Pravno obvestilo prejemnikom elektronske pošte

Družba PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, matična številka: 5025796000, osnovni kapital: 52.240.977,04 EUR, ID za DDV SI80267432, je lastnica tega elektronskega sporočila skupaj z morebitnimi priponkami (v nadaljevanju: dokument). Dokument je poslovna skrivnost zaupne narave in je namenjen samo navedenemu naslovniku/naslovnikom. Če ste pomotoma prejeli ta dokument, vas prosimo, da o tem takoj obvestite pošiljatelja in mu dokument vrnete ter ga uničite. Prepovedana je vsaka nepooblaščena uporaba, razkritje, objava, kopiranje ali razširjanje tega dokumenta, njegovega dela ali vsebine. Niti PETROL d.d., Ljubljana ali njena podružnica niti nobena od njenih odvisnih ali obvladujočih družb ni odgovorna za spremenjen, preurejen ali ponarejen dokument. Elektronsko sporočilo z vsemi priponkami je pregledano s protivirusnim programom.

Copyright PETROL d.d., Ljubljana - all rights reserved. PETROL, Slovenian energy company d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana, registered at District court of Ljubljana, registration no.: 5025796000, share capital: 52,240,977.04 EUR, VAT no.: SI80267432 is the owner of this message. This message and any attachments (the "message") are confidential and intended solely for the addressee(s). If you have received this e-mail in error, please immediately inform the sender, resend the message to the sender and destroy this message. Any unauthorised use, description, publication, copying or distribution and dissemination of this document or any part thereof or the contents of this document is prohibited. Neither Petrol d.d., Ljubljana nor its branches nor any of its subsidiaries nor controlling companies shall be liable for the message if altered, changed or falsified. This e-mail message has been scanned by Anti-Virus Software.

Povej Petrolu

Pošljite sporočilo preko našega orodja Povej Petrolu.