Terminal instalacija Sermin

Terminal Instalacija Sermin je največje in najsodobnejše skladišče naftnih derivatov v centralnem in severnem Jadranu. Sprejem in odprema blaga se izvaja s tankerji, vlaki in avtocisternami.

KONTAKTIRAJTE NAS
Preverite še ostale poslovne rešitve

V Terminal Instalacija Sermin že od leta 1968 skrbimo za kakovostno in varno skladiščenje ter pretovor naftnih derivatov po nacionalnih in evropskih standardih. To zagotavljajo sodobna kakovostna oprema, usposobljen, izkušen kader in dobro organiziran, računalniško podprt tehnološki sistem. Svoje delo opravljamo tako, da so vplivi na okolje čim manjši, naše delo pa varno za naravno in urbano okolje ter zaposlene.

Ker na zmanjšanje onesnaževanja okolja poleg človeškega faktorja vpliva tudi kakovost opreme in tehnično-tehnološke rešitve delovnega procesa, smo v zadnjih letih temeljito posodobili vso infrastrukturo s posebnim poudarkom na zaščiti okolja.


Skladiščne zmogljivosti

Naše skladiščne zmogljivosti so namenjene skladiščenju dizelskega goriva, motornih bencinov in ekstra lahkega kurilnega olja, na voljo pa so tudi rezervoarske kapacitete za skladiščenje biodizla in aditivov za izboljšanje kvalitetnih lastnosti  pogonskih goriv.

Instalacija ima 480.000 m3 rezervoarskega prostora v 23 rezervoarjih, tankerski pomol, kamionsko in vagonsko polnilnico in vso pripadajočo infrastrukturo za skladiščenje in pretovor naftnih derivatov.


Prevzem in odprema naftnih derivatov

Prevzem naftnih derivatov poteka po zaprtem sistemu, ki ga sestavljajo sprejemna in oddajna postaja ter 2,8 kilometra dolg cevovod s premerom 16'', ki povezuje tankerski pomol in rezervoarje na Serminu. Sistem je računalniško voden in nadziran.

Tehnične zmogljivosti prevzema naftnih derivatov:

  • Tanker: do 30.000 ton na dan

Pri odpremi naftnih derivatov polnjenje kamionskih in vagonskih cistern opravljamo na kamionski in vagonski polnilnici. Na polnilnicah imamo zaprt sistem polnjenja, ki omogoča zbiranje in čiščenje hlapov. Naftne derivate lahko odpremljamo tudi po tankerski poti. Vsi sistem in s tem obvladovanje tveganj so računalniško vodeni in nadzorovani.

Tehnične zmogljivosti odpreme naftnih derivatov:

  • Tanker: do 8.000 ton na dan
  • Vagonska polnilnica: do 9.200 ton na dan
  • Kamionska polnilnica: do 16.000 ton na dan

Kakovost in ekologija

V Terminalu Instalacija Sermin smo lastniki standarda kakovosti ISO 9001 in okoljskega standarda ISO 14001.

Skrbimo za trajnostno ravnanje z odpadki z ločevanjem odpadkov na kraju nastanka, s čimer se povečuje količina zbranih sekundarnih surovin. Odpadki, ki se po ločenem zbiranju uporabijo kot sekundarna surovina prinašajo pozitivne učinke za okolje in podjetje.

V skladišču je poraba vode iz vodovodnega omrežja v primerjavi z uporabo akumulirane deževnice znatno manjša. Uporablja se jo za tehnološke namene, predvsem za preventivno preverjanje delovanja aktivne požarne zaščite in delovanje biološke čistilne naprave odpadnih vod. Na končnih izpustih v vodotoke, kot so lovilci olj, biološka čistilna naprava in male komunalne čistilne naprave, so zmerjeni parametri znatno pod dovoljenimi mejami, kar dokazuje ustrezno ravnanje z odpadnimi vodami.

Znatno pod zakonsko dovoljenimi vrednostmi so tudi rezultati meritev na čistilni napravi za zrak. Dejavnost prav tako ne prekoračuje mejnih kazalcev emisij hrupa v naravnem in življenjskem okolju, saj povprečna obremenitev s hrupom v rezervoarskem prostoru, črpališču, VRU napravi ter kamionskem in vagonskem pretakališču ne presega 70 dbA.


Varnostni ukrepi

Vpliv družbe na okolico je pri normalnih pogojih dela glede na dejavnost minimalen. Ker se zavedamo, da se lahko v izjemnih pogojih (eksplozija, požar, izlitje in evaporacija) vpliv na okolico znatno poveča, dajemo velik poudarek ekološki preventivi pri novih investicijah, vzdrževanju obstoječih sistemov in usposabljanju, ki temeljijo na notranjih aktih družbe:

  • Požarni red s predpisanimi prilogami,
  • Izjava o varnosti z oceno tveganja,
  • Ocena vplivov na okolje,
  • Načrt zaščite in reševanja,
  • Navodila in poslovniki za delo in vzdrževanje ipd.

Na podlagi Direktive Sveta (96/82/EC) in Direktive Evropskega parlamenta in Sveta (96/82/ES), ki nas zavezuje zmanjševanju tveganj za okolje, imamo izdelano Varnostno poročilo s prilogami v skladu z Uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Uradni list RS št.: 71/08).

Kontaktirajte nas

Terminal instalacija Sermin področje logistika

Sermin 10/a, 6000 Koper