Znanje in podpora

Nasveti za varno uporabo zemeljskega plina

Zemeljski plin spada med najbolj varne vire energije. Izgradnja plinovodnega omrežja in plinskih inštalacij je pod strogim tehničnim nadzorom in v skladu z najstrožjimi veljavnimi predpisi. Zemeljski plin je v naravi brez vonja, zato se mu zaradi varnosti dodaja značilen neprijeten vonj. Je lažji od zraka in se pri morebitnem uhajanju zadržuje pod stropom.

 Kako ravnati, če plin uhaja?
  • Če v zaprtem prostoru zaznate vonj po plinu, takoj ugasnite vse plamene, zaprite pipo pred merilno napravo ter zaprite glavno plinsko zaporno pipo. Takoj odprite okna in vrata, da se prostor dobro prezrači.
  • O morebitnem uhajanju plina nemudoma obvestite dobavitelja na dežurno telefonsko številko. Uporaba odprtega ognja, telefonov in stikal, ki lahko proizvedejo iskro, je v tem času strogo prepovedana.
  • Če prihaja vonj po plinu izza zaklenjenih vrat, takoj pokličite gasilce. V ogrožene prostore vstopajte samo s posebnim izolirnim dihalnim aparatom.
  • V primeru požara na plinovodni instalaciji ali napravah zaprite zaporni organ (pipa pred trošili, pipa pred plinomerom, pipa na dvižnem vodu, glavna plinska zaporna pipa ...).
  • Če vas dobavitelj plina obvesti, da je zaradi višje sile ali drugih razlogov začasno zmanjšan tlak plina v plinovodnem omrežju, morate prenehati uporabljati plin in zapreti plinske pipe pred trošili. V tem času s plinskimi napravami in trošili ravnajte, kot da so pod delovnim tlakom.
  • Vse dokler zaznate vonj po plinu, morajo biti plinske pipe, vključno z glavno plinsko zaporno pipo, zaprte. Pred ponovnim zagonom je treba odpraviti pomanjkljivosti in s preizkusi dokazati, da je plinovodna napeljava varna za obratovanje, za kar morajo biti izdana tudi ustrezna spričevala.
Obveznosti uporabnikov

Stanovalci hiše in uslužbenci v poslovnih prostorih, kjer so nameščene plinovodne napeljave in naprave, morajo biti poučeni o ravnanju s plinskimi napravami in trošili, seznanjeni z mestom namestitve glavne plinske zaporne pipe na vstopu hišnega priključka v objekt in o ukrepih v primeru uhajanju plina.

Poučeni morajo biti o postopkih, ki so v rabi za dovod zgorevalnega zraka in odvod dimnih plinov, ter o tem, da se jih naknadno ne sme spreminjati.
Navodila za uporabo in vzdrževanje plinskih instalacij in trošil je dolžan izdati izvajalec instalacij, oziroma dobavitelj opreme. Seznanjanje stanovalcev z mestom namestitve glavne plinske zaporne pipe in z ukrepi v primeru uhajanja plina je dolžnost lastnika ali upravitelja zgradbe, vsak uporabnik pa se je s tem dolžan seznaniti.

Uporabnik, ki trajno zapusti stanovanje, je dolžan poskrbeti za strokovno čepljenje vseh izpustov na plinovodni inštalaciji. Prav tako je dolžan podati dobavitelju naročilo za odklop plinovodne instalacije, ki bi po njegovem odhodu ostala nenadzorovana.

* * *