Mežica

Splošno o plinifikaciji občine Mežica

Vas zanimajo samo aktualne cene zemeljskega plina za gospodinjski odjem?

Petrol Energetika, d.o.o., Ravne na Koroškem, je 22. 11. 2002 z Občino Mežica sklenila koncesijsko pogodbo o izvajanju gospodarske javne službe za distribucijo zemeljskega plina v Občini Mežica. S koncesijsko pogodbo se je obvezala, da bo upravljala z obstoječim plinovodnim omrežjem in da bo do konca leta 2006 dogradila plinovodno omrežje v skladu s planom v koncesijski pogodbi.

Osnovne naloge, ki jih opravlja Petrol Energetika v skladu s koncesijo

Distribucija in dobava zemeljskega plina, upravljanje, obratovanje in razvoj plinovodnega omrežja, priključevanje odjemalcev na plinovodno omrežje in dajanje informacij vsem zainteresiranim.

Plinovodno omrežje

Zgrajeno omrežje

Začetek plinifikacije sega v leto 1987 z izgradnjo glavnega plinovodnega omrežja, priključitvijo skupnih kotlovnic in izgradnjo dela omrežja v naselju Ob Šumcu.

Na dan 31.12.2005 je dolžina plinovoda znašala 19,1 km, zgrajenih je bilo 448 priključkov, od katerih je 244 že aktivnih. Samo naselje Mežica je 95 % plinificirano.

Načrt nadaljnje izgradnje

V letu 2006 se bo zgradilo plinovodno omrežje v naselju Senčna vas. Plan nadaljnje izgradnje je odvisen od potreb bodočih odjemalcev in višini pridobljenih sredstev za izgradnjo.

Cena priključka

Najenostavneje in najceneje se je odločiti za plinski priključek takrat, ko se gradi posamezni odsek plinovoda. Za priklop na že zgrajeno omrežje si je potrebno pridobiti soglasje za priključitev, ki ga izda koncesionar Petrol Energetika, d.o.o.


Dodatne informacije

Za dodatne informacije o naši ponudbi in uporabi zemeljskega plina vas vabimo, da nas obiščete ali pokličete in z veseljem vam bomo pomagali!

Pri odločitvi za zemeljski plin si lahko pomagate tudi z odgovori na najpogosteje zastavljena vprašanja.

Cenik

Prodajne cene zemeljskega plina veljajo od 1.1.2017 do objave spremembe.

Prodajne cene veljajo do objave sprememb in so enotne za področje celotne Slovenije.

Variabilni del   Cena brez DDV Cena z DDV
plin EUR/kWh 0,02739 0,03342
taksa CO2 EUR/kWh 0,00315 0,00384
trošarina EUR/kWh 0,00171 0,00209
 Dodatek za zag.prihranka energije EUR/kWh  

 

prispevek OVE in SPTE EUR/kWh 0,00099 0,00121

Povprečna zgornja kurilnost zemeljskega plina.

Cena zemeljskega plina od 1.4.2016 do 31.12.2016

Obračunsko obdobje za kurilno sezono traja od 1.7.  tekočega leta do 30.6. naslednjega leta.

Odjemalcem, ki plačujejo akontacijo za dobavljeni zemeljski plin, se poračun med dejansko dobavljenim zemeljskim plinom in obračunanimi akontacijami izvede na koncu kurilne sezone, najkasneje do 15.7.

V skladu z določili 11. člena Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/2014 z dne 29. 12. 2014), dodatka (po novem se imenuje prispevek) za povečevanje energetske učinkovitosti obračunavajo operaterji distribucijskega sistema na računu za omrežnino.

Z dnem 1.4.2016 se spremeni Taksa za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, Uradni list RS, št. 22/2016).

V skladu z določbami Uredbe o delovanju trga z zemeljskim plinom, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS št. 61/2016, se bo spremenilo obračunavanje zemeljskega plina. Tako se bodo cene na računih, ki se nanašajo na distribucijo oziroma dobavo zemeljskega plina, od 1. januarja 2017 dalje izražale v EUR/kWh ali EUR/MWh, medtem ko se bodo cene na računu, ki se nanašajo na zakupljeno zmogljivost, izražale v EUR/kWh/dan. Obvestilo o spremembi obračunavanja zemeljskega plina

Tarifne postavke za distribucijo in meritve od 1.1.2017 do 31.12.2017. Cene ne vključujejo DDV.

Tarifne postavke za distribucijo in meritve od 1.1.2018 do 31.12.2018. Cene ne vključujejo DDV.

Parametri za določanje obračunskih količin.

Primer določanja obračunskih količin v kWh za odjemalce odjemnih skupin od CDK1 do CDK5.

A K T o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina Uradni list RS, št. 85/2016 

AKT o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina na geografskem območju Občine Ravne na Koroškem, Občine Prevalje, Občine Mežica in Občine Črna na Koroškem - naselje Žerjav, Mušenik, Rudarjevo. Uradni list RS, št. 80/2017 

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.