Znanje in podpora

Sestava primarnih virov za proizvodnjo električne energije

V skladu z Aktom o načinu določanja deležev posameznih proizvodnih virov električne energije in načinu njihovega prikazovanja (Uradni list RS št. 22/16) objavljamo sestavo primarnih virov za proizvodnjo električne energije v skupni strukturi dobavljene električne energije v letu 2020 ter informacije o izpustih in nastalih radioaktivnih odpadkih na proizvedeno kWh.

Sestava primarnih virov za proizvodnjo električne energije

Delež primarnih proizvodnih virov električne energije v letu 2020

Delež za skupne dobavljene količine v letu 2020

Fosilna goriva
Premog in lignit
Zemeljski plin
Naftni derivati
Nedoločljivo
45,60 %
31,28 %
12,83 %
0,38 %
1,11 %
Jedrsko gorivo 29,18 %
Obnovljivi viri
Vodna energija
Veter
Sončna energija
Geotermalna energija
Biomasa
Nedoločljivo
25,22 %
10,17 %
9,15 %
5,34 %
0,00 %
0,57 %
0,00 %
Količine izpustov v ozračje v letu 2020
Ogljikov dioksid (kg/kWh) 0,47629
Radioaktivni odpadki (µg/kWh) 875

Viri informacij o vplivih na okolje:
ARSO www.arso.gov.si/
UL, FE www.fe.uni-lj.si/
UM, FERI https://feri.um.si/
AGEN RS www.agen-rs.si/
EIMV www.eimv.si/
IJS www.ijs.si/ijsw
SODO www.sodo.si/
SOPO www.eles.si/

Opomba:
Pri preračunu so upoštevani nacionalni preostali izpusti ogljikovega dioksida in nacionalna preostala količina radioaktivnih odpadkov v Sloveniji (Vir: Agencija za energijo RS, Uradni list RS, št. 10/15 - Priloga: Tabela sestave primarnih virov za proizvodnjo električne energije) ter količina POI v lasti Petrola d.d.

* * *