Varnostni listi po REACH / CLP zakonodaji


Poiščite varnostno specifikacijo o
posameznih izdelkih.

Objavljeni varnostni listi so skladni z Uredbo o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij št. 1907/2006 (Uredba REACH) in Uredbo o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi št. 1272/2008 (Uredba CLP) in njunimi kasnejšimi spremembami.

Kontaktna oseba v našem podjetju, ki je odgovorna za varnostne liste, je Aleš Klavžar.
 

Odstrani priponko

Največja dovoljena teža datoteke je 5MB.
Omogočeno je nalaganje datotek s končnicami *.png, *.jpg, *.gif in *.pdf.