Javno-zasebno partnerstvo

Javno-zasebna partnerstva predstavljajo dolgoročen pogodben odnos in sodelovanje javnega in zasebnega sektorja. V Petrolu zasledujemo načelo poštenega, transparentnega in trajnostnega odnosa med vsemi udeleženci.  

KONTAKTIRAJTE NAS

Modeli javno-zasebnega partnerstva

Javno-zasebna partnerstva se v praksi izvajajo preko različnih pogodbenih modelov:

Kadar so investicije obsežne in strateškega pomena, ali pa ko si zasebnih investiranega vložka v fazi gradnje ne more celovito povrniti v obliki doseženih prihrankov, se lahko javno-zasebna partnerstva izvajajo tudi s kombinacijo vložka dodatnega investitorja, kot je banka, ali finančnega mehanizma v obliki nepovratnih ali kohezijskih sredstev.


Zakaj prenesti interes gradnje in upravljanja na zasebni sektor?

Cilj Petrolovega financiranja energetskih projektov v javnem sektorju je optimizacija stroškov za potrebno energetsko oskrbo in povečanje zanesljivosti energetskih sistemov ob sočasnem varovanju okolja.

Koncept javno-zasebnega partnerstva v energetiki prispeva k razbremenitvi javnega proračuna, učinkovitejši rabi energije in varovanju okolja. Prednosti javno-zasebnega partnerstva v energetskih projektih so:

 • Trajna sinergija med javnimi in zasebnimi naložbami na področju izgradnje, posodobitve ter razvoja energetske in komunalne infrastrukture.
 • Bogate izkušnje Petrola na področju različnih pridobljenih koncesij – zemeljski plin, toplotna energija, utekočinjeni naftni plin, pitna voda in odvajanje in čiščenje odpadnih voda.
 • Lokalni skupnosti ni potrebno zagotavljati vseh finančnih virov za izvedbo novih investicij, obnovo sistemov in vzdrževanja.
 • Petrol prevzame večino rizikov načrtovanja, izgradnje, vzdrževanja in obratovanja energetske infrastrukture in opreme.
 • Realizacija projektov je možna v kratkem roku – razpoložljivi so finančni in človeški viri.
 • Poveča se zanesljivost oskrbe z energijo.
 • Energetski zakon nalaga dobaviteljem energije, da izvajajo ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti pri končnih odjemalcih, kar vpliva na obvladovanje njihovih stroškov.
 • Odjemalcem se zagotavlja dolgoročno tržno konkurenčna oskrba z energijo.
 • Izboljša se učinkovitost energetskega sistema s strokovno obnovo oziroma zamenjavo.
 • Vodenje, nadzor obratovanja, servisiranje, vzdrževanje in odprava motenj izvajajo strokovnjaki s področja energetske dejavnosti.
 • Zmanjšajo se stroški za energijo in škodljivi vplivi na okolje.

Kontaktirajte nas

Slovenija

Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana

Hrvaška

Savska Opatovina 36, 10000 Zagreb