Pravni pogoji

Povej Petrolu

Z oddajo kontakta v sistem Povej Petrolu dajem upravljavcu spletnega mesta Petrol d.d., Ljubljana, osebno privolitev, da se podatki, ki jih sporočim spletnemu mestu petrol.si in podatki o moji uporabi tega portala, vključno s piškotki, obdelujejo z namenom objave na tem portalu in oblikovanja vsebine tega portala skladno s pravili portala. Naslov elektronske pošte bo uporabljen izrecno samo za dostavo osebnega odgovora.
Splošni pogoji in pravila sistema Povej Petrolu

Upravljavec spletnega mesta www.petrol.si in sistema Povej Petrolu je Petrol d.d., Ljubljana.

Spletno mesto petrol.si uporablja sistem Povej Petrolu za direktno komunikacijo z uporabniki produktov in storitev skupine Petrol.

Sistem Povej Petrolu omogoča vsakemu uporabniku interneta, da odda svoje mnenje, pohvalo, kritiko ali zgolj vprašanje na katerokoli temo.
Vsak oddan kontakt prek sistema Povej Petrolu dobi osebni odgovor urednika, ki je odgovoren za vsebino kontakta. Zaposleni v Skupini Petrol se trudimo odgovoriti na vsako vprašanje v najkrajšem možnem času.

Vsebine spletnega mesta petrol.si, ki so označene z naslovi Povej Petrolu, so vsebine, ki jih pripravljajo uporabniki sami, niso cenzurirane ali kako drugače uredniško preoblikovane.

Za pridobitev odgovora mora uporabnik posredovati Petrolu svoje osebne podatke: ime in elektronski naslov. Poleg obveznih podatkov, lahko uporabnik Petrolu posreduje tudi podatke, ki niso obvezni za pridobitev odgovora, in sicer: priimek in telefonsko številko.

Uporabnik lahko zavrne objavo svojega vprašanja, če pri oddaji besedila odkljuka to možnost. V tem primeru, bo osebni odgovor še vedno prejel na oddani elektronski naslov, vprašanje pa se bo neobjavljeno shranilo v sistem Povej Petrolu.

Petrol osebne podatke obdeluje do izpolnitve namena obdelave oziroma najdlje 1 leto od oddaje podatkov.

Vsebine, objavljene na spletnem mestu petrol.si, so informativne narave in nimajo narave svetovalnih ali podobnih storitev za uporabnika. Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala uporabnikom spletnega mesta ali tretjim osebam v zvezi z uporabo spletnega mesta petrol.si, razen v primerih, ko bi bila ta izključitev odgovornosti v nasprotju z zakonom.
Upravljavčeva politika je, da na spletnem mestu ne dopušča vsebin, ki s svojo objavo predstavljajo kaznivo dejanje, so žaljive, pomenijo ščuvanje k etnični, rasni, verski ali drugi nestrpnosti, posegajo v osebnostne pravice, predstavljajo zlorabo osebnih podatkov ali kršitev tujih avtorskih ali sorodnih pravic. Vendar pa upravljavec spletnega mesta skladno s tretjim odstavkom 8. člena ZEPT ni dolžan pregledovati ali nadzirati vsebin, ki so na spletnem mestu objavljene, kolikor te ne sodijo med uredniško oblikovane vsebine. Upravljavca je o protipravnih vsebinah ali konkretnih dejstvih, iz katerih izhaja protipravnost določenih vsebin, mogoče obvestiti po elektronski pošti na naslov www.petrol@petrol.si.
 
Upravljavec nemudoma, ko mu postanejo protipravnost določenih vsebin na spletnem mestu petrol.si oziroma dejstva ali okoliščine, iz katerih izhaja protipravnost vsebin, znana, ukrepa tako, da po lastni presoji vsebine odstrani ali onemogoči dostop do njih. Enako ravna v primeru, da mu tako naloži pristojno sodišče ali drug pristojni organ.
 
Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala obiskovalcem spletnega mesta ali tretjim osebam v zvezi s sledenjem spletnim povezavam, ki so dostopne na spletnem mestu petrol.si, oziroma v zvezi z dostopanjem do vsebin, dostopnih prek teh povezav, razen v primerih, ko bi bila ta izključitev odgovornosti v nasprotju z zakonom.
 
Upravljavec ima sedež v Republiki Sloveniji in kot ponudnik storitev informacijske družbe skladno z Direktivo 2000/31/ES na celotnem območju Evropske unije deluje na podlagi slovenskih predpisov o storitvah informacijske družbe.
 
Ta pravila lahko upravljavec brez predhodnega opozorila ureja in spreminja.
 

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

PETROL d.d., Ljubljana svoje potrošnike seznanja, da zagotavlja izvensodno reševanje sporov s področja električne energije, zemeljskega plina, toplote in s področja potrošniških kreditov pred neodvisnim izvajalcem izvensodnega reševanja sporov tj. Evropskim centrom za Reševanje sporov, Tomšičeva 6, Ljubljana.

PETROL d.d., Ljubljana na drugih področjih izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporovne ne priznava, razen če z objavljenih splošnih pogojev in/ali sklenjenih pogodb s potrošniki ne izhaja drugače.

Povezava do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov se nahaja na naslednji povezavi: http://www.ecdr.si/index.php?id=44

Postopek izvensodnega reševanja potrošniških sporov se izvaja v skladu s Pravili ECDR o postopkih izvensodnega reševanja potrošniških sporov, ki so objavljena na navedenem spletnem mestu.

 


Splošni pogoji uporabe portala in mobilne aplikacije MOJ PETROL, veljavni do 7.6.2018

Splošni pogoji uporabe portala in mobilne aplikacije MOJ PETROL

 1. Uvodna določba

  S splošnimi pogoji za uporabo portala in mobilne aplikacije MOJ PETROL (v nadaljevanju: splošni pogoji), PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, matična št.: 5025796000, id. št. za DDV: SI80267432, vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, z osnovnim kapitalom 52.240.977,04 evrov (v nadaljevanju: PETROL) določa obveznosti, pravice in pogoje za uporabo in poslovanje preko portala oz. mobilne aplikacije MOJ PETROL.

  Splošni pogoji veljajo tako za uporabo portala kot tudi mobilne aplikacije MOJ PETROL, v kolikor iz besedila posameznih členov ne izhaja drugače.

  Ti splošni pogoji veljajo za vse nadgradnje in/ali nove verzije in/ali kakršne koli druge spremembe portala oz. mobilne aplikacije MOJ PETROL.

  Vsebine, ki zadevajo uporabo Petrol klub kartic, urejajo pripadajoči splošni pogoji, ki dopolnjujejo dane splošne pogoje.

  Splošni pogoji določajo tudi pogoje uporabe lastnih Petrol aplikacij, ki si jih uporabnik namesti preko spletnih ali mobilnih trgovin, v kolikor ni z drugimi splošnimi pogoji, ki urejajo uporabo teh lastnih aplikacij, drugače določeno.
   
 2. Definicije

  Izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

  Uporabniki portala oz. aplikacije MOJ PETROL so lahko polnoletni in polno poslovno sposobni potrošniki tj. fizične osebe, zlasti pa: imetniki Petrol klub plačilne kartice zvestobe oz. Petrol klub kartice zvestobe, fizične osebe, ki imajo s PETROLOM sklenjeno pogodbo o dobavi energenta oz. drugega blaga ali storitve, na podlagi katerih jim PETROL izdaja račune oz. položnice, ter vse druge fizične osebe, ki se registrirajo za uporabo portala oz. aplikacije MOJ PETROL;

  Pametni telefon ali tablični računalnik za potrebe teh splošnih pogojev pomeni napravo, ki omogoča nameščanje in delovanje naprednih aplikacij, ki jih sicer običajni telefoni ne podpirajo. Pametni telefoni ali tablični računalniki omogočajo naprednejše možnosti dostopa do interneta, večopravilnost, povezljivost in imajo možnost uporabe naprednih funkcij;

  Portal MOJ PETROL je spletni portal, ki uporabnikom med drugim omogoča pregled finančnega in kartičnega poslovanja ter drugih ugodnosti;

  Mobilna aplikacija MOJ PETROL omogoča uporabnikom podobne funkcionalnosti kot portal MOJ PETROL, zlasti pa: pregled računov, stanja števcev, sporočanje stanja števcev, pregled ugodnosti, transakcij kartic;

  Registracija pomeni samo prvi vpis v bazo podatkov, kjer uporabnik vpiše zahtevane podatke glede na tip registracije, poda soglasje k danim splošnim pogojem in s tem povezani obdelavi osebnih podatkov ter naknadno potrdi uporabljen elektronski naslov;

  Prijava pomeni, da so vsi potrebni podatki že vpisani v bazo ter da je potrjen elektronski naslov s strani uporabnika. V okviru prijave je potrebno za vsak nadaljnji vpogled v poslovanje vpisati le elektronski naslov in geslo, uporabnik pa si ga lahko naknadno po želji spremeni.

  Spletne ali mobilne trgovine predstavlja digitalni način distribucije aplikacij in je namenjena zagotavljanju oz. nameščanju programskih aplikacij za uporabnike ter omogoča prenos mobilnih aplikacij na pametne telefone.
   
 3. Prenos aplikacije MOJ PETROL

  Uporabnik lahko aplikacijo MOJ PETROL, glede na obstoječi pametni telefon in glede na razpoložljivost, prenese preko spletnih ali mobilnih trgovin za mobilne aplikacije, in sicer vedno na način in pod pogoji, ki so določeni za izbrane spletne mobilne trgovine:
  • Apple iOS: iTunes Store,
  • Google Android: Play Store.
  Uporaba aplikacije je za uporabnika brezplačna, pri čemer je dolžan uporabnik plačati prenos podatkov, ki mu ga izbrani operater zaračuna po veljavnem ceniku. Prenos in uporaba aplikacij sta ob ustreznem omrežju možna tudi v tujini (roaming), vendar se ob prenosu in uporabi obračunava prenos podatkov v tujini, in sicer po veljavnem ceniku za GRPS prenos v tujini.

 4. Tehnične zahteve

  Za prenos in uporabo aplikacije MOJ PETROL PETROL priporoča uporabo 3G ali 2,5G omrežja. V 2G je prenos in uporaba aplikacije MOJ PETROL mogoča, vendar se aplikacija prenaša dlje časa oz. deluje počasneje.

  Mobilna aplikacija MOJ PETROL deluje na operacijskih sistemih: iOS (Apple) ali Android (Google). Zaradi tehničnih omejitev starejših verzij operacijskih sistemov določene aplikacije niso na voljo, funkcionalnosti ne delujejo pravilno ali pa prikaz funkcionalnosti ni mogoč.

  Za dostop do polne funkcionalnosti aplikacije MOJ PETROL je potrebna prijava, kot to določa 5. člen teh splošnih pogojev.
  Aplikacija MOJ PETROL omogoča potisna sporočila. Nastavitev potisnih sporočil se uravnava izključno na napravi, na kateri se uporablja aplikacija MOJ PETROL.

 5. Prijava in registracija

  Z označitvijo ustreznega polja v okviru registracije na portal oz. aplikacijo MOJ PETROL uporabnik potrjuje, da je skrbno prebral vsakokrat veljavne splošne pogoje, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti.

  Za prvi dostop do portala oz. aplikacije MOJ PETROL se je treba predhodno registrirati. Registracijo lahko uporabnik izvede na več načinov, tako kot to izhaja iz samega portala oz. aplikacije. V kolikor je uporabnik imetnik vsaj ene od PETROLOVIH kartic ali mu je PETROL v preteklosti izstavil položnico ali račun, ob registraciji uporabnik svoje uporabniško ime poveže s svojim dosedanjim poslovanjem s PETROLOM. V kolikor uporabnik ni imetnik PETROLOVIH kartic in mu PETROL nikoli ni izstavil položnice ali računa, uporabnik ob registraciji ustvari novo nepovezano uporabniško ime z vpisom zahtevanih osebnih podatkov.

  Z uspešnim postopkom registracije uporabnik pridobi možnost pregleda nad uporabo svojih kartic, prometa in izpiskov, pregleda poslovanja z informacijami o svojih dokumentih, računih in plačilih, oddaji števčnih stanj ter pregleda pridobljenih in koriščenih ugodnosti. Obvezni podatki so nujno potrebni za nadaljnje postopke prijave in komunikacijo pri poslovanju z registriranim uporabnikom in so označeni z zvezdico ali s sporočilom, da je polje obvezno. V primeru, da uporabnik ne želi posredovati kateregakoli obveznega podatka pri registraciji, ne bo mogel uspešno dokončati registracije in posledično ne bo mogel uporabljati portala oz. aplikacije MOJ PETROL.

  Za uporabo PETROLOVE spletne trgovine eShop se uporablja isto uporabniško ime in geslo kot za portal MOJ PETROL, tako da so v okviru portala MOJ PETROL na voljo tudi informacije o vseh nakupih v spletni trgovini eShop.

  Uporabnik lahko prekliče svojo registracijo iz portala oz. aplikacije MOJ PETROL tako, da preklic registracije sporoči skladno z 8.4.3. točko teh splošnih pogojev. Po dokončni potrditvi preklica registracije bo uporabniško ime brisano iz seznama uporabnikov aplikacije MOJ PETROL.

  V primeru odtujitve uporabnikovega pametnega telefona, uporabnik lahko izvede preklic registracije prek portala MOJ PETROL ali pokliče na kontaktno številko PETROLA 080 22 66, tako da PETROL lahko v njegovem imenu in za njegov račun izvede preklic registracije.
   
 6. Omejitev odgovornosti

  PETROL v nobenem primeru ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev uporabniku za morebitno nedelovanje oz. nemožnost uporabe portala oz. aplikacije MOJ PETROL, ampak si bo za nemoteno delovanje portala oz. aplikacije MOJ PETROL zgolj prizadeval.

  Za prikaz določenih funkcionalnosti se v portalu oz. aplikaciji MOJ PETROL uporablja neodvisne zunanje storitve in aplikacije. Za uporabo teh storitev veljajo pogoji uporabe zunanje storitve, ki jih določa lastnik storitve ali aplikacije, PETROL pa v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev.

  PETROL ni odgovoren za občasno nedelovanje portala oz. mobilne aplikacije, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo in/ali izgubo dohodka.

  PETROL zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi npr. izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. PETROL ni odgovoren za kakršnokoli izgubo ali škodo, do katere lahko pride zaradi nepooblaščene uporabe uporabniškega računa ali gesla.

  Podatki na portalu oz. mobilni aplikaciji so zgolj informativne narave, zato PETROL ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. PETROL tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek spletnih povezav, ki niso last PETROLA.

  PETROL ne odgovarja za morebitne napake in škodo, ki je posledica posredovanja napačnih podatkov in/ali drugega delovanja iz sfere uporabnika npr. ob registraciji ali prijavi v portal oz. aplikacijo MOJ PETROL.

  Prav tako si PETROL pridržuje pravico, da kadarkoli brez predhodnega opozorila spremeni, doda ali odstrani vsebine, objavljene na portalu oz. mobilni aplikaciji MOJ PETROL. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost, pri čemer morajo poskrbeti tudi za ustrezno zaščito podatkov na svojem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku.
   
 7. Nadgradnje in nove verzije portala oz. aplikacije MOJ PETROL

  Zaradi tehničnih ali funkcionalnih nadgradenj portala oz. aplikacije MOJ PETROL, si PETROL pridržuje pravico, da objavi novo verzijo portala oz. mobilne aplikacije. Uporabnik bo o novi verziji mobilne aplikacije MOJ PETROL obveščen ali preko aplikacije same ali preko trgovine, iz katere je mobilna aplikacija naložena ali pa bo do posodobitve aplikacije na telefonu lahko prišlo tudi samodejno. Nadgradnja portala MOJ PETROL pa se bo izvedla samodejno.
   
 8. Osebni podatki

  Obdelava osebnih podatkov
  PETROL obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in nacionalnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

  Vrste osebnih podatkov, podlaga ter namen obdelave

  Za registracijo v portal oz. mobilno aplikacijo MOJ PETROL mora uporabnik posredovati PETROLU svoje osebne podatke:
  • V primeru registracije s Petrol klub plačilno kartico: elektronski naslov, številko kartice, Pin, ki bo ustrezno zavarovan oziroma enkriptiran, telefonska številka;
  • V primeru registracije s Petrol klub kartico zvestobe: elektronski naslov, črtna koda kartice, ime, priimek, telefonska številka;
  • V primeru registracije s PETROLOVO položnico: elektronski naslov, šifra plačnika, št. dokumenta, telefonska številka;
  • V primeru registracije s PETROLOVIM računom: elektronski naslov, št. računa, ime, priimek, telefonska številka;
  • V primeru registracije z vpisom osebnih podatkov: elektronski naslov, ime, priimek, spol, naslov, telefonska številka.
  Petrol bo obdeloval navedene podatke za namen:
  • kontaktiranja uporabnika za potrebe nemotene uporabe blaga ali storitev, ki so predmet teh Splošnih pogojev,
  • zagotavljanja blaga ali storitev, ki so predmet splošnih pogojev in sklenitve pogodbe z uporabnikom,
  • registracije uporabnika,
  • izvajanja in pregledovanja plačilnih transakcij, morebitnih neskladnosti pri izvrševanju plačil ter s tem povezanih zlorab in drugih kršitev teh Splošnih pogojev.
  Poleg obveznih podatkov, lahko uporabnik PETROLU posreduje tudi podatke, ki niso obvezni za uporabo portala in mobilne aplikacije MOJ PETROL in jih uporabnik PETROLU predloži prostovoljno:
  • datum rojstva, davčna številka, EMŠO.
  PETROL bo obdeloval navedene podatke za druge namene, pod pogojem da je uporabnik za takšne druge namene obdelave podatkov podal pisno soglasje:
  • profiliranje uporabnikov za pripravo prilagojenih ponudb svojega blaga in storitev prek uporabe naslova e-pošte, SMS, MMS, telefona ali klasične pošte,
  • za neposredno trženje glede ponudb blaga in storitev, akcijskih prodajah, ugodnostih, ter drugih sprememb oz. novosti,
  • izvajanje tržnih raziskav o kvaliteti izdelkov in storitev ter potrebah po dodatnih izdelkih ali storitvah.
  Na podlagi registracije v portal in/ali mobilno aplikacijo MOJ PETROL s povezavo računa s Petrol klub plačilno kartico/Petrol klub kartico zvestobe, PETROL obdeluje tudi podatke o nakupljenih izdelkih oz. opravljenih storitvah, plačilu, koriščenju ugodnosti, času in kraju nakupa, načinih plačila, dobroimetjih, zbranih zlatih točkah in drugih pridobljenih ugodnostih. V primeru, da posameznik ne poda ustreznega soglasja za tovrstno obdelavo, PETROL te podatke obdeluje anonimno ali s psevdonimom in sicer poleg že navedenih namenov tudi z namenom analiziranja in preučevanja nakupovalnih navad, za namen optimiziranja ponudbe in stroškov ter dvig zadovoljstva kupcev.

  Spremembe podatkov

  V primeru, da se osebni podatki iz prvega odstavka poglavja Vrste osebnih podatkov, podlaga in namen spremenijo, mora uporabnik sporočiti PETROLU spremembo v roku 30 dni od njenega nastanka, in sicer pisno na naslov: Petrol, Slovenska energetska družba d.d., Dunajska c. 50, Ljubljana ali prek Petrol spletne strani oziroma prek Petrolove aplikacije.

  PETROL bo spremembo podatkov, posredovanih po navadni pošti, upošteval najkasneje v roku 15 dni od dne prejema pisnega obvestila, v primeru spremembe podatkov prek spletne strani oziroma prek aplikacije pa takoj.

  Sprememba uporabnika ter prenos morebitnega dobroimetja na drugo osebo, je dovoljena samo ob soglasju uporabnika ter osebe, na katero se predmetni posel prenaša.

  Pravice uporabnika

  Uporabnik lahko kadarkoli zahteva potrditev, ali PETROL obdeluje njegove osebne podatke ter seznanitev s temi osebnimi podatki, ima pravico, da te osebne podatke prejme in pravico, da jih posreduje drugemu upravljavcu. Uporabnik lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov, ugovarja obdelavi osebnih podatkov ter avtomatiziranemu sprejemanju posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, prekliče dana soglasja za različne namene obdelave, zahteva popravke oz. dopolnitve ali izbris osebnih podatkov. Vse navedene pravice lahko uveljavlja pod pogoji in v obsegu iz 15. do 22. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

  Ne glede na uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka, se bodo osebni podatki morda obdelovali v okviru morebitnih ostalih danih privolitev ter v primeru, da za obdelavo obstaja skladno s 6. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov druga pravna podlaga, v okviru te podlage.

  Zahtevo za uveljavitev pravic iz prvega odstavka tega poglavja lahko uporabnik izvede s pisno zahtevo, poslano na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, s pripisom »za DPO«.

  PETROL bo v primeru uveljavljanja uporabnikovih pravic glede ugovora obdelave podatkov, preklica soglasja, zahteve po omejitvi obdelave ali izbrisu osebnih podatkov, ki imajo za posledico preprečevanje obveščanja uporabnika, preprečil obveščanje najkasneje v roku 15 dni od prejema ugovora oziroma spremembe nastavitev uporabnika, vendar v primeru, da je bila kampanja za obveščanje pripravljena pred obdelavo ugovora oziroma spremembe nastavitev, obstaja možnost, da bo uporabnik kljub temu prejel še zadnje obvestilo. Uveljavljanje ostalih pravic bo PETROL zagotavljal v rokih, zahtevanih z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

  Uporabniki osebnih podatkov

  PETROL z osebnimi podatki ravna posebej skrbno in onemogoča dostop nepooblaščenim osebam. V nekaterih primerih je potrebno zaradi posameznih primerov obdelav, ki jih PETROL ne izvaja samostojno, uporabnikove osebne podatke posredovati izvajalcem – zunanjim obdelovalcem, ki podatke obdelujejo v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom PETROLA (distribucijski partnerji, oglaševalske agencije, tiskarne, lastniki programske opreme idr..) in so podrobneje naštete v seznamu na spletni strani www.petrol.si/gdpr/obdelovalci-podatkov.

  Poleg zunanjih obdelovalcev PETROL posreduje uporabnikove osebne podatke tudi državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka ter v primerih zahteve uporabnika ali na podlagi njegovega pisnega pooblastila.

  Rok hrambe osebnih podatkov

  Petrol osebne podatke obdeluje do izpolnitve namena obdelave oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov. V primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov določen z zakonom, PETROL te osebne podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo. Osebni podatki, ki so pridobljeni na podlagi soglasij, pa se hranijo do preklica.

  Več o obdelavi osebnih podatkov s strani Petrola najdete v Politiki zasebnosti Petrol d.d., Ljubljana, objavljeni na spletni strani www.petrol.si/gdpr/politika-zasebnosti oziroma dostopni na prodajnih mestih Petrola.
   
 9. Obveznosti uporabnika

  Uporabnik portala oz. mobilne aplikacije MOJ PETROL se obvezuje, da slednjih ne bo uporabljal za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Portala oz. mobilne aplikacije MOJ PETROL ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil portalu oz. aplikaciji MOJ PETROL ali družbi PETROL.

  Pri posredovanju kakršnihkoli povratnih informacij in predlogov v zvezi s portalom oz. mobilno aplikacijo MOJ PETROL družbi PETROL uporabnik jamči, da je imetnik ustreznih pravic oz. dovoljenj, na osnovi katerih lahko pravno veljavno razpolaga z oddanim materialom in/ali drugimi informacijami.

  V primeru nepooblaščene uporabe uporabniškega imena ali gesla je uporabnik dolžan obvestiti PETROL na elektronski naslov klub@petrol.si. PETROL ima pravico, da v primeru nedovoljene uporabe in/ali kakršnihkoli drugih zlorab pri dostopu oz. uporabi aplikacije s strani uporabnikov ali katerekoli drugih oseb in/ali v primeru suma zlorabe gesla, izvede vse ukrepe in druga in druga dejanja, ki jih v skladu s svojo lastno poslovno presojo šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov in/ali zaradi varstva pravic in interesov kupcev in/ali uporabnikov in/ali zaradi varstva pravic in interesov katerihkoli drugih oseb (npr. preprečitev dostopa do portala oz. aplikacije …).
   
 10. Pravice intelektualne lastnine

  Vsi podatki, podobe ter druge informacije na portalu oz. mobilni aplikaciji MOJ PETROL so predmet avtorske zaščite ali druge zaščite industrijske zaščite, kot jo opredeljuje relevantno pravo, ki ureja varstvo avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine.

  S prenosom mobilne aplikacije MOJ PETROL oz. registracijo v portal MOJ PETROL uporabnik pridobi neprenosljivo in neizključno pravico do uporabe portala oz. aplikacije izključno na svojem pametnem telefonu ali (tabličnem) računalniku. Pravica do uporabe iz tega odstavka velja zgolj za nekomercialne namene. PETROL tako na uporabnika ne prenaša ostalih materialnih avtorskih pravic ali pravic industrijske lastnine, ravno tako pa mu ne daje pravice do uporabe blagovnih znamk, logotipov, celostne grafične podobe, ki je v lasti oz. imetništvu PETROLA. Uporabnik tako npr. ne sme izdelovati kopij mobilne aplikacije MOJ PETROL, namestiti aplikacije na strežnik ali drugo platformo, dajati mobilne aplikacije MOJ PETROL v najem ali podeljevati podlicenc za njeno uporabo, predelati ali kako drugače posegati v delovanje portala oz. mobilne aplikacije MOJ PETROL.
   
 11. Piškotki

  PETROL kot upravljavec portala MOJ PETROL uporablja za namene vzdrževanja uporabniške seje in varne prijave uporabnika lastne sejne piškotke, skladno z veljavno evropsko in nacionalno zakonodajo.

  Seznam piškotkov, ki jih uporablja portal MOJ PETROL, ter več informacij glede piškotkov si lahko ogledate na povezavi www.petrol.si/piskotki..
   
 12. Prehodne in končne določbe

  Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.petrol.si. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih splošnih pogojev, nastale zaradi spremenjene poslovne politike PETROLA, veljavne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov.

  PETROL si pridružuje pravico kadarkoli spremeniti te splošne pogoje. Obveznost obvestila o spremembi je izpolnjena z ustrezno objavo splošnih pogojev na spletni strani www.petrol.si. Sprememba splošnih pogojev stopi v veljavo 15. dan od njene objave, razen če veljavni predpisi določajo drugače. PETROL lahko v primeru sprememb in dopolnitev splošnih pogojev, ki so posledica spremembe relevantne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov, rok iz tega odstavka tudi skrajša (npr. tako da dopolnitve izvede v roku, določenem v odločbi organa ali uveljavitvi relevantnega zakona).

  V kolikor se uporabnik s spremenjenimi ali dopolnjenimi splošnimi pogoji ne bi strinjal, mora v roku 15 dni od objave spremembe splošnih pogojev prenehati uporabljati portal oz. mobilno aplikacijo MOJ PETROL in jo izbrisati iz svojega mobilnega telefona in/ali tabličnega računalnika, sicer še šteje, da s spremembo splošnih pogojev soglaša.

  Morebitne spore bosta PETROL in uporabnik reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred pristojnim sodiščem.

  Z dnem uveljavitve prenehajo veljati Splošni pogoji uporabe portala MOJ PETROL. Ti splošni pogoji pričnejo veljati 15. dan od objave na spletni strani www.petrol.si.


 13. PETROL d.d., Ljubljana, 23. 5. 2018

 


 

Splošni pogoji uporabe mobilne aplikacije  NA POTI  brez Petrol klub kartice zvestobe in Petrol klub plačilne kartice

 
1. Uvodna določba
 
S splošnimi pogoji uporabe mobilne aplikacije NA POTI (v nadaljevanju: splošni pogoji), PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, matična št.: 5025796000, id. št. za DDV: SI80267432, vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, z osnovnim kapitalom 52.240.977,04 evrov (v nadaljevanju: PETROL) določa obveznosti, pravice in pogoje za uporabo mobilne aplikacije NA POTI brez Petrol klub kartice zvestobe in Petrol klub plačilne kartice (v nadaljevanju: mobilna aplikacija).
 
Ti splošni pogoji veljajo za vse nadgradnje in/ali nove verzije in/ali kakršne koli druge spremembe dane mobilne aplikacije.
 
V primeru, da želi uporabnik mobilne aplikacije pri uporabi mobilne aplikacije uporabljati tudi Petrol klub kartico zvestobe ali Petrol klub plačilno kartico, mora sprejeti splošne pogoje uporabe mobilne aplikacije, ki določajo uporabo in poslovanje mobilne aplikacije s Petrol klub kartico zvestobe in Petrol klub plačilno kartico ter mora biti imetnik ene ali druge kartice. Vsi pogoji uporabe mobilne aplikacije NA POTI so objavljeni na spletni strani www.petrol.si.
 
V primeru, da uporabnik mobilne aplikacije sprejme pogoje, povezane z uporabo mobilne aplikacije, ki omogoča tudi plačevanje s Petrol klub kartico zvestobe ali Petrol klub plačilno kartico, ti pogoji tvorijo vsebinsko celoto s temi splošnimi pogoji, ti pogoji pa te splošne pogoje dopolnjujejo.
 
 
2. Definicije
 
Izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:
 
Uporabniki mobilne aplikacije so lahko fizične osebe, ki so dopolnile 15 let starosti in so delno poslovno sposobni potrošniki.  
 
Pametni telefon ali tablični računalnik za potrebe teh splošnih pogojev pomeni napravo, ki omogoča nameščanje in delovanje naprednih aplikacij, ki jih sicer običajni telefoni ne podpirajo. Pametni telefoni ali tablični računalniki omogočajo naprednejše možnosti dostopa do interneta, večopravilnost, povezljivost in imajo možnost uporabe naprednih funkcij.
 
Spletna ali mobilna trgovina predstavlja digitalni način distribucije aplikacij in je namenjena zagotavljanju oz. nameščanju programskih aplikacij za uporabnike ter omogoča prenos mobilnih aplikacij na pametne telefone. 
 
 
3. Funkcionalnosti mobilne aplikacije
 
Mobilna aplikacija NA POTI brez Petrol klub kartice zvestobe in Petrol klub plačilne kartice uporabniku omogoča prikaz geolokacije uporabnika, prikaz prodajnih mest PETROLA in status obratovanja prodajnega mesta PETROLA.
 
 
4. Prenos mobilne aplikacije 
 
Uporabnik lahko mobilno aplikacijo, glede na obstoječi pametni telefon ali tablični računalnik in glede na razpoložljivost, prenese preko spletnih ali mobilnih trgovin za mobilne aplikacije, in sicer vedno na način in pod pogoji, ki so določeni za izbrane spletne mobilne trgovine:
 
- Apple iOS: App Store,
- Google Android: Google Play Store.
 
Uporaba aplikacije je za uporabnika brezplačna, pri čemer je dolžan uporabnik plačati prenos podatkov, ki mu ga izbrani operater zaračuna po veljavnem ceniku. Prenos in uporaba aplikacij sta ob ustreznem omrežju možna tudi v tujini (roaming), vendar se ob prenosu in uporabi obračunava prenos podatkov v tujini, in sicer po veljavnem ceniku izbranega operaterja za prenos podatkov v tujini.
 
5. Tehnične zahteve
 
Za prenos in uporabo mobilne aplikacije, PETROL priporoča uporabo LTE ali 3G omrežja ali fiksnega elektronskega komunikacijskega omrežja. V 2.75G (Edge) je prenos in uporaba aplikacije mogoča, vendar se aplikacija prenaša dlje časa oz. deluje počasneje.
 
Mobilna aplikacija deluje na operacijskih sistemih: iOS 10 in novejših (Apple) ali Android 5.0 in novejših (Google). Zaradi tehničnih omejitev starejših verzij operacijskih sistemov določene aplikacije niso na voljo, funkcionalnosti ne delujejo pravilno ali pa prikaz funkcionalnosti ni mogoč.
 
 
6. Potrditev splošnih pogojev
 
Z označitvijo polja, uporabnik potrjuje, da je skrbno prebral vsakokrat veljavne splošne pogoje, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti ter s sprejemom splošnih pogojev potrjuje, da je dopolnil starost 15 let.
 
 
7. Kontakti, pomoč in dodatna vprašanja
 
V primeru vprašanj ali v primeru, da uporabnik potrebuje pomoč se lahko obrne na prodajno osebje na prodajnem mestu Petrola ali kontaktira klicni center Petrola na brezplačno številko 080 22 66.
 
 
8. Omejitev odgovornosti
 
PETROL v nobenem primeru ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev uporabniku za morebitno nedelovanje oz. nemožnost uporabe mobilne aplikacije, ampak si bo za nemoteno delovanje mobilne aplikacije zgolj prizadeval. Ta določba pa ne izključuje odgovornosti PETROLA za škodo, ki jo PETROL povzroči uporabniku, ki se v skladu z zakonom, ki ureja pravice potrošnikov, šteje za potrošnika, namenoma ali iz malomarnosti.
 
Za prikaz določenih funkcionalnosti se v mobilni aplikaciji uporablja neodvisne zunanje storitve in aplikacije. Za uporabo teh storitev veljajo pogoji uporabe zunanje storitve, ki jih določa lastnik storitve ali aplikacije, PETROL pa v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev. PETROL tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek spletnih povezav, ki niso last PETROLA.
 
PETROL ni odgovoren za občasno nedelovanje mobilne aplikacije, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo in/ali izgubo dohodka.
 
PETROL zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi npr. izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Ta določba pa ne izključuje odgovornosti PETROLA za škodo, ki jo PETROL povzroči uporabniku, ki se v skladu z zakonom, ki ureja pravice potrošnikov, šteje za potrošnika, namenoma ali iz malomarnosti.
 
Podatki na mobilni aplikaciji so zgolj informativne narave, zato PETROL ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. 
 
Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, opravljene z uporabo mobilne aplikacije. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa do mobilne aplikacije prišlo, mora o tem nemudoma obvestiti PETROL kot je to opredeljeno v 10. členu teh splošnih pogojev. PETROL ni odgovoren za škodo, ki bi jo uporabnik utrpel zaradi nepooblaščene uporabe mobilne aplikacije. Uporabnik se zaveže, da bo mobilno aplikacijo uporabljal v skladu s temi splošnimi pogoji ter pogoji za katere je navedeno, da te pogoje dopolnjujejo, da bo zagotavljal tajnost gesel ter da bo upošteval pravila in obvestila, objavljena na spletnem mestu www.petrol.si. 
 
PETROL si pridržuje pravico, da kadarkoli brez predhodnega opozorila spremeni, doda ali odstrani vsebine, objavljene v mobilni aplikaciji. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost, pri čemer morajo poskrbeti tudi za ustrezno zaščito podatkov na svojem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku. 
 
Petrol lahko po lastni presoji poslovnih razlogov preneha zagotavljati mobilno aplikacijo o čemer bo uporabnike pravočasno obvestil.
 
 
9. Nadgradnje in nove verzije mobilne aplikacije 
 
Zaradi tehničnih ali funkcionalnih nadgradenj mobilne aplikacije, si PETROL pridržuje pravico, da objavi novo verzijo mobilne aplikacije. Uporabnik bo o novi verziji mobilne aplikacije obveščen ali preko aplikacije same ali preko trgovine iz katere je mobilna aplikacija naložena ali pa bo do posodobitve aplikacije lahko na telefonu prišlo tudi samodejno.
 
 
10. Obveznosti uporabnika
 
Uporabnik mobilne aplikacije se obvezuje, da slednje ne bo uporabljal za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Mobilno aplikacijo ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil mobilni aplikaciji ali družbi PETROL kot tudi tretjim osebam in njihovemu premoženju. Skladno s to obveznostjo se uporabnik še zlasti zavezuje, da:
 • bo upošteval vsa varnostna opozorila, posredovana s strani PETROLA glede uporabe mobilne aplikacije na prodajnih mestih.
Pri posredovanju kakršnih koli povratnih informacij in predlogov v zvezi z mobilno aplikacijo MOJ PETROL družbi PETROL uporabnik jamči, da je imetnik ustreznih pravic oz. dovoljenj, na osnovi katerih lahko pravno veljavno razpolaga z oddanim materialom in/ali drugimi informacijami. 
 
V primeru nepooblaščene uporabe mobilne aplikacije je uporabnik dolžan obvestiti PETROL na elektronski naslov klub@petrol.si. PETROL ima pravico, da v primeru nedovoljene uporabe in/ali kakršnihkoli drugih zlorab pri dostopu oz. uporabi mobilne aplikacije s strani uporabnikov ali katerihkoli drugih oseb in/ali v primeru suma zlorabe, izvede vse ukrepe in druga in druga dejanja, ki jih v skladu s svojo lastno poslovno presojo šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov in/ali zaradi varstva pravic in interesov kupcev in/ali uporabnikov in/ali zaradi varstva pravic in interesov katerih koli drugih oseb (npr. preprečitev dostopa do aplikacije, …).
 
 
11. Pravice intelektualne lastnine 
 
Vsi podatki, podobe ter druge informacije v okviru mobilne aplikacije so predmet avtorske zaščite ali druge zaščite industrijske zaščite, kot jo opredeljuje relevantno pravo, ki ureja varstvo avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine. 
 
S prenosom oz. registracijo v mobilno aplikacijo, uporabnik pridobi neprenosljivo in ne izključno pravico do uporabe aplikacije izključno na svojem pametnem telefonu. Pravica do uporabe iz tega odstavka velja zgolj za nekomercialne namene. PETROL tako na uporabnika ne prenaša ostalih materialnih avtorskih pravic ali pravic industrijske lastnine, ravno tako pa mu ne daje pravice do uporabe blagovnih znamk, logotipov, celostne-grafične podobe, ki je v lasti oz. imetništvu PETROLA. Uporabnik tako npr. ne sme izdelovati kopij mobilne aplikacije, namestiti aplikacije na strežnik ali drugo platformo, dajati mobilne aplikacije v najem ali podeljevati podlicenc za njeno uporabo, predelati ali kako drugače posegati v delovanje mobilne aplikacije.
 
 
12.  Osebni podatki
 
Petrol obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in nacionalnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.
 
12.1. Splošno
 
Za nemoteno uporabo mobilne aplikacije bo moral uporabnik omogočiti aplikaciji dovoljenje za obdelavo informacij glede svoje lokacije. Mobilna aplikacija potrebuje ta podatek za iskanje najbližjih Petrol bencinskih servisov. V kolikor uporabnik aplikaciji ne bo dovolil posredovanja lokacije, ne bo mogel uporabljati navedene storitve. Lokacija se beleži le na mobilni napravi in ni povezljiva z drugimi osebnimi podatki posameznika.
 
12.2.  Pravice uporabnika
 
Uporabnik lahko kadarkoli zahteva potrditev, ali Petrol obdeluje njegove osebne podatke ter seznanitev s temi osebnimi podatki, ima pravico, da te osebne podatke prejme in pravico, da jih posreduje drugemu upravljavcu. Uporabnik lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov, ugovarja obdelavi osebnih podatkov ter avtomatiziranemu sprejemanju posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, prekliče dana soglasja za različne namene obdelave, zahteva popravke oz. dopolnitve ali izbris osebnih podatkov. Vse navedene pravice lahko uveljavlja pod pogoji in v obsegu iz 15. do 22. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 
Ne glede na uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka, se bodo osebni podatki morda obdelovali v okviru morebitnih ostalih danih privolitev ter v primeru, da za obdelavo obstaja skladno s 6. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov druga pravna podlaga, v okviru te podlage.
 
Zahtevo za uveljavitev pravic iz prvega odstavka te točke, lahko uporabnik izvede s pisno zahtevo, poslano na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, s pripisom »za DPO«.
 
PETROL bo v primeru uveljavljanja uporabnikovih pravic glede ugovora obdelave podatkov, preklica soglasja, zahteve po omejitvi obdelave ali izbrisu osebnih podatkov, ki imajo za posledico preprečevanje obveščanja uporabnika, preprečil obveščanje najkasneje v roku 15 dni od prejema ugovora oziroma spremembe nastavitev uporabnika, vendar v primeru, da je bila kampanja za obveščanje pripravljena pred obdelavo ugovora oziroma spremembe nastavitev, obstaja možnost, da bo uporabnik kljub temu prejel še zadnje obvestilo. Uveljavljanje ostalih pravic bo Petrol zagotavljal v rokih, zahtevanih z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.
 
12.3. Uporabniki osebnih podatkov
 
PETROL z osebnimi podatki ravna posebej skrbno in onemogoča dostop nepooblaščenim osebam. V nekaterih primerih je potrebno zaradi posameznih primerov obdelav, ki jih Petrol ne izvaja samostojno, uporabnikove osebne podatke posredovati izvajalcem – zunanjim obdelovalcem, ki podatke obdelujejo v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom Petrola (distribucijski partnerji, oglaševalske agencije, tiskarne, lastniki programske opreme idr..) in so podrobneje naštete v seznamu na spletni strani http://www.petrol.si/gdpr/obdelovalci.
 
Poleg zunanjih obdelovalcev Petrol posreduje uporabnikove osebne podatke tudi državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka ter v primerih zahteve uporabnika ali na podlagi njegovega pisnega pooblastila.
 
12.4. Rok hrambe osebnih podatkov
 
Petrol osebne podatke obdeluje do izpolnitve namena obdelave oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov. V primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov določen z zakonom, Petrol te osebne podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo. Osebni podatki, ki so pridobljeni na podlagi soglasij, pa se hranijo do preklica.
 
Več o obdelavi osebnih podatkov s strani Petrola najdete v Politiki zasebnosti Petrol d.d., Ljubljana, objavljeni na spletni strani www.petrol.si/gdpr/politika-zasebnosti oziroma dostopni na prodajnih mestih Petrola.
 
 
13. Pritožbe in spori
 
Uporabnik lahko odda pritožbe v zvezi z delovanjem mobilne aplikacije preko mobilne aplikacije na http://www.petrol.si/povej ali neposredno prodajnemu osebju na prodajnem mestu. V pritožbi mora uporabnik natančno opisati ravnanje oz. napako zoper katero vlaga pritožbo. Postopek obravnave pritožb je zaupen. 
 
Morebitne spore, bosta PETROL in uporabnik reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred pristojnim sodiščem.
 
PETROL za razmerje izhajajoč iz teh splošnih pogojev ne priznava izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z zakonodajo s področja izvensodnega reševanja potrošniških sporov.
 
 
14. Prehodne in končne določbe
 
Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.petrol.si. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih splošnih pogojev, nastale zaradi spremenjene poslovne politike PETROLA, veljavne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov.
 
Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev oz. uveljavitev novih splošnih pogojev stopi v veljavo z dnem objave na predhodno navedeni spletni strani, vendar se začne uporabljati 15. dan od njene objave.
 
PETROL lahko v primeru sprememb in dopolnitev splošnih pogojev, ki so posledica spremembe relevantne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov, rok pričetka uporabe splošnih pogojev iz tega odstavka tudi skrajša (npr. tako da dopolnitve izvede v roku, določenem v odločbi organa ali uveljavitvi relevantnega zakona).
 
Drugi odstavek tega člena se ne uporablja za spremembe in dopolnitve splošnih pogojev, ki ne posegajo v pravice in/ali obveznosti uporabnikov (npr. tipkarske napake, očitne pomote v besedilu), slednje lahko PETROL kadarkoli odpravi brez predhodnega obveščanja uporabnikov.
 
Šteje se, da je bil uporabnik o spremembi oz. dopolnitvi splošnih pogojev, obveščen z dnem objave novih oz. spremenjenih ali dopolnjenih splošnih pogojev na spletni strani PETROLA iz tega člena.
 
V kolikor se uporabnik z novimi, spremenjenimi ali dopolnjenimi splošnimi pogoji ne bi strinjal bo uporabniku uporaba mobilne aplikacije onemogočena.
 
Ti splošni pogoji se objavijo dne 24. 5. 2018. Z dnem pričetka uporabe teh splošnih pogojev prenehajo veljati in se uporabljati Splošni pogoji uporabe mobilne aplikacije NA POTI brez Petrol klub kartice zvestobe in Petrol klub plačilne kartice, veljavni z dne 1. 2. 2018.
 
V Ljubljani, dne 24. 5. 2018
 
 

Splošni pogoji uporabe mobilne aplikacije  NA POTI s PETROL klub plačilno kartico zvestobe

 

1. Uvodna določba

S splošnimi pogoji uporabe mobilne aplikacije NA POTI s PETROL klub plačilno kartico zvestobe (v nadaljevanju: splošni pogoji), PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, matična št.: 5025796000, id. št. za DDV: SI80267432, vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, z osnovnim kapitalom 52.240.977,04 evrov (v nadaljevanju: PETROL) določa obveznosti, pravice in pogoje za uporabo ter poslovanje prek mobilne aplikacije NA POTI s PETROL klub plačilno kartico zvestobe (v nadaljevanju: mobilna aplikacija).

Ti splošni pogoji veljajo za vse nadgradnje in/ali nove verzije in/ali kakršne koli druge spremembe mobilne aplikacije.

Vsebine, ki zadevajo uporabo Petrol klub plačilne kartice zvestobe, urejajo pripadajoči splošni pogoji, ki dopolnjujejo dane splošne pogoje. Splošna pravila uporabe Petrol klub plačilne kartice zvestobe, ki urejajo uporabo Petrol klub plačilne kartice so dostopna na spletni strani www.petrol.si.
 

Definicije

Izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

Pametni telefon ali tablični računalnik za potrebe teh splošnih pogojev pomeni napravo, ki omogoča nameščanje in delovanje naprednih aplikacij, ki jih sicer običajni telefoni ne podpirajo. Pametni telefoni ali tablični računalniki omogočajo naprednejše možnosti dostopa do interneta, večopravilnost, povezljivost in imajo možnost uporabe naprednih funkcij.

Uporabniki mobilne aplikacije s funkcionalnostmi opredeljenimi v teh splošnih pogojih so lahko polnoletni in polno poslovno sposobni potrošniki, ki so imetniki Petrol klub plačilne kartice zvestobe.  Imetništvo Petrol klub plačilne kartice zvestobe je pogoj za uporabo mobilne aplikacije s funkcionalnostmi, opredeljenimi v teh splošnih pogojih.           

Mobilna aplikacija omogoča uporabnikom izvedbo nakupa energentov, blaga in/ali storitev, ki ga je/jih mogoče opraviti in/ali prevzeti na označenih prodajnih mestih  PETROLA, ki je/so jasno razvidne iz mobilne aplikacije in jih je mogoče opraviti s pomočjo uporabe mobilne aplikacije.

Registracija pomeni samo prvi vpis v bazo podatkov, kjer uporabnik vpiše zahtevane podatke glede na tip registracije, poda soglasje k danim splošnim pogojem ter naknadno potrdi uporabljen elektronski naslov.

Prijava pomeni, da so vsi potrebni podatki že vpisani v bazo ter, da je uporabnikov  elektronski naslov že potrjen v bazi.  V okviru prijave je potrebno za vsak nadaljnji vpogled v poslovanje vpisati le elektronski naslov in geslo, uporabnik pa si geslo lahko naknadno po želji spremeni.

Spletna ali mobilna trgovina predstavlja digitalni način distribucije aplikacij in je namenjena zagotavljanju oz. nameščanju programskih aplikacij za uporabnike ter omogoča prenos mobilnih aplikacij na pametne telefone.

Geslo za vstop v mobilno aplikacijo omogoča prijavo v mobilno aplikacijo in ga določi uporabnik.

Omejitev zneska enkratnega nakupa oz. plačila je vezana na odobren limit porabe posameznega uporabnika, razvidnega iz mobilne aplikacije. Pri energentih lahko PETROL zaradi razlogov požarne varnosti določi tudi količinsko omejitev posameznega nakupa. V primeru, da je stanje limita preseženo, uporabnik mobilne aplikacije ne bo mogel uporabiti pri plačevanju  na danem prodajnem mestu. V primeru, da limit porabe še ni dosežen, bo lahko uporabnik poravnal znesek s pomočjo mobilne aplikacije zgolj do višine limita porabe.

Za nakup/plačevanje energentov ter pranje vozila se zaradi zagotavljanja požarne varnosti mobilna aplikacija lahko uporablja zgolj v osebnih in tovornih vozilih. Mobilne aplikacije se v teh primerih ne sme uporabljati v vozilih brez kabine (npr.: motoristi, traktoristi, vozniki kabrioletov, kolesarji …) ali kot pešec. PETROL lahko zaradi poslovnih razlogov ali razlogov požarne varnosti določi tudi količinske omejitve pri posameznem točenju.

Točilna mesta z energenti ter blago in/ali storitve, katerih nakup je mogoče opraviti s pomočjo mobilne aplikacije, bo PETROL ustrezno označil (npr. s QR kodo, EAN kodo ali drugimi enoličnimi identifikacijskimi oznakami).
 

Prenos mobilne aplikacije

Uporabnik lahko mobilno aplikacijo, glede na obstoječi pametni telefon ali tablični računalnik in glede na razpoložljivost, prenese preko spletnih ali mobilnih trgovin za mobilne aplikacije, in sicer vedno na način in pod pogoji, ki so določeni za izbrane spletne mobilne trgovine:

 • Apple iOS: App Store,
 • Google Android: Google Play Store.

Uporaba aplikacije je za uporabnika brezplačna, pri čemer je dolžan uporabnik plačati prenos podatkov, ki mu ga izbrani operater zaračuna po veljavnem ceniku. Prenos in uporaba aplikacij sta ob ustreznem omrežju možna tudi v tujini (roaming), vendar se ob prenosu in uporabi obračunava prenos podatkov v tujini, in sicer po veljavnem ceniku izbranega operaterja za  prenos podatkov v tujini.

 

2. Tehnične zahteve

Za prenos in uporabo mobilne aplikacije PETROL priporoča uporabo LTE ali 3G omrežja ali fiksnega elektronskega komunikacijskega omrežja. V 2.75G (Edge) sta prenos in uporaba aplikacije mogoča, vendar se aplikacija prenaša dlje časa oz. deluje počasneje.

Mobilna aplikacija deluje na operacijskih sistemih: iOS 10 in novejših (Apple) ali Android 5.0 (Google). Zaradi tehničnih omejitev starejših verzij operacijskih sistemov določene aplikacije niso na voljo, funkcionalnosti ne delujejo pravilno ali pa prikaz funkcionalnosti ni mogoč.

Za dostop do polne funkcionalnosti mobilne aplikacije je potrebna prijava, kot to določa 3. člen teh splošnih pogojev.

 

Registracija, prijava in preklic

Imetništvo Petrol klub plačilne kartice zvestobe je pogoj za uporabo mobilne aplikacije s funkcionalnostmi, opredeljenimi v teh splošnih pogojih (npr. plačevanje s Petrol klub plačilno kartico zvestobe , nakup blaga/storitev opredeljenih v teh pogojih,...). Če bi uporabniku Petrol klub plačilna kartica zvestobe prenehala veljati, uporabnik mobilne aplikacije s funkcionalnostmi, opredeljenimi v teh splošnih pogojih ne bi mogel več uporabljati. V tem primeru bi lahko uporabljal mobilno aplikacijo le s funkcionalnostmi, opredeljenimi v Splošnih pogojih uporabe mobilne aplikacije NA POTI brez Petrol klub kartice zvestobe in Petrol klub plačilne kartice, dostopnimi na spletni strani http://www.petrol.si/na-poti/zame/petrol-klub/splosni-pogoji-in-obrazci .

Z označitvijo ustreznega polja v okviru registracije v mobilni aplikaciji uporabnik potrjuje, da je skrbno prebral vsakokrat veljavne splošne pogoje, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti ter s sprejemom splošnih pogojev potrjuje, da je dopolnil starost 18 let in izpolnjuje ostale pogoje določene s temi splošnimi pogoji.
Za prvi dostop do mobilne aplikacije se je treba predhodno registrirati. Ob registraciji se uporabnik lahko odloči, da svoje uporabniško ime poveže s svojim dosedanjim poslovanjem s Petrolom ali da ob registraciji ustvari novo, nepovezano uporabniško ime.
Z uspešnim postopkom registracije v mobilno aplikacijo in sprejetjem teh splošnih pogojev uporabnik pridobi možnost pregleda PETROL klub kartic, prometa in izpiskov, pregleda poslovanja z informacijami o dokumentih, računih in plačilih, oddaji števčnih stanj ter pregleda pridobljenih in izkoriščenih ugodnosti. Obvezni podatki so nujno potrebni za nadaljnje postopke prijave in komunikacijo pri poslovanju z registriranim uporabnikom in so označeni z zvezdico ali s sporočilom, da je polje obvezno. V primeru, da uporabnik ne želi posredovati kateregakoli obveznega podatka pri registraciji, ne bo mogel uspešno dokončati registracije in posledično ne bo mogel uporabljati mobilne aplikacije.

Uporabnik lahko prekliče svojo registracijo iz mobilne aplikacije tako, da preklic registracije javi na brezplačno telefonsko številko 080 22 66 oziroma pisno na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Petrol Klub, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana s pripisom »Preklic« ali po elektronski pošti na elektronski naslov: klub@petrol.si, s pripisom preklic. Po dokončni potrditvi preklica registracije bo uporabniško ime brisano s seznama uporabnikov mobilnih aplikacij.  V primeru, da ob preklicu registracije na mobilni aplikaciji ostane neizkoriščeno dobroimetje v višini vsaj 1 EUR z DDV lahko uporabnik v roku enega leta od preklica registracije preko elektronskega naslova klub@petrol.si. zaprosi za izdajo Petrolove darilne kartice v višini neizkoriščenega dobroimetja. Za manjše zneske dobroimetja (nižje od 1 EUR z DDV) izdaja Petrolove darilne kartice ni mogoča, uporaba koriščenja dobroimetja pa uporabniku v tem primeru ni več mogoča. 

V primeru odtujitve uporabnikovega pametnega telefona lahko uporabnik  izvede preklic registracije prek portala MOJ PETROL ali pokliče na kontaktno številko PETROLA 080 22 66, tako da lahko PETROL v njegovem imenu in za njegov račun izvede preklic obstoječega gesla ali preko portala MOJ PETROL izvede spremembo gesla. Če uporabnik mobilne aplikacije ne bi želel več uporabljati lahko zaprosi za izdajo Petrolove darilne kartice  v skladu s prejšnjim odstavkom te točke splošnih pogojev

 

Potek uporabe mobilne aplikacije

Splošno

Uporabnika zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku potrditve nakupa/oddaje naročila. Cene energentov, blaga in storitev so razvidne na PETROLOVIH prodajnih mestih. Cene so v evrih in že vsebujejo davek na dodano vrednost, razen če je izrecno napisano drugače. Odstop od nakupa po potrditvi nakupa ni mogoč.


Za nakup energentov;

Uporabnik pred pričetkom uporabe mobilne aplikacije opravi prijavo, kot to predvideva 3. člen teh splošnih pogojev, določi in potrdi točno lokacijo, in sicer z uporabo funkcije GPS na pametnem telefonu ali tabličnem računalniku in oznako točilnega mesta oz. prodajnega mesta, kjer je nakup z mobilno aplikacijo možen, pri čemer bo uporabnik slednjo bodisi poslikal ali pa vnesel navedeno kodo točilnega/prodajnega mesta v mobilno aplikacijo. Točilna/prodajna mesta z energenti, na katerih je nakup mogoče opraviti s pomočjo mobilne aplikacije, bo PETROL ustrezno označil (npr. s QR kodo, EAN kodo ali drugo enolično identifikacijsko oznako).

V naslednji fazi bo uporabnik izbral način plačila in potrdil uporabo izbrane plačilne kartice, dobroimetja ali mBills PETROL ter vnesel pripadajočo PIN kodo. Z vnosom in potrditvijo PIN kode se šteje prodajna pogodba med PETROLOM in uporabnikom za sklenjeno. V fazi vnosa PIN kode lahko potrošnik prekine proces sklepanja pogodbe tako, da pritisne ustrezen gumb v mobilni aplikaciji. PETROL ima pravico od faze potrditve plačilne kartice do vključno vnosa in potrditve PIN kode preveriti uporabnikov osebni okvir porabe in mu pred pričetkom točenja goriva sporočiti njegovo stanje okvira porabe (ali je preseženo oz., koliko ga v danem trenutku ima).

V primeru, da je stanje okvira porabe preseženo, uporabnik mobilne aplikacije ne bo mogel uporabiti pri plačevanju goriva na danem prodajnem mestu. V primeru, da limit porabe še ni dosežen, bo lahko uporabnik poravnal znesek s pomočjo mobilne aplikacije zgolj do višine limita porabe.

V naslednji fazi bo uporabnik seznanjen z natočeno in prevzeto količino blaga tj. izbranega energenta ter s ceno, ki bo razvidna tudi na samem točilnem agregatu, kot tudi s tem povezano točno kupnino. Uporabnik se z danimi informacijami seznani, jih potrdi ter prejme račun v elektronski obliki s strani PETROLA.

V primeru, da bi uporabnik iz kateregakoli razloga odpeljal s prodajnega mesta po sklenitvi pogodbe in pred zaključkom procesa nakupa, bo PETROL bremenil uporabnika za neplačani znesek oz. sprožil postopek izvršbe ter sprožil druge pravne postopke za zavarovanje svojih pravic in pravnega položaja.

 

 Za nakup Kave na poti;

 Uporabnik lahko opravi nakup Kave po naslednjem postopku:

 1. Izbere možnost »Kava na poti«.
 2. Poslika QR kodo na zgornjem robu kavomata ali ročno vnese številko, ki se nahaja pod QR kodo.
 3. V aplikaciji Izbere želeni napitek.
 4. Potrdi plačilo izbranega napitka in s tem izvede nakup izbranega napitka na kavomatu.
 5. Potrdi točenje napitka s pritiskom na gumb »Natoči« v aplikaciji ali pa z izbiro napitka na kavomatu.
 6. V naslednji fazi bo uporabnik s strani Petrola prejel račun v elektronski obliki. Račun je viden v zavihku arhiv računov.

 

Za nakup pranja vozila;

Uporabnik lahko opravi nakup pranja vozila po naslednjem postopku:

 1. Izbere možnost »Avtopranje«.
 2. Potrdi svojo lokacijo, ki jo aplikacija ugotovi s pomočjo vgrajene GPS naprave, oz. poslika QR kodo ali ročno vnese številko, ki se nahaja pod QR kodo. QR koda se nahaja v zgornjem levem vogalu vhoda v avtopralnico.
 3. Izbere želeno pranje (XXL, XL, L, M ali S) in želeno število žetonov za sesanje.
 4. Potrdi nakup pranja.
 5. Aplikacija generira 6-mestno kodo in jo prikaže na označenem mestu skupaj s številom žetonov.
 6. Pridobljeno kodo uporabnik pokaže upravljavcu avtopralnice in tudi število kupljenih žetonov.
 7. Uporabnik 6-mestno kodo prejme tudi preko SMS sporočila.
 8. Uporabnik takoj po potrditvi nakupa enega od pranj s strani Petrola prejme račun za storitev-blago v elektronski obliki. Račun je viden v zavihku arhiv računov.

Za nakup blaga in storitev neposredno na blagajni prodajnega mesta;

 1. Uporabnik lahko opravi nakup kateregakoli blaga in/ali storitve na blagajni prodajnega mesta po naslednjem postopku: Uporabnik izbere možnost »Moj račun«.
 2. Na vrhu ekrana je razvidna EAN koda, ki jo pokaže prodajnemu osebju.
 3. Prodajno osebje z naprave odčita EAN kodo.
 4. Po odčitani EAN kodi s strani prodajnega osebja uporabnik v POS vnese PIN, s katerim potrdi nakup.
 5. Uporabnik s strani prodajnega osebja pridobi račun v tiskani obliki.

Nakup sveže pripravljene hrane in pijače z oznako Fresh (v nadaljevanju  »Fresh« izdelki ) s plačilno kartico PETROL, dobroimetjem ali mBills.

Uporabnik lahko opravi nakup »Fresh« izdelkov po naslednjem postopku:

 1. Izbere možnost »Fresh«.
 2. Kadar GPS lokacija ni na voljo, uporabnik na zemljevidu izbere željeno lokacijo prodajnega mesta z »Fresh« izdelki, na katerem namerava uporabnik prevzeti naročene izdelke.
 3. Kadar je GPS lokacija na voljo, se avtomatsko izbere najbližja lokacija prodajnega mesta z »Fresh« izdelki, ki jo lahko uporabnik spremeni.
 4. Uporabnik v mobilni aplikaciji pregleduje nabor izdelkov, in željene dodaja v košarico, prav tako lahko prilagaja količino oz. mersko enoto izdelkov.
 5. Petrol pri opisu posameznega izdelka posreduje tudi informacije o morebitnih alergenih, ki so vsebovani v danem izdelku.
 6. Uporabnik lahko z označitvijo/odznačitvijo poda informacijo glede željenih sestavin v izdelku in izbranih dodatkov iz skupine dodatkov.
 7. Za pregled in morebitne popravke izbranih izdelkov uporabnik pritisne na gumb košarica. Izbor izdelkov v košarici potrdi s pritiskom na gumb POTRDI.
 8. Po potrditvi košarice uporabnik potrdi željeno lokacijo prodajnega mesta in čas za prevzem izdelkov, po potrebi pa lahko doda tudi opombo. V mobilni aplikaciji ponujeni  čas prevzema izdelkov je prvi možni termin, ko lahko uporabnik izdelke prevzame, uporabnik pa lahko uro prevzema spreminja znotraj enodnevnega okvirja, ki je določen glede na delovni čas izbrane lokacije prodajnega mesta.
 9. Uporabnik izbere način plačila in potrdil uporabo plačilne kartice PETROLA, dobroimetja na mobilni aplikaciji ali mBills PETROL. Naročilo izdelkov do vrednosti 14,99 EUR uporabnik potrdi s pritiskom na gumb POTRDI z obveznostjo plačila, pri vrednosti naročenih izdelkov nad 14,99 EUR pa mora uporabnik vnesti varnostno geslo (»pin« koda) za potrditev naročila z obveznostjo plačila. S potrditvijo nakupa ali vnosom PIN kode se šteje prodajna pogodba med PETROLOM in uporabnikom za sklenjeno. V fazi potrditve ali vnosa PIN kode lahko uporabnik prekine proces sklepanja pogodbe tako, da pritisne ustrezen gumb v mobilni aplikaciji. PETROL ima pravico od faze izbire plačilnega sredstva do vključno vnosa in potrditve ali vnosa PIN kode preveriti uporabnikovo stanje, dobroimetja oziroma osebni okvir (plačilna kartica) in mu pred potrditvijo naročila sporočiti njegovo stanje okvira možne porabe (ali je preseženo in koliko ga ima v danem trenutku na razpolago). V primeru, da je stanje okvira porabe preseženo, uporabnik izbranega plačilnega sredstva ne bo mogel uporabiti pri plačevanju izdelkov na izbranem prodajnem mestu. Uporabnik bo lahko naročil izdelke in poravnal znesek nakupa zgolj do višine razpoložljiv sredstev.
 10. Po oddaji naročila ni več mogoča sprememba vsebine naročila, zaradi že opravljene plačilne transakcije sredstev na vašem izbranem plačilnem sredstvu. Do 60 minut pred v naročilu določenem času prevzema, lahko uporabnik spremeni čas prevzema izdelkov  oz. lahko od naročila izdelkov v celoti odstopi. Spremembo časa prevzema izdelkov ali odstop od naročila   uporabnik izvede tako, da pokliče na izbrano prodajno mesto, ki potrditev spremembe naročila ali odstop od naročila uporabniku potrdi.
 11. Po potrditvi naročila, aplikacija generira 8-mestno kodo in jo prikaže skupaj s QR kodo, ki služi za prevzem naročenih izdelkov na v naročilu določenem prodajnem mestu.
 12. Uporabnik preko potisnega sporočila ali SMS sporočila s strani PETROLOVEGA prodajnega mesta v kratkem prejme potrditev/zavrnitev  nakupa.
 13. V primeru zavrnitve nakupa s strani PETROLA, le ta uporabniku vrne vrednost nakupa in morebitne ostale stroške transakcije.

Ob prevzemu se uporabniku izda elektronski račun za kupljene izdelke. Račun je viden v rubriki Arhiv računov. V primeru, da uporabnik iz kateregakoli razloga po sklenitvi pogodbe o nakupu Fresh izdelkov in pred zaključkom procesa nakupa (prevzem izdelka-ov) ne bi prevzel naročenih izdelkov, bo PETROL bremenil uporabnika za celotno vrednost naročenih izdelkov.

Uporabnik soglaša, da lahko PETROL v primeru nastopa utemeljenih okoliščin, ki preprečujejo izvršitev oddanega naročila, v roku 5 minut od prejema naročila odstopi od pogodbe o nakupu izdelkov, o čemer mora uporabnika  pisno obvesti.

Kot utemeljene okoliščine se štejejo zlasti:

 • okoliščine, ki po svoji naravi predstavljajo nastop višje sile, 
 • pomanjkanje surovin za izdelavo,
 • kakršnekoli motnje v delovnem procesu, ki vplivajo na pravočasno izvršitev naročila.

 

V primeru, da uporabnik zamuja s prevzemom Fresh izdelkov več kot 10 minut, ga lahko PETROL kontaktira in ga pozove k čimprejšnjemu prevzemu izdelkov.

V primeru, da naročilo ni prevzeto v 30 minutah od poteka izbranega časa prevzema, uporabnik soglaša, da PETROL ni več dolžan hraniti naročenih Fresh izdelkov in jih lahko zavrže.

Uporabnik je  seznanjen z dejstvom, da so »Fresh« izdelki namenjeni takojšnjemu zaužitju in so ustrezno zapakirani, tako da jih stranke lahko odnesejo tudi s seboj. PETROL ne odgovarja za slabšo kakovost izdelkov (npr. mrzli izdelki,…) v primeru, da uporabnik prevzame izdelke kasneje, kot je opredelil v naročilu.

Upoštevajoč tretji odstavek opredelitve nakupa »Fresh« izdelkov PETROL uporabniku jamči , da bo svoje obveznosti izpolnil pravočasno, tako da bodo izbrani izdelki na voljo uporabniku ob dogovorjenem času na dogovorjeni lokaciji. V primeru, da izbrano prodajno mesto s pripravo naročenih izdelkov zamudi več kot 10 minut, šteto od dogovorjenega  časa prevzema, se uporabniku za izbrane izdelke ne zaračuna kupnine.

Vse slike izdelkov so simbolične.

 

Nalaganje dobroimetja na aplikacijo:

Dobroimetje na  aplikacijo lahko uporabnik naloži na prodajnem mestu PETROLA. Mesečna omejitev zneska dobroimetja, ki ga lahko uporabnik naloži na aplikacijo brez osebne identifikacije je 250 EUR (z DDV) mesečno, skupna omejitev dobroimetja, ki ga ima lahko uporabnik pa je 500 EUR (z DDV). V primeru, da želi uporabnik na aplikacijo mesečno naložiti več kot 250 EUR bo Petrol iz poslovnih razlogov in zagotavljanja varnosti uporabnikov na prodajnem mestu zahteval identifikacijo uporabnika. Identificiranje uporabnika na prodajnem mestu se izvede vpogledom v uradni osebni dokument (potni list, osebna izkaznica, novo vozniško dovoljenje) uporabnika ob njegovi osebni navzočnosti, pri čemer bo predstavnik Petrola na prodajnem mestu preveril in zabeležil številko osebnega dokumenta, naziv izdajatelja in veljavnost osebnega dokumenta. 

Uporabnik lahko po uspešni prijavi izvrši nakupe blaga in/ali storitev skladno s temi splošnim pogoji ter na način kot je razviden v dani aplikaciji za posamezne kategorije blaga in/ali storitev ter po cenah razvidnih na PETROLOVIH prodajnih mestih. Cene so v eurih in že vsebujejo davek na dodano vrednost, razen če je izrecno napisano drugače.

Uporabnika zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku potrditve nakupa/oddaje naročila. Odstop od nakupa po potrditvi nakupa ni mogoč.

Izplačilo vplačanega dobroimetja (npr. na tekoči račun, v obliki gotovine) uporabniku ni mogoče. 

Koriščenje dobroimetja je mogoče zgolj v okviru nakupa blaga in/ali storitev na PETROLOVIH prodajnih mestih. 

Uporabnik lahko dobroimetje naloži tako, da v aplikaciji izbere možnost »Moj račun«, ki mu odpre ekran s prikazom črtne kode njegove Petrol klub kartice zvestobe. Črtno kodo kartice pokaže prodajalcu na prodajnem mestu PETROLA, ki jo poslika, in uporabniku naloži dobroimetje za prejeti znesek denarja.

 

3. Kontakti, pomoč in dodatna vprašanja

V primeru vprašanj ali v primeru, da uporabnik potrebuje pomoč, se lahko obrne na prodajno osebje na prodajnem mestu Petrola ali kontaktira klicni center Petrola na brezplačno številko 080 22 66.

 

4. Omejitev odgovornosti

PETROL v nobenem primeru ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev uporabniku za morebitno nedelovanje oz. nemožnost uporabe mobilne aplikacije, ampak si bo za nemoteno delovanje mobilne aplikacije zgolj prizadeval. Ta določba pa ne izključuje odgovornosti PETROLA za škodo, ki jo PETROL povzroči uporabniku, ki se v skladu z zakonom, ki ureja pravice potrošnikov, šteje za potrošnika, namenoma ali iz malomarnosti.

Za prikaz določenih funkcionalnosti se v mobilni aplikaciji uporablja neodvisne zunanje storitve in aplikacije. Za uporabo teh storitev veljajo pogoji uporabe zunanje storitve, ki jih določa lastnik storitve ali aplikacije, PETROL pa v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev. PETROL tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek spletnih povezav, ki niso last PETROLA.

PETROL ni odgovoren za občasno nedelovanje mobilne aplikacije, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo in/ali izgubo dohodka.

PETROL zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi npr. izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Ta določba pa ne izključuje odgovornosti PETROLA za škodo, ki jo PETROL povzroči uporabniku, ki se v skladu z zakonom, ki ureja pravice potrošnikov, šteje za potrošnika, namenoma ali iz malomarnosti.

Podatki v mobilni aplikaciji so zgolj informativne narave, zato PETROL ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov.

Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, opravljene z uporabo svojega uporabniškega računa. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, mora o tem nemudoma obvestiti PETROL, kot je to opredeljeno v 8. členu teh splošnih pogojev. PETROL ni odgovoren za škodo, ki bi jo uporabnik utrpel zaradi nepooblaščene uporabe uporabniškega računa ali gesla, s katerim je registriran v mobilno aplikacijo. Uporabnik se zaveže, da bo mobilno aplikacijo uporabljal v skladu s temi splošnimi pogoji ter pogoji za katere je navedeno, da te pogoje dopolnjujejo, da bo zagotavljal tajnost gesel ter da bo upošteval pravila in obvestila, objavljena na spletnem mestu www.petrol.si.

PETROL ne odgovarja za morebitne napake in škodo, ki je posledica posredovanja napačnih podatkov in/ali drugega delovanja iz sfere uporabnika npr. ob registraciji ali prijavi v mobilno aplikacijo.

Prav tako si PETROL pridržuje pravico, da kadarkoli brez predhodnega opozorila spremeni, doda ali odstrani vsebine, objavljene v mobilni aplikaciji. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost, pri čemer morajo poskrbeti tudi za ustrezno zaščito podatkov na svojem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku.

Petrol lahko po lastni presoji poslovnih razlogov preneha zagotavljati mobilno aplikacijo o čemer bo uporabnike pravočasno obvestil.

 

5. Nadgradnje in nove verzije mobilne aplikacije 

Zaradi tehničnih ali funkcionalnih nadgradenj mobilne aplikacije si PETROL pridržuje pravico, da objavi novo verzijo mobilne aplikacije. Uporabnik bo o novi verziji mobilne aplikacije obveščen ali preko aplikacije same ali preko trgovine, iz katere je mobilna aplikacija naložena, ali pa bo do posodobitve aplikacije lahko na telefonu prišlo tudi samodejno.

 

6. Osebni podatki

Petrol obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in nacionalnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

 

6.1. Vrste osebnih podatkov, podlaga ter namen obdelave

Za registracijo v mobilno aplikacijo Petrol  mora uporabnik posredovati Petrolu svoje osebne podatke: ime, priimek, naslov bivališča, številko mobilnega telefona, naslov elektronske pošte, davčno številko.

Petrol bo obdeloval navedene podatke za namen:

 • Kontaktiranja uporabnika za potrebe nemotene uporabe blaga ali storitev, ki so predmet teh Splošnih pogojev,
 • Zagotavljanja blaga ali storitev, ki so predmet splošnih pogojev in sklenitve pogodbe z uporabnikom,
 • Registracije uporabnika,
 • Izvajanja in pregledovanja plačilnih transakcij, morebitnih neskladnosti pri izvrševanju plačil ter s tem povezanih zlorab in drugih kršitev teh Splošnih pogojev.

Poleg obveznih podatkov, lahko uporabnik Petrolu posreduje tudi podatke, ki niso obvezni za uporabo mobilne aplikacije , in jih uporabnik Petrolu predloži prostovoljno: spol, datum rojstva, akademski naziv.

Petrol bo obdeloval navedene podatke za druge namene, pod pogojem da je uporabnik za takšne druge namene obdelave podatkov podal pisno soglasje:

 • Profiliranje uporabnikov za pripravo prilagojenih ponudb svojega blaga in storitev prek uporabe naslova e-pošte, SMS, MMS, telefona ali klasične pošte
 • Za neposredno trženje glede ponudb blaga in storitev, akcijskih prodajah, ugodnostih, ter drugih sprememb oz. novosti
 • Izvajanje tržnih raziskav o kvaliteti izdelkov in storitev ter potrebah po dodatnih izdelkih ali storitvah.

Za nemoteno uporabo mobilne aplikacije bo moral uporabnik omogočiti aplikaciji dovoljenje za obdelavo informacij glede svoje lokacije. Mobilna aplikacija potrebuje ta podatek za iskanje najbližjih Petrol bencinskih servisov. V kolikor uporabnik aplikaciji ne bo dovolil posredovanja lokacije, ne bo mogel uporabljati navedene storitve. 

Ob posameznem nakupu prek mobilne aplikacije, Petrol obdeluje tudi podatke o nakupljenih izdelkih oz. opravljenih storitvah, plačilu, koriščenju ugodnosti, času in kraju nakupa, načinih plačila, dobroimetjih, zbranih zlatih točkah in drugih pridobljenih  ugodnostih. V primeru, da posameznik ne poda ustreznega soglasja za tovrstno obdelavo, Petrol te podatke obdeluje anonimno ali s psevdonimom in sicer poleg že navedenih namenov tudi z namenom analiziranja in preučevanja nakupovalnih navad, za namen optimiziranja ponudbe in stroškov ter dvig zadovoljstva kupcev.

 

6.2. Spremembe podatkov

V primeru, da se osebni podatki iz prvega odstavka točke 7.1 spremenijo, mora uporabnik sporočiti Petrolu spremembo v roku 30 dni od njenega nastanka, in sicer pisno na naslov: Petrol, Slovenska energetska družba d.d., Dunajska c. 50, Ljubljana ali prek Petrol spletne strani oziroma prek Petrolove aplikacije.

PETROL bo spremembo podatkov, posredovanih po navadni pošti, upošteval najkasneje v roku 15 dni od dne prejema pisnega obvestila, v primeru spremembe podatkov prek spletne strani oziroma prek mobilne aplikacije pa takoj.

Sprememba uporabnika ter prenos morebitnega dobroimetja na drugo osebo, je dovoljena samo ob soglasju uporabnika ter osebe, na katero se predmetni posel prenaša.

 

6.3. Pravice uporabnika

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva potrditev, ali Petrol obdeluje njegove osebne podatke ter seznanitev s temi osebnimi podatki, ima pravico, da te osebne podatke prejme in pravico, da jih posreduje drugemu upravljavcu. Uporabnik lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov, ugovarja obdelavi osebnih podatkov ter avtomatiziranemu sprejemanju posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, prekliče dana soglasja za različne namene obdelave, zahteva popravke oz. dopolnitve ali izbris osebnih podatkov. Vse navedene pravice lahko uveljavlja pod pogoji in v obsegu iz 15. do 22. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Ne glede na uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka, se bodo osebni podatki morda obdelovali v okviru morebitnih ostalih danih privolitev ter v primeru, da za obdelavo obstaja skladno s 6. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov druga pravna podlaga, v okviru te podlage.

Zahtevo za uveljavitev pravic iz prvega odstavka te točke, lahko uporabnik izvede s pisno zahtevo, poslano na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, s pripisom »za DPO«.

PETROL bo v primeru uveljavljanja uporabnikovih pravic glede ugovora obdelave podatkov, preklica soglasja, zahteve po omejitvi obdelave ali izbrisu osebnih podatkov, ki imajo za posledico preprečevanje obveščanja uporabnika, preprečil obveščanje najkasneje v roku 15 dni od prejema ugovora oziroma spremembe nastavitev uporabnika, vendar v primeru, da je bila kampanja za obveščanje pripravljena pred obdelavo ugovora oziroma spremembe nastavitev, obstaja možnost, da bo uporabnik kljub temu prejel še zadnje obvestilo. Uveljavljanje ostalih pravic bo Petrol zagotavljal v rokih, zahtevanih z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

 

6.4. Uporabniki osebnih podatkov

PETROL z osebnimi podatki ravna posebej skrbno in onemogoča dostop nepooblaščenim osebam. V nekaterih primerih je potrebno zaradi posameznih primerov obdelav, ki jih Petrol ne izvaja samostojno, uporabnikove osebne podatke posredovati izvajalcem – zunanjim obdelovalcem, ki podatke obdelujejo v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom Petrola (distribucijski partnerji, oglaševalske agencije, tiskarne, lastniki programske opreme idr..) in so podrobneje naštete v seznamu na spletni strani http://www.petrol.si/. Poleg zunanjih obdelovalcev Petrol posreduje uporabnikove osebne podatke tudi državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka ter v primerih zahteve uporabnika ali na podlagi njegovega pisnega pooblastila.

 

6.5. Rok hrambe osebnih podatkov

Petrol osebne podatke obdeluje do izpolnitve namena obdelave oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov. V primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov določen z zakonom, Petrol te osebne podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo. Osebni podatki, ki so pridobljeni na podlagi soglasij, pa se hranijo do preklica.

Več o obdelavi osebnih podatkov s strani Petrola najdete v Politiki zasebnosti Petrol d.d., Ljubljana, objavljeni na spletni strani http://www.petrol.si/gdpr/politika-zasebnosti oziroma dostopni na prodajnih mestih Petrola.

 

7. Obveznosti uporabnika

Uporabnik mobilne aplikacije se obvezuje, da slednjih ne bo uporabljal za nezakonite ali splošnim pogojem uporabe nasprotujoče namene. Mobilne aplikacije ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil mobilni aplikaciji ali družbi PETROL kot tudi tretjim osebam in njihovemu premoženju. Skladno s to obveznostjo se uporabnik še zlasti zavezuje, da:

 • bo upošteval vsa varnostna opozorila, posredovana s strani PETROLA, glede uporabe mobilne aplikacije na prodajnih mestih;
 • dane mobilne naprave pri točenju/nakupu energentov ne bo uporabljal izven svojega vozila, saj se s tem ogroža požarna varnost na posamičnem prodajnem mestu. V primeru, da ima vozilo premično streho, mora biti ta ob uporabi popolnoma zaprta;
 • v primeru uporabe aplikacije za nakup energentov mora uporabnik zagotoviti, da so okna in vrata vozila med uporabo mobilne aplikacije na prodajnem mestu zaprta.

Pri posredovanju kakršnihkoli povratnih informacij in predlogov v zvezi z mobilno aplikacijo NA POTI družbi PETROL uporabnik jamči, da je imetnik ustreznih pravic oz. dovoljenj, na osnovi katerih lahko pravno veljavno razpolaga z oddanim materialom in/ali drugimi informacijami.

V primeru nepooblaščene uporabe uporabniškega imena ali gesla je uporabnik dolžan obvestiti PETROL na elektronski naslov klub@petrol.si. PETROL ima pravico, da v primeru nedovoljene uporabe in/ali kakršnihkoli drugih zlorab pri dostopu oz. uporabi aplikacije s strani uporabnikov ali katerihkoli drugih oseb in/ali v primeru suma zlorabe gesla izvede vse ukrepe in druga in druga dejanja, ki jih v skladu s svojo lastno poslovno presojo šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov in/ali zaradi varstva pravic in interesov kupcev in/ali uporabnikov in/ali zaradi varstva pravic in interesov katerihkoli drugih oseb (npr. preprečitev dostopa do aplikacije …).

 

8. Pravice intelektualne lastnine
Vsi podatki, podobe ter druge informacije v okviru mobilne aplikacije so predmet avtorske zaščite ali druge zaščite industrijske zaščite, kot jo opredeljuje relevantno pravo, ki ureja varstvo avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine.
S prenosom oz. registracijo v mobilno aplikacijo, uporabnik pridobi neprenosljivo in neizključno pravico do uporabe aplikacije izključno na svojem pametnem telefonu. Pravica do uporabe iz tega odstavka velja zgolj za nekomercialne namene. PETROL tako na uporabnika ne prenaša ostalih materialnih avtorskih pravic ali pravic industrijske lastnine, ravno tako pa mu ne daje pravice do uporabe blagovnih znamk, logotipov, celostne grafične podobe, ki je v lasti oz. imetništvu PETROLA. Uporabnik tako npr. ne sme izdelovati kopij mobilne aplikacije, namestiti aplikacije na strežnik ali drugo platformo, dajati mobilne aplikacije v najem ali podeljevati podlicenc za njeno uporabo, predelati ali kako drugače posegati v delovanje mobilne aplikacije.

 

9. Pritožbe in spori

Uporabnik lahko odda pritožbe v zvezi z delovanjem mobilne aplikacije in opravljenimi nakupi preko mobilne aplikacije na http://www.petrol.si/povej ali neposredno prodajnemu osebju na prodajnem mestu. V pritožbi mora uporabnik natančno opisati ravnanje oz. napako, zoper katero vlaga pritožbo in v kolikor je pritožba povezana z opravljenimi nakupi, mora pritožbi priložiti kopijo računa. Postopek obravnave pritožb je zaupen.

Morebitne spore bosta PETROL in uporabnik reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred  pristojnim sodiščem.

PETROL za razmerje izhajajoč iz teh splošnih pogojev ne priznava izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z zakonodajo s področja izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

Povezava do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov se nahaja na naslednji povezavi http://ec.europa.eu/odr.

 

  10. Kodeks ravnanja

  Petrol je sprejel Kodeks ravnanja, ki je skupaj s povezanimi vsebinami dostopen na spletnem naslovu http://www.petrol.si/o-podjetju/petrol/petrolov-kodeks-ravnanja

 

  11. Prehodne in končne določbe
  Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.petrol.si. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih splošnih pogojev, nastale zaradi spremenjene poslovne politike PETROLA, veljavne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih          organov.

  Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev oz. uveljavitev novih splošnih pogojev stopi v veljavo z dnem objave na predhodno navedeni spletni strani, vendar se začne uporabljati 15. dan od njene objave. PETROL lahko v primeru sprememb in dopolnitev splošnih pogojev,    ki so posledica spremembe relevantne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov, rok pričetka uporabe splošnih pogojev iz tega odstavka tudi skrajša (npr. tako da dopolnitve izvede v roku, določenem v odločbi organa ali uveljavitvi relevantnega zakona).

  Drugi odstavek tega člena se ne uporablja za spremembe in dopolnitve splošnih pogojev, ki ne posegajo v pravice in/ali obveznosti uporabnikov (npr. tipkarske napake, očitne pomote v besedilu), slednje lahko PETROL kadarkoli odpravi brez predhodnega obveščanja          uporabnikov.

  Šteje se, da je bil uporabnik o spremembi oz. dopolnitvi splošnih pogojev, obveščen z dnem objave novih oz. spremenjenih ali dopolnjenih splošnih pogojev na spletni strani PETROLA iz tega člena.

  V kolikor se uporabnik z novimi, spremenjenimi ali dopolnjenimi splošnimi pogoji ne bi strinjal bo uporabniku uporaba mobilne aplikacije onemogočena oz. omejena.   V tem primeru uporabniku priporočamo, da do pričetka uporabe novih, spremenjenih ali dopolnjenih             splošnih pogojev porabi celotno dobroimetje. Po dnevu pričetka uporabe  novih, spremenjenih ali dopolnjenih splošnih pogojev, ne da bi uporabnik potrdil strinjanje z le-temi, poraba dobroimetja ne bo več mogoča. V tem primeru bo imel uporabnik možnost vračila                  dobroimetja v skladu s 3. točko teh splošnih pogojev, kot velja za primer preklica registracije.

  Ti splošni pogoji se objavijo dne 30. 7. 2018. Z dnem pričetka uporabe teh splošnih pogojev prenehajo veljati in se uporabljati Splošni pogoji uporabe mobilne aplikacije NA POTI s PETROL klub kartico zvestobe, veljani z dne 23. 5. 2018 . 

 


 

Splošni pogoji uporabe mobilne aplikacije NA POTI s PETROL klub kartico zvestobe  

 

Splošni pogoji uporabe mobilne aplikacije NA POTI s PETROL klub kartico zvestobe  

1. Uvodna določba

S splošnimi pogoji uporabe mobilne aplikacije NA POTI s PETROL klub kartico zvestobe (v nadaljevanju: splošni pogoji), PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, matična št.: 5025796000, id. št. za DDV: SI80267432, vpisana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, z osnovnim kapitalom 52.240.977,04 evrov (v nadaljevanju: PETROL) določa obveznosti, pravice in pogoje za uporabo in poslovanje prek mobilne aplikacije NA POTI s PETROL klub kartico zvestobe  (v nadaljevanju: mobilna aplikacija). 

Ti splošni pogoji veljajo za vse nadgradnje in/ali nove verzije in/ali kakršne koli druge spremembe dane mobilne aplikacije.

Vsebine, ki zadevajo uporabo Petrol klub kartice zvestobe, urejajo pripadajoči splošni pogoji, ki dopolnjujejo dane splošne pogoje. V primeru nasprotja prevladajo ti splošni pogoji. Splošna pravila uporabe Petrol klub kartice zvestobe so dostopna spletni strani http://www.petrol.si/na-poti/zame/petrol-klub/splosni-pogoji-in-obrazci.

 

2. Definicije

Izrazi, uporabljeni v teh splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

Uporabniki mobilne aplikacije so lahko fizične osebe, ki so dopolnile 15 let starosti in so delno ali polno poslovno sposobni potrošniki ter hkrati so ali z registracijo v mobilno aplikacijo, podajo zaprosila in z odobritvijo PETROLa postanejo imetniki Petrol klub kartice zvestobe. Imetništvo Petrol klub kartice zvestobe je pogoj za uporabo mobilne aplikacije s funkcionalnostmi, opredeljenimi v teh splošnih pogojih (npr. nalaganje dobroimetja, nakup blaga/storitev opredeljenih v teh pogojih,...).

Pametni telefon ali tablični računalnik za potrebe teh splošnih pogojev pomeni napravo, ki omogoča nameščanje in delovanje naprednih aplikacij, ki jih sicer običajni telefoni ne podpirajo. Pametni telefoni ali tablični računalniki omogočajo naprednejše možnosti dostopa do interneta, večopravilnost, povezljivost in imajo možnost uporabe naprednih funkcij.

Mobilna aplikacija omogoča uporabnikom izvedbo plačila  blaga in/ali storitev na prodajnem mestu PETROLA, ki je/so jasno razvidne iz mobilne aplikacije in jih je mogoče opraviti s pomočjo uporabe mobilne aplikacije.

Registracija pomeni samo prvi vpis v bazo podatkov, kjer uporabnik vpiše zahtevane podatke glede na tip registracije in poda soglasje k danim splošnim pogojem.

Prijava pomeni, da so vsi potrebni podatki že vpisani v bazo ter, da je uporabnikov  elektronski naslov že potrjen v bazi. V okviru prijave je potrebno za vsak nadaljnji vpogled v poslovanje vpisati le elektronski naslov in geslo, uporabnik pa si geslo lahko naknadno po želji spremeni.

Spletna ali mobilna trgovina predstavlja digitalni način distribucije aplikacij in je namenjena zagotavljanju oz. nameščanju programskih aplikacij za uporabnike ter omogoča prenos mobilnih aplikacij na pametne telefone. 

Geslo za vstop v mobilno aplikacijo omogoča prijavo v mobilno aplikacijo in ga določi uporabnik.

Mobilna aplikacija omogoča izvedbo posamičnih transakcij do 14,99 EUR (z DDV) brez varnostnega gesla, nad tem zneskom pa zgolj na osnovi pravilnega varnostnega gesla. Skupna mesečna omejitev uporabe dobroimetja na mobilni aplikaciji brez identifikacije uporabnika na prodajnem mestu Petrola je 250 EUR (z DDV), najvišji znesek dobroimetja uporabnika pa ne sme preseči 500 EUR (z DDV). 

 

3. Prenos mobilne aplikacije 

Uporabnik lahko mobilno aplikacijo, glede na obstoječi pametni telefon ali tablični računalnik in glede na razpoložljivost, prenese preko spletnih ali mobilnih trgovin za mobilne aplikacije, in sicer vedno na način in pod pogoji, ki so določeni za izbrane spletne mobilne trgovine:

- Apple iOS: App Store,

- Google Android: Google Play Store.

Uporaba aplikacije je za uporabnika brezplačna, pri čemer je dolžan uporabnik plačati prenos podatkov, ki mu ga izbrani operater zaračuna po veljavnem ceniku. Prenos in uporaba dela aplikacij sta ob ustreznem omrežju možna tudi v tujini (roaming), vendar se ob prenosu in uporabi obračunava prenos podatkov v tujini, in sicer po veljavnem ceniku izbranega operaterja za prenos podatkov v tujini.

 

4. Tehnične zahteve

Za prenos in uporabo mobilne aplikacije, PETROL priporoča uporabo LTE ali 3G omrežja ali fiksnega elektronskega komunikacijskega omrežja. V 2.75G (Edge) je prenos in uporaba aplikacije mogoča, vendar se aplikacija prenaša dlje časa oz. deluje počasneje. 

Mobilna aplikacija deluje na operacijskih sistemih: iOS 10 in novejših (Apple) ali Android 5.0 in novejših (Google). Zaradi tehničnih omejitev starejših verzij operacijskih sistemov določene aplikacije niso na voljo, funkcionalnosti ne delujejo pravilno ali pa prikaz funkcionalnosti ni mogoč. 

Za dostop do polne funkcionalnosti mobilne aplikacije je potrebna prijava kot to določa 5. člen teh splošnih pogojev.

 

5. Registracija, prijava in preklic

Z označitvijo ustreznega polja v okviru registracije v mobilni aplikaciji, uporabnik zaprosi/potrjuje, da se mu dodeli virtualna Petrol klub kartica zvestobe in s tem povezan predplačniški račun za nalaganje dobroimetja in/ali povezava s Petrol klub kartico zvestobe. 

Imetništvo Petrol klub kartice zvestobe je pogoj za uporabo mobilne aplikacije s funkcionalnostmi, opredeljenimi v teh splošnih pogojih (npr. nalaganje dobroimetja, nakup blaga/storitev opredeljenih v teh pogojih,...). Če bi uporabniku Petrol klub kartica zvestobe prenehala veljati, uporabnik mobilne aplikacije s funkcionalnostmi, opredeljenimi v teh splošnih pogojih ne bi mogel več uporabljati. V tem primeru bi lahko uporabljal mobilno aplikacijo le s funkcionalnostmi, opredeljenimi v Splošnih pogojih uporabe mobilne aplikacije NA POTI brez Petrol klub kartice zvestobe in Petrol klub plačilne kartice, dostopnimi na spletni strani www.petrol.si/spp-app-na poti. V primeru, da ob prenehanju veljavnosti Petrol klub kartice zvestobe in s tem prenehanjem možnosti uporabe mobilne aplikacije s funkcionalnostmi, opredeljenimi v teh splošnih pogojih, na mobilni aplikaciji računu ostane neizkoriščeno dobroimetje v višini vsaj 1 EUR z DDV, ima uporabnik možnost v roku enega leta od prenehanja možnosti uporabe mobilne aplikacije s funkcionalnostmi, opredeljenimi v teh splošnih pogojih preko   elektronskega naslova klub@petrol.si. zaprositi za izdajo Petrolove darilne kartice v višini neizkoriščenega dobroimetja. Za manjše zneske dobroimetja (nižje od 1 EUR z DDV) izdaja Petrolove darilne kartice ni mogoča, uporaba koriščenja dobroimetja pa uporabniku v tem primeru ni več mogoča. Glede na navedeno PETROL uporabnikom priporoča, da pred prenehanjem veljave Petrol klub kartice zvestobe izkoristijo vso neizkoriščeno dobroimetje.

Z označitvijo polja, uporabnik potrjuje, da je skrbno prebral vsakokrat veljavne splošne pogoje, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti ter s sprejemom splošnih pogojev potrjuje, da je dopolnil starost 15 let. 

Za prvi dostop do mobilne aplikacije se je treba predhodno registrirati. Ob registraciji se uporabnikovo uporabniško ime poveže z njegovim dosedanjim poslovanjem s Petrolom ali pa se ob registraciji ustvari novo, nepovezano uporabniško ime. 

Z uspešnim postopkom registracije v mobilno aplikacijo in sprejetjem teh splošnih pogojev uporabnik pridobi možnost pregleda  plačanih računih (za storitve opravljene prek aplikacije NA POTI) ter pregleda pridobljenih ugodnosti. Obvezni podatki so nujno potrebni za nadaljnje postopke prijave in komunikacijo pri poslovanju z registriranim uporabnikom ter za druge vrste obdelav, skladno z namenom in pravnimi podlagami, in so označeni z zvezdico ali s sporočilom,  da je polje obvezno. V primeru, da uporabnik ne želi posredovati kateregakoli obveznega podatka pri registraciji, ne bo mogel uspešno dokončati registracije in posledično ne bo mogel uporabljati mobilne aplikacije.

Uporabnik lahko prekliče svojo registracijo iz mobilne aplikacije tako, da preklic registracije javi na brezplačno telefonsko številko 080 22 66 oziroma pisno na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Petrol Klub, Dunajska 50, Ljubljana, s pripisom »preklic« ali po elektronski pošti na elektronski naslov: klub@petrol.si, z zadevo »preklic«. Po dokončni potrditvi preklica registracije bo uporabniško ime brisano iz seznama uporabnikov aplikacije.

V primeru, da ob preklicu registracije na mobilni aplikaciji ostane neizkoriščeno dobroimetje v višini vsaj 1 EUR z DDV lahko uporabnik v roku enega leta od preklica registracije preko elektronskega naslova klub@petrol.si. zaprosi za izdajo Petrolove darilne kartice v višini neizkoriščenega dobroimetja. Za manjše zneske dobroimetja (nižje od 1 EUR z DDV) izdaja Petrolove darilne kartice ni mogoča, uporaba koriščenja dobroimetja pa uporabniku v tem primeru ni več mogoča.  

V primeru odtujitve uporabnikovega pametnega telefona, lahko uporabnik  izvede preklic registracije prek portala MOJ PETROL ali pokliče na kontaktno številko PETROLA 080 22 66, tako da PETROL lahko v njegovem imenu in za njegov račun izvede preklic obstoječega gesla ali preko portala MOJ PETROL izvede spremembo gesla. Če uporabnik mobilne aplikacije ne bi želel več uporabljati lahko zaprosi za izdajo Petrolove darilne kartice  v skladu s prejšnjim odstavkom te točke splošnih pogojev.

 

6. Potek uporabe mobilne aplikacije

Uporabnik pred pričetkom uporabe mobilne aplikacije opravi prijavo kot to predvideva 5. člen teh splošnih pogojev.

Dobroimetje na  aplikacijo lahko uporabnik naloži na prodajnem mestu PETROLA. Mesečna omejitev zneska dobroimetja, ki ga lahko uporabnik naloži na aplikacijo brez osebne identifikacije je 250 EUR (z DDV) mesečno, skupna omejitev dobroimetja, ki ga ima lahko uporabnik pa je 500 EUR (z DDV). V primeru, da želi uporabnik na aplikacijo mesečno naložiti več kot 250 EUR bo Petrol iz poslovnih razlogov in zagotavljanja varnosti uporabnikov na prodajnem mestu zahteval identifikacijo uporabnika. Identificiranje uporabnika na prodajnem mestu se izvede vpogledom v uradni osebni dokument (potni list, osebna izkaznica, novo vozniško dovoljenje) uporabnika ob njegovi osebni navzočnosti, pri čemer bo predstavnik Petrola na prodajnem mestu preveril in zabeležil številko osebnega dokumenta, naziv izdajatelja in veljavnost osebnega dokumenta. 

Uporabnik lahko po uspešni prijavi izvrši nakupe blaga in/ali storitev skladno s temi splošnim pogoji ter na način kot je razviden v dani aplikaciji za posamezne kategorije blaga in/ali storitev ter po cenah razvidnih na PETROLOVIH prodajnih mestih in v mobilni aplikaciji. Cene so v eurih in že vsebujejo davek na dodano vrednost, razen če je izrecno napisano drugače. Veljajo cene v trenutku oddaje naročila oz. veljajo tiste cene, ki so bile veljavne v času, ko je naročilo prejel informacijski sistem PETROLA. PETROL si pridržuje pravico do dnevnih sprememb cen blaga in storitev brez predhodnega obvestila. Uporabnik lahko opravlja nakupe do višine 14,99 EUR (z DDV) brez vnosa varnostnega gesla, nad tem zneskom pa zgolj na osnovi vnosa pravilnega varnostnega gesla. 

Uporabnika zavezujejo splošni pogoji, ki so veljavni v trenutku oddaje naročila. Uporabnik po potrditvi nakupa ne more več odstopiti od nakupa.

Izplačilo vplačanega dobroimetja (npr. na tekoči račun, v obliki gotovine) uporabniku ni mogoče. 

Koriščenje dobroimetja je mogoče zgolj v okviru nakupa blaga in/ali storitev na PETROLOVIH prodajnih mestih. 

Uporabnik lahko dobroimetje naloži tako, da v aplikaciji izbere možnost »Moj račun«, ki mu odpre ekran s prikazom črtne kode njegove Petrol klub kartice zvestobe. Črtno kodo kartice pokaže prodajalcu na prodajnem mestu PETROLA, ki jo poslika, in uporabniku naloži dobroimetje za prejeti znesek denarja.

 

Nakup Kave na poti z dobroimetjem

Uporabnik lahko opravi nakup Kave na poti z dobroimetjem po naslednjem postopku:

 1. Izbere možnost »Kava na poti«.
 2. Poslika QR kodo na zgornjem robu kavomata ali ročno vnese številko, ki se nahaja pod QR kodo.
 3. V aplikaciji izbere željeni napitek.
 4. Potrdi plačilo izbranega napitka in s tem izvede nakup izbranega napitka na kavomatu.
 5. Potrdi točenje napitka s pritiskom na gumb »Natoči« v aplikaciji, ali pa z izbiro napitka na kavomatu.
 6. Nato uporabnik s strani Petrola prejme račun v elektronski obliki. Račun je viden v meniju pod rubriko Arhiv računov.

 

Nakup pranja vozila z dobroimetjem

Uporabnik lahko opravi nakup pranja vozila z dobroimetjem po naslednjem postopku:

 1. Izbere možnost »Avtopranje«.
 2. Potrdi svojo lokacijo, ki jo aplikacija ugotovi s pomočjo vgrajene GPS naprave, oz. poslika QR kodo ali ročno vnese številko, ki se nahaja pod QR kodo. QR koda se nahaja v zgornjem levem vogalu vhoda v avtopralnico.
 3. Izbere željeno pranje (XXL, XL, L, M ali S) in željeno število žetonov za sesanje.
 4. Potrdi nakup pranja.
 5. Aplikacija generira 6-mestno kodo in jo prikaže na označenem mestu skupaj s številom žetonov.
 6. Pridobljeno kodo uporabnik pokaže upravljalcu avtopralnice, pa tudi število kupljenih žetonov.
 7. Uporabnik 6-mestno kodo prejme tudi preko SMS sporočila.
 8. Uporabnik takoj po potrditvi nakupa enega od pranj prejme s strani Petrola račun za storitev-blago v elektronski obliki. Račun je viden v meniju pod rubriko Arhiv računov.

 

Nakup hrane in pijače z oznako Fresh (v nadaljevanju  »Fresh« izdelki ) z dobroimetjem.

Uporabnik lahko opravi nakup »Fresh« izdelkov po naslednjem postopku:

 1. Izbere možnost »Fresh«.
 2. Kadar GPS lokacija ni na voljo, uporabnik na zemljevidu izbere željeno lokacijo prodajnega mesta z »Fresh« izdelki, na katerem namerava uporabnik prevzeti naročene izdelke.
 3. Kadar je GPS lokacija na voljo, se avtomatsko izbere najbližja lokacija prodajnega mesta z »Fresh« izdelki, ki jo lahko uporabnik spremeni.
 4. Uporabnik v mobilni aplikaciji pregleduje nabor izdelkov, in željene dodaja v košarico, prav tako lahko prilagaja količino oz. mersko enoto izdelkov.
 5. Petrol pri opisu posameznega izdelka posreduje tudi informacije o morebitnih alergenih, ki so vsebovani v danem izdelku.
 6. Uporabnik lahko z označitvijo/odznačitvijo poda informacijo glede željenih sestavin v izdelku in izbranih dodatkov iz skupine dodatkov.
 7. Za pregled in morebitne popravke izbranih izdelkov uporabnik pritisne na gumb košarica. Izbor izdelkov v košarici potrdi s pritiskom na gumb POTRDI.
 8. Po potrditvi košarice uporabnik potrdi željeno lokacijo prodajnega mesta in čas za prevzem izdelkov, po potrebi pa lahko doda tudi opombo. V mobilni aplikaciji ponujeni  čas prevzema izdelkov je prvi možni termin, ko lahko uporabnik izdelke prevzame, uporabnik pa lahko uro prevzema spreminja znotraj enodnevnega okvirja vezanega na delovni čas izbrane lokacije prodajnega mesta.
 9. Uporabnik izbere način plačila in potrdil uporabo dobroimetja ali mBills Petrol. Naročilo izdelkov do vrednosti 14,99 EUR uporabnik potrdi s pritiskom na gumb POTRDI, pri vrednosti naročenih izdelkov nad 14,99 EUR pa mora uporabnik vnesti varnostno geslo (»pin« koda) za potrditev naročila. S potrditvijo ali vnosom PIN kode se šteje prodajna pogodba med PETROLOM in uporabnikom za sklenjeno. V fazi potrditve ali vnosa PIN kode lahko potrošnik prekine proces sklepanja pogodbe tako, da pritisne ustrezen gumb v mobilni aplikaciji. PETROL ima pravico od faze izbire plačilnega sredstva do vključno vnosa in potrditve ali vnosa PIN kode preveriti uporabnikovo stanje dobroimetja in mu pred potrditvijo sporočiti njegovo stanje okvira možne porabe (ali je preseženo in koliko ga v danem trenutku ima). V primeru, da je stanje okvira porabe preseženo, uporabnik izbranega plačilnega sredstva ne bo mogel uporabiti pri plačevanju izdelkov na izbranem prodajnem mestu. Uporabnik bo lahko naročil in poravnal znesek zgolj do višine razpoložljiv sredstev na dobroimetnem računu.
 10. Po oddaji naročila ni mogoča sprememba vsebine naročila oz. končnega zneska naročila zaradi že opravljene plačilne transakcije sredstev na vaši plačilni kartici. Za znesek vas bomo bremenili ob izstavitvi računa.
 11.  Po potrditvi naročila, aplikacija generira 8-mestno kodo in jo prikaže skupaj s QR kodo, ki služi za prevzem naročenih izdelkov na v naročilu določenem prodajnem mestu.
 12. Uporabnik preko potisnega sporočila ali SMS sporočila s strani PETROLOVEGA prodajnega mesta v kratkem prejme potrditev prejema naročila.

Ob prevzemu se uporabniku izda elektronski račun za kupljene izdelke. Račun je viden v rubriki Arhiv računov. V primeru, da uporabnik iz kateregakoli razloga po sklenitvi pogodbe in pred zaključkom procesa nakupa (prevzem izdelka-ov) ne bi prevzel naročenih izdelkov, bo PETROL bremenil uporabnika za celotno vrednost naročenih izdelkov.

Uporabnik soglaša, da lahko PETROL v primeru nastopa utemeljenih okoliščin, ki preprečujejo izvršitev oddanega naročila, uporabnika obvesti v najkrajšem roku od prejema naročila, da naročilo ne bo mogoče izvršiti.

Kot utemeljene okoliščine se štejejo zlasti:

-okoliščine, ki po svoji naravi predstavljajo nastop višje sile, 

- pomanjkanje surovin za izdelavo,

-kakršnekoli motnje v delovnem procesu, ki vplivajo na pravočasno izvršitev naročila.

 

V primeru, da uporabnik zamuja s prevzemom Fresh izdelkov več kot 10 minut, ga lahko PETROL kontaktira in ga pozove k čimprejšnjemu prevzemu izdelkov.

V primeru, da naročilo ni prevzeto v 30 minutah od poteka izbranega časa prevzema, uporabnik soglaša, da PETROL ni več dolžan hraniti naročenih Fresh izdelkov.

Uporabnik je  seznanjen z dejstvom, da so »Fresh« izdelki namenjeni takojšnjemu zaužitju in so ustrezno zapakirani, tako a jih stranke lahko odnesejo tudi s seboj. PETROL ne odgovarja za slabšo kakovost izdelkov (npr. mrzli izdelki,…) v primeru, da uporabnik prevzame izdelke kasneje, kot je opredelil v naročilu.

Upoštevajoč tretji odstavek opredelitve nakupa »Fresh« izdelkov PETROL uporabniku jamči , da bo svoje obveznosti izpolnil pravočasno, tako da bodo izbrani izdelki na voljo uporabniku ob dogovorjenem času na dogovorjeni lokaciji. V primeru, da izbrano prodajno mesto s pripravo naročenih izdelkov zamudi več kot 10 minut, šteto od dogovorjenega  časa prevzema, se uporabniku za izbrane izdelke ne zaračuna kupnine.

Vse slike izdelkov so simbolične.

 

7. Kontakti, pomoč in dodatna vprašanja

V primeru vprašanj ali v primeru, da uporabnik potrebuje pomoč se lahko obrne na prodajno osebje na prodajnem mestu Petrola ali kontaktira klicni center Petrola na brezplačno številko 080 22 66. 

 

8. Omejitev odgovornosti

PETROL v nobenem primeru ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev uporabniku za morebitno nedelovanje oz. nemožnost uporabe mobilne aplikacije, ampak si bo za nemoteno delovanje mobilne aplikacije zgolj prizadeval. Ta določba pa ne izključuje odgovornosti PETROLA za škodo, ki jo PETROL povzroči uporabniku, ki se v skladu z zakonom, ki ureja pravice potrošnikov, šteje za potrošnika, namenoma ali iz malomarnosti.

Za prikaz določenih funkcionalnosti se v mobilni aplikaciji uporablja neodvisne zunanje storitve in aplikacije. Za uporabo teh storitev veljajo pogoji uporabe zunanje storitve, ki jih določa lastnik storitve ali aplikacije, PETROL pa v zvezi s tem ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobenih jamstev. PETROL tudi ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek spletnih povezav, ki niso last PETROLA.

PETROL ni odgovoren za občasno nedelovanje mobilne aplikacije, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo in/ali izgubo dohodka. 

PETROL zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi npr. izhajala iz dostopa do informacij, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Ta določba pa ne izključuje odgovornosti PETROLA za škodo, ki jo PETROL povzroči uporabniku, ki se v skladu z zakonom, ki ureja pravice potrošnikov, šteje za potrošnika, namenoma ali iz malomarnosti. 

Podatki na mobilni aplikaciji so zgolj informativne narave, zato PETROL ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. 

Uporabnik je odgovoren za vse aktivnosti, opravljene z uporabo njegovega uporabniškega računa. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je do tovrstnega dostopa prišlo, mora o tem nemudoma obvestiti PETROL kot je to opredeljeno v 11. členu teh splošnih pogojih. PETROL ni odgovoren za škodo, ki bi jo uporabnik utrpel zaradi nepooblaščene uporabe uporabniškega računa ali gesla s katerim je registriran v mobilno aplikacijo. Uporabnik se zaveže, da bo mobilno aplikacijo uporabljal v skladu s temi splošnimi pogoji ter pogoji za katere je navedeno, da te pogoje dopolnjujejo, da bo zagotavljal tajnost gesel ter da bo upošteval pravila in obvestila, objavljena na spletnem mestu http://www.petrol.si./

PETROL ne odgovarja za morebitne napake in škodo, ki je posledica posredovanja napačnih podatkov in/ali drugega delovanja iz sfere uporabnika npr. ob registraciji ali prijavi v mobilno aplikacijo.

Prav tako si PETROL pridržuje pravico, da kadarkoli brez predhodnega opozorila spremeni, doda ali odstrani vsebine, objavljene v mobilni aplikaciji. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost, pri čemer morajo poskrbeti tudi za ustrezno zaščito podatkov na svojem pametnem telefonu ali tabličnem računalniku. 

Petrol lahko po lastni presoji poslovnih razlogov preneha zagotavljati mobilno aplikacijo o čemer bo uporabnike pravočasno obvestil.

 

9. Nadgradnje in nove verzije mobilne aplikacije 

Zaradi tehničnih ali funkcionalnih nadgradenj mobilne aplikacije, si PETROL pridržuje pravico, da objavi novo verzijo mobilne aplikacije. Uporabnik bo o novi verziji mobilne aplikacije obveščen ali preko aplikacije same ali preko trgovine iz katere je mobilna aplikacija naložena ali pa bo do posodobitve aplikacije lahko na telefonu prišlo tudi samodejno. 

 

10. Osebni podatki

Petrol obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in nacionalnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

 

10.1. Vrste osebnih podatkov, podlaga ter namen obdelave

Za registracijo v mobilno aplikacijo Petrol  mora uporabnik posredovati Petrolu svoje osebne podatke: ime, priimek, naslov bivališča, številko mobilnega telefona, naslov elektronske pošte.

Petrol bo obdeloval navedene podatke za namen:

 • Kontaktiranja uporabnika za potrebe nemotene uporabe blaga ali storitev, ki so predmet teh Splošnih pogojev,
 • Zagotavljanja blaga ali storitev, ki so predmet splošnih pogojev in sklenitve pogodbe z uporabnikom,
 • Registracije uporabnika,
 • Izvajanja in pregledovanja plačilnih transakcij, morebitnih neskladnosti pri izvrševanju plačil ter s tem povezanih zlorab in drugih kršitev teh Splošnih pogojev.

Poleg obveznih podatkov, lahko uporabnik Petrolu posreduje tudi podatke, ki niso obvezni za uporabo mobilne aplikacije , in jih uporabnik Petrolu predloži prostovoljno: spol, datum rojstva, davčna številka, akademski naziv.

Petrol bo obdeloval navedene podatke za druge namene, pod pogojem da je uporabnik za takšne druge namene obdelave podatkov podal pisno soglasje:

 • Profiliranje uporabnikov za pripravo prilagojenih ponudb svojega blaga in storitev prek uporabe naslova e-pošte, SMS, MMS, telefona ali klasične pošte
 • Za neposredno trženje glede ponudb blaga in storitev, akcijskih prodajah, ugodnostih, ter drugih sprememb oz. novosti
 • Izvajanje tržnih raziskav o kvaliteti izdelkov in storitev ter potrebah po dodatnih izdelkih ali storitvah.

Za nemoteno uporabo mobilne aplikacije bo moral uporabnik omogočiti aplikaciji dovoljenje za obdelavo informacij glede svoje lokacije. Mobilna aplikacija potrebuje ta podatek za iskanje najbližjih Petrol bencinskih servisov. V kolikor uporabnik aplikaciji ne bo dovolil posredovanja lokacije, ne bo mogel uporabljati navedene storitve. 

Ob posameznem nakupu prek mobilne aplikacije, Petrol obdeluje tudi podatke o nakupljenih izdelkih oz. opravljenih storitvah, plačilu, koriščenju ugodnosti, času in kraju nakupa, načinih plačila, dobroimetjih, zbranih zlatih točkah in drugih pridobljenih  ugodnostih. V primeru, da posameznik ne poda ustreznega soglasja za tovrstno obdelavo, Petrol te podatke obdeluje anonimno ali s psevdonimom in sicer poleg že navedenih namenov tudi z namenom analiziranja in preučevanja nakupovalnih navad, za namen optimiziranja ponudbe in stroškov ter dvig zadovoljstva kupcev.

 

10.2. Spremembe podatkov

V primeru, da se osebni podatki iz prvega odstavka točke 10.1 spremenijo, mora uporabnik sporočiti Petrolu spremembo v roku 30 dni od njenega nastanka, in sicer pisno na naslov: Petrol, Slovenska energetska družba d.d., Dunajska c. 50, Ljubljana ali prek Petrol spletne strani oziroma prek Petrolove aplikacije.

PETROL bo spremembo podatkov, posredovanih po navadni pošti, upošteval najkasneje v roku 15 dni od dne prejema pisnega obvestila, v primeru spremembe podatkov prek spletne strani oziroma prek mobilne aplikacije pa takoj.

Sprememba uporabnika ter prenos morebitnega dobroimetja na drugo osebo, je dovoljena samo ob soglasju uporabnika ter osebe, na katero se predmetni posel prenaša.

 

10.3. Pravice uporabnika

Uporabnik lahko kadarkoli zahteva potrditev, ali Petrol obdeluje njegove osebne podatke ter seznanitev s temi osebnimi podatki, ima pravico, da te osebne podatke prejme in pravico, da jih posreduje drugemu upravljavcu. Uporabnik lahko zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov, ugovarja obdelavi osebnih podatkov ter avtomatiziranemu sprejemanju posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, prekliče dana soglasja za različne namene obdelave, zahteva popravke oz. dopolnitve ali izbris osebnih podatkov. Vse navedene pravice lahko uveljavlja pod pogoji in v obsegu iz 15. do 22. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Ne glede na uveljavitev pravic iz prejšnjega odstavka, se bodo osebni podatki morda obdelovali v okviru morebitnih ostalih danih privolitev ter v primeru, da za obdelavo obstaja skladno s 6. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov druga pravna podlaga, v okviru te podlage.

Zahtevo za uveljavitev pravic iz prvega odstavka te točke, lahko uporabnik izvede s pisno zahtevo, poslano na naslov PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, s pripisom »za DPO«.

PETROL bo v primeru uveljavljanja uporabnikovih pravic glede ugovora obdelave podatkov, preklica soglasja, zahteve po omejitvi obdelave ali izbrisu osebnih podatkov, ki imajo za posledico preprečevanje obveščanja uporabnika, preprečil obveščanje najkasneje v roku 15 dni od prejema ugovora oziroma spremembe nastavitev uporabnika, vendar v primeru, da je bila kampanja za obveščanje pripravljena pred obdelavo ugovora oziroma spremembe nastavitev, obstaja možnost, da bo uporabnik kljub temu prejel še zadnje obvestilo. Uveljavljanje ostalih pravic bo Petrol zagotavljal v rokih, zahtevanih z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

 

10.4. Uporabniki osebnih podatkov

PETROL z osebnimi podatki ravna posebej skrbno in onemogoča dostop nepooblaščenim osebam. V nekaterih primerih je potrebno zaradi posameznih primerov obdelav, ki jih Petrol ne izvaja samostojno, uporabnikove osebne podatke posredovati izvajalcem – zunanjim obdelovalcem, ki podatke obdelujejo v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom Petrola (distribucijski partnerji, oglaševalske agencije, tiskarne, lastniki programske opreme idr..) in so podrobneje naštete v seznamu na spletni strani http://www.petrol.si/ Poleg zunanjih obdelovalcev Petrol posreduje uporabnikove osebne podatke tudi državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka ter v primerih zahteve uporabnika ali na podlagi njegovega pisnega pooblastila.

 

10.5. Rok hrambe osebnih podatkov

Petrol osebne podatke obdeluje do izpolnitve namena obdelave oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov. V primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov določen z zakonom, Petrol te osebne podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo. Osebni podatki, ki so pridobljeni na podlagi soglasij, pa se hranijo do preklica.

Več o obdelavi osebnih podatkov s strani Petrola najdete v Politiki zasebnosti Petrol d.d., Ljubljana, objavljeni na spletni strani www.petrol.si/gdpr/politika-zasebnosti oziroma dostopni na prodajnih mestih Petrola.

 

11. Obveznosti uporabnika

Uporabnik mobilne aplikacije se obvezuje, da slednjih ne bo uporabljal za nezakonite ali pogojem uporabe nasprotujoče namene. Mobilno aplikacijo ni dovoljeno uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali škodil mobilni aplikaciji ali družbi PETROL kot tudi tretjim osebam in njihovemu premoženju. Skladno s to obveznostjo se uporabnik še zlasti zavezuje, da:

- bo upošteval vsa varnostna opozorila, posredovana s strani PETROLA glede uporabe mobilne aplikacije na prodajnih mestih.

Pri posredovanju kakršnih koli povratnih informacij in predlogov v zvezi z mobilno aplikacijo MOJ PETROL družbi PETROL  uporabnik jamči, da je imetnik ustreznih pravic oz. dovoljenj, na osnovi katerih lahko pravno veljavno razpolaga z oddanim materialom in/ali drugimi informacijami. 

V primeru nepooblaščene uporabe uporabniškega imena ali gesla je uporabnik dolžan obvestiti PETROL na elektronski naslov klub@petrol.si. PETROL ima pravico, da v primeru nedovoljene uporabe in/ali kakršnihkoli drugih zlorab pri dostopu oz. uporabi aplikacije s strani uporabnikov ali katerihkoli drugih oseb in/ali v primeru suma zlorabe gesla, izvede vse ukrepe in druga in druga dejanja, ki jih v skladu s svojo lastno poslovno presojo šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov in/ali zaradi varstva pravic in interesov kupcev in/ali uporabnikov in/ali zaradi varstva pravic in interesov katerih koli drugih oseb (npr. preprečitev dostopa do aplikacije, itd.).

 

12. Pravice intelektualne lastnine 

Vsi podatki, podobe ter druge informacije v okviru mobilne aplikacije so predmet avtorske zaščite ali druge zaščite industrijske zaščite, kot jo opredeljuje relevantno pravo, ki ureja varstvo avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine. 

S prenosom oz. registracijo v mobilno aplikacijo, uporabnik  pridobi neprenosljivo in ne izključno pravico do uporabe aplikacije izključno na svojem pametnem telefonu. Pravica do uporabe iz tega odstavka velja zgolj za nekomercialne namene. PETROL tako na uporabnika ne prenaša ostalih materialnih avtorskih pravic ali pravic industrijske lastnine, ravno tako pa mu ne daje pravice do uporabe blagovnih znamk, logotipov, celostne-grafične podobe, ki je v lasti oz. imetništvu PETROLA. Uporabnik tako npr. ne sme izdelovati kopij mobilne aplikacije, namestiti aplikacije na strežnik ali drugo platformo, dajati mobilne aplikacije v najem ali podeljevati podlicenc za njeno uporabo, predelati ali kako drugače posegati v delovanje mobilne aplikacije. 

 

13.  Pritožbe in spori ter odgovornost za stvarne napake

Uporabnik lahko odda pritožbe v zvezi z delovanjem mobilne aplikacije in opravljenimi nakupi preko mobilne aplikacije na http://www.petrol.si/povej ali neposredno prodajnemu osebju na prodajnem mestu. PETROL mora kot prodajalec uporabniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve. Glede odgovornosti za stvarne napake se za potrošnike uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravice potrošnikov pri ponujanju, prodajanju in drugih oblikah trženja blaga in storitev s strani podjetij; glede odgovornosti za stvarne napake za pogodbe, sklenjene z uporabniki, ki niso potrošniki, pa se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja. V pritožbi mora uporabnik natančno opisati ravnanje oz. napako zoper katero vlaga pritožbo in v kolikor je pritožba povezana z opravljenimi nakupi, mora pritožbi priložiti kopijo računa ter mora PETROLU omogočiti, da kupljeno blago pregleda. Postopek obravnave pritožb je zaupen. 

Morebitne spore, bosta PETROL in uporabnik reševala sporazumno, v primeru neuspeha pa pred  pristojnim sodiščem.

 PETROL za razmerje izhajajoč iz teh splošnih pogojev Na poti s PETROL klub kartico zvestobe ne priznava izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z zakonodajo s področja izvensodnega reševanja potrošniških sporov.

14. Kodeks ravnanja

PETROL je sprejel Kodeks ravnanja, ki je skupaj s povezanimi vsebinami dostopen na spletnem naslovu http://www.petrol.si/o-podjetju/petrol/petrolov-kodeks-ravnanja.

 

15. Prehodne in končne določbe

Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.petrol.si. Enako velja za morebitne spremembe in dopolnitve veljavnih splošnih pogojev, nastale zaradi spremenjene poslovne politike PETROLA, veljavne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov.

Spremembe in dopolnitve splošnih pogojev oz. uveljavitev novih splošnih pogojev stopi v veljavo z dnem objave na predhodno navedeni spletni strani, vendar se začne uporabljati 15. dan od njene objave. PETROL lahko v primeru sprememb in dopolnitev splošnih pogojev, ki so posledica spremembe relevantne zakonodaje ali odločitev pristojnih državnih organov, rok pričetka uporabe splošnih pogojev iz tega odstavka tudi skrajša (npr. tako da dopolnitve izvede v roku, določenem v odločbi organa ali uveljavitvi relevantnega zakona).

Drugi odstavek tega člena se ne uporablja za spremembe in dopolnitve splošnih pogojev, ki ne posegajo v pravice in/ali obveznosti uporabnikov (npr. tipkarske napake, očitne pomote v besedilu), slednje lahko PETROL kadarkoli odpravi brez predhodnega obveščanja uporabnikov.

Šteje se, da je bil uporabnik o spremembi oz. dopolnitvi splošnih pogojev, obveščen z dnem objave novih oz. spremenjenih ali dopolnjenih splošnih pogojev na spletni strani PETROLA iz tega člena.

V kolikor se uporabnik z novimi, spremenjenimi ali dopolnjenimi splošnimi pogoji ne bi strinjal bo uporabniku uporaba mobilne aplikacije onemogočena oz. omejena. V tem primeru uporabniku priporočamo, da do pričetka uporabe novih, spremenjenih ali dopolnjenih splošnih pogojev porabi celotno dobroimetje. Po dnevu pričetka uporabe  novih, spremenjenih ali dopolnjenih splošnih pogojev, ne da bi uporabnik potrdil strinjanje z le-temi, poraba dobroimetja ne bo več mogoča. V tem primeru bo imel uporabnik možnost vračila dobroimetja v skladu s 5. točko teh splošnih pogojev, kot velja za primer preklica registracije.

 

Ti splošni pogoji se objavijo dne 27. 7. 2018. Z dnem pričetka uporabe teh splošnih pogojev prenehajo veljati in se uporabljati Splošni pogoji uporabe mobilne aplikacije NA POTI s PETROL klub kartico zvestobe, veljavni z dne 23. 5. 2018 .  

 

 

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.