Znanje in podpora

Od nafte do visoko kakovostnega goriva za pogon motorjev

Večina goriv za motorje z notranjim zgorevanjem je še vedno pretežno ali izključno naftnega izvora.  Njihov razvoj v prvi vrsti usmerjajo nove motorne tehnologije, v zadnjem desetletju pa tudi vse ostrejša in restriktivna okoljska politika. Prav zato lahko tudi za naftna goriva trdimo, da danes bistveno manj obremenjujejo okolje kot pred leti. Kakšna pa so danes naftna goriva in kako nastajajo? Preverite, kako iz surove nafte nastane visoko kakovostno pogonsko gorivo, kot je Q Max!

Goriva se razlikujejo od proizvodov, ki jih kupec ob nakupu lahko vidi ali celo preskusi. Pri točenju goriv gre zato v veliki meri za zaupanje v kakovost proizvoda in v njegovega ponudnika. Tega je mogoče pridobiti in ohraniti le, če gorivo izpolnjuje vsa pričakovanja kupca in to ves čas njegove uporabe. Da so ta izpolnjena, v manjši ali večji meri vpliva prav vsak del procesa na poti od proizvodnega obrata do končnega prodajnega mesta. V primeru, ko gre za goriva najvišjega kakovostnega razreda, so pričakovanja kupca, razumljivo, še toliko višja, saj se skozi njih odraža tudi sposobnost ponudnika, da kupcu v danem času ponudi tehnološko najnaprednejše proizvode.   

Da pridemo do kakovostnega končnega proizvoda, je tako pomemben prav vsak del v proizvodnem in logističnem procesu, ki vodi od surove nafte do goriva. Ključni pri tem so ustrezno znanje, usposobljenost ter upoštevanje postavljenih omejitev in standardov. Če pa želimo še, da gorivo, tako kot  Q Max, odlikuje še nadstandardna kakovost, je za uspeh na trgu in zadovoljstvo uporabnikov pomembnih še nekaj faktorjev.

Med te spadajo predvsem:     

  • Izbor preverjenih dobaviteljev goriva in dodatkov, s katerimi se zvišuje nivo kakovosti osnovnega goriva (bazno gorivo, aditivi, biogoriva ipd.) 
  • Zagotovitev ustreznega nadzora kakovosti goriv in manipulacije na vseh ključnih točkah distribucijske verige goriva (interni monitoring, transport, skladiščenje)
  • Uvajanje in spoštovanje standardov kakovosti poslovanja in nadzora (družbena odgovornost, odgovornost do okolja)  

Kakšna je torej pot do kakovostnega naftnega goriva?  V članku preberite vse o: 

Surovine in rafinerijski procesi

Črpanje nafte

Surova nafta je še vedno glavna surovinska osnova za proizvodnjo goriv. V tej točki je ključen predvsem izbor ustrezne surovinske osnove s katero lahko dosežemo ciljno kakovost goriva.  

Predelava nafte in ločevanje naftnih frakcij 

Nafta je zmes zelo različnih ogljikovodikov, ki jih je v prvi fazi potrebno ločiti v sorodne naftne frakcije. To ločevanje se izvede s procesom primarne in vakuumske destilacije, torej ločevanja na osnovi njihovega vrelišča.

Napredni procesi rafinerijske obdelave

Posamezne naftne frakcije praviloma še niso primerne za uporabo, zato se morajo v rafinerijah še dodatno obdelati. Najpogostejši procesi pri tem so odstranjevanje nezaželenih primesi (rafiniranje), kemijska preobrazba strukture goriv glede na ciljne potrebe (cepljenje ali združevanje molekul, stabiliziranje goriv) ter izbor in namešavanje različnih naftnih struktur glede na to, katera goriva želimo proizvesti (bencini, petroleji, dizel, kurilno olje ipd.) in kakšnim kakovostnim zahtevam morajo ta ustrezati.  

Razvojne faze, finaliziranje priprave goriv in preskušanja
Razvojne faze, finaliziranje priprave goriv in preskušanja

Razvojne faze, finaliziranje priprave goriv in preskušanja 

Goriva morajo v osnovi izpolnjevati zahteve, predpisane s standardi. Da tem zadostimo, je potrebno pridobljena goriva večkrat ustrezno laboratorijsko preveriti in po potrebi ustrezno modificirati ter prilagoditi zahtevam.  

Priprava gotovih proizvodov 

Goriva, ki po svojih fizikalno-kemijskih karakteristikah v celoti izpolnjujejo zahteve standardov, so v tej obliki že pripravljena za trg. Njihova kakovost se po potrebi prilagaja potrebam in zakonskim zahtevam kupca oz. posameznih trgov.  

"HiTECH" goriva

Tehnološki razvoj motorjev, vse ostrejše zakonske omejitve in konkurenca na trgu so narekovale potrebo po dodatnem dvigu kakovosti goriv. Tem zahtevam se lahko zadosti le z dodatno obdelavo goriv ali s postopki dodatnega aditiviranja. Taka goriva danes predstavljajo najvišji kakovostni nivo  goriv na trgu, zato jih pogosto srečamo tudi pod nazivom »HiTECH« ali »Premium« goriva. 

Z njimi se povečata zanesljivost rabe goriv ter zaščita delov napajalnega sistema, kar je pogoj za optimalen proces zgorevanja. Le pri teh pogojih namreč lahko zagotovimo najnižjo porabo, maksimalno moč motorja ter najnižje izpuste škodljivih sestavin v okolje. Vse to pa pomembno vpliva na ekonomiko rabe goriva oziroma vozila, kar je prav gotovo cilj vsakega voznika. 

Aditiviranje goriv se lahko izvede že v fazi finalizacije goriv v rafinerijah ali v kasnejših fazah, neposredno pred sproščanjem goriva v promet.

Aditiviranje v rafinerijah

 Pri rafinerijski dodelavi goriva gre predvsem za ciljno doseganje standardnih parametrov goriva, kot so npr. oktansko število, cetansko število, nivo nizkotemperaturnih lastnosti ipd. V zadnjem času pa se tudi z rafinerijskimi posegi, z namešavanjem različnih visokokakovostnih komponent, poskuša standardno kakovost goriv še nadgrajevati, s ciljem doseganja nadstandardne kakovosti končnih proizvodov. 

Aditiviranje goriv pred sproščanjem v promet

Goriva danes niso več le "energent", ampak vplivajo tudi na samo stanje motorja. Z dodatnim aditiviranjem gorivu povečujemo sposobnost čiščenja in povečane zaščite elementov napajalnega sistema na vozilu. Ti dodatki se zato gorivu dodajajo šele v zadnji fazi, pred sproščanjem v promet. Dodatno aditiviranje goriv se zato vse pogosteje izvaja na skladiščih in to neposredno pred razvozom na prodajna mesta.

Skladiščenje, transport in sproščanje v promet

Pot od rafinerije do prodajnega mesta je običajno precej dolga in vključuje kar nekaj zahtevnih logističnih operacij in aktivnosti, kot so prevozi, skladiščenje, dodatno aditiviranje in podobno. Pri tem je bistvenega pomena, da kakovost gotovega proizvoda ostane nespremenjena vse do točilnega mesta, kjer uporabnik gorivo prejme v rezervoar vozila. 

Skladiščenje

Skladiščenje predstavlja vmesno fazo na poti goriva od proizvajalca do kupca. Pri tem je lahko to izpostavljeno zelo različnim atmosferskim in manipulacijskim vplivom. Skrb za gorivo v tej fazi mora zagotavljati zaščito pred kakršnimi koli spremembami ali degradacijo goriva.   

Transport na prodajna mesta

Transport predstavlja pomemben rizični faktor za kakovost goriva, tako v smislu zagotavljanja njegove brezhibne čistosti, kot tudi nevarnosti medsebojne kontaminacije različnih vrst goriva, ki se prevažajo. Skrbna in nadzorovana manipulacija v transportu je pomembna v vseh fazah prelokacije goriv, še posebej pa pri oskrbi prodajnih mest, saj neposredno vpliva na kakovost  goriva, ki jo bo uporabnik prejel v svoje vozilo. 

Sproščanje v promet

Goriva se v promet v večini sproščajo na prodajnih mestih - bencinskih servisih. Brezhibno delovanje in čistost vseh naprav in instalacij na prodajnem mestu predstavlja zato še zadnji pogoj, da uporabnik v svoje vozilo prejme deklarirano kakovost goriva.  

In kako za visoko kakovost svojih goriv skrbimo na Petrolu?

Slovenija, kot tudi Petrol nimata lastnih rafinerijskih kapacitet. Osnovne surovine za vsa svoja goriva Petrol zato pridobi iz različnih svetovnih rafinerij. Pri tem poslovno sodelujemo s priznanimi evropskimi in svetovnimi rafinerijami ter proizvajalci goriv. V več kot 70 letih svojega delovanja smo v Petrolu tako zrasli ne le v vodilno gospodarsko družbo v Sloveniji, ampak tudi v pomemben in najbolj vpliven center znanja s področja naftnih derivatov.

S pomočjo izkušenega tima strokovnjakov lahko Petrol danes sledi vsem novim trendom, ki ga narekujeta razvoj novih motornih tehnologij, kot tudi vse bolj restriktivna zakonodaja. S pridobljenim znanjem, izkušnjami in tudi inovativnimi razvojnimi prijemi lahko danes trgu ponudimo najnovejše rešitve in proizvode, po kakovosti primerljive z ponudbo najbolj renomiranih svetovnih ponudnikov na trgu.

Vrh te ponudbe na gorivih prav gotovo predstavljajo goriva Q Max. Ta so na trgu že več kot deset let, njihova kakovost pa se sproti prilagaja novim zahtevam in trendom avtomobilske industrije ter evropske zakonodaje. Z uporabo Q Max goriv je mogoče dosegati zakonsko predpisane energetske prihranke, zmanjševati emisije škodljivih emisij v okolje in tudi zniževati emisije toplogrednih plinov, ki zaradi vse bolj vidnih klimatskih sprememb terjajo radikalne spremembe tudi v prometu. Ne glede na te bodo konvencionalni pogoni in s tem konvencionalna goriva še kar nekaj časa ostala ključen energent v prometu. In rešitve, ki bodo na poti v brezogljično družbo prispevale k zniževanju obremenitev okolja bodo še kako potrebne in dobrodošle.

Za večino voznikov pa je gorivo vendarle še vedno predvsem energent, s katerim želijo učinkovito, varno in brezskrbno potovati. V Petrolu se tega dobro zavedamo, zato enako pozornost kot novim rešitvam na gorivih posvečamo tudi manipulaciji, skladiščenju ter vsem aktivnostim distribucije na poti do končnega prodajnega mesta. V več kot pol stoletja našega obstoja smo tako vzpostavili učinkovit in zanesljiv sistem kontrole kakovosti na vseh distribucijskih poteh, ki kupcu zagotavlja visoko in enako kakovost na vseh naših prodajnih mestih.

V več kot 70 letih svojega delovanja smo v Petrolu zrasli v najbolj vpliven center znanja s področja naftnih derivatov.

* * *