Dravograd

O plinifikaciji občine Dravograd

Vas zanimajo samo aktualne cene zemeljskega plina za gospodinjski odjem?

Petrol Energetika, d.o.o., Ravne na Koroškem, je 13.7.2005 z občino Dravograd sklenila koncesijsko pogodbo za izvajanje gospodarskih javnih služb sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem. S koncesijsko pogodbo se je obvezala, da bo do konca leta 2008 zgradila plinovodno omrežje v skladu s planom v koncesijski pogodbi. Investicijska vrednost predvidenega projekta znaša 1.686.000 EUR

Najenostavneje in najceneje se je odločiti za plinski priključek takrat, ko se gradi posamezni odsek plinovoda. Za priklop na že zgrajeno omrežje si je potrebno pridobiti soglasje za priključitev, ki ga izda koncesionar Petrol Energetika, d.o.o.

Osnovne naloge, ki jih izvaja koncesionar:

  • distribucija in dobava zemeljskega plina,
  • upravljanje, obratovanje in razvoj plinovodnega omrežja,
  • priključevanje odjemalcev na plinovodno omrežje in
  • dajanje informacij vsem zainteresiranim.

Plinovodno omrežje

Zgrajeno omrežje

V občini Dravograd je do industrijske cone v Otiškem vrhu zgrajeno prenosno omrežje zemeljskega plina v upravljanju družbe Geoplin plinovodi d.o.o. Prenosno omrežje je zaključeno z merilno reducirno postajo (MRP), iz katere je zgrajen plinovod do edinega porabnika Lesna TIP Otiški vrh d.d.

V letu 2006 se je izvedla prva faza plinifikacije, ki obsega izgradnjo 20 km omrežja s 180 priključki v naseljih Šentjanž pri Dravogradu, Otiški vrh, Selovec, Podklanc in Meža. To je od Geoplinove MRP do reke Drave.

Načrt nadaljnje izgradnje

V letih 2007 in 2008 je predvidena plinifikacija mesta Dravograd na levem bregu reke Drave. Zgrajeno bo okoli 15 km omrežja in predvidoma 350 priključkov.

Cena priključka

Za priključitev na omrežje je potrebno plačati priključnino v višini 700 EUR za stanovanje, 1000 EUR za individualno stanovanjsko hišo, za večje porabnike pa se določi priključnina v višini 33,33 EUR na kW priključne moči.

Vsi, ki se priključijo na omrežje v letu izgradnje le tega, so oproščeni plačila priključnine, v kolikor se za obdobje 10 let obvežejo prevzemati določeno količino zemeljskega plina (npr. 1200 Sm3/leto za individualno stanovanjsko hišo).

Petrol Energetika, d.o.o., zgradi plinovodno omrežje vključno s hišnimi priključki in požarnimi omaricami na fasadah objektov.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije o naši ponudbi in uporabi zemeljskega plina vas vabimo, da nas obiščete ali pokličete in z veseljem vam bomo pomagali!

Pri odločitvi za zemeljski plin si lahko pomagate tudi z odgovori na najpogosteje zastavljena vprašanja.

Vse ostale informacije o izvedbi plinovodnega omrežja, izgradnji hišnih priključkov in notranje plinske napeljave dobite na sedežu podjetja.

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.