GDPR politika zasebnosti

I. VIZIJA ZASEBNOSTI

V sodobni družbi je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. V PETROL d.d., Ljubljana, se tega zavedamo in spoštujemo zasebnost naših strank, zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi ter internimi akti družbe PETROL d.d., Ljubljana. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev družbe in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij s stranko.
 

II. PREDSTAVITEV UPRAVLJAVCA

PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, (v nadaljevanju: PETROL) je največja slovenska energetska družba, največji slovenski uvoznik, največje slovensko podjetje po prihodkih, sočasno pa tudi ena največjih slovenskih trgovskih družb. Osrednjo poslovno dejavnost družbe predstavlja trgovanje z naftnimi derivati, plinom in ostalimi energenti. PETROL trguje tudi z blagom za široko porabo in s storitvami, s katerimi ustvarja vedno višji odstotek prihodkov.


Našim strankam ponujamo širok spekter blaga in storitev za osebno in poslovno rabo, prosti čas in dom, energetske in okoljske rešitve ter energente, do katerih lahko stranke dostopajo preko naših maloprodajnih mest v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni Gori in na Kosovem, v Tip Stop delavnicah, Centru energetskih rešitev in drugih poslovalnicah. Prav tako so naše storitve in blago, strankam dostopne preko spleta na naslovu www.petrol.si, www.petrol.eu, eshop.petrol.si in na spletnih naslovih drugih domen v lasti in/ali upravljanju družbe PETROL. Do storitev in blaga lahko stranke dostopajo tudi preko klicnega centra PETROL, po želji pa jih lahko obiščejo tudi naši strokovnjaki na področju energetskih in okoljskih rešitev.

III. POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

PETROL ima osebo pooblaščeno za varstvo osebnih podatkov, ki je dosegljiva po elektronski pošti na naslovu dpo@petrol.si oz. navadni pošti na naslov Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, s pripisom »za DPO«. Podatki o pooblaščeni osebi so objavljeni na spletni strani www.petrol.si/gdpr.

Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.


IV. NAČIN PRIDOBIVANJA VAŠIH PODATKOV

PETROL pridobiva osebne podatke z neposrednim posredovanjem s strani posameznikov prek njihove uporabe Petrolovih spletnih strani, prek piškotkov in drugih podobnih tehnologij, z izpolnjevanjem obrazcev in vlog, prek telefonske in elektronske komunikacije, prek druge pisne komunikacije ali prek družabnih omrežij, prek sklepanja pogodb o nakupu Petrolovega blaga in storitev, s sodelovanjem v nagradnih igrah, prek podajanja predlogov, z aktivnostmi, ki jih posamezniki izvajajo na podlagi sklenjenih pogodb (poraba energije, podatki o nakupih ipd.) ali na kakršen koli drug način, s katerim posameznik neposredno ali posredno posreduje osebne podatke. Na podlagi zakonitega interesa ali zavezujočega predpisa, lahko PETROL pridobiva podatke tudi iz socialnih medijev, poslovnih imenikov in drugih javno dostopnih virov.

 

V. NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

a) PETROL osebne podatke strank obdeluje v okviru in za namen izvajanja pogodb kot so npr. pogodba o dobavi električne energije, zemeljskega, utekočinjenega plina ali toplote, pogodba o dostopu do distribucijskega sistema zemeljskega plina, pogodba o uporabi plinohrama, pogodba o prodaji naftnih proizvodov, pogodba o prodaji blaga in storitev energetskih rešitev, pogodba o prodaji potrošnega blaga in izvedbi morebitnih drugih storitev iz prodajne ponudbe Petrola, pogodba o potrošniškem kreditu, pogodba o izdaji Petrol klub plačilne kartice zvestobe, pogodba o izdaji Petrol klub kartice zvestobe, pogodba za uporabo spletnih in mobilnih aplikacij, in drugih pogodb, v skladu z asortimanom ponujenega blaga in storitev ter pogodb, po katerih se blago in storitve zagotavljajo PETROLu. Na podlagi pogodbenega pravnega temelja se osebni podatki v potrebnem obsegu obdelujejo tudi za namen sklenitve pogodb, v fazi pogajanj, po prejemu ponudbe oz. povpraševanja posameznika. V primeru plačila storitev preko spleta (eShop) PETROL zagotavlja vse potrebne tehnološke in organizacijske rešitve za popolno varnost nakupa. Prenos osebnih podatkov podanih ob registraciji v e-Shop in transakcijskih podatkov povezanih z nakupom na spletni strani se izvaja v varnem načinu s pomočjo protokola SSL (SecureSocketsLayer). Podatki se kodirajo in se na strežnik PETROLa prenašajo v zaščiteni obliki. Sistem tako preprečuje, da bi kdo prestregel osebne podatke, ki jih stranka pošilja v spletno trgovino. V primeru plačila nakupa s Petrol klub plačilno kartico zvestobe, varnost avtorizacije in izvedbe plačila zagotovi PETROL, preko lastnega certificiranega plačilnega sistema. Varnost osebnih podatkov ob nakupu je zagotovljena tudi z upoštevanjem veljavnih zakonskih obveznosti in priporočil slovenske ter mednarodne zveze potrošnikov.

PETROL svoje stranke in druge posameznike obvešča, da so nekateri osebni podatki lahko obdelani prek avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov za primer določanja kreditne sposobnosti posameznika, in sicer s pomočjo posebnega matematičnega algoritma.

Avtomatizirano odločanje na podlagi profilov, namenjeno oceni posameznikove plačilne/kreditne sposobnosti, je nujno potrebno za sklenitev pogodbe o uporabi Petrol klub plačilne kartice zvestobe oz. pogodbe o dobavi energentov (ko gre za določanje omejitve porabe glede na boniteto stranke). V primeru, ko se stranki zagotavlja potrošniško kreditiranje na podlagi dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranje, se avtomatizirano odločanje na podlagi profilov za namen ocene bonitete stranke, izvaja na podlagi vsakokrat veljavnega zakona, ki ureja potrošniško kreditiranje. V kolikor na podlagi avtomatizirano sprejete odločitve, PETROL zavrne sklenitev pogodbe oz. spremeni dodeljeni obseg porabe posameznika, ima le-ta pravico vložiti zahtevo za pojasnilo na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, s pripisom za “Zaledna pisarna” V tem primeru bodo pooblaščeni delavci v OE Zaledna pisarna posameznikovo prošnjo ponovno preučili in o njej sprejeli končno odločitev.

b) PETROL obdeluje osebne podatke posameznikov tudi na podlagi zakonskega pravnega temelja:

•    Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za namen posredovanja osebnih podatkov posameznikov, ki zapadejo v obveznost poročanja Uradu za preprečevanja denarja in financiranja terorizma;

•    in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo od PETROLa, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

c) PETROL na osnovi zakonitega interesa v nekaterih primerih obdeluje osebne podatke:

-  za izvajanje neposrednega trženja; PETROL izvaja neposredno trženje na podlagi privolitev posameznikov in 158. člena Zakona o elektronskih komunikacijah, poleg tega pa v določenih primerih izvaja neposredno trženje tudi na podlagi zakonitega interesa in sicer v primeru trženje blaga in storitev na podlagi podatkov, dostopnih iz določenih javnih virov kot npr. BIZI, TIS ipd. PETROL podatke za navedene namene zaradi promocije svojega blaga in storitev in iskanja potencialnih kupcev ter novih pogodbenih partnerjev zaradi zasledovanja cilja poslovne uspešnosti družbe; 

- zaradi zmanjševanja tveganj vdorov na njegovo spletno stran (zagotavljanje informacijske varnosti, zmanjševanje tveganj nepooblaščenega dostopa do pomembnih poslovnih informacij, osebnih podatkov in informacijskega sistema PETROL), ter za izboljšavo spletnih strani;

- za namene izvajanja analiz osebnih podatkov za uravnavanje poslovnega in kreditnega tveganja ter optimiziranja poslovnih odločitev (varstvo ekonomskih interesov PETROL); v zvezi s tem lahko PETROL spremlja izvajanje pogodbenih  razmerij s posamezniki, ki so sklenili pogodbeno razmerje s PETROLOM, izvaja analize terjatev na portfeljski ravni (analiza terjatev na podlagi računov z odlogom plačil), spremlja nenavadne plačilne transakcije, pri obvladovanju tveganj pa lahko obdeluje tudi podatke, ki jih pridobi iz javnih evidenc in drugih virov (npr. SISBON, bonitetne agencije, objave oseb v osebnem stečaju ipd);

- za statistične obdelave, namenjene pripravi poročil poslovodstvu, pri čemer so v poročilih vselej vsebovani le psevdonimizirani podatki;

- za namene razreševanja pravnih sporov oz. pravnih postopkov, za namene identificiranja kaznivih dejanj in preprečevanja ter uveljavljanja povrnitve nastale škode, zaradi zaščite ekonomskega interesa ter ugleda družbe ter za varovanje ljudi in premoženja;

- PETROL obdeluje osebne podatke tudi za ugotavljanje in preprečevanje ravnanj, ki niso skladna s kulturo korporativne integritete v družbi. V zvezi s tem PETROL obdeluje osebne podatke prijaviteljev in prijavljenih za neetična dejanja (ime, priimek in ostali podatki vezani na posamezno situacijo), kar izvaja za za zavarovanje ugleda družbe in za varovanje poslovne skrivnosti družbe. Podatki se hranijo najdlje 5 let od zaključka preiskave.

d) PETROL v določenih primerih zaproša svoje stranke in druge posameznike za podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi s posameznikom, zlasti za analizo ekonomskega položaja, osebnega okusa, interesov, in vedenja, tega posameznika (profiliranje) za namen izdelave in predstavitev posamezniku prilagojenih ponudb blaga in storitev vključno z obveščanjem oz. neposrednim trženjem ter za namen izvajanja trženjskih raziskav. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

e) PETROL zbira osebne podatke tudi ob obisku njegovih spletnih strani, prek piškotkov in podobne tehnologije, za namene zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja spletnih strani oz. portalov ter štetja uporabnikov na spletnem mestu oz. portalu. 

•    PETROL uporablja naslednje piškotke:

Skupina 1: so ključni in brez njih posamezna spletna stran oz. spletni portal v lasti oz. upravljanju PETROLa, ne bo deloval, kot bi moral. Nastavijo se, ko posameznik odda obrazec, se prijavi ali opravi kakršnokoli interakcijo s spletno stranjo, ki gre preko klikanja na enostavne povezave.

Skupina 2: so analitični piškotki, ki jih PETROL uporablja za zbiranje statističnih podatkov o uporabi Petrolovih spletnih mest. PETROL jih uporablja skupaj z orodjem Google Analytics, s katerim zagotavlja anonimizacijo osebnih podatkov. Anonimizacija podatkov z rešitvijo Google Analytics ni reverzibilna, kar pomeni, da na podlagi anonimnih podatkov ni mogoče v obratni smeri povezati ali kakorkoli identificirati posameznega uporabnika. Kot rezultat postopka PETROL tako prejme popolna statistična poročila o obiskanosti in aktivnostih na svojih spletnih straneh, podatkov o uporabniku pa ne more uporabiti v druge namene, saj je uporabnik s to rešitvijo popolnoma anonimen. Google Analytics v skladu z zakonskimi zahtevami omogoča sodelovanje z zunanjimi ponudniki spletne analitike brez kritičnih vplivov na relevantnost pridobljenih metrik. PETROL uporablja lastne spletne piškotke (»1st party cookies«), kar pomeni, da jih lahko servira in bere samo njegovo spletno mesto, ne pa tudi tretje osebe (npr. Google). Kljub temu, da so prejeti podatki anonimizirani in da jih ni mogoče povezati z določenim ali določljivim uporabnikom, PETROL nudi možnost, da posameznik samostojno ureja nastavitve glede uporabe piškotkov  te skupine.

Skupina 3: so piškotki partnerskih storitev kot so: Facebook, Twitter, Google idr. Ti piškotki omogočajo uporabo vtičnikov in funkcij na Petrolovih straneh, ki so povezani z družbenimi omrežji in drugimi platformami. PETROL jih uporablja za potrebe trženja ter da lahko z njimi sledi posameznikovim obiskom različnih spletnih strani. Njihov namen je prikazovanje oglasov, ki so primerni in zanimivi za posameznika, pa tudi preprečevanje prikazovanja oglasov, ki jih je že videl. Petrol jih uporablja na podlagi privolitve uporabnika spletne strani. Če se z uporabo teh piškotkov posameznik ne strinja, piškotki ne bodo nastavljeni, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije spletnega mesta ne bodo na voljo.

•    PETROL uporablja naslednje podobne tehnologije:
 

o    Salesforce CRM
Salesforce CRM se uporablja za upravljanje odnosov s strankami (CRM). Z družbo Salesforce.com, Inc je sklenjena pogodba o obdelavi osebnih podatkov, s katero se slednji zavezuje spoštovati EU pravila varstva osebnih podatkov. Mednarodni prenos osebnih podatkov Salesforce.com, Inc poteka na temelju zavezujočih poslovnih pravil (Binding Corporate Rules). Uporabo storitev Saleforce CRM Petrol izvaja na podlagi zakonitega interesa, da optimizira blago in storitve oz. za boljše upravljanje svojih odnosov s strankami. Orodje se uporablja za celostno komunikacijo s posameznikom ter celosten pregled nad poslovanjem posameznika s Petrolom.
 

o    Salesforce Marketing Cloud 
Orodje Marketing Cloud se uporablja za spremljanje interakcij na Petrolovih spletnih mestih ter za druge avtomatizirane trženjske kampanje preko različnih kombinacij komunikacijskih kanalov. Osebni podatki iz raznih obrazcev se prenašajo v Marketing Cloud, kjer se obdelujejo za izvajanje neposrednega trženja prek e-mail oz. sms sporočil. Orodje uporablja tudi lastne piškotke (1st party).
 

o    Salesforce Portal
Orodje Salesforce Portal Petrol uporablja za odlaganje dokumentacije za financiranje za prodajo energetskih rešitev na način, da stranka pridobi unikaten link, na katerem lahko preveri, katero dokumentacijo mora oddati v sklopu procesa financiranja. Orodje se uporablja tudi za namen usklajevanja dokumentacije. 
 

o    Survey Gizmo
Petrol uporablja orodje Survey Gizmo za izvajanje trženjskih raziskav, predvsem med posamezniki, ki so vključeni v Petrolov raziskovalni Panel kot tudi za interne raziskave v Petrolu, pa tudi za druge obrazce in zbiranje podatkov na spletu. Orodje je tudi integrirano s Salesforce in sicer na način, da se v Salesforce zabeleži odgovor posameznika iz trženjske raziskave, ki posledično povzroči, da se posamezniku dodeli ustrezno število zlatih točk za sodelovanje v raziskavah. Orodje se uporablja tudi za avtomatizem odjav prejemanja e-mail sporočil s komercialno vsebino. Informacija gre v Salesforce in Marketing Cloud, kjer se naredi odjava te stranke oziroma vseh strank z vpisanim e-mail naslovom.


o    YouTube
Petrol na svojih spletnih straneh uporablja vtičnike iz YouTuba, ki jih upravlja Google. Upravljavec strani je YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ZDA. Ko posameznik obišče Petrolovo spletno stran, se vzpostavi povezava s strežniki YouTube, ki je s tem obveščen o spletni strani, ki jo je posameznik obiskal. Če je posameznik prijavljen v račun za YouTube,  YouTube omogoča, da posameznik svoje vedenje brskanja poveže neposredno z osebnim profilom. To lahko prepreči tako, da se odjavi iz svojega YouTube računa. 
 

o    Google Maps
Petrolova spletna stran uporablja kartografsko storitev Google Zemljevidi prek API-ja. Upravlja ga Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA. Če posameznik želi uporabljati Google Zemljevide, je treba shraniti njegov IP naslov. Te informacije se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo. Uporaba Google Zemljevidov je v interesu, da je Petrolova spletna stran privlačnejša in olajša lokacijo krajev, ki jih posameznik določi na spletnem mestu. To izvaja na podlagi zakonitega interesa. Enako storitev pa uporablja tudi v nekaterih mobilnih aplikacijah za namen delovanja določenih funkcionalnosti aplikacij in dodane vrednosti produkta. V tem primeru se podatki obdelujejo na podlagi sklenjene pogodbe o uporabi mobilne aplikacije. Dodatne informacije o ravnanju z uporabniškimi podatki so na voljo v izjavi o zaščiti podatkov v Googlu.


o    Google Analytics
Ta spletna stran uporablja storitev Google Analytics, spletno analizo. Upravlja ga Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA. Google Analytics uporablja tako imenovane »piškotke«. Podatki, ki jih piškotek pridobi o posameznikovi uporabi te spletne strani, se običajno prenašajo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo. Piškotki storitve Google Analytics so shranjeni na podlagi zakonitega interesa, kar PETROL potrebuje za analizo vedenja uporabnikov, da optimizira svojo spletno stran, produkte v spletni trgovini in oglaševanje.

f) PETROL lahko zaradi zagotavljanja storitve omogočanja pravilnega delovanja in uporabe vseh funkcionalnosti v mobilnih in spletnih aplikacijah, obdeluje lokacijske podatke uporabnika: GPS-koordinate (zemljepisna dolžina, zemljepisna širina), pridobljene z mobilne naprave uporabnika. PETROL obdeluje lokacijske podatke v takšni obliki, da se ne dajo povezati z določeno ali določljivo osebo, ali pa na podlagi predhodnega soglasja uporabnika. Pri slednjem PETROL ob zaprosilu za soglasje uporabnike seznani o možnosti zavrnitve soglasja, o vrsti podatkov, ki bodo obdelani, o namenu in trajanju takšne obdelave in o možnosti posredovanja teh lokacijskih podatkov tretji osebi, zaradi izvedbe storitve z dodano vrednostjo.
Uporabnik lahko ureja svoje soglasje/preklic soglasja glede uporabe podatkov o lokaciji ob vsaki priključitvi na omrežje ali za vsak prenos komunikacije, bodisi v aplikaciji sami ali v nastavitvah »lokacijskih storitev« mobilne naprave. To sicer lahko onemogoči delovanje funkcionalnosti, ki uporabljajo take podatke, še vedno pa so na voljo druge možnosti aplikacije, ki niso povezane s podatki o lokaciji.

g) Zaradi zagotavljanja dokaza o pogajanjih za sklenitev pogodbe oz. o sklenitvi pogodbe, njenemu izvajanju vključno z reklamacijami, PETROL snema telefonske klice na številkah namenjenih naročanju blaga in storitev, kot so 080 22 66, 080 22 34, 080 22 83. Posamezniki so o snemanju predhodno obveščeni, v skladu z zahtevami zakona, ki ureja elektronske komunikacije. Posnetek se hrani do poteka dobe, v kateri se posel lahko zakonito izpodbija.

h) PETROL na svojih prodajnih mestih, ploščadih bencinskih servisov, skladiščih, v poslovnih stavbah in drugih poslovnih prostorih izvaja videonadzor. Videoposnetki se hranijo najdlje 3 mesece, v primerih suma kaznivih dejanj, kršitev pa skladno z zastaralnimi roki, določenimi za pregon kaznivih dejanj, uveljavljanja povrnitve škode, v primeru pravnih in sodnih postopkov pa najdlje pet let po pravnomočnosti pravnega akta, s katerim je bilo odločeno o zadevi, ki je bila predmet sodnega ali drugega pravnega postopka. 
 

VI. OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE

Poleg PETROL (njegovih zaposlenih) osebne podatke v njegovem imenu in za njegov račun obdelujejo tudi obdelovalci, kot so podjetja, ki PETROLu nudijo tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer izdelovalci in vzdrževalci računalniških aplikacij, spletnih mest in informacijskih storitev, razvijalci in uvajalci programskih rešitev, klicni center, izdelovalci Petrolovih kartic in obdelovalci, ki jih PETROL angažira za zagotavljanje storitev, potrebnih za izvajanje pogodb, kot so na primer montažerji oz. izvajalci PETROLovih storitev, tiskarne, zavarovalnice, dostavne službe, upravljalci prodajnih mest, zunanji tržniki, prevozniki blaga na naslove potrošnikov, popisovalcu števčnih stanj, trženjska, raziskovalna in analitična podjetja, zunanje agencije za marketing ter organizatorji dogodkov, zastopniki PETROLa pri sklepanju in izvrševanju pogodb, vključno z izterjavo in morebitnimi sodnimi postopki.

Nekatere organizacije oz. podjetja, ki jim kot našim obdelovalcem lahko razkrivamo vaše osebne podatke, imajo sedež zunaj Evropske unije, v državah, ki morda nimajo zakonov, ki varujejo pravico do varstva osebnih podatkov na enak način kot v Evropski uniji oz. Sloveniji. V primeru, da bodo vaši osebni podatki preneseni v tretje države (izven EU in EGP), bomo poskrbeli za zagotovitev in uresničevanje ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnosti osebnih podatkov ter temeljnih pravic in svoboščin posameznikov, skladno z veljavnimi nacionalnimi in EU predpisi in to Politiko zasebnosti, tako da bomo uporabili predvidene mehanizme, kot so zavezujoča poslovna pravila, standardne pogodbene klavzule, odobreni certifikacijski mehanizmi (npr. ščit zasebnosti EU-ZDA) idr.
 

VII. ZAVAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Nenehno skrbimo za zagotavljanje ustreznih sodobnih tehničnih ukrepov za zavarovanje osebnih podatkov, kar zagotavljamo predvsem z zagotavljanjem ustrezne varnostne tehnologije in orodij, izobraževanji in osveščanji zaposlenih, ki pri delu prihajajo v stik z osebnimi podatki, s skrbno izbiro izkušenih in zaupanja vrednih in nadzorom pogodbenih obdelovalcev osebnih podatkov ter z uporabo preizkušenih strežnikov za hrambo osebnih podatkov, z nadzorom nad obdelavami osebnih podatkov, s psevdonimizacijo podatkov, kjer je to mogoče, s transparentnim osveščanjem glede obdelav osebnih podatkov, z nenehno izboljšanimi organizacijskimi ukrepi za zavarovanje podatkov. 
 

VIII. PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na naslov: PETROL d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana, s pripisom »za DPO«, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: PETROL d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana, s pripisom »za DPO«, oziroma lahko upravlja z danimi privolitvami na portalu MOJ PETROL, ki se nahaja na spletni strani: www.petrol.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

 

IX. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

PETROL bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, če so pridobljeni na podlagi privolitve, pa do preklica.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih PETROL podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.

Datum: 9.1.2020