Znanje in podpora

Sporočite spremembo na svojem električnem priključku

Kakršnokoli spremembo na merilnem mestu, kot je sprememba lastnika ali plačnika ali sprememba osebnih podatkov, nam čim prej sporočite preko ustreznih obrazcev, priloženih spodaj.

Sken izpolnjenih in podpisanih obrazcev nam skupaj z ustreznimi dokazili posredujte po elektronski pošti, na naslov podpora.strankam@petrol.si, ali po navadni pošti, na naslov Dunajska 50, 1000 Ljubljana.

Več o sporočanju sprememb na električnem priključku si lahko preberete tukaj.

Sprememba lastnika merilnega mesta

Kot dobavitelj moramo pristojnemu pogodbenemu izvajalcu nalog distribucijskega operaterja predložiti dokazila o spremembi lastništva merilnega mesta.

Posredujte nam:

  • Podpisan izvod Pogodbe o dobavi električne energije.
  • Dokazilo o lastništvu merilnega mesta. Primerna so dokazila kot je overjena kupoprodajna pogodba, izpis iz zemljiške knjige, darilna pogodba ali sklep o dedovanju.
  • Izpolnjen in podpisan obrazec Soglasje solastnikov za evidentiranje lastnika merilnega mesta. V kolikor je lastnikov več, je namreč potrebno kot odjemalca prijaviti le enega.
  • Primopredajni zapisnik oz. stanje števca, ki ni starejše od 30 dni ter številko števca.
  • Izpolnjen in podpisan obrazecVloga za spremembo lastnika na merilnem mestu.
Sprememba plačnika merilnega mesta

Kot dobavitelj moramo pristojnemu pogodbenemu izvajalcu nalog distribucijskega operaterja predložiti dokazila o spremembi plačnika merilnega mesta.

Posredujte nam: 

  • Podpisan izvod Pogodbe o dobavi električne energije.
  • Izpolnjen in podpisan obrazec Soglasje lastnika za evidentiranje plačnika. 
* * *