Koncesija

Koncesija je smiselna takrat, ko se lokalna skupnost kot lastnik infrastrukture odloči, da v interesu svojih prebivalcev poišče drugačen, predvsem pa modernejši pristop izvajanja storitev obvezne ali izbirne gospodarske javne službe.

KONTAKTIRAJTE NAS

Koncesija je partnerstvo med javnim sektorjem in Petrolom, ki javnemu partnerju prinaša dodano vrednost na določenem področju kot je oskrba s pitno vodo, oskrba z daljinskim ogrevanjem ali javna razsvetljava. Ta ob isti ali nižji ceni storitve za končnega uporabnika zagotavlja višjo raven kakovosti storitev.

Model koncesije se uporablja v sektorjih, ki zadevajo kakovost življenja prebivalcev Evropske unije, kor so energetske in ogrevalne storitve, oskrba s čisto zdravo pitno vodo, osvetljevanje javnih površin, parkirišča, ravnanje z odpadki, ipd. Skozi tovrstno partnerstvo se lahko zasebni kapital in znanje uporabita za dopolnitev javnih sredstev, omogoča pa tudi nove naložbe v javno infrastrukturo in storitve, brez povečevanja javnega dolga.


Razlika med koncesijo in javnim naročilom ter tveganja zasebnega partnerja
Koncesija Javno naročilo
Zasebnemu partnerju se vložek povrne predvsem z upravljanjem in izkoriščanjem gradnje ali storitve. Zasebnemu partnerju oz. izvajalcu del se plača določen znesek za izvedbo zahtevane gradnje ali storitve.
Naložbeno tveganje je v morebitni izgubi na naložbo. Ni tveganja, razen vprašanja višine naložbe.
Zasebno podjetje zgradi in upravlja npr. avtocesto, vložek se mu povrne s pobiranjem cestnin. Njegovo tveganje je, da takšen prihodek ne bo pokril celotne investicije oz. naložbe in drugih stroškov. Zasebno podjetje zgradi in upravlja avtoceste za fiksno ceno. Tveganje povratka investicije nosi zgolj javni partner.

Koncesije obsegajo različne cikle investicije in upravljanja z javno infrastrukturo
Koncesija za upravljanje - poteka v fazi 3
Faze 1 . Projektiranje, inženiring 2. Izgradnja 3. Upravljanje
Prednost izvedbe z zasebnim partnerjem Optimizacija investicije
Pravilna zasnova projekta – dimenzije, popisi, obseg del,
predvidena oprema – ekonomsko učinkovita investicija z dolgo življenjsko dobo
Financiranje Garancija na doseganje pogodbeno določenih parametrov (izpusti,
prihranki, cena za končnega uporabnika, ipd.)
Optimizacija tehnoloških ukrepov pri upravljanju
Prevzem poročanja
Prevzem fakturiranja
Prevzem tveganj
Koncesija gradnje in upravljanja - poteka v fazah 1, 2 in 3

Ali so koncesije v javnem interesu uporabnikov?

Javno-zasebna partnerstva v obliki koncesije ne pomenijo privatizacije infrastrukture.

Dodelitev koncesije pomeni izbiro Petrola kot zasebnega partnerja. Ta, ob pogojih določenih na strani lastnika infrastrukture, izvaja storitev gradnje ali upravljanja osnovnih sredstev, obenem pa s koncesijsko pogodbo izpolnjuje določene zaveze:

 • Vlaga v infrastrukturo z namenom izvajanja permanentnih izboljšav.
 • Permanentno in preventivno vzdržuje elemente infrastrukturnega sistema ter le-tega ohranja v dobri obratovalni kondiciji.
 • Upravlja z vso opremo.
 • Zakonsko izpolnjuje vse zahteve za dogovorjeno ceno storitve.
 • Stalno sodeluje z lastniki infrastrukture in uporabniki storitev.

Dolgoročni pozitivni učinki in trajnostni razvoj

Petrol kot izvajalec gospodarske javne službe z vlaganjem v dolgoročno upravljanje infrastrukture zagotavlja dolgoročne pozitivne učinke, naravnane v trajnostni razvoj, ki ostaja v lastništvu javnega partnerja, torej občine in njenih uporabnikov.

S koncesijsko pogodbo se dogovorijo zaveze Petrola kot koncesionarja, kot so:

 • Zagotavljanje dolgoročno sprejemljive cene.
 • Zagotavljanje ustreznega praktičnega znanja za učinkovito gradnjo in upravljanje z javno infrastrukturo.
 • Zagotovitev drugačnega vira financiranja in spročanje alokacijskih sredstev javnega partnerja za druge naložbe.
 • Z učinkovitim obratovanjem izboljšana kakovost oskrbe uporabnikov storitve ob enaki ali nižji ceni storitve.
 • Kakovostno nadzorovanje.
 • Permanentna vlaganja v nadgradnjo infrastrukture.
 • Izvedba vseh ob začetku izvajanja koncesijskih storitev dogovorjenih vlaganj v infrastrukturo, kar lahko zagotovi le kapitalsko ustrezen in močan zasebni partner. Pogodbe praviloma trajajo do 20 let in več, s tem da so v začetku lahko potrebna večja vlaganja v revitalizacijo, posodobitev ali nadgradnjo.
 • Prevzem vseh bremen, povezanih s fakturiranjem dobavljenih storitev končnim uporabnikom.

 

Kontaktirajte nas

Slovenija

Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana

Hrvaška

Oreškovićeva 6h, 10000 Zagreb