Pravni pogoji

Splošna pravila uporabe produktov in storitev informacijske tehnologije, ki jih ponuja družba Petrol d.d., Ljubljana z dne 8.9.2011

 

 1. Ta pravila imajo naravo splošnih pogojev poslovanja in določajo pogoje uporabe produktov ter storitev informacijske tehnologije, ki jih ponuja družba Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, matična št. 5025796000, id. št. za DDV: SI80267432, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno štev. 1/05773/00, z osnovnim kapitalom 52.240.977,04 evrov (v nadaljevanju: ponudnik). Kadar so pravila uporabe posameznega produkta ali storitve določena posebej, se ta pravila uporabljajo subsidiarno.
 2. Kot produkti in storitve informacijske tehnologije štejejo zlasti aplikacije in druga programska oprema za osebne računalnike, mobilne telefone, tablične računalnike in druge podobne naprave, aplikacije na spletnih straneh oziroma v okviru socialnih omrežij, spletne strani ipd. (v nadaljevanju produkti in storitve).
 3. Uporaba ponudnikovih produktov in storitev brez sprejema teh pravil ni dovoljena. S pričetkom uporabe produktov in storitve se šteje, da oseba, ki jih uporablja, soglaša s temi pravili.
 4. Uporabnik v skladu s temi pravili predstavlja osebo, ki uporablja produkte in storitve na katere se nanašajo ta pravila ali jih je uporabljala v preteklosti in je sprejela pravila bodisi izrecno bodisi na podlagi določil Obligacijskega zakonika o splošnih pogojih poslovanja ali drugega predpisa. Vse pravice uporabnika in dolžnosti ponudnika, ki jih določajo ti splošni pogoji, se nanašajo zgolj na uporabnike, kot jih določa ta odstavek.
 5. S trenutkom, ko uporabnik sprejme ta pravila, ne glede na način njihovega sprejetja, zavezujejo uporabnika glede vseh ponudnikovih produktov in storitev, ki jih uporabnik že uporablja ali ki jih bo uporabljal v prihodnje. Uporabnik se strinja, da lahko ponudnik ta pravila kadarkoli spremeni, če jih predhodno objavi na spletni strani www.petrol.si ali njeni podstrani, spremenjena pravila pa lahko pričnejo veljati najprej en mesec po njihovi objavi.
 6. Izdajatelj je praviloma imetnik vseh materialnih avtorskih pravic na produktih in storitvah, ki jih ponuja in imetnik morebitnih drugih pravic intelektualne lastnine. Na podlagi teh pravil se ponudnik ne odpoveduje tem pravicam ter jih ne omejuje, prav tako pa jih ne prenaša na uporabnika. Kadar je nosilec materialnih ali moralnih avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine na produktih in storitvah druga oseba ali kadar se produkti in storitve uporabljajo v povezavi s produkti in storitvami druge osebe, ponudnik ne daje jamstev v zvezi z uporabo teh produktov.
 7. S sprejemom teh pravil se uporabnik produktov ali storitev zavezuje, da jih bo uporabljal na zakonit in legitimen način in za doseganje zakonitih in legitimnih namenov. Kadar ima uporabnik z uporabo produktov ali storitev možnost sporočati svoje mnenje ali objavljati druge vsebine (fotografije, filmi ipd.), se zavezuje, da vsebine ne bodo škodovale dobremu imenu ponudnika ali žalile čustev drugih uporabnikov ter tretjih oseb ali posegale v njihove pravice.
 8. Ponudnik lahko kadarkoli preneha ponujati produkte in storitve, ne da bi moral o tem prej obvestiti uporabnika.
 9. Ponudnik ni dolžan zagotavljati dostopnosti produktov in storitev, če prihaja do njihovega nedelovanja zaradi nedelovanja infrastrukture, storitev ali programske opreme drugih oseb, od katerih je odvisno delovanje ponudnikovih produktov in storitev ali zaradi napak v produktih in storitvah.
 10. Ponudnik lahko produkte ali storitve kadarkoli spremeni, kar vključuje tudi možnost samodejne posodobitve oziroma spremembe programske opreme, ki jo je potrebno prenesti na naprave uporabnika. Če pri tem nastanejo stroški zaradi prenosa preko infrastrukture za prenos podatkov, te stroške trpi uporabnik.
 11. Ponudnik ne zagotavlja, da bodo produkti in storitve delovale na strojni in programski opremi uporabnika. Kadar so v zvezi s posameznimi produkti in storitvami navedene strojne in programske zahteve, so navedene zgolj informativno.
 12. Ponudnik ne zagotavlja, da so informacije, ki jih uporabnik pridobi s pomočjo produktov in storitev pravilne, popolne, natančne oziroma posodobljene, kar vključuje tudi vsebine tretjih oseb in oglasna sporočila.
 13. Kadar je v okviru uporabe produktov ali storitev mogoče hraniti določene podatke, ponudnik ne zagotavlja, da bodo ti podatki hranjeni trajno. Uporabnik prevzema riziko izbrisa takšnih podatkov. Podatki, ki jih uporabnik vnese v produkt ali storitev, so lahko shranjeni v nezaščiteni obliki ali se v taki obliki prenašajo preko infrastrukture za prenos podatkov. Uporabnik prevzema tveganje za zlorabo podatkov, ki bi jo povzročile tretje osebe.
 14. Ponudnik uporabniku v zvezi s produkti in storitvami ni dolžan nuditi pomoči pri njihovi uporabi, kar velja tudi v primeru, ko ponudnik objavi telefonske številke ali druge kontaktne podatke za pomoč uporabnikom.
 15. Uporabnik se strinja, da lahko produkti in storitve prikazujejo oglasna sporočila ponudnika ali tretjih oseb.
 16. Za vsebino oglasnih sporočil tretjih oseb ter druge vsebine tretjih oseb ponudnik ne odgovarja. Uporabnik se zaveda, da so lahko te vsebine žaljive, neprimerne ali drugače posegajo v osebnost uporabnika, kljub temu, da si bo ponudnik v razumnem obsegu prizadeval takšne vsebine preprečiti.
 17. V primeru, da se produkti in storitve uporabljajo v povezavi s socialnimi omrežji ali drugimi podobnimi storitvami, kjer ima uporabnik ustvarjen račun oziroma profil z javno dostopnimi podatki, uporabnik dovoljuje, da se na tem profilu objavijo podatki o uporabi aplikacije ter oglasna sporočila ponudnika. V kolikor pravila socialnega omrežja ali druge storitve to omogočajo, lahko uporabnik prepreči objavljanje takšnih podatkov.
 18. Če obstaja sum, da uporabnik krši določila teh pravil ali predpisov ali če pride do zlorabe produkta ali storitve s strani tretje osebe lahko uporabnik brez predhodnega opozorila odstrani vsebine, ki jih je s pomočjo aplikacije ali storitve objavil ali hranil uporabnik ali tretja oseba. Dodatno lahko ponudnik v teh primerih brez predhodnega obvestila uporabniku prepove ali dejansko onemogoči uporabo produktov in storitev.
 19. Ponudnik storitev ni odgovoren za nikakršno škodo, ne glede na njeno obliko, ki bi nastala uporabniku zaradi uporabe ali nedelovanja produktov in storitev ali zaradi ponudnikovega ravnanja v nasprotju s to pogodbo, razen kadar na podlagi teh pravi izrecno prevzema določeno dolžnost oziroma kadar pravice do odškodnine ni mogoče omejiti ali izključiti na podlagi prisilnih predpisov.
 20. Za pravno razmerje med ponudnikom in uporabnikom se uporablja slovensko pravo, za reševanje sporov v zvezi s tem razmerjem pa je pristojno sodišče v Ljubljani.

 


 

Povej Petrolu

Z oddajo kontakta v sistem Povej Petrolu dajem upravljavcu spletnega mesta Petrol d.d., Ljubljana, osebno privolitev, da se podatki, ki jih sporočim spletnemu mestu petrol.si in podatki o moji uporabi tega portala, vključno s piškotki, obdelujejo z namenom objave na tem portalu in oblikovanja vsebine tega portala skladno s pravili portala. Naslov elektronske pošte bo uporabljen izrecno samo za dostavo osebnega odgovora.
Splošni pogoji in pravila sistema Povej Petrolu

Upravljavec spletnega mesta www.petrol.si in sistema Povej Petrolu je Petrol d.d., Ljubljana.

Spletno mesto petrol.si uporablja sistem Povej Petrolu za direktno komunikacijo z uporabniki produktov in storitev skupine Petrol.

Sistem Povej Petrolu omogoča vsakemu uporabniku interneta, da odda svoje mnenje, pohvalo, kritiko ali zgolj vprašanje na katerokoli temo.
Vsak oddan kontakt prek sistema Povej Petrolu dobi osebni odgovor urednika, ki je odgovoren za vsebino kontakta. Zaposleni v Skupini Petrol se trudimo odgovoriti na vsako vprašanje v najkrajšem možnem času. 

Vsebine spletnega mesta petrol.si, ki so označene z naslovi Povej Petrolu, so vsebine, ki jih pripravljajo uporabniki sami, niso cenzurirane ali kako drugače uredniško preoblikovane.

Uporabnik lahko zavrne objavo svojega kontakta, če pri oddaji besedila odkljuka to možnost. V tem primeru, bo osebni odgovor še vedno prejel na oddani elektronski naslov, kontakt pa se bo neobjavljen shranil v sistem Povej Petrolu.

Vsebine, objavljene na spletnem mestu petrol.si, so informativne narave in nimajo narave svetovalnih ali podobnih storitev za uporabnika. Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala uporabnikom spletnega mesta ali tretjim osebam v zvezi z uporabo spletnega mesta petrol.si, razen v primerih, ko bi bila ta izključitev odgovornosti v nasprotju z zakonom.

Upravljavčeva politika je, da na spletnem mestu ne dopušča vsebin, ki s svojo objavo predstavljajo kaznivo dejanje, so žaljive, pomenijo ščuvanje k etnični, rasni, verski ali drugi nestrpnosti, posegajo v osebnostne pravice, predstavljajo zlorabo osebnih podatkov ali kršitev tujih avtorskih ali sorodnih pravic. Vendar pa upravljavec spletnega mesta skladno s tretjim odstavkom 8. člena ZEPT ni dolžan pregledovati ali nadzirati vsebin, ki so na spletnem mestu objavljene, kolikor te ne sodijo med uredniško oblikovane vsebine. Upravljavca je o protipravnih vsebinah ali konkretnih dejstvih, iz katerih izhaja protipravnost določenih vsebin, mogoče obvestiti po elektronski pošti na naslov www.petrol@petrol.si.

Upravljavec nemudoma, ko mu postanejo protipravnost določenih vsebin na spletnem mestu petrol.si oziroma dejstva ali okoliščine, iz katerih izhaja protipravnost vsebin, znana, ukrepa tako, da po lastni presoji vsebine odstrani ali onemogoči dostop do njih. Enako ravna v primeru, da mu tako naloži pristojno sodišče ali drug pristojni organ.

Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala obiskovalcem spletnega mesta ali tretjim osebam v zvezi s sledenjem spletnim povezavam, ki so dostopne na spletnem mestu petrol.si, oziroma v zvezi z dostopanjem do vsebin, dostopnih prek teh povezav, razen v primerih, ko bi bila ta izključitev odgovornosti v nasprotju z zakonom.

Upravljavec ima sedež v Republiki Sloveniji in kot ponudnik storitev informacijske družbe skladno z Direktivo 2000/31/ES na celotnem območju Evropske unije deluje na podlagi slovenskih predpisov o storitvah informacijske družbe.

Ta pravila lahko upravljavec brez predhodnega opozorila ureja in spreminja.

 


Izvensodno reševanje potrošniških sporov

PETROL d.d., Ljubljana svoje potrošnike seznanja, da zagotavlja izvensodno reševanje sporov s področja električne energije, zemeljskega plina, toplote in s področja potrošniških kreditov pred neodvisnim izvajalcem izvensodnega reševanja sporov tj. Evropskim centrom za Reševanje sporov, Tomšičeva 6, Ljubljana.

PETROL d.d., Ljubljana na drugih področjih izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporovne ne priznava, razen če z objavljenih splošnih pogojev in/ali sklenjenih pogodb s potrošniki ne izhaja drugače.

Povezava do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov se nahaja na naslednji povezavi: http://www.ecdr.si/index.php?id=44

Postopek izvensodnega reševanja potrošniških sporov se izvaja v skladu s Pravili ECDR o postopkih izvensodnega reševanja potrošniških sporov, ki so objavljena na navedenem spletnem mestu.

 


Pravila in pogoji sodelovanja


Stranka z izpolnitvijo in potrdilom obrazca poda izrecno soglasje, da Petrol kot upravljavec zbirke osebnih podatkov zbira in obdeluje osebne podatke in sicer za naslednje kategorije osebnih podatkov: ime in priimek, kraj, ulica in hišna številka, poštna številka in pošta, telefon, elektronski naslov, podatke o gospodinjstvu, velikosti stanovanja, o poslovni dejavnosti, načinu plačila in predvidenem roku nakupa novega izdelka, o ogrevanju, spolu, datumu rojstva, zaposlitvenem statusu, vrsti stavbe. Stranka s potrdilom podaja soglasje, da Petrol za potrebe segmentiranega in ciljnega trženja obdeluje vse podatke, ki jih hrani o posamezniku in jih je pridobil ob njegovih nakupih, sklepanju pogodb ali med drugimi oblikami interakcije s potrošnikom.

Stranka z ustrezno izpolnitvijo in potrdilom soglaša, da Petrol te podatke obdeluje in zbira za spodaj naštete namene: statističnih obdelav, pošiljanja ponudb, izvajanja trženjskih raziskav, pošiljanja oglasnih gradiv, obveščanja o novostih v dobaviteljevi ponudbi in poslovanju dobavitelja ter njegovih poslovnih partnerjev, določanja odjemalčevega okvira porabe, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, za telefonsko in pisno anketiranje, izgradnje baze podatkov za potrebe upravljanja odnosov s kupci, neposrednega, segmentiranega in ciljnega trženja.

Stranka lahko kadarkoli prekliče dovoljenje za pošiljanje oglasnega gradiva, obveščanja o novostih v ponudbi in poslovanju dobavitelja ter njegovih poslovnih partnerjev. Dovoljenje se lahko prekliče pisno na naslov: Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, s pripisom Petrol klub, na elektronskem naslovu klub@petrol.si ali na brezplačni telefonski številki 080 22 66. Odjava je možna tudi s klikom ob vsakokratnem elektronskem pošiljanju oglasnih sporočil ali v primeru brezplačnega SMS sporočila s SMS sporočilom »Petrol stop« ali »Stop« na številko 4246. Podano soglasje velja ne glede na morebitno prenehanje veljavnosti pravnega posla v okviru katerega ali v zvezi s katerim je bilo soglasje podano.

Petrol zagotavlja, da bo prejete osebne podatke stranke in vse ostale podatke obdelane pri uresničevanju svojih zakonitih interesov, ki prevladajo nad interesi stranke, ščitil pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam, in sicer v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Petrol bo hranil osebne podatke do preklica soglasja za obdelovanje osebnih podatkov. Podatki o poslanih oglasnih sporočilih se hranijo do preklica dovoljenja za pošiljanje reklamnih sporočil.

Stranka z dano privolitvijo hkrati soglaša in pooblašča Petrol, da za namene: določene v teh pravilih, posreduje podatke o stranki svojim podizvajalcem na ozemlju Republike Slovenije, s katerimi ima sklenjene pogodbe o obdelavi podatkov in ki podatke obdelujejo v njegovem imenu in za njegov račun, navedene zgoraj, posreduje svojim odvisnim, pridruženim ter skupaj obvladovanim družbam dane imetnikove osebne podatke. Družbe iz te alineje so navedene na strani.

Stranka s potrdilom tega obrazca soglaša, da je seznanjen z vsemi relevantnimi pravicami, kot so npr.: pravica do vpogleda, prepisa, kopiranja, popravkov, blokiranja in izbrisa njegovih osebnih podatkov, v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
 

 


Splošni pogoji uporabe portala in mobilne aplikacije MOJ PETROL

 1. Uvodna določba

  S splošnimi pogoji za uporabo portala in mobilne aplikacije MOJ PETROL (v nadaljevanju: splošni pogoji), PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, matična št.: 5025796000, id. št. za DDV: SI80267432, vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, z osnovnim kapitalom 52.240.977,04 evrov (v nadaljevanju: PETROL) določa obveznosti, pravice in pogoje za uporabo in poslovanje preko portala oz. mobilne aplikacije MOJ PETROL.

  Splošni pogoji veljajo tako za uporabo portala kot tudi mobilne aplikacije MOJ PETROL, v kolikor iz besedila posameznih členov ne izhaja drugače.

  Ti splošni pogoji veljajo za vse nadgradnje in/ali nove verzije in/ali kakršne koli druge spremembe portala oz. mobilne aplikacije MOJ PETROL.

  Vsebine, ki zadevajo uporabo Petrol klub kartic, urejajo pripadajoči splošni pogoji, ki dopolnjujejo dane splošne pogoje.

  Splošni pogoji določajo tudi pogoje uporabe lastnih Petrol aplikacij, ki si jih uporabnik namesti preko spletnih ali mobilnih trgovin, v kolikor ni z drugimi splošnimi pogoji, ki urejajo uporabo teh lastnih aplikacij, drugače določeno.
   
 2. Definicije

  Izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

  Uporabniki portala oz. aplikacije MOJ PETROL so lahko polnoletni in polno poslovno sposobni potrošniki tj. fizične osebe, zlasti pa: imetniki Petrol klub plačilne kartice zvestobe oz. Petrol klub kartice zvestobe, fizične osebe, ki imajo s PETROLOM sklenjeno pogodbo o dobavi energenta oz. drugega blaga ali storitve, na podlagi katerih jim PETROL izdaja račune oz. položnice, ter vse druge fizične osebe, ki se registrirajo za uporabo portala oz. aplikacije MOJ PETROL;

  Pametni telefon ali tablični računalnik za potrebe teh splošnih pogojev pomeni napravo, ki omogoča nameščanje in delovanje naprednih aplikacij, ki jih sicer običajni telefoni ne podpirajo. Pametni telefoni ali tablični računalniki omogočajo naprednejše možnosti dostopa do interneta, večopravilnost, povezljivost in imajo možnost uporabe naprednih funkcij;

  Portal MOJ PETROL je spletni portal, ki uporabnikom med drugim omogoča pregled finančnega in kartičnega poslovanja ter drugih ugodnosti;

  Mobilna aplikacija MOJ PETROL omogoča uporabnikom podobne funkcionalnosti kot portal MOJ PETROL, zlasti pa: pregled računov, stanja števcev, sporočanje stanja števcev, pregled ugodnosti, transakcij kartic;

  Registracija pomeni samo prvi vpis v bazo podatkov, kjer uporabnik vpiše zahtevane podatke glede na tip registracije, poda soglasje k danim splošnim pogojem in s tem povezani obdelavi osebnih podatkov ter naknadno potrdi uporabljen elektronski naslov;

  Prijava pomeni, da so vsi potrebni podatki že vpisani v bazo ter da je potrjen elektronski naslov s strani uporabnika. V okviru prijave je potrebno za vsak nadaljnji vpogled v poslovanje vpisati le elektronski naslov in geslo, uporabnik pa si ga lahko naknadno po želji spremeni.

  Spletne ali mobilne trgovine predstavlja digitalni način distribucije aplikacij in je namenjena zagotavljanju oz. nameščanju programskih aplikacij za uporabnike ter omogoča prenos mobilnih aplikacij na pametne telefone.
   
 3. Prenos aplikacije MOJ PETROL

  Uporabnik lahko aplikacijo MOJ PETROL, glede na obstoječi pametni telefon in glede na razpoložljivost, prenese preko spletnih ali mobilnih trgovin za mobilne aplikacije, in sicer vedno na način in pod pogoji, ki so določeni za izbrane spletne mobilne trgovine:Uporaba aplikacije je za uporabnika brezplačna, pri čemer je dolžan uporabnik plačati prenos podatkov, ki mu ga izbrani operater zaračuna po veljavnem ceniku. Prenos in uporaba aplikacij je ob ustreznem omrežju možen tudi v tujini (roaming), vendar se ob prenosu in uporabi obračunava prenos podatkov v tujini, in sicer po veljavnem ceniku za GRPS prenos v tujini.
  • Apple iOS: iTunes Store,
  • Google Android: Play Store.
 4. Tehnične zahteve

  Za prenos in uporabo aplikacije MOJ PETROL, PETROL priporoča uporabo 3G ali 2,5G omrežja. V 2G je prenos in uporaba aplikacije MOJ PETROL mogoča, vendar se aplikacija prenaša dlje časa oz. deluje počasneje.

  Mobilna aplikacija MOJ PETROL deluje na operacijskih sistemih: iOS (Apple) ali Android (Google). Zaradi tehničnih omejitev starejših verzij operacijskih sistemov določene aplikacije niso na voljo, funkcionalnosti ne delujejo pravilno ali pa prikaz funkcionalnosti ni mogoč.

  Za dostop do polne funkcionalnosti aplikacije MOJ PETROL je potrebna prijava kot to določa 5. člen teh splošnih pogojev.
   
 5. Prijava in registracija

  Z označitvijo ustreznega polja v okviru registracije na portal oz. aplikacijo MOJ PETROL, uporabnik potrjuje, da je skrbno prebral vsakokrat veljavne splošne pogoje, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti.

  Za prvi dostop do portala oz. aplikacije MOJ PETROL se je treba predhodno registrirati. Registracija lahko uporabnik izvede na več načinov, tako kot to izhaja iz samega portala oz. aplikacije. Ob registraciji se uporabnik lahko odloči, da svoje uporabniško ime poveže s svojim dosedanjim poslovanjem s Petrolom ali da ob registraciji ustvari v novo, nepovezano uporabniško ime.

  Z uspešnim postopkom registracije uporabnik pridobi možnost pregleda kartic, prometa in izpiskov, pregleda poslovanja z informacijami o dokumentih, računih in plačilih, oddaji števčnih stanj, ter pregleda pridobljenih in koriščenih ugodnosti. Obvezni podatki so nujno potrebni za nadaljnje postopke prijave in komunikacijo pri poslovanju z registriranim uporabnikom in so označeni z zvezdico ali s sporočilom, da je polje obvezno. V primeru, da uporabnik ne želi posredovati kateregakoli obveznega podatka pri registraciji, ne bo mogel uspešno dokončati registracije in posledično ne bo mogel uporabljati portala oz. aplikacije MOJ PETROL.

  Za uporabo PETROLOVE spletne trgovine eShop se uporablja isto uporabniško ime in geslo kot za portal MOJ PETROL, tako da so v okviru portala MOJ PETROL na voljo tudi informacije o vseh nakupih v spletni trgovini eShop.

  Uporabnik lahko prekliče svojo registracijo iz portala oz. aplikacije MOJ PETROL tako, da preklic registracije javi na brezplačno telefonsko številko 080 22 66 oziroma pisno na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Petrol Klub, Dunajska 50, Ljubljana. Po dokončni potrditvi preklica registracije bo uporabniško ime brisano iz seznama uporabnikov aplikacije MOJ PETROL.

  V primeru odtujitve uporabnikovega pametnega telefona, uporabnik lahko izvede preklic registracije prek portala MOJ PETROL ali pokliče na kontaktno številko PETROLA 080 22 66, tako da PETROL lahko v njegovem imenu in za njegov račun izvede preklic registracije.
   
 6. Omejitev odgovornosti

  PETROL v nobenem primeru ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev uporabniku za morebitno nedelovanje oz. nemožnost uporabe portala oz. aplikacije MOJ PETROL, ampak si bo za nemoteno delovanje portala oz. aplikacije MOJ PETROL zgolj prizadeval.

  Za prikaz določenih funkcionalnosti se v portalu oz. aplikaciji MOJ PETROL uporablja neodvisne zunanje storitve in aplikacije. Za uporabo teh storitev veljajo pogoji uporabe zunanje storitve, ki jih določa lastnik storitve ali aplikacije, PETROL pa v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev.

  PETROL ni odgovoren za občasno nedelovanje portala oz. mobilne aplikacije, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo in/ali izgubo dohodka.

  PETROL zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi npr. izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. PETROL ni odgovoren za kakršno koli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe uporabniškega računa ali gesla.

  Podatki na portalu oz. mobilni aplikaciji so zgolj informativne narave, zato PETROL ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. PETROL tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek spletnih povezav, ki niso last PETROLA.

  PETROL ne odgovarja za morebitne napake in škodo, ki je posledica posredovanja napačnih podatkov in/ali drugega delovanja iz sfere uporabnika npr. ob registraciji ali prijavi v portal oz. aplikacijo MOJ PETROL.

  Prav tako si PETROL pridržuje pravico, da kadarkoli brez predhodnega opozorila spremeni, doda ali odstrani vsebine, objavljene na portalu oz. mobilni aplikaciji MOJ PETROL. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost, pri čemer morajo poskrbeti tudi za ustrezno zaščito podatkov na svojem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku.
   
 7. Nadgradnje in nove verzije portala oz. aplikacije MOJ PETROL

  Zaradi tehničnih ali funkcionalnih nadgradenj portala oz. aplikacije MOJ PETROL, si PETROL pridržuje pravico, da objavi novo verzijo portala oz. mobilne aplikacije. Uporabnik bo o novi verziji mobilne aplikacije MOJ PETROL obveščen ali preko aplikacije same ali preko trgovine iz katere je mobilna aplikacija naložena ali pa bo do posodobitve aplikacije lahko na telefonu prišlo tudi samodejno. Nadgradnja portala MOJ PETROL pa se bo izvedla samodejno.
   
 8. Osebni podatki

  Petrol se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene prek registracijskega formularja v portalu oz. aplikaciji MOJ PETROL, varoval skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in določili tega člena.

  Uporabnik z označitvijo ustreznega polja poda izrecno osebno soglasje (v nadaljevanju: soglasje), da PETROL kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, zbira in obdeluje osebne podatke, in sicer naslednje kategorije osebnih podatkov:Uporabnik s podajo soglasja hkrati potrjuje resničnost vseh navedenih osebnih podatkov in hkrati potrjuje, da je seznanjen z vsemi relevantnimi pravicami kot so npr.: pravica do vpogleda, prepisa, kopiranja, popravkov, blokiranja in izbrisa njegovih osebnih podatkov, v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

  Uporabnik hkrati soglaša, da PETROL podatke iz tega člena, obdeluje in zbira za namene:PETROL zagotavlja, da bo prejete osebne podatke uporabnikov in vse ostale podatke obdelane pri uresničevanju svojih zakonitih interesov, ki prevladajo nad interesi uporabnika, ščitil pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam in sicer v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

  PETROL bo hranil osebne podatke le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, za katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Podatki o poslanih oglasnih sporočilih se hranijo do preklica soglasja za neposredno in/ali segmentirano in/ali ciljno trženje. Podano soglasje velja ne glede na morebitno prenehanje veljavnosti pravnega posla v okviru katerega ali v zvezi s katerim je bilo soglasje podano.

  Uporabnik s podanim soglasjem hkrati soglaša in pooblašča PETROL, da za namene:
  • podatke, ki se nanašajo na uporabnika: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, telefonska številka, mobilna številka, elektronski naslov, spol, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, šifra plačnika, številka Petrol klub kartice;
  • podatki o nakupih in obračunanih ugodnostih, zlasti pa: datumi, vrste in vsebine nakupov, vrednosti nakupov, načini plačila, obračunane ugodnosti, številka računa, številka dokumenta;
  • podatke o poslanih oglasnih sporočilih: datumi pošiljanja sporočila, vsebina oglasnih sporočil, načini pošiljanja sporočil.
  • statističnih obdelav,
  • izvajanja trženjskih raziskav,
  • pošiljanja oglasnih gradiv,
  • obveščanja o novostih v izdajateljevi ponudbi in poslovanju izdajatelja ter njegovih poslovnih partnerjev,
  • obdelave preteklega nakupnega obnašanja,
  • telefonskega in pisnega anketiranja,
  • izgradnje baze podatkov za potrebe upravljanja odnosov s kupci,
  • za namene neposrednega, segmentiranega in ciljnega trženja.
  • določene v teh splošnih pogojih, posreduje podatke o uporabniku svojim podizvajalcem na ozemlju Republike Slovenije, s katerimi ima sklenjene pogodbe o obdelavi podatkov in ki podatke obdelujejo v njegovem imenu in za njegov račun;
  • za zgoraj opredeljene namene teh splošnih pogojev, kot matična družba posreduje svojim odvisnim, pridruženim ter skupaj obvladovanim družbam dane uporabnikove osebne podatke. Družbe iz te alineje so navedene na strani: http://www.petrol.si/o-podjetju/petrol/skupina-petrol.
  • Soglasje se lahko prekliče pisno na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, s pripisom preklic, na elektronskem naslovu: klub@petrol.si ali na brezplačni številki 080 22 66. Odjava je možna tudi s klikom ob vsakokratnem elektronskem pošiljanju oglasnih sporočil ali v primeru brezplačnega SMS sporočila z SMS sporočilom »Petrol stop« ali »Stop« na številko 4246.

   V primeru sprememb, potrebnih dopolnitev ali napačnih osebnih podatkov, lahko uporabniki aplikacije MOJ PETROL preverijo in po potrebi spremenijo oziroma dopolnijo svoje podatke v okviru mobilne aplikacije MOJ PETROL.
 9. Obveznosti uporabnika

  Uporabnik portala oz. mobilne aplikacije MOJ PETROL se obvezuje, da slednjih ne bo uporabljal za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Portal oz. mobilno aplikacijo MOJ PETROL ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil portalu oz. aplikaciji MOJ PETROL ali družbi PETROL.

  Pri posredovanju kakršnih koli povratnih informacij in predlogov v zvezi s portalom oz. mobilno aplikacijo MOJ PETROL družbi PETROL uporabnik jamči, da je imetnik ustreznih pravic oz. dovoljenj, na osnovi katerih lahko pravno veljavno razpolaga z oddanim materialom in/ali drugimi informacijami.

  V primeru nepooblaščene uporabe uporabniškega imena ali gesla je uporabnik dolžan obvestiti PETROL na elektronski naslov klub@petrol.si. PETROL ima pravico, da v primeru nedovoljene uporabe in/ali kakršnihkoli drugih zlorab pri dostopu oz. uporabi aplikacije s strani uporabnikov ali katerekoli drugih oseb in/ali v primeru suma zlorabe gesla, izvede vse ukrepe in druga in druga dejanja, ki jih v skladu s svojo lastno poslovno presojo šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov in/ali zaradi varstva pravic in interesov kupcev in/ali uporabnikov in/ali zaradi varstva pravic in interesov katerih koli drugih oseb (npr. preprečitev dostopa do portala oz. aplikacije, …).
   
 10. Pravica intelektualne lastnine

  Vsi podatki, podobe ter druge informacije na portalu oz. mobilni aplikaciji MOJ PETROL so predmet avtorske zaščite ali druge zaščite industrijske zaščite, kot jo opredeljuje relevantno pravo, ki ureja varstvo avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine.

  S prenosom mobilne aplikacije MOJ PETROL oz. registracijo v portal MOJ PETROL uporabnik pridobi neprenosljivo in neizključno pravico do uporabe portala oz. aplikacije izključno na svojem pametnem telefonu ali (tabličnem) računalniku. Pravica do uporabe iz tega odstavka velja zgolj za nekomercialne namene. PETROL tako na uporabnika ne prenaša ostalih materialnih avtorskih pravic ali pravic industrijske lastnine, ravno tako pa mu ne daje pravice do uporabe blagovnih znamk, logotipov, celostne-grafične podobe, ki je v lasti oz. imetništvu PETROLA. Uporabnik tako npr. ne sme izdelovati kopij mobilne aplikacije MOJ PETROL, namestiti aplikacije na strežnik ali drugo platformo, dajati mobilne aplikacije MOJ PETROL v najem ali podeljevati podlicenc za njeno uporabo, predelati ali kako drugače posegati v delovanje portala oz. mobilne aplikacije MOJ PETROL.
   
 11. Piškotki

  PETROL kot upravljavec portala MOJ PETROL, uporablja za namene vzdrževanja uporabniške seje in varne prijave uporabnika, lastne sejne piškotke, za katere po trenutno veljavni slovenski zakonodaji ne potrebuje izrecne privolitve uporabnika.

  Seznam piškotkov, ki jih uporablja portal MOJ PETROL, si lahko ogledate na povezavi www.petrol.si/piskotki.
   
 12. Prehodne in končne določbe

  Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.petrol.si. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih splošnih pogojev, nastale zaradi spremenjene poslovne politike PETROLA, veljavne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov.

  O nameravani spremembi splošnih pogojev oz. uveljavitvi novih splošnih pogojev bo PETROL obvestil uporabnike najmanj 14 dni pred predvidenim začetkom uveljavitve spremenjenih oz. novih splošnih pogojev. PETROL lahko v primeru sprememb in dopolnitev splošnih pogojev, ki so posledica spremembe relevantne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov, rok za obvestilo uporabnikov iz tega odstavka tudi skrajša (npr. tako da dopolnitve izvede v roku, določenem v odločbi organa ali uveljavitvi relevantnega zakona). .

  Drugi odstavek tega člena se ne uporablja za spremembe in dopolnitve splošnih pogojev, ki ne posegajo v pravice in/ali obveznosti uporabnikov (npr. tipkarske napake, očitne pomote v besedilu), slednje lahko PETROL kadarkoli odpravi brez predhodnega obveščanja uporabnikov.

  Šteje se, da je bil uporabnik o spremembi oz. dopolnitvi, obveščen z dnem objave novih oz. spremenjenih ali dopolnjenih splošnih pogojev na spletni strani PETROLA iz tega člena.

  V kolikor se uporabnik s spremenjenimi ali dopolnjenimi splošnimi pogoji ne bi strinjal, mora prenehati uporabljati portal oz. mobilno aplikacijo MOJ PETROL in jo izbrisati iz svojega mobilnega telefona in/ali tabličnega računalnika.

  Morebitne spore, bosta PETROL in uporabnik reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani.

  Z dnem uveljavitve prenehajo veljati Splošni pogoji uporabe portala MOJ PETROL.

  Ti splošni pogoji pričnejo veljati s 1.2.2017.

 


 

Splošni pogoji uporabe mobilne aplikacije  NA POTI  brez Petrol klub kartice zvestobe in Petrol klub plačilne kartice

 
1. Uvodna določba
 
S splošnimi pogoji za mobilne aplikacije NA POTI (v nadaljevanju: splošni pogoji), PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, matična št.: 5025796000, id. št. za DDV: SI80267432, vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, z osnovnim kapitalom 52.240.977,04 evrov (v nadaljevanju: PETROL) določa obveznosti, pravice in pogoje za uporabo prek mobilne aplikacije NA POTI brez Petrol klub kartice zvestobe in Petrol klub plačilne kartice (v nadaljevanju: mobilna aplikacija). 
 
Ti splošni pogoji veljajo za vse nadgradnje in/ali nove verzije in/ali kakršne koli druge spremembe dane mobilne aplikacije. V primeru, da želi uporabnik mobilne aplikacije pri uporabi mobilne aplikacije uporabljati tudi Petrol klub kartico zvestobe ali Petrol klub plačilno kartico, mora sprejeti splošne pogoje uporabe mobilne aplikacije, ki določajo uporabo in poslovanje mobilne aplikacije s Petrol klub kartico zvestobe in Petrol klub plačilno kartico. Vsi pogoji uporabe mobilne aplikacije NA POTI so objavljeni na spletni strani www.petrol.si. V primeru, da uporabnik mobilne aplikacije sprejme pogoje, povezane z uporabo mobilne aplikacije, ki omogoča tudi plačevanje s Petrol klub kartico zvestobe ali Petrol klub plačilno kartico, ti pogoji  tvorijo vsebinsko celoto s temi splošnimi pogoji, ti pogoji pa te splošne pogoje dopolnjujejo. 
 
 
2. Definicije
 
Izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:
 
Uporabniki mobilne aplikacije so lahko fizične osebe, ki so dopolnile 15 let starosti in so delno poslovno sposobni potrošniki.  
 
Pametni telefon ali tablični računalnik za potrebe teh splošnih pogojev pomeni napravo, ki omogoča nameščanje in delovanje naprednih aplikacij, ki jih sicer običajni telefoni ne podpirajo. Pametni telefoni ali tablični računalniki omogočajo naprednejše možnosti dostopa do interneta, večopravilnost, povezljivost in imajo možnost uporabe naprednih funkcij.
 
Mobilna aplikacija omogoča uporabnikom pregled posameznih funkcionalnosti kot npr. navigacijske storitve, ki je/so jasno razvidne iz mobilne aplikacije in jih je mogoče opraviti s pomočjo uporabe mobilne aplikacije..
 
Spletna ali mobilna trgovina predstavlja digitalni način distribucije aplikacij in je namenjena zagotavljanju oz. nameščanju programskih aplikacij za uporabnike ter omogoča prenos mobilnih aplikacij na pametne telefone. 
 
 
3. Funkcionalnosti mobilne aplikacije
 
Mobilna aplikacija NA POTI brez Petrol klub kartice zvestobe in Petrol klub plačilne kartice uporabniku omogoča prikaz geolokacije uporabnika, prikaz prodajnih mest PETROLA in status obratovanja prodajnega mesta PETROLA.
 
 
4. Prenos mobilne aplikacije 
 
Uporabnik lahko mobilno aplikacijo, glede na obstoječi pametni telefon ali tablični računalnik in glede na razpoložljivost, prenese preko spletnih ali mobilnih trgovin za mobilne aplikacije, in sicer vedno na način in pod pogoji, ki so določeni za izbrane spletne mobilne trgovine:
 
- Apple iOS: App Store,
- Google Android: Google Play Store.
 
 
Uporaba aplikacije je za uporabnika brezplačna, pri čemer je dolžan uporabnik plačati prenos podatkov, ki mu ga izbrani operater zaračuna po veljavnem ceniku. Prenos in uporaba aplikacij sta ob ustreznem omrežju možna tudi v tujini (roaming), vendar se ob prenosu in uporabi obračunava prenos podatkov v tujini, in sicer po veljavnem ceniku izbranega operaterja za prenos podatkov v tujini.
 
 
5. Tehnične zahteve
 
Za prenos in uporabo mobilne aplikacije, PETROL priporoča uporabo LTE ali 3G omrežja ali fiksnega elektronskega komunikacijskega omrežja. V 2.75G (Edge) je prenos in uporaba aplikacije mogoča, vendar se aplikacija prenaša dlje časa oz. deluje počasneje. 
 
Mobilna aplikacija deluje na operacijskih sistemih: iOS 10 in novejših (Apple) ali Android 5.0 in novejših (Google). Zaradi tehničnih omejitev starejših verzij operacijskih sistemov določene aplikacije niso na voljo, funkcionalnosti ne delujejo pravilno ali pa prikaz funkcionalnosti ni mogoč. 
 
 
6. Potrditev splošnih pogojev
 
Z označitvijo polja, uporabnik potrjuje, da je skrbno prebral vsakokrat veljavne splošne pogoje, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti. 
 
 
7. Kontakti, pomoč in dodatna vprašanja
 
V primeru vprašanj ali v primeru, da uporabnik potrebuje pomoč se lahko obrne na prodajno osebje na prodajnem mestu Petrola ali kontaktira klicni center Petrola na brezplačno številko 080 22 66. 
 
 
8. Omejitev odgovornosti
 
PETROL v nobenem primeru ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev uporabniku za morebitno nedelovanje oz. nemožnost uporabe mobilne aplikacije, ampak si bo za nemoteno delovanje mobilne aplikacije zgolj prizadeval. Ta določba pa ne izključuje odgovornosti PETROLA za škodo, ki jo PETROL povzroči uporabniku, ki se v skladu z zakonom, ki ureja pravice potrošnikov, šteje za potrošnika, namenoma ali iz malomarnosti.
 
Za prikaz določenih funkcionalnosti se v mobilni aplikaciji uporablja neodvisne zunanje storitve in aplikacije. Za uporabo teh storitev veljajo pogoji uporabe zunanje storitve, ki jih določa lastnik storitve ali aplikacije, PETROL pa v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev. PETROL tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek spletnih povezav, ki niso last PETROLA.
 
PETROL ni odgovoren za občasno nedelovanje mobilne aplikacije, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo in/ali izgubo dohodka. 
 
PETROL zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi npr. izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Ta določba pa ne izključuje odgovornosti PETROLA za škodo, ki jo PETROL povzroči uporabniku, ki se v skladu z zakonom, ki ureja pravice potrošnikov, šteje za potrošnika, namenoma ali iz malomarnosti. 
 
Podatki na mobilni aplikaciji so zgolj informativne narave, zato PETROL ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. 
 
Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, opravljene z uporabo njegovega uporabniškega računa. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, mora o tem nemudoma obvestiti PETROL kot je to opredeljeno v 10. členu teh splošnih pogojih. PETROL ni odgovoren za škodo, ki bi jo uporabnik utrpel zaradi nepooblaščene uporabe uporabniškega računa ali gesla s katerim je registriran v mobilno aplikacijo. Uporabnik se zaveže, da bo mobilno aplikacijo uporabljal v skladu s temi splošnimi pogoji ter pogoji za katere je navedeno, da te pogoje dopolnjujejo, da bo zagotavljal tajnost gesel ter da bo upošteval pravila in obvestila, objavljena na spletnem mestu www.petrol.si. 
 
PETROL ne odgovarja za morebitne napake in škodo, ki je posledica posredovanja napačnih podatkov in/ali drugega delovanja iz sfere uporabnika npr. ob registraciji ali prijavi v mobilno aplikacijo.
 
Prav tako si PETROL pridržuje pravico, da kadarkoli brez predhodnega opozorila spremeni, doda ali odstrani vsebine, objavljene v mobilni aplikaciji. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost, pri čemer morajo poskrbeti tudi za ustrezno zaščito podatkov na svojem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku. 
 
 
9. Nadgradnje in nove verzije mobilne aplikacije 
 
Zaradi tehničnih ali funkcionalnih nadgradenj mobilne aplikacije, si PETROL pridržuje pravico, da objavi novo verzijo mobilne aplikacije. Uporabnik bo o novi verziji mobilne aplikacije obveščen ali preko aplikacije same ali preko trgovine iz katere je mobilna aplikacija naložena ali pa bo do posodobitve aplikacije lahko na telefonu prišlo tudi samodejno. 
 
 
10. Obveznosti uporabnika
 
Uporabnik mobilne aplikacije se obvezuje, da slednjih ne bo uporabljal za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Mobilno aplikacijo ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil mobilni aplikaciji ali družbi PETROL kot tudi tretjim osebam in njihovemu premoženju. Skladno s to obveznostjo se uporabnik še zlasti zavezuje, da:
 
- bo upošteval vsa varnostna opozorila, posredovana s strani PETROLA glede uporabe mobilne aplikacije na prodajnih mestih.
 
Pri posredovanju kakršnih koli povratnih informacij in predlogov v zvezi z mobilno aplikacijo MOJ PETROL družbi PETROL  uporabnik jamči, da je imetnik ustreznih pravic oz. dovoljenj, na osnovi katerih lahko pravno veljavno razpolaga z oddanim materialom in/ali drugimi informacijami. 
 
V primeru nepooblaščene uporabe mobilne aplikacije je uporabnik dolžan obvestiti PETROL na elektronski naslov klub@petrol.si. PETROL ima pravico, da v primeru nedovoljene uporabe in/ali kakršnihkoli drugih zlorab pri dostopu oz. uporabi aplikacije s strani uporabnikov ali katerihkoli drugih oseb in/ali v primeru suma zlorabe, izvede vse ukrepe in druga in druga dejanja, ki jih v skladu s svojo lastno poslovno presojo šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov in/ali zaradi varstva pravic in interesov kupcev in/ali uporabnikov in/ali zaradi varstva pravic in interesov katerih koli drugih oseb (npr. preprečitev dostopa do aplikacije, …).
 
 
11. Pravice intelektualne lastnine 
 
Vsi podatki, podobe ter druge informacije v okviru mobilne aplikacije so predmet avtorske zaščite ali druge zaščite industrijske zaščite, kot jo opredeljuje relevantno pravo, ki ureja varstvo avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine. 
 
S prenosom oz. registracijo v mobilno aplikacijo, uporabnik  pridobi neprenosljivo in ne izključno pravico do uporabe aplikacije izključno na svojem pametnem telefonu. Pravica do uporabe iz tega odstavka velja zgolj za nekomercialne namene. PETROL tako na uporabnika ne prenaša ostalih materialnih avtorskih pravic ali pravic industrijske lastnine, ravno tako pa mu ne daje pravice do uporabe blagovnih znamk, logotipov, celostne-grafične podobe, ki je v lasti oz. imetništvu PETROLA. Uporabnik tako npr. ne sme izdelovati kopij mobilne aplikacije, namestiti aplikacije na strežnik ali drugo platformo, dajati mobilne aplikacije v najem ali podeljevati podlicenc za njeno uporabo, predelati ali kako drugače posegati v delovanje mobilne aplikacije. 
 
 
12.  Pritožbe in spori
 
Uporabnik lahko odda pritožbe v zvezi z delovanjem mobilne aplikacije preko mobilne aplikacije na http://www.petrol.si/povej ali neposredno prodajnemu osebju na prodajnem mestu. V pritožbi mora uporabnik natančno opisati ravnanje oz. napako zoper katero vlaga pritožbo. Postopek obravnave pritožb je zaupen. 
Morebitne spore, bosta PETROL in uporabnik reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred stvarno pristojnim sodiščem. . 
 
Ponudnik ne priznava izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov.
Povezava do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov se nahaja na naslednji povezavi: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL
 
 
13. Prehodne in končne določbe
 
Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.petrol.si. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih splošnih pogojev, nastale zaradi spremenjene poslovne politike PETROLA, veljavne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov.
 
O nameravani spremembi splošnih pogojev oz. uveljavitvi novih splošnih pogojev bo PETROL obvestil uporabnike najmanj 14 dni pred predvidenim začetkom uveljavitve spremenjenih oz. novih splošnih pogojev. PETROL lahko v primeru sprememb in dopolnitev splošnih pogojev, ki so posledica spremembe relevantne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov, rok za obvestilo uporabnikov iz tega odstavka tudi skrajša (npr. tako da dopolnitve izvede v roku, določenem v odločbi organa ali uveljavitvi relevantnega zakona).
 
Drugi odstavek tega člena se ne uporablja za spremembe in dopolnitve splošnih pogojev, ki ne posegajo v pravice in/ali obveznosti uporabnikov (npr. tipkarske napake, očitne pomote v besedilu), slednje lahko PETROL kadarkoli odpravi brez predhodnega obveščanja uporabnikov.
 
Šteje se, da je bil uporabnik o spremembi oz. dopolnitvi, obveščen z dnem objave novih oz. spremenjenih ali dopolnjenih splošnih pogojev na spletni strani PETROLA iz tega člena.
 
V kolikor se uporabnik s spremenjenimi ali dopolnjenimi splošnimi pogoji ne bi strinjal, mora prenehati uporabljati mobilno aplikacijo in jo izbrisati iz svojega mobilnega telefona. 
 
 
Ti splošni pogoji pričnejo veljati z 1.2.2018 
 

Splošni pogoji uporabe mobilne aplikacije  NA POTI s PETROL klub plačilno kartico

1. Uvodna določba

S splošnimi pogoji za mobilne aplikacije NA POTI (v nadaljevanju: splošni pogoji), PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, matična št.: 5025796000, id. št. za DDV: SI80267432, vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, z osnovnim kapitalom 52.240.977,04 evrov (v nadaljevanju: PETROL) določa obveznosti, pravice in pogoje za uporabo ter poslovanje prek mobilne aplikacije NA POTI s PETROL klub plačilno kartico (v nadaljevanju: mobilna aplikacija).

Ti splošni pogoji veljajo za vse nadgradnje in/ali nove verzije in/ali kakršne koli druge spremembe mobilne aplikacije.

Vsebine, ki zadevajo uporabo Petrol klub kartic, urejajo pripadajoči splošni pogoji, ki dopolnjujejo dane splošne pogoje. Splošni pogoji, ki urejajo uporabo Petrol klub kartic so dostopni na www.petrol.si.
 

Definicije

Izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

Pametni telefon ali tablični računalnik za potrebe teh splošnih pogojev pomeni napravo, ki omogoča nameščanje in delovanje naprednih aplikacij, ki jih sicer običajni telefoni ne podpirajo. Pametni telefoni ali tablični računalniki omogočajo naprednejše možnosti dostopa do interneta, večopravilnost, povezljivost in imajo možnost uporabe naprednih funkcij.

Uporabniki mobilne aplikacije so lahko polnoletni in polno poslovno sposobni potrošniki tj. imetniki Petrol klub plačilne kartice zvestobe.             

Mobilna aplikacija omogoča uporabnikom plačevanje energentov ter blaga in/ali storitev s pomočjo uporabe pametnega telefona in podatkov, povezanih s Petrol klub plačilno kartico, na označenih prodajnih mestih PETROLA.

Registracija pomeni samo prvi vpis v bazo podatkov, kjer uporabnik vpiše zahtevane podatke glede na tip registracije, poda soglasje k danim splošnim pogojem in privolitev za obdelavo osebnih podatkov ter naknadno potrdi uporabljen elektronski naslov.

Prijava pomeni, da so vsi potrebni podatki že vpisani v bazo ter da je potrjen elektronski naslov s strani uporabnika. V okviru prijave je potrebno za vsak nadaljnji vpogled v poslovanje vpisati le elektronski naslov in geslo, uporabnik pa si geslo lahko naknadno po želji spremeni.

Spletna ali mobilna trgovina predstavlja digitalni način distribucije aplikacij in je namenjena zagotavljanju oz. nameščanju programskih aplikacij za uporabnike ter omogoča prenos mobilnih aplikacij na pametne telefone.

Geslo za vstop v mobilno aplikacijo omogoča prijavo v mobilno aplikacijo in ga določi uporabnik.

Omejitev zneska enkratnega nakupa oz. plačila je vezana na odobren limit porabe posameznega uporabnika, razvidnega iz mobilne aplikacije. Pri energentih lahko PETROL zaradi razlogov požarne varnosti določi tudi količinsko omejitev posameznega nakupa. V primeru, da je stanje limita preseženo, uporabnik mobilne aplikacije ne bo mogel uporabiti pri plačevanju  na danem prodajnem mestu. V primeru, da limit porabe še ni dosežen, bo lahko uporabnik poravnal znesek s pomočjo mobilne aplikacije zgolj do višine limita porabe.

Za nakup/plačevanje energentov ter pranje vozila se zaradi zagotavljanja požarne varnosti mobilna aplikacija lahko uporablja zgolj v osebnih in tovornih vozilih. Mobilne aplikacije se v teh primerih ne sme uporabljati v vozilih brez kabine (npr.: motoristi, traktoristi, vozniki kabrioletov, kolesarji …) ali kot pešec. PETROL lahko zaradi poslovnih razlogov ali razlogov požarne varnosti določi tudi količinske omejitve pri posameznem točenju.

Točilna mesta z energenti ter blago in/ali storitve, katerih nakup je mogoče opraviti s pomočjo mobilne aplikacije, bo PETROL ustrezno označil (npr. s QR kodo, EAN kodo ali drugimi enoličnimi identifikacijskimi oznakami).

 

Prenos mobilne aplikacije

Uporabnik lahko mobilno aplikacijo, glede na obstoječi pametni telefon ali tablični računalnik in glede na razpoložljivost, prenese preko spletnih ali mobilnih trgovin za mobilne aplikacije, in sicer vedno na način in pod pogoji, ki so določeni za izbrane spletne mobilne trgovine:

 • Apple iOS: App Store,
 • Google Android: Google Play Store.

Uporaba aplikacije je za uporabnika brezplačna, pri čemer je dolžan uporabnik plačati prenos podatkov, ki mu ga izbrani operater zaračuna po veljavnem ceniku. Prenos in uporaba aplikacij sta ob ustreznem omrežju možna tudi v tujini (roaming), vendar se ob prenosu in uporabi obračunava prenos podatkov v tujini, in sicer po veljavnem ceniku izbranega operaterja za  prenos podatkov v tujini.

 

2. Tehnične zahteve

Za prenos in uporabo mobilne aplikacije PETROL priporoča uporabo LTE ali 3G omrežja ali fiksnega elektronskega komunikacijskega omrežja. V 2.75G (Edge) sta prenos in uporaba aplikacije mogoča, vendar se aplikacija prenaša dlje časa oz. deluje počasneje.

Mobilna aplikacija deluje na operacijskih sistemih: iOS 10 in novejših (Apple) ali Android 5.0 (Google). Zaradi tehničnih omejitev starejših verzij operacijskih sistemov določene aplikacije niso na voljo, funkcionalnosti ne delujejo pravilno ali pa prikaz funkcionalnosti ni mogoč.

Za dostop do polne funkcionalnosti mobilne aplikacije je potrebna prijava, kot to določa 3. člen teh splošnih pogojev.

 

3. Prijava in registracija

Z označitvijo ustreznega polja v okviru registracije v mobilni aplikaciji uporabnik potrjuje, da je skrbno prebral vsakokrat veljavne splošne pogoje, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti.

Za prvi dostop do mobilne aplikacije se je treba predhodno registrirati. Ob registraciji se uporabnik lahko odloči, da svoje uporabniško ime poveže s svojim dosedanjim poslovanjem s Petrolom ali da ob registraciji ustvari novo, nepovezano uporabniško ime.

Z uspešnim postopkom registracije v mobilno aplikacijo in sprejetjem teh splošnih pogojev uporabnik pridobi možnost pregleda PETROL klub kartic, prometa in izpiskov, pregleda poslovanja z informacijami o dokumentih, računih in plačilih, oddaji števčnih stanj ter pregleda pridobljenih in izkoriščenih ugodnosti. Obvezni podatki so nujno potrebni za nadaljnje postopke prijave in komunikacijo pri poslovanju z registriranim uporabnikom in so označeni z zvezdico ali s sporočilom, da je polje obvezno. V primeru, da uporabnik ne želi posredovati kateregakoli obveznega podatka pri registraciji, ne bo mogel uspešno dokončati registracije in posledično ne bo mogel uporabljati mobilne aplikacije.

Uporabnik lahko prekliče svojo registracijo iz mobilne aplikacije tako, da preklic registracije javi na brezplačno telefonsko številko 080 22 66 oziroma pisno na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Petrol Klub, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana s pripisom »Preklic« ali po elektronski pošti na elektronski naslov: klub@petrol.si, s pripisom preklic. Po dokončni potrditvi preklica registracije bo uporabniško ime brisano s seznama uporabnikov mobilnih aplikacij.

V primeru odtujitve uporabnikovega pametnega telefona lahko uporabnik  izvede preklic registracije prek portala MOJ PETROL ali pokliče na kontaktno številko PETROLA 080 22 66, tako da lahko PETROL v njegovem imenu in za njegov račun izvede preklic registracije. V primeru odtujitve uporabnikovega pametnega telefona pa lahko uporabnik  preko portala MOJ PETROL izvede le spremembo gesla.

 

Potek uporabe mobilne aplikacije

Splošno

Uporabnika zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku potrditve nakupa/oddaje naročila. Cene energentov, blaga in storitev so razvidne na PETROLOVIH prodajnih mestih. Cene so v evrih in že vsebujejo davek na dodano vrednost, razen če je izrecno napisano drugače. Odstop od nakupa po potrditvi nakupa ni mogoč.

 

Za nakup energentov;

Uporabnik pred pričetkom uporabe mobilne aplikacije opravi prijavo, kot to predvideva 3. člen teh splošnih pogojev, določi in potrdi točno lokacijo, in sicer z uporabo funkcije GPS na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku in oznako točilnega mesta oz. prodajnega mesta, kjer je nakup z mobilno aplikacijo možen, pri čemer bo uporabnik slednjo bodisi poslikal ali pa vnesel navedeno kodo točilnega/prodajnega mesta v mobilno aplikacijo. Točilna/prodajna mesta z energenti, na katerih je nakup mogoče opraviti s pomočjo mobilne aplikacije, bo PETROL ustrezno označil (npr. s QR kodo, EAN kodo ali drugo enolično identifikacijsko oznako).

V naslednji fazi bo uporabnik izbral način plačila in potrdil uporabo izbrane plačilne kartice ali mBills PETROL ter vnesel pripadajočo PIN kodo. Z vnosom in potrditvijo PIN kode se šteje prodajna pogodba med PETROLOM in uporabnikom za sklenjeno. V fazi vnosa PIN kode lahko potrošnik prekine proces sklepanja pogodbe tako, da pritisne ustrezen gumb v mobilni aplikaciji. PETROL ima pravico od faze potrditve plačilne kartice do vključno vnosa in potrditve PIN kode preveriti uporabnikov osebni okvir porabe in mu pred pričetkom točenja goriva sporočiti njegovo stanje okvira porabe (ali je preseženo oz., koliko ga v danem trenutku ima).

V primeru, da je stanje okvira porabe preseženo, uporabnik mobilne aplikacije ne bo mogel uporabiti pri plačevanju goriva na danem prodajnem mestu. V primeru, da limit porabe še ni dosežen, bo lahko uporabnik poravnal znesek s pomočjo mobilne aplikacije zgolj do višine limita porabe.

V naslednji fazi bo uporabnik seznanjen z natočeno in prevzeto količino blaga tj. izbranega energenta ter s ceno, ki bo razvidna tudi na samem točilnem agregatu, kot tudi s tem povezano točno kupnino. Uporabnik se z danimi informacijami seznani, jih potrdi ter prejme račun v elektronski obliki s strani PETROLA.

V primeru, da bi uporabnik iz kateregakoli razloga odpeljal s prodajnega mesta po sklenitvi pogodbe in pred zaključkom procesa nakupa, bo PETROL bremenil uporabnika za neplačani znesek oz. sprožil postopek izvršbe ter sprožil druge pravne postopke za zavarovanje svojih pravic in pravnega položaja.

 

Za nakup Kave na poti;

Uporabnik lahko opravi nakup Kave po naslednjem postopku:

1. Izbere možnost »Kava na poti«.

2. Poslika QR kodo na zgornjem robu kavomata ali ročno vnese številko, ki se nahaja pod QR kodo.

3. V aplikaciji Izbere želeni napitek.

4. Potrdi plačilo izbranega napitka in s tem izvede nakup izbranega napitka na kavomatu.

5. Potrdi točenje napitka s pritiskom na gumb »Natoči« v aplikaciji ali pa z izbiro napitka na kavomatu.

6. V naslednji fazi bo uporabnik s strani Petrola prejel račun v elektronski obliki. Račun je viden v zavitku arhiv računov.

 

Za nakup pranja vozila;

Uporabnik lahko opravi nakup pranja vozila po naslednjem postopku:

1. Izbere možnost »Avtopranje«.

2. Potrdi svojo lokacijo, ki jo aplikacija ugotovi s pomočjo vgrajene GPS naprave, oz. poslika QR kodo ali ročno vnese številko, ki se nahaja pod QR kodo. QR koda se nahaja v zgornjem levem vogalu vhoda v avtopralnico.

3. Izbere želeno pranje (XXL, XL, L, M ali S) in želeno število žetonov za sesanje.

4. Potrdi nakup pranja.

5. Aplikacija generira 6-mestno kodo in jo prikaže na označenem mestu skupaj s številom žetonov.

6. Pridobljeno kodo uporabnik pokaže upravljavcu avtopralnice in tudi število kupljenih žetonov.

7. Uporabnik 6-mestno kodo prejme tudi preko SMS sporočila.

8. Uporabnik takoj po potrditvi nakupa enega od pranj s strani Petrola prejme račun za storitev-blago v elektronski obliki. Račun je viden v zavitku arhiv računov.

 

Za nakup blaga in storitev neposredno na blagajni prodajnega mesta;

1. Uporabnik lahko opravi nakup kateregakoli blaga in/ali storitve na blagajni prodajnega mesta po naslednjem postopku: Uporabnik izbere možnost »Moj račun«.

2. Na vrhu ekrana je razvidna EAN koda, ki jo pokaže prodajnemu osebju.

3. Prodajno osebje z naprave odčita EAN kodo.

4. Po odčitani EAN kodi s strani prodajnega osebja uporabnik v POS vnese PIN, s katerim potrdi nakup.

5. Uporabnik s strani prodajnega osebja pridobi račun v tiskani obliki.

 

4. Kontakti, pomoč in dodatna vprašanja

V primeru vprašanj ali v primeru, da uporabnik potrebuje pomoč, se lahko obrne na prodajno osebje na prodajnem mestu Petrola ali kontaktira klicni center Petrola na brezplačno številko 080 22 66.

 

5. Omejitev odgovornosti

PETROL v nobenem primeru ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev uporabniku za morebitno nedelovanje oz. nemožnost uporabe mobilne aplikacije, ampak si bo za nemoteno delovanje mobilne aplikacije zgolj prizadeval. Ta določba pa ne izključuje odgovornosti PETROLA za škodo, ki jo PETROL povzroči uporabniku, ki se v skladu z zakonom, ki ureja pravice potrošnikov, šteje za potrošnika, namenoma ali iz malomarnosti.

Za prikaz določenih funkcionalnosti se v mobilni aplikaciji uporablja neodvisne zunanje storitve in aplikacije. Za uporabo teh storitev veljajo pogoji uporabe zunanje storitve, ki jih določa lastnik storitve ali aplikacije, PETROL pa v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev. PETROL tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek spletnih povezav, ki niso last PETROLA.

PETROL ni odgovoren za občasno nedelovanje mobilne aplikacije, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo in/ali izgubo dohodka.

PETROL zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi npr. izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Ta določba pa ne izključuje odgovornosti PETROLA za škodo, ki jo PETROL povzroči uporabniku, ki se v skladu z zakonom, ki ureja pravice potrošnikov, šteje za potrošnika, namenoma ali iz malomarnosti.

Podatki v mobilni aplikaciji so zgolj informativne narave, zato PETROL ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov.

Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, opravljene z uporabo svojega uporabniškega računa. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, mora o tem nemudoma obvestiti PETROL, kot je to opredeljeno v 11. členu teh splošnih pogojev. PETROL ni odgovoren za škodo, ki bi jo uporabnik utrpel zaradi nepooblaščene uporabe uporabniškega računa ali gesla, s katerim je registriran v mobilno aplikacijo. Uporabnik se zaveže, da bo mobilno aplikacijo uporabljal v skladu s temi splošnimi pogoji ter pogoji za katere je navedeno, da te pogoje dopolnjujejo, da bo zagotavljal tajnost gesel ter da bo upošteval pravila in obvestila, objavljena na spletnem mestu www.petrol.si.

PETROL ne odgovarja za morebitne napake in škodo, ki je posledica posredovanja napačnih podatkov in/ali drugega delovanja iz sfere uporabnika npr. ob registraciji ali prijavi v mobilno aplikacijo.

Prav tako si PETROL pridržuje pravico, da kadarkoli brez predhodnega opozorila spremeni, doda ali odstrani vsebine, objavljene v mobilni aplikaciji. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost, pri čemer morajo poskrbeti tudi za ustrezno zaščito podatkov na svojem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku.

 

6. Nadgradnje in nove verzije mobilne aplikacije 

 

Zaradi tehničnih ali funkcionalnih nadgradenj mobilne aplikacije si PETROL pridržuje pravico, da objavi novo verzijo mobilne aplikacije. Uporabnik bo o novi verziji mobilne aplikacije obveščen ali preko aplikacije same ali preko trgovine, iz katere je mobilna aplikacija naložena, ali pa bo do posodobitve aplikacije lahko na telefonu prišlo tudi samodejno.

 

7. Osebni podatki

PETROL se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene prek registracijskega formularja v mobilni aplikaciji, varoval skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in določili tega člena.

Uporabnik z označitvijo ustreznega polja poda izrecno osebno soglasje (v nadaljevanju: soglasje), da PETROL kot upravljavec zbirke osebnih podatkov zbira in obdeluje osebne podatke, in sicer naslednje kategorije osebnih podatkov:

 • podatke, ki se nanašajo na uporabnika: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, telefonska številka, mobilna številka, elektronski naslov, spol, datum rojstva, EMŠO, davčna številka, šifra plačnika, številka Petrol klub kartice;
 • podatki o nakupih in obračunanih ugodnostih, zlasti pa: datumi, vrste in vsebine nakupov, vrednosti nakupov, načini plačila, obračunane ugodnosti, številka računa, številka dokumenta;
 • podatke o poslanih oglasnih sporočilih: datumi pošiljanja sporočila, vsebina oglasnih sporočil, načini pošiljanja sporočil;
 • geolokacijske podatke: GPS ali druge koordinate o lokaciji pametnega telefona.

Uporabnik s podajo soglasja hkrati potrjuje resničnost vseh navedenih osebnih podatkov in hkrati potrjuje, da je seznanjen z vsemi relevantnimi pravicami, kot so npr.: pravica do vpogleda, prepisa, kopiranja, popravkov, blokiranja in izbrisa njegovih osebnih podatkov, v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

Uporabnik hkrati soglaša, da PETROL podatke iz tega člena obdeluje in zbira za namene:

 • statističnih obdelav,
 • izvajanja trženjskih raziskav,
 • pošiljanja oglasnih gradiv,
 • obveščanja o novostih v izdajateljevi ponudbi in poslovanju izdajatelja ter njegovih poslovnih partnerjev,
 • obdelave preteklega nakupnega obnašanja,
 • telefonskega in pisnega anketiranja,
 • izgradnje baze podatkov za potrebe upravljanja odnosov s kupci,
 • za namene neposrednega, segmentiranega in ciljnega trženja,
 • za namene nemotenega izvajanja mobilne aplikacije.

PETROL zagotavlja, da bo prejete osebne podatke uporabnikov in vse ostale podatke, obdelane pri uresničevanju svojih zakonitih interesov, ki prevladajo nad interesi uporabnika, ščitil pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam, in sicer v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

PETROL bo hranil osebne podatke le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, za katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Podatki o poslanih oglasnih sporočilih se hranijo do preklica soglasja za neposredno in/ali segmentirano in/ali ciljno trženje. Podano soglasje velja ne glede na morebitno prenehanje veljavnosti pravnega posla, v okviru katerega ali v zvezi s katerim je bilo soglasje podano.

Uporabnik s podanim soglasjem hkrati soglaša in pooblašča PETROL, da za namene:

 • določene v teh splošnih pogojih, posreduje podatke o uporabniku svojim podizvajalcem na ozemlju Republike Slovenije, s katerimi ima sklenjene pogodbe o obdelavi podatkov in ki podatke obdelujejo v njegovem imenu in za njegov račun;
 • za zgoraj opredeljene namene teh splošnih pogojev kot matična družba posreduje svojim odvisnim, pridruženim ter skupaj obvladovanim družbam dane uporabnikove osebne podatke. Družbe iz te alineje so navedene na strani: http://www.petrol.si/o-podjetju/petrol/skupina-petrol.

Soglasje se lahko prekliče pisno na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, s pripisom »Preklic«, na elektronskem naslovu: klub@petrol.si ali na brezplačni številki 080 22 66. Odjava je možna tudi s klikom ob vsakokratnem elektronskem pošiljanju oglasnih sporočil ali v primeru brezplačnega SMS sporočila s SMS sporočilom »Petrol stop« ali »Stop« na številko 4246.

V primeru sprememb, potrebnih dopolnitev ali napačnih osebnih podatkov lahko uporabniki mobilne aplikacije preverijo in po potrebi spremenijo oziroma dopolnijo svoje podatke na portalu MOJ PETROL ali mobilni aplikaciji MOJ PETROL.

 

8. Obveznosti uporabnika

Uporabnik mobilne aplikacije se obvezuje, da slednjih ne bo uporabljal za nezakonite ali splošnim pogojem uporabe nasprotujoče namene. Mobilne aplikacije ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil mobilni aplikaciji ali družbi PETROL kot tudi tretjim osebam in njihovemu premoženju. Skladno s to obveznostjo se uporabnik še zlasti zavezuje, da:

 • bo upošteval vsa varnostna opozorila, posredovana s strani PETROLA, glede uporabe mobilne aplikacije na prodajnih mestih;
 • dane mobilne naprave pri točenju/nakupu energentov ne bo uporabljal izven svojega vozila, saj se s tem ogroža požarna varnost na posamičnem prodajnem mestu. V primeru, da ima vozilo premično streho, mora biti ta ob uporabi popolnoma zaprta;
 • v primeru uporabe aplikacije za nakup energentov mora uporabnik zagotoviti, da so okna in vrata vozila med uporabo mobilne aplikacije na prodajnem mestu zaprta.

Pri posredovanju kakršnihkoli povratnih informacij in predlogov v zvezi z mobilno aplikacijo NA POTI družbi PETROL uporabnik jamči, da je imetnik ustreznih pravic oz. dovoljenj, na osnovi katerih lahko pravno veljavno razpolaga z oddanim materialom in/ali drugimi informacijami.

V primeru nepooblaščene uporabe uporabniškega imena ali gesla je uporabnik dolžan obvestiti PETROL na elektronski naslov klub@petrol.si. PETROL ima pravico, da v primeru nedovoljene uporabe in/ali kakršnihkoli drugih zlorab pri dostopu oz. uporabi aplikacije s strani uporabnikov ali katerihkoli drugih oseb in/ali v primeru suma zlorabe gesla izvede vse ukrepe in druga in druga dejanja, ki jih v skladu s svojo lastno poslovno presojo šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov in/ali zaradi varstva pravic in interesov kupcev in/ali uporabnikov in/ali zaradi varstva pravic in interesov katerihkoli drugih oseb (npr. preprečitev dostopa do aplikacije …).

 

9. Pravice intelektualne lastnine

Vsi podatki, podobe ter druge informacije v okviru mobilne aplikacije so predmet avtorske zaščite ali druge zaščite industrijske zaščite, kot jo opredeljuje relevantno pravo, ki ureja varstvo avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine.

S prenosom oz. registracijo v mobilno aplikacijo, uporabnik pridobi neprenosljivo in neizključno pravico do uporabe aplikacije izključno na svojem pametnem telefonu. Pravica do uporabe iz tega odstavka velja zgolj za nekomercialne namene. PETROL tako na uporabnika ne prenaša ostalih materialnih avtorskih pravic ali pravic industrijske lastnine, ravno tako pa mu ne daje pravice do uporabe blagovnih znamk, logotipov, celostne grafične podobe, ki je v lasti oz. imetništvu PETROLA. Uporabnik tako npr. ne sme izdelovati kopij mobilne aplikacije, namestiti aplikacije na strežnik ali drugo platformo, dajati mobilne aplikacije v najem ali podeljevati podlicenc za njeno uporabo, predelati ali kako drugače posegati v delovanje mobilne aplikacije

 

10. Pritožbe in spori

Uporabnik lahko odda pritožbe v zvezi z delovanjem mobilne aplikacije in opravljenimi nakupi preko mobilne aplikacije na http://www.petrol.si/povej ali neposredno prodajnemu osebju na prodajnem mestu. V pritožbi mora uporabnik natančno opisati ravnanje oz. napako, zoper katero vlaga pritožbo in v kolikor je pritožba povezana z opravljenimi nakupi, mora pritožbi priložiti kopijo računa. Postopek obravnave pritožb je zaupen.

Morebitne spore bosta PETROL in uporabnik reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred stvarno pristojnim sodiščem.

Ponudnik ne priznava izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

Povezava do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov se nahaja na naslednji povezavi: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

 

11. Prehodne in končne določbe

Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.petrol.si. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih splošnih pogojev, nastale zaradi spremenjene poslovne politike PETROLA, veljavne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov.

O nameravani spremembi splošnih pogojev oz. uveljavitvi novih splošnih pogojev bo PETROL obvestil uporabnike najmanj 14 dni pred predvidenim začetkom uveljavitve spremenjenih oz. novih splošnih pogojev. PETROL lahko v primeru sprememb in dopolnitev splošnih pogojev, ki so posledica spremembe relevantne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov, rok za obvestilo uporabnikov iz tega odstavka tudi skrajša (npr. tako da dopolnitve izvede v roku, določenem v odločbi organa ali uveljavitvi relevantnega zakona).

Drugi odstavek tega člena se ne uporablja za spremembe in dopolnitve splošnih pogojev, ki ne posegajo v pravice in/ali obveznosti uporabnikov (npr. tipkarske napake, očitne pomote v besedilu), slednje lahko PETROL kadarkoli odpravi brez predhodnega obveščanja uporabnikov.

Šteje se, da je bil uporabnik o spremembi oz. dopolnitvi obveščen z dnem objave novih oz. spremenjenih ali dopolnjenih splošnih pogojev na spletni strani PETROLA iz tega člena.

V kolikor se uporabnik s spremenjenimi ali dopolnjenimi splošnimi pogoji ne bi strinjal, mora prenehati uporabljati mobilno aplikacijo in jo izbrisati s svojega mobilnega telefona, sicer se šteje, da se uporabnik z uporabo mobilne aplikacije s spremenjenimi ali dopolnjenimi pogoji strinja.

 

Ti splošni pogoji pričnejo veljati z 20. 3. 2018.

PETROL d.d., Ljubljana,  5. 3. 2018

 

 

Splošni pogoji uporabe mobilne aplikacije NA POTI s PETROL klub kartico zvestobe  

 
1. Uvodna določba
 
S splošnimi pogoji za mobilne aplikacije NA POTI s PETROL klub kartico zvestobe (v nadaljevanju: splošni pogoji), PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, matična št.: 5025796000, id. št. za DDV: SI80267432, vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, z osnovnim kapitalom 52.240.977,04 evrov (v nadaljevanju: PETROL) določa obveznosti, pravice in pogoje za uporabo in poslovanje prek mobilne aplikacije NA POTI s PETROL klub kartico zvestobe  (v nadaljevanju: mobilna aplikacija). 
 
Ti splošni pogoji veljajo za vse nadgradnje in/ali nove verzije in/ali kakršne koli druge spremembe dane mobilne aplikacije. V primeru, da uporabnik mobilne aplikacije sprejme pogoje, povezane z uporabo aplikacije NA POTI, ki omogoča tudi plačevanje s PETROL klub plačilno kartico,le-ti  tvorijo vsebinsko celoto s temi splošnimi pogoji. 
 
Vsebine, ki zadevajo uporabo Petrol klub kartic, urejajo pripadajoči splošni pogoji, ki dopolnjujejo dane splošne pogoje.
 
 
2. Definicije
 
Izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:
 
Uporabniki mobilne aplikacije so lahko fizične osebe, ki so dopolnile 15 let starosti in so delno poslovno sposobni potrošniki tj. imetniki Petrol klub kartice zvestobe. 
 
Pametni telefon ali tablični računalnik za potrebe teh splošnih pogojev pomeni napravo, ki omogoča nameščanje in delovanje naprednih aplikacij, ki jih sicer običajni telefoni ne podpirajo. Pametni telefoni ali tablični računalniki omogočajo naprednejše možnosti dostopa do interneta, večopravilnost, povezljivost in imajo možnost uporabe naprednih funkcij.
 
Mobilna aplikacija omogoča uporabnikom izvedbo plačila  blaga, in/ali storitev na prodajnem mestu PETROLA, ki je/so jasno razvidne iz mobilne aplikacije in jih je mogoče opraviti s pomočjo uporabe mobilne aplikacije.
 
Registracija pomeni samo prvi vpis v bazo podatkov, kjer uporabnik vpiše zahtevane podatke glede na tip registracije, poda soglasje k danim splošnim pogojem, potrdi dopolnjeno starost 15 let ter poda privolitev za obdelavo osebnih podatkov.
 
Prijava pomeni, da so vsi potrebni podatki že vpisani v bazo ter, da je potrjen elektronski naslov s strani uporabnika. V okviru prijave je potrebno za vsak nadaljnji vpogled v poslovanje vpisati le elektronski naslov in geslo, uporabnik pa si ga lahko naknadno po želji spremeni.
 
Spletna ali mobilna trgovina predstavlja digitalni način distribucije aplikacij in je namenjena zagotavljanju oz. nameščanju programskih aplikacij za uporabnike ter omogoča prenos mobilnih aplikacij na pametne telefone. 
Geslo za vstop v mobilno aplikacijo omogoča prijavo v mobilno aplikacijo in ga določi uporabnik.
 
Mobilna aplikacija omogoča izvedbo posamičnih transakcij do 14,99 EUR (z DDV) brez varnostnega gesla, nad tem zneskom pa zgolj na osnovi pravilnega varnostnega gesla. Skupna mesečna omejitev uporabe dobroimetja na mobilni aplikaciji brez identifikacije uporabnika na prodajnem mestu Petrola je 250 EUR (z DDV), najvišji znesek dobroimetja uporabnika pa ne sme preseči 500 EUR (z DDV). 
 
 
3. Prenos mobilne aplikacije 
 
Uporabnik lahko mobilno aplikacijo, glede na obstoječi pametni telefon ali tablični računalnik in glede na razpoložljivost, prenese preko spletnih ali mobilnih trgovin za mobilne aplikacije, in sicer vedno na način in pod pogoji, ki so določeni za izbrane spletne mobilne trgovine:
 
- Apple iOS: App Store,
- Google Android: Google Play Store.
 
 
Uporaba aplikacije je za uporabnika brezplačna, pri čemer je dolžan uporabnik plačati prenos podatkov, ki mu ga izbrani operater zaračuna po veljavnem ceniku. Prenos in uporaba aplikacij sta ob ustreznem omrežju možna tudi v tujini (roaming), vendar se ob prenosu in uporabi obračunava prenos podatkov v tujini, in sicer po veljavnem ceniku izbranega operaterja za prenos podatkov v tujini.
 
 
4. Tehnične zahteve
 
Za prenos in uporabo mobilne aplikacije, PETROL priporoča uporabo LTE ali 3G omrežja ali fiksnega elektronskega komunikacijskega omrežja. V 2.75G (Edge) je prenos in uporaba aplikacije mogoča, vendar se aplikacija prenaša dlje časa oz. deluje počasneje. 
 
Mobilna aplikacija deluje na operacijskih sistemih: iOS 10 in novejših (Apple) ali Android 5.0 in novejših (Google). Zaradi tehničnih omejitev starejših verzij operacijskih sistemov določene aplikacije niso na voljo, funkcionalnosti ne delujejo pravilno ali pa prikaz funkcionalnosti ni mogoč. 
 
Za dostop do polne funkcionalnosti mobilne aplikacije je potrebna prijava kot to določa 5. člen teh splošnih pogojev.
 
 
5. Prijava in registracija
 
Z označitvijo ustreznega polja v okviru registracije v mobilni aplikaciji, uporabnik potrjuje, da se mu dodeli virtualna Petrol klub kartica zvestobe in s tem povezan predplačniški račun za nalaganje dobroimetja in/ali povezava s Petrol klub plačilno kartico zvestobe. 
 
Z označitvijo polja, uporabnik potrjuje, da je skrbno prebral vsakokrat veljavne splošne pogoje, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti. 
 
Za prvi dostop do mobilne aplikacije se je treba predhodno registrirati. Ob registraciji se uporabnikovo uporabniško ime poveže z njegovim dosedanjim poslovanjem s Petrolom ali pa se ob registraciji ustvari novo, nepovezano uporabniško ime. 
 
Z uspešnim postopkom registracije v mobilno aplikacijo in sprejetjem teh pogojev uporabnik pridobi možnost pregleda  plačanih računih (za storitve opravljene prek aplikacije NA POTI) ter pregleda pridobljenih ugodnosti. Obvezni podatki so nujno potrebni za nadaljnje postopke prijave in komunikacijo pri poslovanju z registriranim uporabnikom in so označeni z zvezdico ali s sporočilom,  da je polje obvezno. V primeru, da uporabnik ne želi posredovati kateregakoli obveznega podatka pri registraciji, ne bo mogel uspešno dokončati registracije in posledično ne bo mogel uporabljati mobilne aplikacije.
 
Uporabnik lahko prekliče svojo registracijo iz mobilne aplikacije tako, da preklic registracije javi na brezplačno telefonsko številko 080 22 66 oziroma pisno na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Petrol Klub, Dunajska 50, Ljubljana, s pripisom »preklic« ali po elektronski pošti na elektronski naslov: klub@petrol.si, s pripisom preklic. Po dokončni potrditvi preklica registracije bo uporabniško ime brisano iz seznama uporabnikov aplikacije.
 
V primeru odtujitve uporabnikovega pametnega telefona, uporabnik lahko izvede preklic registracije prek portala MOJ PETROL ali pokliče na kontaktno številko PETROLA 080 22 66, tako da PETROL lahko v njegovem imenu in za njegov račun izvede preklic registracije ali preko portala MOJ PETROL izvede spremembo gesla.
 
 
6. Potek uporabe mobilne aplikacije
 
Uporabnik pred pričetkom uporabe mobilne aplikacije opravi prijavo kot to predvideva 5. člen teh splošnih pogojev.
 
Dobroimetje na Petrol klub kartico zvestobe uporabnik naloži na prodajnem mestu PETROLA. Mesečna omejitev zneska dobroimetja, ki ga lahko uporabnik naloži na Petrol klub plačilno kartico brez osebne identifikacije je 250 EUR (z DDV) mesečno, skupna omejitev dobroimetja, ki ga ima lahko uporabnik pa je 500 EUR (z DDV). V primeru, da želi uporabnik na Petrol klub kartico zvestobe mesečno naložiti več kot 250 EUR bo Petrol iz poslovnih razlogov na prodajnem mestu zahteval identifikacijo uporabnika. Identifikacijski podatki s katerimi uporabnik APP potrdi svojo identiteto izdajatelju kartice so sledeči; osebni dokument (potni list, osebna izkaznica, novo vozniško dovoljenje) uporabnika, številka osebnega dokumenta, naziv izdajatelja in veljavnost osebnega dokumenta. 
 
Uporabnik lahko po uspešni prijavi izvrši nakupe blaga in/ali storitev na način in pod pogoji, kot so navedeni v dani aplikaciji za posamezne kategorije blaga in/ali storitev ter po cenah razvidnih na PETROLOVIH prodajnih mestih. Cene so v eurih in že vsebujejo davek na dodano vrednost, razen če je izrecno napisano drugače. Uporabnik lahko opravlja nakupe do višine 14,99 EUR (z DDV) brez vnosa varnostnega gesla, nad tem zneskom pa zgolj na osnovi vnosa pravilnega varnostnega gesla. 
 
Izplačilo vplačanega dobroimetja (npr. na tekoči račun, v obliki gotovine) uporabniku ni mogoče. 
 
Koriščenje dobroimetja je mogoče zgolj v okviru nakupa blaga in/ali storitev na PETROLOVIH prodajnih mestih. 
 
Uporabnik lahko dobroimetje naloži tako, da v aplikaciji izbere možnost »Moj račun«, ki mu odpre ekran s prikazom črtne kode njegove Petrol klub kartice zvestobe. Črtno kodo kartice pokaže prodajalcu na prodajnem mestu PETROLA, ki jo poslika, in uporabniku naloži dobroimetje za prejeti znesek denarja. Dobroimetje lahko uporabnik porabi za nakup Kave na poti na Petrol kavomatu ali nakup pranja vozila v Petrolovih pralnicah.
 
Nakup Kave na poti z dobroimetjem
 
Uporabnik lahko opravi nakup Kave na poti z dobroimetjem po naslednjem postopku:
1. Izbere možnost »Kava na poti«
2. Poslika QR kodo na zgornjem robu kavomata ali ročno vnese številko, ki se nahaja pod QR kodo
3. V aplikaciji Izbere željeni napitek
4. Potrdi plačilo izbranega napitka in s tem izvede nakup izbranega napitka na kavomatu.
5. Potrdi točenje napitka s pritiskom na gumb »Natoči« v aplikaciji, ali pa z izbiro napitka na kavomatu.
6. V naslednji fazi bo uporabnik s strani Petrola prejel račun v elektronski obliki. Račun je viden v zavitku arhiv računov
 
Nakup pranja vozila z dobroimetjem
 
Uporabnik lahko opravi nakup pranja vozila z dobroimetjem po naslednjem postopku:
1. Izbere možnost »Avtopranje«
2. Potrdi svojo lokacijo, ki jo aplikacija ugotovi s pomočjo vgrajene GPS naprave, oz. poslika QR kodo ali ročno vnese številko, ki se nahaja pod QR kodo. QR koda se nahaja v zgornjem levem vogalu vhoda v avtopralnico.
3. Izbere željeno pranje (XXL, XL, L, M ali S) in željeno število žetonov za sesanje
4. Potrdi nakup pranja
5. Aplikacija generira 6-mestno kodo in jo prikaže na označenem mestu skupaj s številom žetonov.
6. Pridobljeno kodo uporabnik pokaže upravljalcu avtopralnice, pa tudi število kupljenih žetonov
7. Uporabnik 6-mestno kodo prejme tudi preko SMS sporočila
8. Uporabnik takoj po potrditvi nakupa enega od pranj s strani Petrola prejme račun za storitev-blago v elektronski obliki. Račun je viden v zavitku arhiv računov
 
 
7. Kontakti, pomoč in dodatna vprašanja
 
V primeru vprašanj ali v primeru, da uporabnik potrebuje pomoč se lahko obrne na prodajno osebje na prodajnem mestu Petrola ali kontaktira klicni center Petrola na brezplačno številko 080 22 66. 
 
 
8. Omejitev odgovornosti
 
PETROL v nobenem primeru ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev uporabniku za morebitno nedelovanje oz. nemožnost uporabe mobilne aplikacije, ampak si bo za nemoteno delovanje mobilne aplikacije zgolj prizadeval. Ta določba pa ne izključuje odgovornosti PETROLA za škodo, ki jo PETROL povzroči uporabniku, ki se v skladu z zakonom, ki ureja pravice potrošnikov, šteje za potrošnika, namenoma ali iz malomarnosti.
 
Za prikaz določenih funkcionalnosti se v mobilni aplikaciji uporablja neodvisne zunanje storitve in aplikacije. Za uporabo teh storitev veljajo pogoji uporabe zunanje storitve, ki jih določa lastnik storitve ali aplikacije, PETROL pa v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev. PETROL tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek spletnih povezav, ki niso last PETROLA.
 
PETROL ni odgovoren za občasno nedelovanje mobilne aplikacije, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo in/ali izgubo dohodka. 
 
PETROL zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi npr. izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Ta določba pa ne izključuje odgovornosti PETROLA za škodo, ki jo PETROL povzroči uporabniku, ki se v skladu z zakonom, ki ureja pravice potrošnikov, šteje za potrošnika, namenoma ali iz malomarnosti. 
 
Podatki na mobilni aplikaciji so zgolj informativne narave, zato PETROL ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. 
 
Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, opravljene z uporabo njegovega uporabniškega računa. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, mora o tem nemudoma obvestiti PETROL kot je to opredeljeno v 10. členu teh splošnih pogojih. PETROL ni odgovoren za škodo, ki bi jo uporabnik utrpel zaradi nepooblaščene uporabe uporabniškega računa ali gesla s katerim je registriran v mobilno aplikacijo. Uporabnik se zaveže, da bo mobilno aplikacijo uporabljal v skladu s temi splošnimi pogoji ter pogoji za katere je navedeno, da te pogoje dopolnjujejo, da bo zagotavljal tajnost gesel ter da bo upošteval pravila in obvestila, objavljena na spletnem mestu www.petrol.si. 
 
PETROL ne odgovarja za morebitne napake in škodo, ki je posledica posredovanja napačnih podatkov in/ali drugega delovanja iz sfere uporabnika npr. ob registraciji ali prijavi v mobilno aplikacijo.
 
Prav tako si PETROL pridržuje pravico, da kadarkoli brez predhodnega opozorila spremeni, doda ali odstrani vsebine, objavljene v mobilni aplikaciji. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost, pri čemer morajo poskrbeti tudi za ustrezno zaščito podatkov na svojem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku. 
 
 
9. Nadgradnje in nove verzije mobilne aplikacije 
 
Zaradi tehničnih ali funkcionalnih nadgradenj mobilne aplikacije, si PETROL pridržuje pravico, da objavi novo verzijo mobilne aplikacije. Uporabnik bo o novi verziji mobilne aplikacije obveščen ali preko aplikacije same ali preko trgovine iz katere je mobilna aplikacija naložena ali pa bo do posodobitve aplikacije lahko na telefonu prišlo tudi samodejno. 
 
 
10. Osebni podatki
 
PETROL se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene prek registracijskega formularja v mobilni aplikaciji, varoval skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in določili tega člena.
 
Uporabnik z označitvijo ustreznega polja poda izrecno osebno soglasje (v nadaljevanju: soglasje), da PETROL kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, zbira in obdeluje osebne podatke, in sicer naslednje kategorije osebnih podatkov: 
 
- podatke, ki se nanašajo na uporabnika: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, telefonska številka, mobilna številka, elektronski naslov, spol, datum rojstva, davčna številka, šifra plačnika, številka Petrol klub kartice;
- podatki o nakupih in obračunanih ugodnostih, zlasti pa: datumi, vrste in vsebine nakupov, vrednosti nakupov, načini plačila, obračunane ugodnosti, številka računa, številka dokumenta;
- podatke o poslanih oglasnih sporočilih: datumi pošiljanja sporočila, vsebina oglasnih sporočil, načini pošiljanja sporočil;
- geolokacijske podatke: GPS ali druge koordinate o lokaciji pametnega telefona
 
Podatki, ki se nanašajo na izvrševanje pogodbe (npr. delovanje aplikacije na osnovi splošnih pogojev) in/ali zakonskih obveznosti se obdelujejo do prenehanja danega pravnega razmerja oz. do izteka zakonsko določenega roka. 
 
Uporabnik s podajo soglasja hkrati potrjuje resničnost vseh navedenih osebnih podatkov in hkrati potrjuje, da je seznanjen z vsemi relevantnimi pravicami kot so npr.: pravica do vpogleda, prepisa, kopiranja, popravkov, blokiranja in izbrisa njegovih osebnih podatkov, v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
 
Uporabnik hkrati soglaša, da PETROL podatke iz tega člena, obdeluje in zbira za namene:
 
- statističnih obdelav, 
- izvajanja trženjskih raziskav, 
- pošiljanja oglasnih gradiv, 
- obveščanja o novostih v izdajateljevi ponudbi in poslovanju izdajatelja ter njegovih poslovnih partnerjev,
- obdelave preteklega nakupnega obnašanja,
- telefonskega in pisnega anketiranja,
- izgradnje baze podatkov za potrebe upravljanja odnosov s kupci,
- za namene neposrednega, segmentiranega in ciljnega trženja,
- za namene nemotenega izvajanja mobilne aplikacije.
 
PETROL zagotavlja, da bo prejete osebne podatke uporabnikov in vse ostale podatke, obdelane pri uresničevanju svojih zakonitih interesov, ki prevladajo nad interesi uporabnika, ščitil pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim tretjim osebam in sicer v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
 
PETROL bo hranil osebne podatke le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, za katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Podatki o poslanih oglasnih sporočilih se hranijo do preklica soglasja za neposredno in/ali segmentirano in/ali ciljno trženje. Podana privolitev velja ne glede na morebitno prenehanje veljavnosti pravnega posla v okviru katerega ali v zvezi s katerim je bilo soglasje podano.
 
Uporabnik s podano privolitvijo hkrati soglaša in pooblašča PETROL, da za namene:
 
- določene v teh splošnih pogojih, posreduje podatke o uporabniku svojim podizvajalcem na ozemlju Republike Slovenije, s katerimi ima sklenjene pogodbe o obdelavi podatkov in ki podatke obdelujejo v njegovem imenu in za njegov račun;
 
- za zgoraj opredeljene namene teh splošnih pogojev, kot matična družba posreduje svojim odvisnim, pridruženim ter skupaj obvladovanim družbam dane uporabnikove osebne podatke. Družbe iz te alineje so navedene na strani: http://www.petrol.si/o-podjetju/petrol/skupina-petrol.
 
 
Privolitev se lahko (delno) prekliče pisno na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska 50, 1000 Ljubljana, s pripisom preklic, na elektronskem naslovu: klub@petrol.si ali na brezplačni številki 080 22 66. Odjava je možna tudi s klikom ob vsakokratnem elektronskem pošiljanju oglasnih sporočil ali v primeru brezplačnega SMS sporočila z SMS sporočilom »Petrol stop« ali »Stop« na številko 4246.
 
V primeru sprememb, potrebnih dopolnitev ali napačnih osebnih podatkov, lahko uporabniki  mobilne aplikacije preverijo in po potrebi spremenijo oziroma dopolnijo svoje podatke na portalu MOJ PETROL ali mobilni aplikaciji MOJ PETROL.
 
 
11. Obveznosti uporabnika
 
Uporabnik mobilne aplikacije se obvezuje, da slednjih ne bo uporabljal za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Mobilno aplikacijo ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil mobilni aplikaciji ali družbi PETROL kot tudi tretjim osebam in njihovemu premoženju. Skladno s to obveznostjo se uporabnik še zlasti zavezuje, da:
 
- bo upošteval vsa varnostna opozorila, posredovana s strani PETROLA glede uporabe mobilne aplikacije na prodajnih mestih.
 
Pri posredovanju kakršnih koli povratnih informacij in predlogov v zvezi z mobilno aplikacijo MOJ PETROL družbi PETROL  uporabnik jamči, da je imetnik ustreznih pravic oz. dovoljenj, na osnovi katerih lahko pravno veljavno razpolaga z oddanim materialom in/ali drugimi informacijami. 
 
V primeru nepooblaščene uporabe uporabniškega imena ali gesla je uporabnik dolžan obvestiti PETROL na elektronski naslov klub@petrol.si. PETROL ima pravico, da v primeru nedovoljene uporabe in/ali kakršnihkoli drugih zlorab pri dostopu oz. uporabi aplikacije s strani uporabnikov ali katerihkoli drugih oseb in/ali v primeru suma zlorabe gesla, izvede vse ukrepe in druga in druga dejanja, ki jih v skladu s svojo lastno poslovno presojo šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov in/ali zaradi varstva pravic in interesov kupcev in/ali uporabnikov in/ali zaradi varstva pravic in interesov katerih koli drugih oseb (npr. preprečitev dostopa do aplikacije, …).
 
 
12. Pravice intelektualne lastnine 
 
Vsi podatki, podobe ter druge informacije v okviru mobilne aplikacije so predmet avtorske zaščite ali druge zaščite industrijske zaščite, kot jo opredeljuje relevantno pravo, ki ureja varstvo avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine. 
 
S prenosom oz. registracijo v mobilno aplikacijo, uporabnik  pridobi neprenosljivo in ne izključno pravico do uporabe aplikacije izključno na svojem pametnem telefonu. Pravica do uporabe iz tega odstavka velja zgolj za nekomercialne namene. PETROL tako na uporabnika ne prenaša ostalih materialnih avtorskih pravic ali pravic industrijske lastnine, ravno tako pa mu ne daje pravice do uporabe blagovnih znamk, logotipov, celostne-grafične podobe, ki je v lasti oz. imetništvu PETROLA. Uporabnik tako npr. ne sme izdelovati kopij mobilne aplikacije, namestiti aplikacije na strežnik ali drugo platformo, dajati mobilne aplikacije v najem ali podeljevati podlicenc za njeno uporabo, predelati ali kako drugače posegati v delovanje mobilne aplikacije. 
 
 
13.  Pritožbe in spori
 
Uporabnik lahko odda pritožbe v zvezi z delovanjem mobilne aplikacije in opravljenimi nakupi preko mobilne aplikacije na http://www.petrol.si/povej ali neposredno prodajnemu osebju na prodajnem mestu. V pritožbi mora uporabnik natančno opisati ravnanje oz. napako zoper katero vlaga pritožbo in v kolikor je pritožba povezana z opravljenimi nakupi, mora pritožbi priložiti kopijo računa. Postopek obravnave pritožb je zaupen. 
Morebitne spore, bosta PETROL in uporabnik reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred stvarno pristojnim sodiščem. . 
 
Ponudnik ne priznava izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov.
Povezava do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov se nahaja na naslednji povezavi: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL
 
 
14. Prehodne in končne določbe
 
Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.petrol.si. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih splošnih pogojev, nastale zaradi spremenjene poslovne politike PETROLA, veljavne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov.
 
O nameravani spremembi splošnih pogojev oz. uveljavitvi novih splošnih pogojev bo PETROL obvestil uporabnike najmanj 14 dni pred predvidenim začetkom uveljavitve spremenjenih oz. novih splošnih pogojev. PETROL lahko v primeru sprememb in dopolnitev splošnih pogojev, ki so posledica spremembe relevantne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov, rok za obvestilo uporabnikov iz tega odstavka tudi skrajša (npr. tako da dopolnitve izvede v roku, določenem v odločbi organa ali uveljavitvi relevantnega zakona).
 
Drugi odstavek tega člena se ne uporablja za spremembe in dopolnitve splošnih pogojev, ki ne posegajo v pravice in/ali obveznosti uporabnikov (npr. tipkarske napake, očitne pomote v besedilu), slednje lahko PETROL kadarkoli odpravi brez predhodnega obveščanja uporabnikov.
 
Šteje se, da je bil uporabnik o spremembi oz. dopolnitvi, obveščen z dnem objave novih oz. spremenjenih ali dopolnjenih splošnih pogojev na spletni strani PETROLA iz tega člena.
 
V kolikor se uporabnik s spremenjenimi ali dopolnjenimi splošnimi pogoji ne bi strinjal, mora prenehati uporabljati mobilno aplikacijo in jo izbrisati iz svojega mobilnega telefona. 
 
 
Ti splošni pogoji pričnejo veljati z 1.2.2018 
Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.