Znanje in podpora

Sestava primarnih virov za proizvodnjo električne energije

V skladu z Aktom o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja (Uradni list RS, št. 22/16 in 172/21 – ZOEE) objavljamo sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2021 ter informacije o izpustih in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

Sestava primarnih virov za proizvodnjo električne energije

Delež primarnih proizvodnih virov električne energije v letu 2021

Delež za skupne dobavljene količine v letu 2021

Fosilna goriva
Premog in lignit
Zemeljski plin
Naftni derivati
Nedoločljivo
74,64 %
51,02 %
21,06 %
0,80 %
1,76 %
Jedrsko gorivo 13,75 %
Obnovljivi viri
Vodna energija
Veter
Sončna energija
Geotermalna energija
Biomasa
Nedoločljivo
11,61 %
6,35 %
0,40 %
2,68 %
0,00 %
2,18 %
0,00 %
Količine izpustov v ozračje v letu 2021
Ogljikov dioksid (kg/kWh) 0,872
Radioaktivni odpadki (µg/kWh) 412

Viri informacij o vplivih na okolje:
ARSO www.arso.gov.si/
UL, FE www.fe.uni-lj.si/
UM, FERI https://feri.um.si/
AGEN RS www.agen-rs.si/
EIMV www.eimv.si/
IJS www.ijs.si/ijsw
SODO www.sodo.si/
SOPO www.eles.si/

Opomba:
Pri preračunu so upoštevani nacionalni preostali izpusti ogljikovega dioksida in nacionalna preostala količina radioaktivnih odpadkov v Sloveniji (Vir: Agencija za energijo RS, Uradni list RS, št. 22/16 in 172/21 – ZOEE - Priloga: Tabela sestave primarnih virov za proizvodnjo električne energije) ter količina POI v lasti Petrola d.d.