Tržna dejavnost

S tržno dejavnostjo razumemo obliko zasebno-zasebnega partnerstva, pri kateri Petrol zgradi ter kasneje za določen čas upravlja z infrastrukturo ali napravo. Po izteku medsebojnega pogodbenega razmerja lastništvo in upravljanje pogodbenega predmeta preide na naročnika.

KONTAKTIRAJTE NAS

Tržna dejavnost se praviloma opravlja na področjih, kjer ni javnega interesa za zagotavljanje izbirne gospodarske službe (npr. interes mesta, da zagotovi centralno urejeno oskrbo s toplotno energijo).  Gre  za dejavnost nastopanja zasebnega partnerja s svojimi storitvami na trgu, kjer obstaja interes potencialnih odjemalcev teh storitev (ni pa opravljanje dejavnosti neprofitno).


Zagotavljanje storitev, ko občine nimajo namena podeliti koncesije

Osnovna značilnost tržne dejavnosti je, da predstavlja prodajo proizvodov oziroma storitev na trgu. V primeru storitve oskrbe z okolju sprejemljivim ogrevanjem, gre za distribucijo toplote brez določitve obveznega priključevanja na sistem in brez regulacije cene toplote za ogrevanje. Pri tem je pogoj Energetskega zakona, da tak sistem ne oskrbuje več kot 100 stanovanj – v tem primeru je namreč potrebna podelitev koncesije.

Takšna partnerstva pridejo v poštev takrat, ko občine nimajo interesa podeliti koncesije, se pa z izgradnjo sistema, na primer daljinskega ogrevanja, zagotovi zainteresiranim strankam:

  • nižjo ceno toplote, kot bi jo imeli, če bi si zgradili lastne vire,
  • centralen ekološko sprejemljiv način ogrevanja v urbanem središču,
  • zasebni partner poskrbi za redno vzdrževanje in okolju prijazno obratovanje, s čimer se ob večji količini odjemalcev znižajo tudi stroški vzdrževanja naprav,
  • storitev se neprekinjeno zagotavlja ob enakih pogojih vsem uporabnikom.

Kontaktirajte nas

Slovenija

Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana

eios@petrol.si

Hrvaška

Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb