Distribucijski sistemi zemeljskega plina

Petrol izvaja obvezno gospodarsko javno službo izgradnje plinovodnega omrežja. Izberite čistejši energent na »ključ«, ki v vašem mestu zmanjša stroške ogrevanja, poveča udobje in izboljša kakovost zraka.

KONTAKTIRAJTE NAS REFERENCE

Zemeljski plin je cenovno ugoden, vsestransko uporaben in čist energent. Njegova distribucija pomeni transport zemeljskega plina po lokalnih ali regionalnih plinovodnih omrežjih z namenom oskrbe odjemalcev. Ker zemeljski plin potuje po plinovodnih ceveh pod zemljo, njegova uporaba razbremeni cestno omrežje, zmanjša možnost razlitja in posledično zmanjša grožnjo podtalnici in ostalim vodnim virom.


V skupini Petrol se z izgradnjo plinovodnih omrežij ukvarjamo že od leta 1993. V Petrolu v Sloveniji trenutno upravljamo z 1.195 km in 29 koncesijami distribucije zemeljskega plina po modelu javno zasebnega partnerstva. Z distribucijo zemeljskega plina se ukvarjamo v dveh državah, Sloveniji in Srbiji.

Dolžina omrežij Število priključkov Število odjemalcev
1.145 km 19.078 15.379

Distribucijski sistemi zemeljskega plina


Obvezna gospodarsko javna služba izgradnje plinovodnega omrežja

V Sloveniji zemeljski plin za ogrevanje, hlajenje in kuhanje uporablja več kot 100.000 gospodinjstev. Mesta se odločajo za prenos distribucije zemeljskega plina na zasebnega partnerja po pogodbenem modelu koncesije oz. javno zasebnega partnerstva.

Petrol izberejo zaradi:
 • Optimalne izvedbe celotne investicije, od načrtovanja in gradnje do upravljanja.
 • Prevzema ekonomskih tveganj,
 • Poceni in kvalitetne izvedbe gradbenih del izgradnje omrežja (gradnja na tekoči meter v štirih kategorijah površin: cesta, pločnik in kolesarska steza, makadam in travnate površine).
 • Natančnega nadzora (kontrola obsipavanja plinovoda s posteljico, plinski trak, natančno varjenje cevi z objemkami preizkušene kvalitete ali pa čelnega varjenja izključno s testiranimi varilci; 24/7 terenske službe).
 • Poceni in kvalitetne dobave plinskih cevi (PEHD-plastika).
 • Nizkih obratovalnih in režijskih stroškov (delo na terenu izvajajo zunanje terenske službe in popisovalci).
 • Nizkih stroškov vzdrževanja zaradi kvalitetne gradnje.
 • Ekonomske upravičenosti gradnje v primeru manjših krajev z manjšo poseljenostjo in manjšo koncentracijo odjemalcev, saj plinovodno omrežje ugodno zgradimo tudi tam.

Prednosti javno zasebnega partnerstva gradnje plinovodnega omrežja
Izvajanja distribucije zemeljskega plina s strani zasebnega partnerja po pogodbenem modelu koncesije lokalnim skupnostim omogoča:
 • Upravljanje in vodenje obratovanja distribucijskega omrežja.
 • Zagotavljanje vzdrževanja in razvoja omrežja za distribucijo zemeljskega plina ter dostopa do omrežja zanesljivo oskrbo z zemeljskim plinom.
 • Zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti in zanesljivosti omrežja, da omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja.
 • Nediskriminatorno obravnavanje uporabnikov omrežja.
 • Napoved porabe zemeljskega plina z uporabo metode celovitega načrtovanja ob upoštevanju varčevalnih ukrepov pri porabnikih za potrebe načrtovanja razvoja distribucijskega omrežja.
 • Zagotavljanje potrebnih podatkov drugim sistemskim operaterjem in upravičenim odjemalcem, z omrežji katerih je omrežje, ki ga upravlja, povezano,
 • Zagotavljanje sistemskih storitev ter izdajanje in izvajanje sistemskih obratovalnih navodil.
 • Upravljanje pretoka zemeljskega plina po distribucijskem omrežju, upoštevaje tudi izmenjavo energije z drugimi povezanimi omrežji.
 • Izvajanje optimalnega sistema po motnjah in usklajeno delovanje distribucijskega omrežja s povezanimi omrežji.
 • Izvajanje sistemske zaščite distribucijskega omrežja.
 • Izvajanje števčnih in obratovalnih meritev v distribucijskem omrežju ter meritev in analiz kakovosti oskrbe z zemeljskim plinom.
 • Oblikovanje obratovalne statistike.
 • Izvajanje zasilne oskrbe.

Po podelitvi koncesije

Po podelitvi koncesije zasebni partner naredi projekt za plinovod in uredi vsa lastniška razmerja ter služnosti. Po pridobljenem gradbenem dovoljenju se zgradi plinovod, z vsemi ustreznimi priključki. V nadaljevanju zasebni partner poskrbi tudi za izvedbo notranje plinske inštalacije.

Izvedbi priklopa sledi izdaja soglasja, uporabnega dovoljenja, montaža opreme ter testna in tlačna proba elektroinštalacije. Koncesija je pri zemeljskem plinu podeljena za 35 let.


Lahek prehod iz utekočinjenega naftnega plina

Utekočinjen naftni plin oz. UNP je predhodnik zemeljskega plina, na območjih, kjer je naknadno predvidena izgradnja plinovodnega omrežja za zemeljski plin. Prehod iz UNP na zemeljski plin namreč ne predvideva večjih investicijskih stroškov in je zelo enostaven.

Prednosti Zemeljskega plina Prednosti utekočinjenega naftnega plina
Ugodnejša cena Uporaba na območjih,
kjer še ni plinovodnega omrežja
Učinkovitost zaradi visokih izkoristkov goriva Uporaba na območjih,
kjer še ni plinovodnega omrežja
Varnost, saj ni potrebe po rezervoarju Stranke niso vezane na omrežje,
saj je plin shranjen v rezervoarjih ob stavbi
Nemoteč transport Nemoteč transport
Varovanje okolja Varovanje okolja
Energetska učinkovitost Energetska učinkovitost


Bodite vedno na tekočem

Izbor najpomembnejših vsebin iz naše zakladnice znanja vam enkrat na mesec brezplačno pošljemo v vaš elektronski nabiralnik.