Znanje in podpora

Kaj prinaša evropska uredba REACH?

REACH je uredba o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij. Veljati je začela 1. junija 2007 in naj bi racionalizirala ter izboljšala prejšnji zakonodajni okvir o kemikalijah na območju Evropske unije. Industriji pa nalaga večjo odgovornost v zvezi z upravljanjem tveganj, ki jih kemikalije predstavljajo za zdravje in okolje.

Kaj je REACH?

Načeloma velja REACH za vse kemikalije, ne le za tiste, ki jih uporabljamo v industrijskih postopkih, temveč tudi za one, ki jih uporabljamo v vsakdanjem življenju, na primer v sredstvih za čiščenje, barvah ter izdelkih, kot so oblačila, pohištvo in električni aparati.

Izjeme, ki so izvzete iz REACH, so na primer kemikalije v hrani in zdravilih, polimeri, naravne snovi, če niso nevarne in niso bile kemijsko modificirane. Prav tako ni obvezna registracija za energente, kot so zemeljski plin, utekočinjen naftni plin, kondenzat zemeljskega plina, procesni plini, surova nafta, premog, koks.

Cilji REACH
  • izboljšati varovanje človekovega zdravja in okolja pred tveganji, ki jih lahko predstavljajo kemikalije (boljše poznavanje kemikalij),
  • vzpodbujati alternativne metode za oceno nevarnosti snovi,
  • zagotoviti prost pretok snovi na notranjem trgu Evropske unije,
  • ohraniti konkurenčnost kemijske industrije v Evropski uniji, ki je ključni sektor gospodarstva.
Zakaj REACH?

S poenostavljeno in izboljšano uredbo nadomešča REACH približno 40 zakonodajnih aktov. Druge zakonodajne akte, ki urejajo kemikalije (na primer o kozmetiki, detergentih) , ali povezano zakonodajo (na primer o zdravju in varnosti delavcev, ki delajo s kemikalijami, o varnosti proizvodov, o gradbenih proizvodih), ki jih REACH ne nadomešča, uporabljamo še naprej. REACH je bil oblikovan tako, da se ne prekriva z drugimi zakonodajnimi akti o kemikalijah oziroma jim ne nasprotuje.

Kako REACH deluje?

REACH večino odgovornosti za upravljanje tveganj, ki jih predstavljajo kemijske snovi, nalaga industriji, uporabnikom kemikalij pa zagotavlja ustrezne varnostne informacije. Hkrati določa, da lahko Evropska unija sprejme dodatne ukrepe za zelo nevarne snovi in jih umakne iz uporabe. Vsi proizvajalci in uvozniki kemikalij morajo opredeliti in upravljati tveganja, povezana s snovmi, ki jih izdelujejo in tržijo.

Za snovi, ki jih podjetje letno proizvede ali uvozi tono ali več, morajo proizvajalci in uvozniki dokazati, da so to storili na primeren način, in sicer z registracijsko dokumentacijo, ki jo predložijo Evropski agenciji za kemikalije – ECHA. Med 1. junijem in 1. decembrom 2008 je bila izvedena faza predregistracije, katere posledica je podaljšanje rokov za dejansko registracijo. Po prejemu celotne registracijske dokumentacije ECHA preveri, ali je skladna z uredbo, oceni pa tudi predloge za testiranje za zagotovitev, da ocenjevanje kemičnih snovi ne bo sprožilo nepotrebnega testiranja, zlasti ne na živalih.

REACH predvideva tudi sistem avtorizacije, katerega namen je zagotoviti, da so snovi, ki vzbujajo zelo veliko zaskrbljenost, ustrezno nadzorovane ter postopoma nadomeščene z varnejšimi snovmi ali tehnologijami ali pa jih uporabljajo samo tam, kjer uporaba prinaša splošno korist za družbo. Te snovi bodo obravnavali in ocenjevali prednostno.

Poleg tega lahko organi EU za proizvodnjo, uporabo ali pošiljanje na trg uvedejo omejitve za snovi, ki povzročajo nesprejemljivo tveganje za človekovo zdravje ali za okolje. Proizvajalci in uvozniki morajo uporabnikom zagotoviti vse informacije o tveganju, ki jih ti potrebujejo za varno uporabo snovi. To se, kjer je to potrebno, izvede s sistemom za razvrščanje in označevanje ter z varnostnimi listi.

V vsaki državi članici je ustanovljena nacionalna služba za pomoč uporabnikom, ki industriji nudi nasvete v zvezi z njihovimi obveznostmi in s tem, kako izpolniti obveznosti po REACH, zlasti v zvezi z registracijo. V Sloveniji je to Urad RS za kemikalije, ki deluje v okviru Ministrstva za zdravje.

Informacije za Petrolove kupce

Uredba REACH, ki jo je decembra 2006 objavila Evropska komisija, ima in bo tudi v prihodnosti imela pomembne učinke na proizvajalce, uvoznike, distributerje in končne uporabnike v EU ter bo zahtevala intenzivno medsebojno komunikacijo in sodelovanje celotne preskrbovalne verige. Mnogi so zaskrbljeni, da bodo nekatere kemične snovi umaknjene z evropskega trga bodisi zaradi uredbe bodisi zaradi poslovnih odločitev, kar seveda lahko vpliva tudi na vas kot uporabnike določene snovi.

V podjetju Petrol d.d. je izvajanje REACH zakonodaje v polnem teku, saj smo zavezani spoštovati in uresničevati obveznosti iz uredbe, ki so nam kot distributerju/uvozniku/končnem