Poslovno industrijski kompleks Brežice

Prodaja poslovno industrijskega kompleksa Brežice

Osnovni podatki
Posredovanje: Prodaja
Cena: 580.000,00 EUR
Namembnost/Vrsta nepremičnine: Poslovni kompleks
Naslov: Gornji Lenart 1, Brežice
Leto izgradnje 1975
Površina: 10.967 m2
Parcelne številke: 710/12, 710/13, 710/3, 710/16, 710/18, 710/17, 710/15, 710/14, 710/11, vse k.o. 1281 Šentlenart 


Nepremičnina v naravi predstavlja poslovno industrijski kompleks – bivši Biomasni logistično trgovski center Brežice, poslovno stavbo (delno namenjena poslovni dejavnosti in delno industrijski rabi), nadstrešnico, zidano vratarnico s skladiščnimi kontejnerji. Zemljišče se nahaja na območju gospodarskih con, razen manjšega dela, ki se nahaja v območju kmetijskih zemljišč, in skupno obsega 10.967,00 m2. Kompleks je ograjen, povozne površine pa so dodatno utrjene z betonskimi ploščami. 

Poslovna stavba iz leta 1974 v skupni izmeri 732,6 m2 obsega dva dela, in sicer del za industrijsko rabo (proizvodni in skladiščni prostor) v izmeri 532,5 m2 in poslovni del stavbe v izmeri 200,1 m2.

Lokacijsko se nepremičnina nahaja v bližini poslovne cone Brezina, železniške proge ter ob regionalne cesti Šentlenart – Brežice. Nepremičnina je prometno dobro dostopna, mejni prehod Obrežje je oddaljen približno 15 km, Brežice približno 3 km, avtocestni priključek pa približno 5 km.

Prodajna cena predstavlja neto vrednost transakcije. 

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo na spletnem naslovu: nepremicnine@petrol.si.

Stranke obveščamo, da si družba Petrol d.d., Ljubljana pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima družba Petrol d.d., Ljubljana možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja.

Kontaktirajte nas

Upravljanje in prodaja nepremičnin

Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana