urbanem vodnem krogu, ki je eden od temeljnih oskrbnih sistemov sodobnega sveta. Zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe z vodo mestnemu prebivalstvu, kot tudi njen odvod in čiščenje, je tako odločilni izziv 21. stoletja. 

Javno-zasebno partnerstvo distribucijskih sistemov pitne vode

Z izvajanjem celovitih storitev "Digital Inteligent Smart Networks – Water Sistems"(DISNet - WS) nudimo celovito podporo pri izboljšanju učinkovitosti obratovanja vodovodnega sistema. To upravljavcem zagotavlja večjo zanesljivost, izboljšuje njihovo učinkovitost ter zmanjšuje tveganja pri zagotavljanju najvišjega nivoja kakovosti storitev vse od vodnega vira do odjemnega mesta pri končnemu uporabniku.

Z javnimi partnerji sodelujemo preko klasičnega pogodbenega razmerja ali preko koncesije.

Učinkoviti distribucijski sistemi pitne vode

Upravljamo z vodovodnimi sistemi, ob podpori sodobnih informacijskih rešitev za gospodarno načrtovanje razvoja obstoječega vodovodnega sistema in učinkovito upravljanje v realnem času. 

Partnerjem zagotavljamo trajnostni in učinkovit razvoj storitev oskrbe s pitno vodo, modernizacijo storitev in infrastrukture, učinkovito upravljanje s proizvodnimi stroški vode, učinkovito upravljanje stroškov distribucije vode, kakovostno oskrbo s pitno vodo pri najnižjih in še obvladljivih obratovalnih stroških in učinkovito vodenje distribucije pitne vode in vzdrževanja distribucijskega omrežja. 

Čiščenje odpadnih industrijskih in komunalnih vod

Skrbimo za vašo gospodarno rabo pitne, sanitarne in tehnološke vode. Za vas gradimo in upravljamo čistilne naprave za čiščenje odpadnih industrijskih in komunalnih voda. Upravljamo s štirimi koncesijami za opravljanje gospodarske javne službe čiščenja komunalnih odpadnih voda. 

Mestom, industriji in regijam omogočamo modernizacijo in optimizacijo delovanja čistilnih naprav in hkrati optimizacijo investicijskih vlaganj ter obratovalnih stroškov. 

Vodni krogi v industriji

Pomagamo vam pri pripravi dovoljenj in izvedbi zakonskih meritev na področju varovanja okolja. Predvsem pa razvijamo, gradimo in upravljamo pametna distribucijska omrežja ter tako zagotavljamo krožno gospodarjenje z vodo.

Na zaokroženih gospodarskih območjih Železarne Štore in Železarne Ravne upravljamo z zaprtimi in odprtimi industrijskimi vodnimi krogi. Čistimo in hladimo industrijsko vodo ter jo dajemo v ponovno uporabo. Na tem zaprtem distribucijskem sistemu izvajamo tudi distribucijo pitne vode.

Tehnično informacijski sistem Tango

Tango je enovit sistem za nadzor, upravljanje in analitiko, zasnovan tako, da presega potrebe današnjega poslovanja mest, upravljalcev infrastrukture, industrije, lastnikov zgradb in lastnikov pametnega doma. Predstavlja orodje za poslovno analitiko in umetno inteligenco in na enem mestu združuje vse podatke iz različnih virov.

Kot agregacijska platforma omogoča lahek zajem podatkov, centraliziran nadzor blizu realnega časa in lažje delovanje sistemov za vedno hitrejšo odzivnost ter natančno in zaupanja vredno odločanje.