Znanje in podpora

Goriva – izbor pomembnejših vprašanj in odgovorov

Vas zanima, kako tehnološka naprednost vašega motorja vpliva na porabo goriva? Ali pa kako lahko izboljšate karakteristike goriva, ki ga točite v svojega jeklenega konjička? Odgovarjamo na nekaj pogosto zastavljenih vprašanj o gorivih in aditivih, kakovosti goriv, porabi goriva ter biogorivih. 

Kakšna je razlika med avtomobilskimi motorji včeraj in danes?

Princip delovanja motorjev se v osnovi ni spremenil veliko, ključni in zelo veliki razvojni premiki pa so bili narejeni v samem krmiljenju in optimizaciji procesov. Te so v zadnjem času narekovale predvsem vse bolj zaostrene okoljske zahteve ter ekonomika energetske porabe. 

Kakšna je razlika med običajnimi in aditiviranimi gorivi?

Kot običajna se danes štejejo goriva, ki po svojih lastnostih ustrezajo osnovnim standardnim zahtevam. Aditivirana goriva izboljšujejo ekonomiko delovanja, dodatno ščitijo motor ter zagotavljajo večjo varnost in zanesljivost delovanja. Zaradi teh sposobnosti taka goriva pogosto imenujemo tudi »nadstandardna« goriva.

Kaj so aditivi in kakšna je njihova funkcija?

Aditivi so dodatki gorivom, s katerimi izboljšujemo karakteristike goriv na eni strani, po drugi pa povečujemo zaščito in zanesljivost delovanja motorja, kar vse vpliva tudi na ekonomiko procesov v motorju.

Kakšna je kakovost goriv na slovenskem trgu?

Na slovenskem trgu je kakovost goriv sorazmerno visoka. To je zagotovo mogoče trditi za največje ponudnike goriv, v nekaj manjši meri pa za manjše distributerje, kjer je kritična točka predvsem v procesih kontrole ter sami manipulaciji z gorivi.

Ali je kakovost goriv na slovenskem trgu dobra?

Kakovost goriv v Sloveniji je povsem primerljiva z gorivi na razvitih zahodnih trgih, po nekaterih lastnostih pa jih še celo prekaša (npr. v nizkotemperaturnih lastnostih). Določen problem predstavljajo nekateri manjši ponudniki, ki kupcem včasih goriva ponujajo celo pod ceno. Gre seveda za goriva, ki v celoti ne izpolnjujejo standardnih zahtev in so omejene uporabnosti. Problem nastane, ko se ta uporabljajo v mešani rabi z gorivi večjih in zanesljivih ponudnikov, kjer je v primeru okvar ali težav na motorjih, krivca za to težko enoznačno locirati.

Kako se nadzira kakovost goriv?

Nadzor kakovosti goriv je eden od ključnih faktorjev, ki kupcu zagotavljajo, da bo na prodajnem mestu prejel kakovosten proizvod. Pri tem so mišljene kontrole na vseh ključnih točkah nabavne in prodajne verige. Za izvajanje nadzora mora distributer imeti postavljen kakovosten in zanesljiv sistem kakovosti, ki mora vključevati tako ustrezno preizkuševalno opremo (laboratorij), kot tudi ustrezno usposobljen kader. Preverjanje in ocenjevanje kakovosti goriv je namreč zelo zahteven proces, ki terja visoko usposobljene in izkušene strokovnjake s področja naftne stroke. 

Ali se v Sloveniji nadzira kakovost goriv?

V skladu z zahtevami uredbe o fizikalno kemijskih lastnostih goriv nadzor nad kakovostjo goriv izvaja tudi država – preko izbrane kontrolne inštitucije (monitoring goriv). Sicer pa je kontrola kakovosti prepuščena posameznim distributerjem, ki to izvajajo v okviru lastnih sistemov kontrole kakovosti.

Petrol, kot največji slovenski distributer goriv ima zelo razvejan in kakovosten sistem kontrole kakovosti goriv in drugih naftnih proizvodov. To mu omogoča prav lasten naftni laboratorij in visoko usposobljen tim strokovnjakov. Laboratorij ima tudi akreditacijo, kar mu omogoča izvajanje in priznavanje analiz tudi za vse zunanje naročnike. Z več kot 15 letno tradicijo je to danes eden bolj cenjenih naftnih laboratorijev v tem delu Evrope. 

Ali imamo v Sloveniji gorivo, ki ustreza motornim standardom Euro 5?

V Sloveniji so v prodaji le goriva, ki vsebujejo do največ 10 mg/kg žvepla, kar pomeni, da v celoti omogočajo izpolnjevanje emisijskih standardov Euro 5 (gre sicer za standarde, ki zavezujejo proizvajalce motorjev in ne goriv)

Od česa je odvisna poraba goriva?

Poraba goriva je v največji meri odvisna od tehnološke naprednosti motorja. Na to seveda lahko vplivamo le ob nakupu vozila. Koliko goriva bomo porabili za prevožen km pa je seveda odvisno tudi od voznika in načina vožnje, s čimer lahko v največji meri sami vplivamo na ekonomiko vožnje. Na porabo vplivajo še drugi faktorji, vendar v manjši meri. Med te spadajo vremenski pogoji (veter), oprema vozila (vožnja s prtljažnikom ali potovalnim kovčkom ipd), pogosta uporaba vgrajenih električnih naprav na vozilu (klima in druge električno krmiljene naprave, ki jih je danes na vozilih vse več).

Element, ki lahko porabo občutno poveča je tudi slabo vzdrževanje vozila. Pri servisnem posegu moramo na morebitno povišano porabo posebej opozoriti serviserja, saj so temu zagotovo krive slabe nastavitve motorja ali celo okvara na napajalnem sistemu. Tudi z gorivom lahko vplivamo na porabo. Sodobna aditivirana goriva zagotavljajo optimalnejše stanje motorja, to pa ima posreden vpliv tudi na njegovo porabo. Ta prihranek je lahko do nekaj procentov, vendar običajno ne več kot 5%.

Koliko na porabo vpliva način vožnje?

Z načinom vožnje lahko v največji meri vplivamo na porabo. Z zmerno in ne agresivno vožnjo ter dobremu sledenju prometnih situacij okoli nas lahko porabo znižamo tudi za 10% in več.

Ali je poraba goriva res odvisna le od kakovosti goriv?

Poraba je odvisna tudi od kakovosti goriva, vendar posredno. Z uporabo kakovostnega, aditiviranega goriva namreč vplivamo na stanje motorja. Ta naj bi ostal tudi po daljši uporabi v kar najbolj optimalnem stanju. Kakovostno gorivo mora zagotavljati dobro zaščito pred obrabo, kot tudi kar visoko čistost vseh elementov napajalnega sistema. S tem dosežemo, da se poraba s časom ne povečuje ampak ostane na optimalnem nivoju, ki jo nek motor omogoča, kar seveda vpliva ekonomiko vožnje.

Ali je moč motorja odvisna tudi od kakovosti goriva?

Z uporabo goriv različnih ponudnikov, seveda pod pogojem, da ta ustrezajo zahtevam, ki jih predpisuje standard, ne moremo povečati moči motorja. Na zmogljivosti motorja pa gorivo lahko vpliva posredno. Gorivo zagotavlja motorju energijo, vendar pa pri tem ne sme škodno vplivati nanj oziroma ga mora »ščititi«.

Uporaba kakovostnega goriva zagotovo vpliva na stanje motornih delov. Če s časom pride do povečane obrabe in oblog na delih napajalnega sistema to seveda vpliva tudi na znižanje moči motorja.

Komu je namenjeno 100-oktansko gorivo?

Oktansko število je v prvi vrsti namenjeno motorjem, ki zaradi svojih konstrukcijskih lastnosti zahtevajo uporabo bencina z več kot 95 oktanov. Uporaba visokooktanskega bencina je priporočljiva tudi pri motorjih, kjer ti zaradi načina in pogojev vožnje pogosto obratujejo pod ostrejšim režimom (dalj časa trajajoča agresivnejša, športna vožnja). Taki pogoji lahko prej privedejo do predčasnih samovžigov (klenkanja) motorja, to pa vpliva na njegove zmogljivosti.

Ali lahko v vse bencinske motorje točimo 100-oktansko gorivo?

Tudi motorji, kjer sicer povsem zadostuje uporaba 95 oktanskega bencina lahko brez težav uporabljajo 98 ali 100 oktanski bencin.

Kaj so prednosti 100-oktanskega goriva?

Prednosti 100 oktanskega bencina so v prvi vrsti v njegovem visokem oktanskem številu, to pa pomeni višji odpornost proti nezaželenim samovžigom goriva (klenkanju). 100 oktanski bencini so praviloma dodatno aditivirani, zato seveda zagotavljajo tudi odlično zaščito in delovanje motorja na daljši rok, kar sicer velja tudi najkakovostnejše 95 ali 98 oktanske bencine.

Katero gorivo je kakovostnejše 100-oktansko ali 95-oktansko?

Razlika v oktanskem številu praviloma ne določa razlik v kakovosti goriva. Ta je odvisna o tega v kolikšni meri posamezno gorivo izpolnjuje vse zahteve veljavnega standarda. Za kakovostnejša se danes štejejo goriva, ki so poleg tega še dodatno aditivirana, kar pomeni, da gre že za nadstandardna goriva. Ta morajo motor dodatno ščititi in mu zagotavljati zanesljivost in optimalno delovanje delovanja tudi na daljši rok.

Kaj so biogoriva?

Biogoriva so goriva, ki so narejena iz biomase. Uporabljajo se lahko kot čista biogoriva ali v mešanici s konvencionalnimi, naftnimi gorivi.

Zakaj je dobro dodajanje biodizla dizelskemu gorivu?

Dodajanje biogoriv naftnim (fosilnim) gorivom je danes v Evropi večinoma zakonska obveza in so jo vsi distributerji dolžni izpolnjevati. Dodajanje biodizla dizelskemu ima tudi svoje prednosti. Mazalne lastnosti dizel goriva, kot pomembnega elementa zaščite ključnih delov napajalnega sistema, se npr. z uporabo biodizla občutno izboljšajo. 

Ali je mogoče z uporabo določenega goriva prevoziti več kot 100 km več na rezervoar?

Tudi pri uporabi goriv istega proizvajalca (distributerja) lahko od polnitve do polnitve rezervoarja pride do manjših razlik v porabi goriva. Enako velja seveda tudi za goriva različnih ponudnikov. Nikakor pa ni možno, da bi z gorivom drugega proizvajalca prevozili bistveno večjo ali manjše število km z eno polnitvijo. Razlog v navideznih razlikah v porabi je potrebno iskati v različnih pogojih vožnje ali napačni oceni količine goriva v rezervoarju. Dejstvo je, da pri«polnem« rezervoarju (ko vanj pod običajnimi pogoji ne moremo več dotakati novega goriva), ta fizično nikoli ni povsem napolnjen z gorivom. Razlika nastane zaradi sistema odzračevanja, ki skrbi za izpust zraka in naftnih hlapov iz rezervoarja, medtem, ko vanj vstopa novo gorivo.

* * *