Znanje in podpora

Pojasnjujemo pogosto uporabljene izraze v povezavi z gorivi

Veste, kaj pomeni pojem "cetansko število"? Pa "oktansko število" in "klenkanje"? Brez skrbi! Za vas smo pripravili priročen pojmovnik pogosto uporabljenih izrazov iz naftne panoge, da boste še bolje razumeli lastnosti goriva, ki ga točite v svoj avto. 

Preverite, kaj pomenijo: 

Aditivi

Aditivi oz. dodatki so kemikalije, dodane gorivom, mazalnim oljem in mastem, ki poskrbijo za izboljšanje ali spreminjanje njihovih naravnih lastnosti. Aditive lahko gorivu dodajamo zaradi doseganja učinkov na stanje v motorju, velikokrat pa z njimi izboljšujemo ali popravljamo s standardi predpisane lastnosti goriv.    

Goriva Q Max, na primer, v Petrolu obogatimo z dodatnim, skrbno izbranim paketom visoko učinkovitih aditivov, ki Q Max uvrščajo v nadstandardno ponudbo goriv najvišjega kakovostnega nivoja, ki jih pogosto imenujemo tudi “HiTECH” ali “Premium” goriva. Aditivirana goriva Q Max skrbijo za večjo čistost in zaščito motorja, boljše izgorevanje in manjše emisije. Gorivo Q Max iQ Diesel ima vse te lastnosti še bolj izražene, z njegovo povsem novo sestavo pa zagotavlja še občutno lažji zagon in učinkovitejše vžiganje goriva tudi v najbolj ekstremnih zimskih razmerah. 

Alternativna pogonska goriva

Alternativna pogonska goriva so goriva s katerimi nadomeščamo obstoječe naftne proizvode kot so dizel in motorni bencini. Alternativna pogonska goriva so praviloma proizvedena iz  drugih surovin ali po spremenjenih proizvodnih postopkih. Med najbolj znana alternativna goriva danes štejemo biodizel (FAME) in vse vrste drugih tekočih biogoriv, zemeljski plin, bioplin in vodik, pa tudi električno energijo.  

Biogoriva

Biogoriva so goriva, ki so pridobljena iz biomase. Med bolj znana in uporabljena pogonska goriva prištevamo biodizel in bioetanol, vse bolj pa se uveljavljajo tudi goriva iz skupine t.i. parafinskih dizelskih goriv (HVO in podobno).    

Petrolova dizelska goriva, kot tudi goriva drugih ponudnikov v Sloveniji in Evropski uniji, praviloma vsebujejo tudi biogoriva, največkrat biodizel ali bioetanol. Uporabo biogoriv namreč narekuje zakonodaja, zato je njihova uporaba obvezna. Dodana biogoriva morajo za uporabo v prometu po kakovosti v celoti ustrezati aktualnim EN standardom. 

Cetansko število je vrednost, ki opredeljuje nagnjenost goriva k samovžigu.

Cetansko število

Cetansko število je vrednost, ki opredeljuje nagnjenost goriva k samovžigu. Dizelski motorji, ki delujejo na principu samovžiga zmesi goriva in zraka, zato potrebujejo gorivo s čim višjim cetanskim številom – torej gorivo s čim večjo sposobnostjo samovžiga. 

Po standardu za dizelsko gorivo EN590 je minimalno cetansko število 51 enot. Dizelsko gorivo Q Max iQ Diesel se odlikuje s cetanskim številom nad 58, kar pomeni še bistveno večjo sposobnost samovžiga goriva, tako pri zagonu motorja, kot tudi med samim obratovanjem avtomobila.   

Čistilni učinek goriv

Goriva danes niso več le energent, ampak morajo imeti tudi sposobnost čiščenja in ohranjanja čistosti površin motornih delov. Goriva Q Max tako s čistilnim učinkom "Clean up" poskrbijo za odstranjevanje že nastalih oblog, z učinkom za ohranjanjem čistosti "Keep clean" pa za zaščito površin pred nastajanjem novih oblog. 

Q Max iQ Diesel poleg tega vsebuje še zelo učinkovit paket detergentnega aditiva, s katerim je ob stalni uporabi mogoče doseči skoraj popolno čistost površin skozi celotno obdobje obratovanja motorja. S tem praktično v celoti ohranimo moč motorja ves čas njegovega obratovanja – t.i. “Zero power loss” (brez izgube moči po predpisanem intervalu obratovanja).         

Dizelski motor

Dizelski motor je motor z notranjim izgorevanjem, ki deluje na principu samovžiga zmesi goriva. Tej zahtevi je prilagojeno tudi gorivo: to ima še posebej izraženo sposobnost samovžiga, ki jo opisuje pojem "cetansko število". Sodobni dizelski motorji so tehnološko naprednejši od bencinskih in obratujejo z nekoliko višjim izkoristkom. 

Dizelsko gorivo

Dizelsko gorivo oz. "dizel" je gorivo, ki je prilagojeno zahtevam in delovanju dizelskih motorjev. Spada med produkte predelave nafte  v srednjem destilacijskem območju, podobno kot kurilno olje za ogrevanje. Kakovost dizelskega goriva predpisujejo mednarodni standardi. V Evropski uniji je to standard za dizelsko gorivo EN 590, v Sloveniji pa SIST EN590.

Euro standardi

Euro standardi so standardi, ki določajo najvišjo dovoljeno raven emisij motorjev z notranjim zgorevanjem in k njej  zavezujejo proizvajalce motorjev. Ker pa je določene ravni teh standardov, kot sta npr. Euro 5 in Euro 6, mogoče dosegati le z uporabo goriv določene kakovosti, so posredno vezani tudi s ponudbo goriv na trgu. Vsa Petrolova goriva Q Max zahteve Euro standardov v celoti izpolnjujejo, zato pri njihovi uporabi ni nobenih omejitev, tudi ko gre za vozila z najostrejšimi Euro standardi. 

Emisije

Emisije oz. izpusti pri pogonskih gorivih so odpadni plini in spojine, ki so produkt zgorevanja goriv v motorjih z notranjim zgorevanjem. V ozračje pridejo preko izpušnih sistemov vozil. Med spojine, ki predstavljajo obremenitev za okolje, uvrščamo predvsem CO (ogljikov monoksid), CH (nezgorele ogljikovodike) in NOx (dušikovi oksidi) ter spojine, ki v okolje prehajajo v obliki zelo finih trdnih delcev oz. saj. Emisije različnih, bolj ali manj škodljivih spojin predstavljajo obremenitev za okolje in ljudi, zato jih zakonodaja vse bolj omejuje. Poseben izziv pri tem predstavljajo emisije CO2, ki sicer niso nevarne za zdravje ljudi, a lahko v obliki toplogrednih plinov vplivajo na klimatske spremembe v ozračju. 

Gorivo Q Max iQ Diesel predstavlja pomemben korak naprej tudi v smislu zniževanja obremenitev okolja, saj z njegovo uporabo zmanjšujemo tako emisije škodljivih spojin (CO, CH, NOx), kot tudi sam ogljični odtis goriva. Gre za emisije goriva v celotnem življenjskem ciklusu goriva iQ Diesel (“Life Cycle Assessment" oz. LCA), kar je posledica njegove spremenjene sestave in rabe učinkovitejših aditivov.        

Klenkanje

Klenkanje, v angleščini imenovano “knocking”, je ime za posebno vrsto predčasnih samovžigov goriva v zgorevalnem prostoru, do katerih pride zaradi neustreznega oz. prenizkega oktanskega števila goriva. Posledica klenkanja je izguba moči motorja, ob dalj časa trajajočem klenkanju pa tudi resne poškodbe motorja. Klenkanju se izognemo z uporabo bencina dovolj visokega oktanskega števila in z rednim vzdrževanjem vozila (ustrezne nastavitve vžiga). 

Namešavanje goriv – "blending”

Namešavanje goriv, pogovorno imenovano tudi “blending”, pomeni mešanje različnih komponent goriv in dodatkov pri pripravi določenih končnih proizvodov. Namešavanje goriv praviloma poteka v rafinerijah, v določenem delu pa tudi v skladiščih goriv. Tako se v skladiščih vse pogosteje izvaja dodajanje biogoriv in večnamenskih paketov aditivov, še posebej teh, ki vsebujejo detergente, saj se tako učinki dodatkov, kot je npr. čiščenje motorja, v večji meri prenesejo na končnega uporabnika in rabo goriva v vozilu.   

Motorni bencini

Motorni bencini so goriva za motorje z notranjim zgorevanjem pri katerih do vžiga zmesi goriva in zraka prihaja s pomočjo zunanjega vira – vžigalne svečke. Po sestavi predstavljajo lažjo frakcijo pri predelavi nafte, pri čemer morajo vsebovati tako lahkohlapne in težje hlapne komponente. Ključni podatek, ki določa primernost določenega bencina za uporabo v določenem motorju, je njegovo oktansko število. Glede na višino oktanskega števila lahko na trgu običajno izbiramo med dvema vrstama motornega bencina: MB95 (RON vsaj 95) in MB100 (RON vsaj 100). Ustreznost bencina glede na oktansko število na podlagi značilnosti motorja vedno predpiše proizvajalec motorja.

Oktansko število  

Oktansko število določa odpornost bencinov na pojav posebne vrste predčasnega samovžiganja goriva, ki ga poznamo pod imenom klenkanje. Ker bencinski motorji delujejo na principu vžiga zmesi goriva in zraka s pomočjo vžigalne svečke, je vsaka oblika samovžiga goriva v zgorevalnem prostoru nezaželjena. Neustrezno oktansko število ima za posledico izgubo moči motorja, povečajo pa se tudi obremenitve motornih delov. Oktansko število vedno predpiše proizvajalec motorja, zato se kot ustrezen za uporabo šteje motorni bencin, ki ima oktansko število enako ali višje od predpisanega.   

Oktansko število se določa po dveh metodah: po raziskovalni metodi (mednarodno imenovani “RON”) in po motorni metodi (imenovami "MON"). Vrednost oktanskega števila, ki je navedena na prodajnih mestih in v navodilih za uporabo vozila, je podatek RON, torej oktansko število, določeno po raziskovalni metodi.