Električna energija

Skrbimo za vašo celovito in konkurenčno oskrbo z električno energijo, zagotavljamo zanesljivost obratovanja distribucijskega sistema ter optimiziramo nabavne poti. 

ODDAJTE POVPRAŠEVANJE OGLEJTE SI PONUDBO ZA MALE ODJEMALCE

Ponujamo konkurenčne cene električne energije, ki jih dosegamo z agregacijo večjega števila porabnikov, predvsem na račun manjšega odstopanja od napovedanih voznih redov. 

Ker želimo zagotavljati elektriko skladno z naraščajočimi potrebami in vzporedno zagotavljati dolgoročno razogljičenje družbe, želimo našim odjemalcem električne energije zagotoviti energijo, ki bo v 100 % pridobljena iz obnovljivih virov.  Pri tem sledimo ciljem Evropske unije, ki si je do leta 2020 zadala cilj doseči 20-odstotni delež bruto končne porabe energije iz obnovljivih virov.


Dobava električne energije 
So mesečni stroški električne energije v vašem podjetju previsoki? Ponujamo dobavo električne energije za male in velike poslovne odjemalce po konkurenčnih cenah, z zagotovljeno kakovostjo storitve. Povsod po Sloveniji. 
 

Vas zanima odjem električne energije? Pošljite nam povpraševanje!


Pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov
V Petrolu se ukvarjamo s proizvodnjo električne energije iz obnovljive energije vetra, sonca in vode. Iz obnovljivih virov proizvedemo 150 GWh elektrike, kar zadošča za skoraj 30.000 uporabnikov, kar polovico Petrolovih kupcev elektrike.  
 

Zaradi naše zaveze trajnostnemu razvoju želimo do leta 2025 razviti za 500 GWh letne proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov, zadosti za 100.000 odjemalcev, tudi za potrebe industrije, transporta in oskrbe s toploto.


Odkup električne energije

Skupina Petrol se ukvarja tudi s trgovanjem, zastopanjem in posredovanjem na organiziranem trgu električne energije.  

Proizvajalcem električne energije od katerih odkupujemo energijo, proizvedeno v sončnih elektrarnah, hidroelektrarnah ter enotah soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom (SPTE) želimo ponuditi celovito storitev, s konkurenčnimi odkupnimi cenami in svetovanjme o pravem trenutku prodaje.

Vas zanima odkup električne energije? Pošljite nam ponudbo!


Oskrba stavb in naselij z električno energijo

Naselja, ki niso priključena na sistemsko elektroenergetsko omrežje, morajo razmišljati o alternativnih možnostih oskrbe z energijo, predvsem o energetski samooskrbi. V Petrolu odročnim naseljem pomagamo zagotoviti stabilno oskrbo z električno energijo z vzpostavitvijo solarnih panelov, ki se povezujejo v manjša omrežja. Gre za izkoristek obnovljivih virov energije, ki omogočajo lokalno energetsko samozadostnost ter zagotovljen odjem električne energije za gospodinjstva, industrijo, mala in srednje velika podjetja, komercialne stavbe ter poslovne in javne zgradbe.

Prav tako na večstanovanjske stavbe ali objekte poslovnih oz. javnih uporabnikov namestimo sončne elektrarne, ki nudijo možnost samooskrbe z elektriko. Sončna svetloba se kot naravni obnovljivi vir pretvori v električno energijo, uporabniki pa lahko viške pošiljajo v omrežje oz. jih uporabijo za ogrevanje, hlajenje ali mobilnost.

Želite sporočiti stanje svojega števca električne energije? Izpolnite obrazec!


Virtualna elektrarna

V Petrolu si prizadevamo tudi za povečevanje stabilnosti energetskega sistema, in sicer z virtualno elektrarno, ki predstavlja agregatorsko platformo, ki povezuje razpršene proizvodne vire in porabnike v celoto.

S tem omogočamo prilagajanje odjema in proizvodnje električne energije, s pametnim upravljanjem z energijo pa znižujemo obremenitve omrežja, brez potrebnih investicij v nove vire energije, kar ima tudi pozitivne okoljske vplive.


Celovito upravljanje energetskih sistemov in omrežij v industriji

Skupina Petrol se ukvarja z distribucijo električne energije na zaokroženih gospodarskih območjih, na katerih je elektro-distribucijsko omrežje v lasti Skupine Petrol.  

Za partnerje v industriji ali regiji izvajamo dejavnost sistemskega operaterja zaprtih distribucijskih sistemov električne energije ter zanje celovito upravljamo energetske sisteme in omrežja. Partnerji lahko na nas prenesejo inženiring in gradnjo energetskih sistemov v industriji v okvirih izvajanja energetskega pogodbeništva, kot tudi tveganja povezana s prenovo in obratovanjem industrijskih energetskih sistemov.  

Gre za sistem za distribucijo elektrike, ki je s skupnim odjemnim mestom priključen neposredno na prenosni sistem in je namenjen distribuciji elektrike na geografsko zaokroženem industrijskem ali poslovnem območju ali območju za skupne storitve. Obratovanje naprav in procesov se permanentno spremlja in analizira z našim lastnim orodjem za energetski management.

Kontaktirajte nas