Pravni pogoji / General Terms

1.    UVODNA DOLOČBA

S splošnimi pogoji za uporabo aplikacije OneCharge (v nadaljevanju: splošni pogoji) določa Petrol obveznosti, pravice in pogoje za uporabo aplikacije OneCharge.

Splošni pogoji veljajo tako za uporabo spletne aplikacije kot tudi mobilne aplikacije OneCharge, v kolikor iz besedila posameznih členov ne izhaja drugače.

Ti splošni pogoji veljajo za vse nadgradnje in/ali nove verzije in/ali kakršne koli druge spremembe aplikacije OneCharge.

Vsebine, ki zadevajo uporabo Petrol klub plačilnih kartic, urejajo pripadajoči splošni pogoji, ki dopolnjujejo dane splošne pogoje.

2.    DEFINICIJE

Izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

Petrol - PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, matična številka 5025796000 in/ali njene matične, hčerinske ali druge povezanimi družbami,

Aplikacija OneCharge – spletna ali mobilna aplikacija OneCharge

Registracija pomeni samo prvi vpis v bazo podatkov, kjer uporabnik vpiše zahtevane podatke glede na tip registracije, poda soglasje k danim splošnim pogojem in s tem povezani obdelavi osebnih podatkov ter naknadno potrdi uporabljen elektronski naslov.

Kratka registracija je po definiciji enaka kot registracija, vendar se vneseni podatki iz baze podatkov izbrišejo v 24 urah.

Uporabniki aplikacije OneCharge so lahko polnoletni in polno poslovno sposobni potrošniki tj. fizične osebe, zlasti pa: imetniki Petrol klub plačilne kartice zvestobe ter vse druge fizične osebe, ki se registrirajo za uporabo aplikacije OneCharge ter anonimni uporabniki aplikacije OneCharge.

Anonimni uporabnik aplikacije OneCharge je uporabnik, ki za uporabo aplikacije izvede kratko registracijo in izpolnjuje ostale pogoje za uporabo, ki jih določi izdajatelj.

Pametni telefon ali tablični računalnik za potrebe teh splošnih pogojev pomeni napravo, ki omogoča nameščanje in delovanje naprednih aplikacij, ki jih sicer običajni telefoni ne podpirajo. Pametni telefoni ali tablični računalniki omogočajo naprednejše možnosti dostopa do interneta, večopravilnost, povezljivost in imajo možnost uporabe naprednih funkcij.

Spletna aplikacija OneCharge je spletna aplikacija, do katere je možno dostopati preko spletnega brskalnika na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku.

Mobilna aplikacija OneCharge je mobilna aplikacija, ki si jo uporabnik namesti na svoj pametni telefon ali tablični računalnik.

Prijava pomeni vstop v aplikacijo OneCharge z uporabniškim imenom in geslom, ki je bilo navedeno v postopku registracije. Prav tako prijava pomeni, da so vsi potrebni podatki že vpisani v bazo ter da je potrjen elektronski naslov s strani uporabnika. V okviru prijave je potrebno za vsak nadaljnji vpogled v poslovanje vpisati le uporabniško ime in geslo. Uporabnik si lahko geslo naknadno spremeni.

Spletne ali mobilne trgovine predstavljajo digitalni način distribucije aplikacij in so namenjene zagotavljanju oz. nameščanju programskih aplikacij za uporabnike ter omogoča prenos mobilnih aplikacij na pametne telefone.

Cenik predstavlja samostojen dokument v fizični ali elektronski obliki, ki opredeljuje cene storitve polnjenja na polnilni infrastrukturi, določene s strani Petrola in/ali cene povezane z zagotavljanjem te storitve in je objavljen na spletni strani, lahko pa je prikazan tudi v fizični obliki na polnilni infrastrukturi.

Uporabnik v primeru uporabe aplikacije OneCharge za uporabe aplikacije zlasti pa pričetek in izvedbo polnjenja potrjuje, da je seznanjen in soglaša s splošnimi pogoji in pravili o uporabi polnilne infrastrukture in storitve polnjenja, objavljenimi na www.petrol.si.

3.    PRENOS APLIKACIJE ONECHARGE

Uporabnik lahko aplikacijo OneCharge, glede na obstoječi pametni telefon in glede na razpoložljivost, prenese preko spletnih ali mobilnih trgovin za mobilne aplikacije, in sicer vedno na način in pod pogoji, ki so določeni za izbrane spletne mobilne trgovine:

 • Apple iOS: iTunes Store,
 • Google Android: Play Store.

Uporaba aplikacije je za uporabnika brezplačna, pri čemer je dolžan uporabnik plačati prenos podatkov, ki mu ga izbrani operater omrežja preko katerega se povezuje na svetovni splet zaračuna po svojem veljavnem ceniku.

Podatkovni prenos podatkov preko mobilnega omrežja, ki je potreben za delovanje aplikacije, se lahko v tujem mobilnem omrežju obračuna po tarifnih postavkah za podatkovni prenos v tujem omrežju skladno z veljavnim cenikom mobilnega operaterja s katerim ima uporabnik sklenjeno pogodbo.

4.    TEHNIČNE ZAHTEVE

Za prenos in uporabo aplikacije OneCharge, Petrol priporoča uporabo LTE, 3G ali 2,5G omrežja. V 2G je prenos in uporaba aplikacije OneCharge mogoča, vendar se podatki v ozadju med aplikacijo in zalednim sistemom prenašajo počasneje, kar lahko vpliva na odzivnost aplikacije.

Mobilna aplikacija OneCharge deluje na operacijskih sistemih: iOS (Apple) ali Android (Google). Zaradi tehničnih omejitev starejših verzij operacijskih sistemov določene aplikacije niso na voljo, funkcionalnosti ne delujejo pravilno ali pa prikaz funkcionalnosti ni mogoč.

5.    FUNCKIONALNOSTI APLIKACIJE

Funkcionalnosti aplikacije OneCharge delimo na:

 • osnovne in
 • napredne.

Osnovne funkcionalnosti so zlasti, vendar ne izključno:

 • prikaz in iskanje polnilnic s pomočjo filtrov,
 • prikaz informacij o polnilnici ter razpoložljivosti priključkov,
 • vnos in skeniranje kode za hitrejši pričetek polnjenja,

Napredne funkcionalnosti so zlasti, vendar ne izključno:

 • vnos plačilnega sredstva in izvedba polnjenja.
 • pregled računov in zgodovine polnjenj na polnilni infrastrukturi,
 • dodajanje in urejanje plačilnih sredstev,
 • shranjevanje nastavitev aplikacije in filtrov iskanja polnilnic,
 • nabiranje točk zvestobe na Petrolovi plačilni kartici zvestobe.

6.    PRIJAVA IN REGISTRACIJA

Za uporabo osnovnih funkcionalnosti aplikacije OneCharge registracija ali prijava nista potrebni.

Za uporabo naprednih funkcionalnosti in funkcionalnosti vezanih na uporabniški račun uporabnika je potrebna registracija in prijava. Ob registraciji uporabnik potrdi, da je skrbno prebral veljavne splošne pogoje, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti.

Registracijo lahko uporabnik izvede na več načinov, ki jih dopušča aplikacija. Ob registraciji ali kasneje, se lahko uporabnik prijavi v aplikacijo s svojim »Moj Petrol« računom.

Obvezni podatki so nujno potrebni za postopek registracije in komunikacijo pri poslovanju z uporabnikom in so označeni s sporočilom, da je polje obvezno. V primeru, da uporabnik ne želi posredovati kateregakoli obveznega podatka pri registraciji, le-te ne bo mogel uspešno dokončati in posledično ne bo mogel uporabljati aplikacije OneCharge.

Uporabnik lahko prekliče svojo registracijo iz spletne oz. mobilne aplikacije OneCharge tako, da preklic registracije javi na e-mail naslov: podpora.strankam@petrol.si ali pisno na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Petrol Klub, Dunajska 50, Ljubljana. Po dokončni potrditvi preklica registracije bo uporabniško ime brisano iz seznama uporabnikov aplikacije OneCharge.

7.    OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Petrol v nobenem primeru ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev uporabniku za morebitno nedelovanje oz. nemožnost uporabe aplikacije OneCharge, ampak si bo za nemoteno delovanje zgolj prizadeval.

Za prikaz določenih funkcionalnosti se v aplikaciji OneCharge uporablja neodvisne zunanje storitve in aplikacije. Za uporabo teh storitev veljajo pogoji uporabe zunanje storitve, ki jih določa lastnik storitve ali aplikacije, Petrol pa v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev.

Aplikacija OneCharge uporablja, vendar ne izključno, Google Maps Distance Matrix API, Maps SDK for Android, Maps Java Script API, Places API, Mobile Crash Reporting API in Apple Maps. Upoštevajoč relevantne    splošne    pogoje    družbe    Google    Inc.    (dostopni    na: "https://www.google.com/intl/en/policies/terms/, »https://www.google.com/policies/privacy/) in Apple Inc. (dostopni na: https://www.apple.com/legal/internet-services/maps/terms-en.html), se ti v delu, ki zadeva uporabo danih storitev uporabljajo in tvorijo sestavni del teh splošnih pogojev. Z uporabo aplikacije OneCharge so uporabniki zavezani k splošnim pogojem družbe Google Inc. in Apple Inc. iz tega odstavka. Petrol pa ima pravico uporabljati tudi druge podobne storitve, uporabniki pa so se vedno dolžni seznaniti s pogoji uporabe takšnih storitev.

Petrol ni odgovoren za občasno nedelovanje aplikacije OneCharge, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo in/ali izgubo dohodka.

Petrol ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi npr. izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Petrol ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe uporabniškega računa ali gesla.

Petrol ne prevzema nobene odgovornosti za napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Petrol ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek spletnih povezav, ki niso last Petrola.

Petrol ne odgovarja za morebitne napake in škodo, ki izhaja iz posredovanja napačnih podatkov in/ali drugega delovanja iz strani uporabnika npr. ob registraciji ali prijavi v aplikacijo OneCharge.

Prav tako si Petrol pridržuje pravico, da kadarkoli brez predhodnega opozorila spremeni, doda ali odstrani vsebine, objavljene v aplikaciji OneCharge. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost, pri čemer morajo poskrbeti tudi za ustrezno zaščito podatkov na svojem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku.

8.    NADGRADNJE IN NOVE VERZIJE APLIKACIJE ONECHARGE 

Petrol obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in nacionalnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

9.1.    Vrste osebnih podatkov, podlaga ter namen obdelave

Za registracijo v aplikacijo OneCharge mora uporabnik posredovati Petrolu svoje osebne podatke:

 • ime in priimek,
 • mobilna številka,
 • naslov elektronske pošte,
 • naslov bivališča,
 • država bivališča,
 • geslo.

Za kratko registracijo v aplikacijo OneCharge mora uporabnik posredovati Petrolu naslov elektronske pošte in geslo.

Pri uporabi aplikacije OneCharge bo Petrol poleg zgoraj navedenih osebnih podatkov še plačilna sredstva, podatke v nakupu, podatke o naročilih, lokacijo uporabnika in kamero naprave.

Petrol bo obdeloval navedene podatke za namen:

 • kontaktiranja uporabnika za potrebe nemotene uporabe storitev, ki so predmet teh splošnih pogojev,
 • zagotavljanja storitev, ki so predmet splošnih pogojev in sklenitve pogodbe z uporabnikom ,
 • reševanja reklamacij,
 • registracije uporabnika,
 • slikanja QR kode na elektropolnilnicah,
 • zagotavljanja skladnosti z Direktivo o plačilnih storitvah PSD2 na področju avtentikacije uporabnika s stranki banke oz. druge institucije, ki je izdajatelj plačilnega sredstva.
 • izvajanja in pregledovanja plačilnih transakcij, morebitnih neskladnosti pri izvrševanju plačil ter s tem povezanih zlorab in drugih kršitev teh splošnih pogojev.

Za namen zagotavljanja ugodnosti iz naslova članstva v Petrol klubu in vzpostavitve povezave s podatki uporabnika iz naslova imetništva Petrol klub plačilne kartice elektromobilnosti Petrol obdeluje številko Petrol klub plačilne kartice elektromobilnosti, ime in priimek, državo, mobilni telefon, spol in naslov bivališča.

Za namene izvedbe nakupa Petrol obdeluje podatke o kupljeni storitvi, ceni storitve, pridobljenih ugodnostih ob nakupu, plačilu, kraju nakupa, datumu in času opravljenega nakupa in QR kodi na elektropolnilnici.

Petrol bo obdeloval navedene podatke za druge namene, pod pogojem da je uporabnik za takšne druge namene obdelave podatkov podal pisno soglasje:

 • profiliranje uporabnikov za pripravo prilagojenih ponudb svojega blaga in storitev prek uporabe naslova e-pošte, SMS, MMS, telefona ali klasične pošte,
 • za neposredno trženje glede ponudb blaga in storitev, akcijskih prodajah, ugodnostih, ter drugih sprememb oz. novosti,
 • izvajanje tržnih raziskav o kvaliteti izdelkov in storitev ter potrebah po dodatnih izdelkih ali storitvah,
 • za pošiljanje potisnih sporočil v skladu z nastavitvami potisnih sporočil znotraj aplikacije OneCharge ali nastavitvami pametnega telefona ali tabličnega računalnika.

Za nemoteno uporabo aplikacije OneCharge bo moral uporabnik omogočiti dovoljenje za obdelavo informacij glede svoje lokacije ter dovoljenje za uporabo kamere. Aplikacija OneCharge potrebuje podatek o lokaciji za iskanje najbližje elektropolnilnice in za obračunavanje nakupa ter kamero za slikanje QR kode na elektropolnilnici. V kolikor uporabnik aplikacije ne bo posredoval lokacije, navedenih storitev ne bo mogel uporabljati.

Ob posameznem nakupu preko aplikacije OneCharge Petrol obdeluje tudi podatke o nakupljenih količinah, opravljenih storitvah, plačilu, času in kraju nakupa, načinih plačila, in pridobljenih ugodnostih. V primeru, da posameznik ne poda ustreznega soglasja za tovrstno obdelavo, Petrol te podatke obdeluje anonimno ali s psevdonimom in sicer poleg že navedenih namenov tudi z namenom analiziranja in preučevanja nakupovalnih navad, za namen optimiziranja ponudbe in stroškov ter dvig zadovoljstva kupcev.

9.2.    Spremembe podatkov

V primeru, da se osebni podatki iz prvega odstavka točke 9.1 spremenijo, mora uporabnik sporočiti Petrolu spremembo v roku 30 dni od njenega nastanka, in sicer na e-mail naslov: podpora.strankam@petrol.si, preko aplikacije OneCharge ali pisno na naslov: Petrol, Slovenska energetska družba d.d., Dunajska cesta 50, Ljubljana.

Petrol bo spremembo podatkov, posredovanih po navadni pošti ali elektronski pošti, upošteval najkasneje v roku 15 dni od dne prejema pisnega obvestila, v primeru spremembe podatkov preko aplikacije OneCharge pa takoj.

9.3.    Pravice uporabnika

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva potrditev, ali Petrol obdeluje njegove osebne podatke ter seznanitev s temi osebnimi podatki. Prav tako ima pravico, da te osebne podatke prejme in da jih posreduje drugemu upravljavcu. Uporabnik lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov, ugovarja obdelavi osebnih podatkov, prekliče dana soglasja za različne namene obdelave, zahteva popravke oz. dopolnitve ali izbris osebnih podatkov. Vse navedene pravice lahko uveljavlja pod pogoji in v obsegu iz 15. do 22. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Ne glede na uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka, se bodo osebni podatki morda obdelovali v okviru morebitnih ostalih danih privolitev ter v primeru, da za obdelavo obstaja skladno s 6. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov druga pravna podlaga, v okviru te podlage.

Zahtevo za uveljavitev pravic iz prvega odstavka te točke, lahko uporabnik izvede s pisno zahtevo, poslano na naslov Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, s pripisom »za DPO«.

Petrol bo v primeru uveljavljanja uporabnikovih pravic glede ugovora obdelave podatkov, preklica soglasja, zahteve po omejitvi obdelave ali izbrisu osebnih podatkov, ki imajo za posledico preprečevanje obveščanja uporabnika, preprečil obveščanje najkasneje v roku 15 dni od prejema ugovora oziroma spremembe nastavitev uporabnika. V primeru, da je bila kampanja za obveščanje pripravljena pred obdelavo ugovora oziroma spremembe nastavitev, obstaja možnost, da bo uporabnik kljub temu prejel še zadnje obvestilo. Uveljavljanje ostalih pravic bo Petrol zagotavljal v rokih, zahtevanih z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

9.4.    Upora