Koncesija

Koncesija je smiselna takrat, ko se lokalna skupnost kot lastnik infrastrukture odloči, da v interesu svojih prebivalcev poišče drugačen, predvsem pa modernejši pristop izvajanja storitev obvezne ali izbirne gospodarske javne službe.

KONTAKTIRAJTE NAS

Koncesija je partnerstvo med javnim sektorjem in Petrolom, ki javnemu partnerju prinaša dodano vrednost na določenem področju kot je oskrba s pitno vodo, oskrba z daljinskim ogrevanjem ali javna razsvetljava. Ta ob isti ali nižji ceni storitve za končnega uporabnika zagotavlja višjo raven kakovosti storitev.

Model koncesije se uporablja v sektorjih, ki zadevajo kakovost življenja prebivalcev Evropske unije, kor so energetske in ogrevalne storitve, oskrba s čisto zdravo pitno vodo, osvetljevanje javnih površin, parkirišča, ravnanje z odpadki, ipd. Skozi tovrstno partnerstvo se lahko zasebni kapital in znanje uporabita za dopolnitev javnih sredstev, omogoča pa tudi nove naložbe v javno infrastrukturo in storitve, brez povečevanja javnega dolga.


Razlika med koncesijo in javnim naročilom ter tveganja zasebnega partnerja
Koncesija Javno naročilo
Zasebnemu partnerju se vložek povrne predvsem z upravljanjem in izkoriščanjem gradnje ali storitve. Zasebnemu partnerju oz. izvajalcu del se plača določen znesek za izvedbo zaht