Distribucijski sistemi pitne vode - optimizacija investicijskih vlaganj in obratovalnih stroškov

S celovito storitvijo "Digital Intelligent Smart Networks – Water Systems" našim partnerjem zagotavljamo trajnosten razvoj oskrbe s pitno vodo, učinkovito upravljanje s proizvodnimi stroški vode ter učinkovito vzdrževanje distribucijskega omrežja.

Kontaktirajte nas Reference
Preverite še ostale poslovne rešitve

Izvajalci gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in upravljavci infrastrukture oskrbe s pitno vodo se soočajo z visokimi standardi glede izboljšanja izvajanja storitev in upravljanja vodovodnih sistemov na področju varnosti, kakovosti pitne vode, trajnosti, učinkovitosti in podpore uporabnikom.

Ker je pravica do zdrave pitne vode temeljna osnovna pravica vsakega človeka, so strateški cilji upravljalcev usmerjeni v izboljšanje kakovosti storitev končnim uporabnikom.

Predvajaj


Nudimo celovito podporo pri izboljšanju učinkovitosti

Naša znanja in kompetence ter tehnološka opremljenost nudijo upravljavcem vodovodnih sistemov popolno podporo pri izboljšanju učinkovitosti ključnih procesov načrtovanja, obratovanja, nadzorovanja, vzdrževanja in upravljanja sistemov pri:

 • izdelavi realnih posnetkov obstoječega stanja,
 • nadzorovanju rednega in tekočega obratovanja v realnem času, 
 • rednem in izrednem vzdrževanju,
 • obratovanju ob izrednih razmerah ob podpori Varnostnih načrtov,
 • ciljnemu spremljanju proizvedenih, distribuiranih in iz omrežja odvzetih količin pitne vode,
 • načrtovanju razvojnih programov.

Z našimi storitvami pripomoremo k modernizaciji storitev upravljanja vodovodnega sistema in s tem, posledično, k izboljšanju energetske učinkovitosti obratovanja, učinkovitosti upravljanja z neobračunanimi količinami vode (NRW), zniževanju dejanskih vodnih izgub, predvsem pa njihovemu vzdrževanju, ko dosežejo pričakovano raven.

Učinkovito upravljanje vodovodnega sistema je podprto s sodobnimi informacijskimi rešitvami za gospodarno načrtovanje razvoja obstoječega vodovodnega sistema in učinkovito upravljanje v realnem času (kot npr. AVEVA Aquis) z vzpostavljenimi kazalniki merljivosti uspešnosti in učinkovitosti po priporočilih IWA (npr. Tango).


Celovita storitev DISNet - WS
Z našo celovito storitvijo "Digital Inteligent Smart Networks – Water Systems" (DISNet - WS) in posameznimi izdelki lastnikom infrastrukture oskrbe s pitno vodo ter njihovim izbranim izvajalcem in upravljavcem nudimo celovito podporo pri izboljšanju učinkovitosti delovanja vodovodnega sistema. S skupnim sodelovanjem zagotavljamo večjo preglednost obratovanja, višjo obratovalno varnost, zmanjšanje tveganj na vseh področjih izvajanja storitev (kakovost, zanesljivost, trajnost, gospodarnost …) ob sočasnem zadovoljstvu končnih uporabnikov.

Našim partnerjem v okviru projektov DISNet - WS zagotavljamo:
 

1. Trajnosten in učinkovit razvoj oskrbe s pitno vodo, ki zajema:

 • stroškovno učinkovito načrtovanje novih investicij in obnovitev obstoječega omrežja z upoštevanjem razpoložljive količine vode in potrebe po njej,
 • zagotavljanje zadostne količine vode obstoječim in bodočim uporabnikom z zniževanjem vodnih izgub brez dodatnega iskanja in prekomernega izkoriščanja obstoječih vodnih virov,
 • nadgradnjo dokumentiranega sistema procesov vodenja in upravljanja (ISO 9001),
 • izboljšanje energetske učinkovitosti celotnega sistema (ISO 14001),
 • prihranke energije skozi proces opazovanja in rabe energetskih virov (ISO 50001),
 • kibernetsko varnost v procesih upravljanja kritične infrastrukture (infrastrukture oskrbe s pitno vodo) po standardih serije ISO 27000.

2. Učinkovito upravljanje s proizvodnimi stroški vode, ki zajema:

 • zniževanje količin proizvedene vode z učinkovitim upravljanjem količin izgubljene vode,
 • modernizacija črpališč in ostale infrastrukture, ob upoštevanju nabora opreme z najugodnejšimi parametri obratovanja, glede na potrebe procesov črpanja in distribucije vode, 
 • zniževanje stroškov rabe električne energije – pri črpanju, pripravi in distribuciji,
 • zniževanje stroškov rabe kemičnih sredstev za pripravo vode,
 • zmanjšanje vpliva na okolje in znižanje dajatev vodnega povračila.

3. Učinkovito upravljanje stroškov distribucije vode, ki zajema:

 • učinkovito upravljanje s tlaki,
 • virtualno podaljševanje življenjske dobe omrežja z upravljanjem s tlaki,
 • spremljanje količin dobavljene vode s pomočjo merilnih območij (DMA) in pravočasno ukrepanje pri območjih s povečano količino dovedene in ne-obračunane vode (prepoznavanje morebitnih uhajanj in puščanj), po metodah NLM (Night Leakage Measurement) in IFM (Integrated Flow Measurement),
 • pravočasno prepoznavanje kritičnih odsekov distribucijskega omrežja, ki zaradi pogostosti okvar in puščanj predstavljajo povečano tveganje za upravljavca.

4. Kakovostno oskrbo s pitno vodo pri najnižjih in še obvladljivih obratovalnih stroških dosegamo:

 • z nenehnim ekonomskim in tehničnim nadzorovanjem obratovanja celotnega sistema s poudarkom na distribucijskem omrežju,
 • z učinkovitim preventivnim in proaktivnim upravljanjem stroškov,
 • na osnovi preventivnih postopkov nadzorovanja identifikacije možnosti odpovedi opreme,
 • z zagotavljanjem boljše odzivnosti na redne in izredne dogodke na terenu,
 • z izboljšano učinkovitostjo obratovanja in uspešnosti upravljanja.

5. Učinkovito vodenje distribucije pitne vode in vzdrževanja distribucijskega omrežja dosegamo:

 • z nadzorovanjem pretokov, tlakov in temperatur v poljubni točki omrežja v realnem času,
 • z nadzorovanjem sestave vode v omrežju glede na različne proizvodne vire,
 • z izdelavo varnostnih načrtov za primere izrednih dogodkov,
 • z načrtovanjem rednih in izrednih vzdrževalnih posegov s ciljem učinkovite izvedbe,
 • z ukrepanjem v primeru prepoznanih odstopanj in s pravočasnim delegiranjem delovnih nalog,
 • z upravljanjem distribucije vode s čim manj motnjami in prekinitvami,
 • z zagotavljanjem nenehne komunikacije s končnimi uporabniki.

Modeli sodelovanja

Naša storitev DISNet - WS lahko uporabljate skozi različne poslovne modele. 

Prvi model sodelovanja je, ko obstoječemu vodovodnemu sistemu, lastniku in upravljavcu nudimo naše storitve preko klasičnega pogodbenega odnosa. Storitve vključujejo dobavo, vzpostavitev delovanja s celovitim upravljanjem in vzdrževanjem kompleksnih rešitev, ki zagotavljajo učinkovito vodenje procesa obratovanja in upravljanja ter s tem kakovostne storitve oskrbe s pitno vodo končnim uporabnikom.

Drugi model sodelovanja je nadgradnja prvega modela in deluje po principu pogodbenega zagotavljanja prihrankov vode.ali pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije. S svojimi finančnimi sredstvi izvedemo pripravljalno storitev, s katero le delno posežemo v obstoječe distribucijsko omrežje z namenom prepoznati tveganja rednega obratovanja ter na osnovi strokovne analize in tveganj predpišemo ustrezne izboljšane ukrepe na omrežju kot tudi v procesih upravljanja. 

O tretjem modelu (z upoštevanjem prvega in drugega) pa govorimo, ko lahko z ustrezno pogodbo sklenemo tudi partnerstvo z lastnikom vodovodne infrastrukture (npr. z občino, lokalno skupnostjo, mestom) oz. prevzamemo pogodbeno upravljanje z infrastrukturo in izvajanje storitev obvezne gospodarske službe ter začnemo izvajati storitev javne gospodarske službe z vsemi obveznostmi in odgovornostmi, ki izhajajo iz pozitivne zakonodaje.


Oskrbeli smo več kot 70 občin

Storitev DISNet - WS izvajamo na več 10 vodooskrbnih sistemih in v več kot 70 občinah, v skupni dolžini več kot 7.000 km vodovodnega omrežja, z več kot 700.000 uporabniki in z več kot 170.000 vodomeri.   

Storitve izvajamo preko različnih pogodbenih modelov, in sicer s financiranjem Petrola, sofinanciranjem EU, RS, in lokalnih skupnosti ter klasičnim pogodbenim razmerjem, ki smo jih uspešno prenesli v javna podjetja Komunala Kranj, Komunalno podjetje Velenje, Mariborski vodovod, Komunala Trbovlje in številna druga.Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.


Kontaktirajte nas